8.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/576

ze dne 8. dubna 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí (SZBP) 2022/578 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Nařízení (EU) č. 833/2014 provádí některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Dne 8. dubna 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/578, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP. Uvedené rozhodnutí (rozšiřuje seznam kontrolovaného zboží, které by mohlo přispět k vojenskému a technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji odvětví obrany a bezpečnosti. Zavádí další omezení dovozu určitého zboží z Ruska, zejména uhlí a jiných tuhých fosilních paliv. Zavádí rovněž další omezení vývozu do Ruska, zejména pokud jde o vývoz paliva pro tryskové motory a jiného zboží.

(4)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/578 rovněž zakazuje udělování a další plnění veřejných zakázek a koncesí s ruskými státními příslušníky a subjekty či orgány usazenými v Rusku.

(5)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/578 stanoví zákaz poskytování podpory, včetně financování a finanční pomoci nebo jakékoli jiné výhody plynoucí z programu Unie, Euratomu nebo členského státu, ruským veřejně vlastněným nebo ovládaným subjektům.

(6)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/578 rovněž rozšiřuje zákaz vývozu eurobankovek a prodeje převoditelných cenných papírů denominovaných v eurech na všechny úřední měny členských států.

(7)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/578 rozšiřuje výjimku ze zákazu uzavírat transakce s některými státem vlastněnými subjekty za účelem nákupu, dovozu nebo přepravy fosilních paliv a některých minerálů do Švýcarska, Evropského hospodářského prostoru a západního Balkánu.

(8)

Je vhodné rozšířit výjimku ze zákazu uzavírat transakce s některými státem vlastněnými subjekty a jejich dceřinými společnostmi na země Evropského hospodářského prostoru, Švýcarsko a na země západního Balkánu; Unie očekává rychlé a úplné přizpůsobení se všech zemí v regionu omezujícím opatřením EU, včetně těch, které se týkají činností Ruska destabilizujících situaci na Ukrajině.

(9)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/578 rovněž zavádí zákaz silniční přepravy zboží v Unii pro podniky silniční dopravy usazené v Rusku a zakazuje přístup do přístavů plavidlům registrovaným pod vlajkou Ruska. Zavádí také zákaz být obmyšleným a jednat jako svěřenský správce či v podobných funkcích pro ruské osoby a subjekty, jakož i zákaz poskytovat určité služby svěřenským fondům.

(10)

Uvedená opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(11)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„v)

„směrnicemi o zadávání veřejných zakázek“ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU (*1), 2014/24/EU (*2), 2014/25/EU (*3) a 2009/81/ES (*4);

w)

„podnikem silniční dopravy“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, který se za obchodním účelem zabývá přepravou nákladu prostřednictvím motorových vozidel nebo kombinace vozidel;

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1)."

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65)."

(*3)  měrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243)."

(*4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76).“"

2)

V čl. 2 odst. 4 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

určeny pro civilní sítě elektronických komunikací, jež nejsou veřejně dostupné a nejsou majetkem subjektu, který je pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví;“

3)

V čl. 2 odst. 7 se body i) a ii) nahrazuje tímto:

„i)

konečným uživatelem by mohl být vojenský konečný uživatel, fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedení v příloze IV nebo že by zboží mohlo být určeno k vojenskému konečnému použití, ledaže jsou tento prodej, dodávka, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci povoleny podle čl. 2b odst. 1;

ii)

prodej, dodávka, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytování související technické nebo finanční pomoci jsou určeny pro letecký nebo kosmický průmysl, ledaže jsou tento prodej, dodávka, převod nebo vývoz nebo poskytování související technické nebo finanční pomoci povoleny podle čl. 4 písm. b);“

4)

V čl. 2a odst. 4 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

určeny pro civilní sítě elektronických komunikací, jež nejsou veřejně dostupné a nejsou majetkem subjektu, který je pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví;“

5)

V čl. 2a odst. 7 se body i) a ii) nahrazuje tímto:

„i)

konečným uživatelem by mohl být vojenský konečný uživatel, fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedení v příloze IV nebo že by zboží mohlo být určeno k vojenskému konečnému použití, ledaže jsou tento prodej, dodávka, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytování související technické nebo finanční pomoci povoleny podle čl. 2b odst. 1;

ii)

prodej, dodávka, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytování související technické nebo finanční pomoci jsou určeny pro letecký nebo kosmický průmysl, ledaže jsou tento prodej, dodávka, převod nebo vývoz nebo poskytování související technické nebo finanční pomoci povoleny podle čl. 4 písm. b); nebo“

6)

V čl. 3 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, z Ruska nebo přes Rusko do Unie nebo“

7)

V čl. 3a odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

je to nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie, jakož i k přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, z Ruska nebo přes Rusko do Unie nebo“

8)

V článku 3b se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití k rafinaci ropy nebo ke zkapalnění zemního plynu, jejichž seznam je uveden v příloze X, bez ohledu na to, zda pochází z Unie, či nikoli, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům v Rusku nebo pro použití v této zemi.“

9)

V článku 3c se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v letectví či kosmickém průmyslu uvedené v příloze XI a palivo pro tryskové motory a aditiva do paliva uvedené v příloze XX, bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie, či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.“

10)

V článku 3c se doplňují nové odstavce, které znějí:

„6.   Odchylně od odstavců 1 a 4 mohou příslušné vnitrostátní orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit plnění finančního leasingu letadla uzavřeného před 26. únorem 2022, pokud určí, že:

a)

je naprosto nezbytné zajistit splátky leasingu právnické osobě, subjektu nebo orgánu založenému nebo zřízenému podle práva členského státu, na které se nevztahují žádná omezující opatření stanovená v tomto nařízení, a

b)

ruskému protějšku nebudou poskytnuty žádné hospodářské zdroje, s výjimkou převodu vlastnictví letadla po úplné úhradě finančního leasingu.

7.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do dvou týdnů od jeho udělení.

