3.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/11


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/877

ze dne 3. června 2022,

kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006 (2).

(2)

Nařízením (ES) č. 765/2006 se uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí 2012/642/SZBP.

(3)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/882 (3) rozšiřuje oblast působnosti sankcí za účelem dalšího provádění závěrů Evropské rady ze dne 24. března 2022 v návaznosti na zapojení Běloruska do nepřijatelné a nezákonné ruské vojenské agrese proti Ukrajině, která se podle mezinárodního práva považuje za akt agrese.

(4)

Vzhledem k závažnosti situace je nezbytné přijmout dodatečná opatření. Rozhodnutím (SZBP) 2022/882 byl proto rozšířen seznam subjektů, na něž se vztahují omezení, pokud jde o prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti. Rozhodnutím (SZBP) 2022/882 byl také rozšířen seznam běloruských úvěrových institucí a jejich běloruských dceřiných společností, na něž se vztahují omezující opatření, pokud jde o poskytování specializovaných služeb předávání údajů o finančních transakcích.

(5)

Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 765/2006 se mění takto:

1)

článek 1zb se nahrazuje tímto:

„Článek 1zb

1.   Zakazuje se poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů, právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze XV nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou usazeny v Bělorusku a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze XV.

2.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se na právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v příloze XV vztahuje od data, které je pro ně v dané příloze uvedeno. Od téhož data se zákaz vztahuje i na jakoukoli právnickou osobu, subjekt či orgán, které jsou usazeny v Bělorusku a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze XV.“;

2)

v článku 9 se odstavec 1 nahrazuje novým článkem, který zní:

„1.   Členské státy stanoví sankce, případně včetně trestních sankcí, za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy rovněž stanoví vhodná opatření ke konfiskaci výnosů z těchto porušení.“;

3)

příloha V nařízení (ES) č. 765/2006 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze I tohoto nařízení;

4)

příloha XV nařízení (ES) č. 765/2006 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. Června 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/882 ze dne 3. Června 2022, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině (Úř. věst. L 153, 3.6.2022).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA V

SEZNAM FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB PODLE ČL. 1e ODST. 7, ČL. 1f ODST. 7 A ČL. 1fa ODST. 1

Běloruské ministerstvo obrany

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport, CJSC

BSVT-New Technologies

Odbor pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti

Vnitřní vojska Ministerstva vnitra Běloruské republiky

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Státní úřad vojenského průmyslu Běloruské republiky

Výbor státní bezpečnosti Běloruské republiky

Transaviaexport Airlines, JSC

Volatavto OJSC


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA XV

SEZNAM PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ NEBO ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 1zb

Název právnické osoby, subjektu nebo orgánu

Datum použitelnosti

Belagroprombank

20. března 2022

Bank Dabrabyt

20. března 2022

Development Bank of the Republic of Belarus (Rozvojová banka Běloruské republiky)

20. března 2022

Belinvestbank (Běloruská banka pro rozvoj a obnovu)

14. června 2022