8.   Zákazem uvedeným v odstavci 1 není dotčen čl. 2 odst. 4 písm. b) a čl. 2a odst. 4 písm. b).“

11)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3ea

1   Zakazuje se poskytnout po 16. dubnu 2022 přístup do přístavů na území Unie jakémukoli plavidlu registrovanému pod vlajkou Ruska.

2.   Odstavec 1 se použije i na plavidla, u nichž došlo ke změně ruské vlajky nebo registrace na vlajku nebo registraci jakéhokoli jiného státu po 24. únoru 2022.

3.   Pro účely tohoto článku se plavidlem rozumí:

a)

loď spadající do oblasti působnosti mezinárodních úmluv nebo

b)

jachta o délce 15 metrů nebo větší, která nepřepravuje náklad a přepravuje nejvýše 12 pasažérů, nebo

c)

rekreační plavidlo nebo vodní skútr ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU (*5) .

4.   Odstavec 1 se nepoužije na plavidla, která potřebují pomoc při hledání útočiště, nouzové zastávky v přístavu z důvodů námořní bezpečnosti nebo z důvodu záchrany života na moři.

5.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit plavidlu vstup do přístavu za podmínek, které považují za vhodné, pokud určí, že je daný přístup nezbytný pro:

a)

nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy, jakož i určitých chemických výrobků a výrobků ze železa, jejichž seznam je uveden v příloze XXIV, do Unie;

b)

nákup, dovoz nebo přepravu farmaceutických, lékařských, zemědělských a potravinářských výrobků, včetně pšenice, a hnojiv, jejichž nákup, dovoz a přeprava jsou podle tohoto nařízení dovoleny,

c)

humanitární účely,

d)

přepravu jaderného paliva a jiného zboží nezbytného pro provoz civilních jaderných kapacit, nebo

e)

nákup, dovoz nebo přepravu uhlí a jiných pevných fosilních paliv, jejichž seznam je uveden v příloze XXII, do Unie do 10. srpna 2022.

6.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 5 do dvou týdnů od jeho udělení.

(*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 90).“"

12)

V článku 3h se doplňují nové odstavce, které znějí:

„4.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit, aby do Ruska bylo převedeno nebo vyvezeno kulturní vlastnictví vypůjčené v rámci formální kulturní spolupráce s Ruskem.

5.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 4 do dvou týdnů od jeho udělení.“

13)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 3i

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět do Unie zboží uvedené v příloze XXI, z něhož Rusku plynou významné příjmy umožňující činnosti destabilizující situaci na Ukrajině, pokud dotčené zboží pochází z Ruska nebo z něj je vyvezeno.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a těchto technologií v přímé či nepřímé souvislosti se zákazem uvedeným v odstavci 1;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli nákup, dovoz nebo převod uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb v přímé či nepřímé souvislosti se zákazem uvedeným v odstavci 1.

3.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se do 10. července 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 9. dubnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

4.   Od 10. července 2022 se zákazy uvedené v odstavci 1 a 2 nevztahují na dovoz, nákup nebo přepravu, či na související technickou nebo finanční pomoc, nezbytné pro dovoz do Unie:

a)

837 570 metrických tun chloridu draselného kódu KN 3104 20 v období mezi 10. červencem daného roku a 9. červencem následujícího roku;

b)

1 577 807 metrických tun kombinace ostatních produktů uvedených v příloze XXI pod kódy KN 3105 20, 3105 60 a 3105 90 v období mezi 10. červencem daného roku a 9. červencem následujícího roku;

5.   Dovozní kvóty stanovené v odstavci 4 spravují Komise a členské státy v souladu se systémem správy celních kvót stanoveným v článcích 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*6).

Článek 3j

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět do Unie uhlí a jiná tuhá fosilní paliva uvedená v příloze XXII, pokud pocházejí z Ruska nebo z něj jsou vyvezena.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a těchto technologií v přímé či nepřímé souvislosti se zákazem uvedeným v odstavci 1;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli nákup, dovoz nebo převod uvedeného zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb v přímé či nepřímé souvislosti se zákazem uvedeným v odstavci 1.

3.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se do 10. srpna 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 9. dubnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

Článek 3k

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží uvedené v příloze XXIII, které by mohlo přispět zejména k posílení průmyslových kapacit Ruska, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním uvedeného zboží a technologií jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se do 10. července 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 9. dubnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

4.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států nebo partnerských zemí v Rusku nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků.

5.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v příloze XXIII nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že dotčené zboží nebo technologie nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace.

Článek 3l

1.   Všem podnikům silniční dopravy usazeným v Rusku se zakazuje přepravovat zboží po silnici na území Unie, včetně tranzitu.

2.   Zákaz v odstavci 1 se nevztahuje na podniky silniční dopravy přepravující:

a)

poštovní zásilky v rámci univerzální služby;

b)

zboží v tranzitu přes Unii mezi Kaliningradskou oblastí a Ruskem za předpokladu, že přeprava dotčeného zboží není tímto nařízením jinak zakázána.

3.   Zákaz v odstavci 1 se do 16. dubna 2022 nepoužije na přepravu zboží zahájenou před 9. dubnem 2022, pokud vozidlo podniku silniční dopravy:

a)

se ke dni 9. dubna 2022 již nacházelo na území Unie, nebo

b)

musí projet přes území Unie, aby se mohlo vrátit do Ruska.

4.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit přepravu zboží podnikem silniční dopravy usazeným v Rusku, pokud určí, že tato přeprava je nezbytná pro:

a)

nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie,

b)

nákup, dovoz nebo přepravu farmaceutických, lékařských, zemědělských a potravinářských výrobků, včetně pšenice, a hnojiv, jejichž nákup, dovoz a přeprava jsou podle tohoto nařízení dovoleny,

c)

humanitární účely,

d)

fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států v Rusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva, nebo

e)

převoz nebo vývoz kulturního vlastnictví vypůjčeného v rámci formální kulturní spolupráce s Ruskem do Ruska.

5.   Dotčený členský stát informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 4 do dvou týdnů od jeho udělení.

(*6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

14)

V čl. 4 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.

15)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Zákazy stanovenými v odstavci 1 není dotčena pomoc pro:

a)

dovoz, nákup nebo přepravu v souvislosti s: i) poskytováním náhradních dílů a služeb nezbytných pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii, nebo ii) plněním smluv uzavřených před 1. srpnem 2014 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné ; nebo

b)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz náhradních dílů a služeb nezbytných pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii.“

16)

V čl. 5aa odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

transakce, které jsou striktně nezbytné k přímému či nepřímému nákupu, dovozu nebo přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy, z Ruska nebo přes Rusko do Unie, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo zemí západního Balkánu;“

17)

V čl. 5aa odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

transakce za účelem nákupu, dovozu nebo přepravy uhlí a jiných pevných fosilních paliv, jejichž seznam je uveden v příloze XXII do Unie do 10. srpna 2022.“

18)

Článek 5b se nahrazuje tímto:

„Článek 5b

1.   Zakazuje se přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku nebo právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Rusku, pokud celková hodnota vkladů fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR.

2.   Zakazuje se poskytovat služby peněženek na kryptoaktiva, účtů s kryptoaktivy nebo úschovy kryptoaktiv ruským státním příslušníkům nebo fyzickým osobám s bydlištěm v Rusku nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům usazeným v Rusku, pokud celková hodnota kryptoaktiv fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu na jednoho poskytovatele peněženky, účtu nebo úschovy přesahuje 10 000 EUR.

3.   Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na státní příslušníky členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska ani na fyzické osoby s povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě, zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo ve Švýcarsku.

4.   Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na vklady, které jsou nezbytné pro nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami mezi Unií a Ruskem.“

19)

V čl. 5c odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od čl. 5b odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit přijetí takového vkladu nebo poskytnutí služby peněženky, účtu nebo úschovy za podmínek, které považují za vhodné, pokud určí, že přijetí takového vkladu nebo poskytnutí peněženky, účtu nebo úschovy je:“

20)

V čl. 5d odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od čl. 5b odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit přijetí takového vkladu nebo poskytnutí služby peněženky, účtu nebo úschovy za podmínek, které považují za vhodné, pokud určí, že přijetí takového vkladu nebo poskytnutí peněženky, účtu nebo úschovy je:“

21)

V článku 5f se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se prodávat převoditelné cenné papíry denominované v jakékoli úřední měně členského státu Unie vydané po 12. dubnu 2022 nebo podílové jednotky subjektů kolektivního investování poskytující expozici vůči těmto cenným papírům jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku.“

22)

Článek 5i se nahrazuje tímto:

„Článek 5i

1.   Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet bankovky denominované v jakékoli úřední měně členského státu do Ruska nebo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku, včetně vlády a ruské centrální banky, nebo pro použití v Rusku.

2.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na prodej, dodávky, převod nebo vývoz bankovek denominovaných v jakékoli úřední měně členského státu, pokud jsou takový prodej, dodávky, převod nebo vývoz nezbytné pro:

a)

osobní potřebu fyzických osob cestujících do Ruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, nebo

b)

oficiální účely diplomatických nebo konzulárních misí či mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva.“

23)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 5k

1.   Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

a)

jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b)

právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny nškterým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c)

fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit zadání a další plnění zakázek zaměřených na:

a)

provoz, údržbu, vyřazování z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a na pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, jakož i na dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací, kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;

b)

mezivládní spolupráci v oblasti kosmických programů;

c)

poskytování nezbytně nutného zboží nebo služeb, které mohou poskytnout, případně mohou poskytnout v dostatečném množství, pouze osoby uvedené v odstavci 1;

d)

fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států v Rusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva,

e)

nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie z Ruska nebo přes Rusko; nebo

f)

nákup, dovoz nebo přepravu uhlí a jiných pevných fosilních paliv, jejichž seznam je uveden v příloze XXII, do Unie do 10. srpna 2022.

3.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do dvou týdnů od jeho udělení.

4.   Zákazy uvedené v odstavci 1 se do 10. října 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 9. dubnem 2022.

Článek 5l

1.   Zakazuje se poskytovat přímou či nepřímou podporu, včetně financování a finanční pomoci nebo jakékoli jiné výhody plynoucí z programu Unie, Euratomu nebo vnitrostátního programu členského státu a zakázek ve smyslu nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 (*7), jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu usazenému v Rusku, které jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

2.   Zákaz v odstavci 1 se nevztahuje na:

a)

humanitární účely, mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, naléhavou prevenci nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo v reakci na přírodní katastrofy;

b)

fytosanitární a veterinární programy;

c)

mezivládní spolupráci na kosmických programech a v rámci dohody o Mezinárodním termonukleárním experimentálním reaktoru;

d)

provoz, údržbu, vyřazování z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit, dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací, kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí, jakož i civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;

e)

výměny v rámci mobility pro jednotlivce a mezilidské kontakty;

f)

programy v oblasti klimatu a životního prostředí, s výjimkou podpory v souvislosti s výzkumem a inovacemi;

g)

fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států v Rusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva.

Článek 5m

1.   Zakazuje se udělovat registraci a poskytovat sídlo, obchodní adresu nebo administrativní adresu, jakož i správcovské služby svěřenskému fondu nebo podobnému právnímu uspořádání, jehož zakladatelem nebo obmyšleným jsou:

a)

ruští státní příslušníci nebo fyzické osoby s bydlištěm v Rusku;

b)

právnické osoby, subjekty nebo orgány usazené v Rusku;

c)

právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v písmenech a) nebo b);

d)

právnické osoby, subjekty nebo orgány ovládané fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v písmeni a), b) nebo c);

e)

fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jménem nebo na pokyn fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmeni a), b), c) nebo d).

2.   Od 10. května 2022 je zakázáno jednat nebo zajistit, aby jiná osoba jednala, jako svěřenský správce, pověřený akcionář, ředitel, tajemník nebo v podobné funkci ve prospěch svěřenského fondu nebo podobného právního uspořádání uvedeného v odstavci 1.

3.   Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí na operace, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 10. května 2022 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 9. dubnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

4.   Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud je zakladatel nebo obmyšlený státním příslušníkem některého členského státu nebo fyzickou osobou, která má povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě.

5.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, uvedené služby povolit, pokud určí, že jsou nezbytné pro:

a)

humanitární účely, jako jsou dodávky nebo usnadnění dodávek pomoci, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo převozu humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuaci nebo

b)

činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku.

(*7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).“"

24)

V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

zjištěných případech porušení, obcházení a pokusů o porušení nebo obcházení zákazů stanovených v tomto nařízení použitím kryptoaktiv.“

25)

V čl. 11 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými na seznamech v přílohách tohoto nařízení nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými mimo Unii, které jsou jimi přímo či nepřímo vlastněny z více než 50 %;“

26)

Příloha VII se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

27)

Příloha VIII se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

28)

Příloha X se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

29)

Příloha XVII se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

30)

Příloha XVIII se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

31)

Doplňují se přílohy XX, XXI, XXII, XXIII a XXIV v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. dubna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 111, 8.4.2022.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1)

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


PŘÍLOHA I

V příloze VII nařízení (EU) č. 833/2014 se doplňuje nová kategorie, která zní:

„Kategorie VIII – Různé

X.A.VIII.001

Zařízení pro těžbu nebo průzkum ropy:

a.

integrované měřicí zařízení pro vrtací hlavu, včetně inerciálních naváděcích systémů pro měření při vrtání (MWD);

b.

systémy monitorování plynu a jejich detektory konstruované pro nepřetržitý provoz a detekci sirovodíku;

c.

zařízení pro seismologická měření, včetně zařízení pro reflexní seismiku a seismických vibrátorů;

d.

echoloty pro měření sedimentů.

X.A.VIII.002

Zařízení, „elektronické sestavy“ a součásti, speciálně konstruované pro kvantové počítače, kvantovou elektroniku, kvantové snímače, kvantové procesorové jednotky, qubitové obvody, qubitové součástky nebo kvantové radarové systémy, včetně Pockelsových cel.

Poznámka 1:

kvantové počítače provádějí výpočty, které využívají kolektivní vlastnosti kvantových stavů, jako jsou superpozice, interference a provázání.

Poznámka 2:

Jednotky, obvody a součástky zahrnují mimo jiné supravodivé obvody, kvantové žíhání, iontovou past, fotonickou interakci, křemík/spin, studené atomy.

X.A.VIII.003

Mikroskopy, související zařízení a detektory:

a.

rastrovací elektronové mikroskopy (SEM);

b.

snímací Augerovy mikroskopy;

c.

transmisní elektronové mikroskopy (TEM);

d.

mikroskopy atomárních sil (AFM);

e.

rastrovací silové mikroskopy (SFM);

f.

zařízení a detektory speciálně určené pro užití s mikroskopy uvedenými v položkách X.A.VIII.003.a až X.A.VIII.003.e, které používají některou z těchto metod analýzy materiálu:

1.

rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS);

2.

energiově disperzní rentgenová spektroskopie (EDX, EDS) nebo

3.

elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu (ESCA).

X.A.VIII.004

Kolektorové zařízení pro rudy kovů na hlubokomořském dně.

X.A.VIII.005

Výrobní zařízení a obráběcí stroje:

a.

zařízení pro aditivní výrobu k „výrobě“ kovových částí;

Poznámka:

Položka X.A.VIII.005.a se vztahuje pouze na tyto systémy:

1.

systémy s práškovým ložem využívající selektivní laserové tavení (SLM), technologii laser cusing, přímé spékání práškové vrstvy kovu laserem (DMLS) nebo tavení elektronovým svazkem (EBM) nebo

2.

systémy s dávkováním prášku využívající laserové navařování (LC), přímé energetické nanášení (DED) nebo laserové nanášení práškového kovu (LMD).

b.

zařízení pro aditivní výrobu pro „energetické materiály“, včetně zařízení využívajících vytlačování za pomoci ultrazvuku;

c.

zařízení pro aditivní výrobu pomocí nádržové fotopolymerizace (VVP) využívající stereolitografii (SLA) nebo metodu digital light processing (DLP).

X.A.VIII.006

Zařízení pro „výrobu“ tištěné elektroniky pro organické diody vyzařující světlo (OLED), organické tranzistory řízené elektrickým polem (OFET) nebo organické fotovoltaické články (OPVC).

X.A.VIII.007

Zařízení pro „výrobu“ mikroelektromechanických systémů (MEMS) využívajících mechanické vlastnosti křemíku, včetně snímačů ve formátu čipu, jako jsou tlakové membrány, nosníky schopné ohybu nebo mikropolohovací součástky.

X.A.VIII.008

Zařízení speciálně konstruovaná pro výrobu e-paliv (elektropaliv a syntetických paliv) nebo ultraúčinných solárních článků (účinnost > 30 %).

X.A.VIII.009

Zařízení pro ultravysoké vakuum (UHV):

a.

vývěvy pro UHV (sublimační, turbomolekulární, difuzní, kryogenní, iontově sorpční);

b.

manometry pro UHV.

Poznámka:

UHV znamená 100 nanopascalů (nPa) nebo méně.

X.A.VIII.010

‚Kryogenní chladicí systémy‘ konstruované pro udržení teplot pod 1,1 K po dobu 48 hodin nebo déle a související kryogenní chladicí zařízení:

a.

pulzní trubice;

b.

kryostaty;

c.

Dewarovy nádoby;

d.

plynový systém (GHS);

e.

kompresory;

f.

řídicí jednotky.

Poznámka:

‚Kryogenní chladicí systémy‘ zahrnují mimo jiné ředicí chlazení, adiabatická demagnetizační chladicí zařízení a systémy laserového chlazení.

X.A.VIII.011

‚Dekapsulační‘ zařízení pro polovodičové součástky.

Poznámka:

‚Dekapsulací‘ se rozumí odstranění ochranného pouzdra, víčka nebo enkapsulačního materiálu ze zapouzdřeného integrovaného obvodu mechanickou, tepelnou nebo chemickou cestou.

X.A.VIII.012

Fotodetektory s vysokou kvantovou účinností (QE) s kvantovou účinností vyšší než 80 % v rozmezí vlnových délek nad 400 nm, avšak nejvýše 1 600 nm.

X.A.VIII.013

Digitálně ovládané obráběcí stroje, které mají jednu nebo více lineárních os s délkou pojezdu větší než 8 000 mm.

X.C.VIII.001

Kovové prášky a práškové slitiny kovů použitelné pro kterýkoli systém uvedený v položce X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002

Pokročilé materiály:

a.

materiály pro maskování nebo adaptivní kamufláž;

b.

metamateriály, např. s negativním indexem lomu;

c.

nepoužije se;

d.

slitiny s vysokou entropií (HEA);

e.

Heuslerovy sloučeniny;

f.

Kitajevovy materiály, včetně Kitajevových spinových kapalin.

X.C.VIII.003

Konjugované polymery (vodivé, polovodivé, elektroluminiscenční) pro tištěnou nebo organickou elektroniku.

X.C.VIII.004

Energetické materiály a jejich směsi:

a.

pikrát amonný (CAS 131-74-8);

b.

černý prach;

c.

hexanitrodifenylamin (CAS 131-73-7);

d.

difluoramin (CAS 10405-27-3);

e.

nitroškrob (CAS 9056-38-6);

f.

nevyužito;

g.

tetranitronaftalen;

h.

trinitroanisol;

i.

trinitronaftalen;

j.

trinitroxylen;

k.

N-pyrrolidinon; 1-methyl-2-pyrrolidinon (CAS 872-50-4);

l.

dioktylmaleát (CAS 142-16-5);

m.

ethylhexylakrylát (CAS 103-11-7);

n.

triethylhliník (triethylaluminium, TEA) (CAS 97-93-8), trimethylhliník (trimethylaluminium, TMA) (CAS 75-24-1) a další pyroforické kovové alkyly a aryly lithia, sodíku, hořčíku, zinku a bóru;

o.

nitrocelulóza (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglycerin (glyceroltrinitrát, trinitroglycerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

ethylendiamindinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

pentaerytritoltetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

azid olovnatý (CAS 13424-46-9), styfnát olova (CAS 15245-44-0) a zásaditý styfnát olova (CAS 12403-82-6), primární výbušniny nebo zážehové slože obsahující azidy nebo komplexní soli azidů;

u.

nepoužije se;

v.

nepoužije se;

w.

diethyldifenylmočovina (CAS 85-98-3); dimethyldifenylmočovina (CAS 611-92-7); methylethyldifenylmočovina.

x.

N,N-difenylmočovina (nesymetrická difenylmočovina) (CAS 603-54-3);

y.

methyl-N,N-difenylmočovina (methyl nesymetrická difenylmočovina) (CAS 13114-72-2);

z.

ethyl-N,N-difenylmočovina (ethyl nesymetrická difenylmočovina) (CAS 64544-71-4);

aa.

nepoužije se;

bb.

4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd.

nepoužije se.

X.D.VIII.001

Software speciálně konstruovaný pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedených v položkách X.A.VIII.005 až X.A.VIII.013.

X.D.VIII.002

Software speciálně konstruovaný pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, „elektronických sestav“ nebo součástí uvedených v položce X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003

Software pro digitální dvojčata produktů aditivní výroby nebo pro stanovení spolehlivosti produktů aditivní výroby.

X.E.VIII.001

Technologie pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedených v položkách X.A.VIII.001 až X.A.VIII.013.

X.E.VIII.002

Technologie pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ materiálů uvedených v položkách X.C.VIII.002 nebo X.C.VIII.003

X.E.VIII.003

Technologie pro digitální dvojčata produktů aditivní výroby, pro stanovení spolehlivosti produktů aditivní výroby nebo pro software uvedený v položce X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004

Technologie pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ softwaru uvedeného v položkách X.D.VIII.001 až X.D.VIII.002.“

PŘÍLOHA II

V příloze VIII nařízení (EU) č. 833/2014 se doplňuje tato partnerská země:

 

„JAPONSKO“.


PŘÍLOHA III

Příloha X nařízení (EU) č. 833/2014 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA X

Seznam zboží a technologií podle čl. 3b odst. 1

 

KN

Výrobek

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Alkylační a izomerizační jednotky

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Jednotky pro výrobu aromatických uhlovodíků

ex

8419 40 00

Jednotky pro atmosféricko-vakuovou destilaci ropy (CDU)

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Jednotky pro katalytické reformování/krakování

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Jednotky pro pozdržené koksování

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Jednotky pro fluidní koksování se zplyňováním

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Hydrokrakovací reaktory

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Nádoby hydrokrakovacích reaktorů

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Technologie výroby vodíku

ex

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 nebo 8419 89 10

Technologie zpětného získávání a čištění vodíku

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Hydrogenační technologie/jednotky

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Jednotky pro izomerizaci primárního benzinu

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Polymerizační jednotky

ex

8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 nebo 8419 60 00

Technologie úpravy rafinérského topného plynu a rekuperace síry (včetně jednotek pro aminovou vypírku, jednotek pro rekuperaci síry, jednotek pro zpracování koncového plynu)

ex

8479 89 97

Jednotky pro odasfaltování rozpouštědly

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Jednotky pro výrobu síry

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Jednotky pro alkylaci kyseliny sírové a regeneraci kyseliny sírové

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Jednotky pro termické krakování

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Jednotky pro transalkylaci [toluenu a těžkých aromatických sloučenin]

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Jednotky visbreakingu

ex

8419 89 98 nebo 8419 89 10

Jednotky pro vakuovo-plynové hydrokrakování ropy

ex

8418 69 00

Procesní jednotky pro chlazení plynu v rámci výroby LNG

ex

8419 40 00

Procesní jednotky pro separaci a frakcionaci uhlovodíků v rámci výroby LNG

ex

8419 60 00

Procesní jednotky pro zkapalňování zemního plynu

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Chladicí boxy v rámci výroby LNG

ex

8419 50 20 nebo 8419 50 80

Kryogenní výměníky v rámci výroby LNG

ex

8414 10 81

Kryogenní čerpadla v rámci výroby LNG


PŘÍLOHA IV

Příloha XVII nařízení (EU) č. 833/2014 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA XVII

SEZNAM VÝROBKŮ ZE ŽELEZA A OCELI PODLE ČLÁNKU 3g

Kódy KN/TARIC

Název zboží

7208 10 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 25 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 26 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 27 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 36 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 37 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 38 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 39 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 40 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 52 99

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 53 90

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 54 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7211 14 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7211 19 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7212 60 00

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7225 19 10

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7225 30 10

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7225 30 30

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7225 30 90

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7225 40 15

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7225 40 90

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7226 19 10

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7226 91 20

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7226 91 91

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7226 91 99

Plechy a pásy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za tepla

7209 15 00

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 16 90

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 17 90

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 18 91

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 25 00

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 26 90

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 27 90

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 28 90

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 90 20

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 90 80

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7211 23 20

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7211 23 30

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7211 23 80

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7211 29 00

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7211 90 20

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7211 90 80

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7225 50 20

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7225 50 80

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7226 20 00

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7226 92 00

Plechy z nelegované a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 16 10

Elektroplechy (jiné než z elektrooceli s orientovanou strukturou)

7209 17 10

Elektroplechy (jiné než z elektrooceli s orientovanou strukturou)

7209 18 10

Elektroplechy (jiné než z elektrooceli s orientovanou strukturou)

7209 26 10

Elektroplechy (jiné než z elektrooceli s orientovanou strukturou)

7209 27 10

Elektroplechy (jiné než z elektrooceli s orientovanou strukturou)

7209 28 10

Elektroplechy (jiné než z elektrooceli s orientovanou strukturou)

7225 19 90

Elektroplechy (jiné než z elektrooceli s orientovanou strukturou)

7226 19 80

Elektroplechy (jiné než z elektrooceli s orientovanou strukturou)

7210410020

Pokovené plechy

7210410030

Pokovené plechy

7210490020

Pokovené plechy

7210490030

Pokovené plechy

7210610020

Pokovené plechy

7210610030

Pokovené plechy

7210690020

Pokovené plechy

7210690030

Pokovené plechy

7212300020

Pokovené plechy

7212300030

Pokovené plechy

7212506120

Pokovené plechy

7212506130

Pokovené plechy

7212506920

Pokovené plechy

7212506930

Pokovené plechy

7225920020

Pokovené plechy

7225920030

Pokovené plechy

7225990011

Pokovené plechy

7225990022

Pokovené plechy

7225990023

Pokovené plechy

7225990041

Pokovené plechy

7225990045

Pokovené plechy

7225990091

Pokovené plechy

7225990092

Pokovené plechy

7225990093

Pokovené plechy

7226993010

Pokovené plechy

7226993030

Pokovené plechy

7226997011

Pokovené plechy

7226997013

Pokovené plechy

7226997091

Pokovené plechy

7226997093

Pokovené plechy

7226997094

Pokovené plechy

7210 20 00

Pokovené plechy

7210 30 00

Pokovené plechy

7210 90 80

Pokovené plechy

7212 20 00

Pokovené plechy

7212 50 20

Pokovené plechy

7212 50 30

Pokovené plechy

7212 50 40

Pokovené plechy

7212 50 90

Pokovené plechy

7225 91 00

Pokovené plechy

7226 99 10

Pokovené plechy

7210410080

Pokovené plechy

7210490080

Pokovené plechy

7210610080

Pokovené plechy

7210690080

Pokovené plechy

7212300080

Pokovené plechy

7212506180

Pokovené plechy

7212506980

Pokovené plechy

7225920080

Pokovené plechy

7225990025

Pokovené plechy

7225990095

Pokovené plechy

7226993090

Pokovené plechy

7226997019

Pokovené plechy

7226997096

Pokovené plechy

7210 70 80

Plechy s organickým povlakem

7212 40 80

Plechy s organickým povlakem

7209 18 99

Výrobky z bílého plechu

7210 11 00

Výrobky z bílého plechu

7210 12 20

Výrobky z bílého plechu

7210 12 80

Výrobky z bílého plechu

7210 50 00

Výrobky z bílého plechu

7210 70 10

Výrobky z bílého plechu

7210 90 40

Výrobky z bílého plechu

7212 10 10

Výrobky z bílého plechu

7212 10 90

Výrobky z bílého plechu

7212 40 20

Výrobky z bílého plechu

7208 51 20

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7208 51 91

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7208 51 98

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7208 52 91

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7208 90 20

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7208 90 80

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7210 90 30

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7225 40 12

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7225 40 40

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7225 40 60

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7219 11 00

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 12 10

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 12 90

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 13 10

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 13 90

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 14 10

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 14 90

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 22 10

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 22 90

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 23 00

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 24 00

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7220 11 00

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7220 12 00

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 31 00

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 32 10

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 32 90

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 33 10

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 33 90

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 34 10

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 34 90

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 35 10

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 35 90

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 90 20

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 90 80

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7220 20 21

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7220 20 29

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7220 20 41

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7220 20 49

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7220 20 81

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7220 20 89

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7220 90 20

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7220 90 80

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 21 10

Kvarto plechy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 21 90

Kvarto plechy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7214 30 00

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7214 91 10

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7214 91 90

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7214 99 31

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7214 99 39

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7214 99 50

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7214 99 71

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7214 99 79

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7214 99 95

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7215 90 00

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7216 10 00

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7216 21 00

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7216 22 00

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7216 40 10

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7216 40 90

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7216 50 10

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7216 50 91

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7216 50 99

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7216 99 00

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 10 20

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 20 10

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 20 91

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 30 20

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 30 41

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 30 49

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 30 61

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 30 69

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 30 70

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 30 89

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 60 20

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 60 80

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 70 10

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 70 90

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7228 80 00

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7214 20 00

Betonářská ocel

7214 99 10

Betonářská ocel

7222 11 11

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 11 19

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 11 81

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 11 89

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 19 10

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 19 90

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 20 11

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 20 19

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 20 21

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 20 29

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 20 31

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 20 39

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 20 81

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 20 89

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 30 51

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 30 91

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 30 97

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 40 10

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 40 50

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 40 90

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7221 00 10

Válcovaný drát z nerezavějící oceli

7221 00 90

Válcovaný drát z nerezavějící oceli

7213 10 00

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7213 20 00

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7213 91 10

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7213 91 20

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7213 91 41

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7213 91 49

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7213 91 70

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7213 91 90

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7213 99 10

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7213 99 90

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7227 10 00

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7227 20 00

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7227 90 10

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7227 90 50

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7227 90 95

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7216 31 10

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

7216 31 90

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

7216 32 11

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

7216 32 19

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

7216 32 91

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

7216 32 99

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

7216 33 10

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

7216 33 90

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

7301 10 00

Štětovnice

7302 10 22

Železniční materiál

7302 10 28

Železniční materiál

7302 10 40

Železniční materiál

7302 10 50

Železniční materiál

7302 40 00

Železniční materiál

7306 30 41

Ostatní trouby, trubky

7306 30 49

Ostatní trouby, trubky

7306 30 72

Ostatní trouby, trubky

7306 30 77

Ostatní trouby, trubky

7306 61 10

Duté profily

7306 61 92

Duté profily

7306 61 99

Duté profily

7304 11 00

Bezešvé trouby a trubky z nerezavějící oceli

7304 22 00

Bezešvé trouby a trubky z nerezavějící oceli

7304 24 00

Bezešvé trouby a trubky z nerezavějící oceli

7304 41 00

Bezešvé trouby a trubky z nerezavějící oceli

7304 49 83

Bezešvé trouby a trubky z nerezavějící oceli

7304 49 85

Bezešvé trouby a trubky z nerezavějící oceli

7304 49 89

Bezešvé trouby a trubky z nerezavějící oceli

7304 19 10

Ostatní bezešvé trubky

7304 19 30

Ostatní bezešvé trubky

7304 19 90

Ostatní bezešvé trubky

7304 23 00

Ostatní bezešvé trubky

7304 29 10

Ostatní bezešvé trubky

7304 29 30

Ostatní bezešvé trubky

7304 29 90

Ostatní bezešvé trubky

7304 31 20

Ostatní bezešvé trubky

7304 31 80

Ostatní bezešvé trubky

7304 39 30

Ostatní bezešvé trubky

7304 39 50

Ostatní bezešvé trubky

7304 39 82

Ostatní bezešvé trubky

7304 39 83

Ostatní bezešvé trubky

7304 39 88

Ostatní bezešvé trubky

7304 51 81

Ostatní bezešvé trubky

7304 51 89

Ostatní bezešvé trubky

7304 59 82

Ostatní bezešvé trubky

7304 59 83

Ostatní bezešvé trubky

7304 59 89

Ostatní bezešvé trubky

7304 90 00

Ostatní bezešvé trubky

7305 11 00

Velké svařované trubky

7305 12 00

Velké svařované trubky

7305 19 00

Velké svařované trubky

7305 20 00

Velké svařované trubky

7305 31 00

Velké svařované trubky

7305 39 00

Velké svařované trubky

7305 90 00

Velké svařované trubky

7306 11 00

Ostatní svařované trubky

7306 19 00

Ostatní svařované trubky

7306 21 00

Ostatní svařované trubky

7306 29 00

Ostatní svařované trubky

7306 30 12

Ostatní svařované trubky

7306 30 18

Ostatní svařované trubky

7306 30 80

Ostatní svařované trubky

7306 40 20

Ostatní svařované trubky

7306 40 80

Ostatní svařované trubky

7306 50 21

Ostatní svařované trubky

7306 50 29

Ostatní svařované trubky

7306 50 80

Ostatní svařované trubky

7306 69 10

Ostatní svařované trubky

7306 69 90

Ostatní svařované trubky

7306 90 00

Ostatní svařované trubky

7215 10 00

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7215 50 11

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7215 50 19

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7215 50 80

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7228 10 90

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7228 20 99

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7228 50 20

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7228 50 40

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7228 50 61

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7228 50 69

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7228 50 80

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7217 10 10

Drát z nelegované oceli

7217 10 31

Drát z nelegované oceli

7217 10 39

Drát z nelegované oceli

7217 10 50

Drát z nelegované oceli

7217 10 90

Drát z nelegované oceli

7217 20 10

Drát z nelegované oceli

7217 20 30

Drát z nelegované oceli

7217 20 50

Drát z nelegované oceli

7217 20 90

Drát z nelegované oceli

7217 30 41

Drát z nelegované oceli

7217 30 49

Drát z nelegované oceli

7217 30 50

Drát z nelegované oceli

7217 30 90

Drát z nelegované oceli

7217 90 20

Drát z nelegované oceli

7217 90 50

Drát z nelegované oceli

7217 90 90

Drát z nelegované oceli


PŘÍLOHA V

Příloha XVIII nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

oddíl 10 se mění takto:

„10)

Perly, drahokamy a polodrahokamy, výrobky z perel, šperky, zlatnické a stříbrnické zboží

ex

7101 00 00

Perly, přírodní nebo uměle pěstované, též opracované nebo tříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; perly, přírodní nebo uměle pěstované, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy

ex

7102 00 00

Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené, vyjma určených pro průmyslové použití

ex

7103 00 00

Drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, též opracované nebo roztříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; netříděné drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy

ex

7104 91 00

Diamanty, vyjma určených pro průmyslové použití

ex

7105 00 00

Drť a prach z přírodních nebo syntetických drahokamů nebo polodrahokamů, vyjma určených pro průmyslové použití

ex

7106 00 00

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

ex

7107 00 00

Obecné kovy plátované stříbrem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

ex

7108 00 00

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

ex

7109 00 00

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

ex

7110 11 00

Platina, netepaná nebo ve formě prachu

ex

7110 19 00

Platina, jiná než netepaná nebo ve formě prachu

ex

7110 21 00

Palladium, netepané nebo ve formě prachu

ex

7110 29 00

Palladium, jiné než netepané nebo ve formě prachu

ex

7110 31 00

Rhodium, netepané nebo ve formě prachu

ex

7110 39 00

Rhodium, jiné než netepané nebo ve formě prachu

ex

7110 41 00

Iridium, osmium a ruthenium, netepané nebo ve formě prachu

ex

7110 49 00

Iridium, osmium a ruthenium, jiné než netepané nebo ve formě prachu

ex

7111 00 00

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

ex

7113 00 00

Šperky a klenoty a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy

ex

7114 00 00

Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy

ex

7115 00 00 7115 00 00

Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy

ex

7116 00 00

Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)“

2)

doplňuje se nový oddíl, který zní:

„23)

Optické výrobky a zařízení jakékoli hodnoty

ex

9004 90 90

Zařízení pro noční vidění nebo termovizní zařízení

 

9005 10 00

Binokulární dalekohledy

ex

9005 80 00

Spektivy

ex

9013 10 90

Teleskopické zaměřovače

ex

9013 10 90

Optická mířidla zbraní

ex

9013 10 90

Mířidla zbraní s termovizní podporou

ex

9013 80 90

Kolimátory s červeným bodem

 

9015 10 00

Dálkoměry“


PŘÍLOHA VI

Doplňují se nové přílohy, které znějí:

„PŘÍLOHA XX

SEZNAM PALIVA PRO TRYSKOVÉ MOTORY A ADITIV DO PALIVA PODLE ČLÁNKU 3c

Kód KN/TARIC

Název zboží

 

Palivo pro tryskové motory (jiné než petrolej):

2710 12 70

Palivo pro tryskové motory benzinového typu (lehké oleje)

2710 19 29

Jiné než petrolej (střední oleje)

2710 19 21

Palivo pro tryskové motory petrolejového typu (střední oleje)

2710 20 90

Palivo pro tryskové motory petrolejového typu smíšené s bionaftou  (1)

 

Oxidační inhibitory

Oxidační inhibitory používané v aditivech pro mazací oleje:

3811 21 00

oxidační inhibitory obsahující minerální oleje

3811 29 00

ostatní oxidační inhibitory

3811 90 00

Oxidační inhibitory používané pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje

 

Antistatická aditiva

Antistatická aditiva pro mazací oleje:

3811 21 00

obsahující minerální oleje

3811 29 00

ostatní

3811 90 00

Antistatická aditiva pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje

 

Inhibitory koroze

Inhibitory koroze pro mazací oleje:

3811 21 00

obsahující minerální oleje

3811 29 00

ostatní

3811 90 00

Inhibitory koroze pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje

 

Inhibitory zamrzání palivového systému (aditiva proti zamrzání)

Inhibitory zamrzání palivového systému pro mazací oleje:

3811 21 00

obsahující minerální oleje

3811 29 00

ostatní

3811 90 00

Inhibitory zamrzání palivového systému pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje

 

Deaktivátory kovů

Deaktivátory kovů pro mazací oleje:

3811 21 00

obsahující minerální oleje

3811 29 00

ostatní

3811 90 00

Deaktivátory kovů pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje

 

Biocidní aditiva

Biocidní aditiva pro mazací oleje:

3811 21 00

obsahující minerální oleje

3811 29 00

ostatní

3811 90 00

Biocidní aditiva pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje

 

Aditiva zlepšující tepelnou stabilitu

Aditiva zlepšující tepelnou stabilitu pro mazací oleje:

3811 21 00

obsahující minerální oleje

3811 29 00

ostatní

3811 90 00

Aditiva zlepšující tepelnou stabilitu pro jiné kapaliny používané pro stejný účel jako minerální oleje

PŘÍLOHA XXI

SEZNAM ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ PODLE ČLÁNKU 3i

Kód KN

Název zboží

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu

1604 31 00

Kaviár

1604 32 00

Kaviárové náhražky

2523

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků

ex 2825

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli; ostatní anorganické zásady; ostatní oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů, s výjimkou kódů KN 2825 20 00 a 2825 30 00

ex 2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované, s výjimkou kódu KN 2835 26 00

ex 2901

Acyklické uhlovodíky, s výjimkou kódu KN 2901 10 00

2902

Cyklické uhlovodíky

ex 2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, s výjimkou kódu KN 2905 11 00

2907

Fenoly; fenolalkoholy

2909

Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, acetal- a poloacetalperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

3104 20

Chlorid draselný

3105 20

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující tři hnojivé prvky: dusík, fosfor a draslík

3105 60

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: fosfor a draslík

ex 3105 90 20

Ostatní hnojiva obsahující chlorid draselný

ex 3105 90 80

Ostatní hnojiva obsahující chlorid draselný

3902

Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách

4011

Nové pneumatiky z kaučuku

44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

4705

Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvlákňovacího postupu

4804

Nenatíraný papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803

6810

Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené

7005

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované

7007

Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla

7010

Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

7019

Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny) a výrobky z nich (například příze, pramence (rovings), tkaniny)

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7606

Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm

7801

Netvářené (surové) olovo

Ex84 11

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny s výjimkou částí a součástí proudových motorů nebo turbovrtulových motorů kodů KN 8411 91 00

8431

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a zařízeními čísel 8425 až 8430

8901

Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů

8904

Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry)

8905

Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností; plovoucí doky; plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny

9403

Ostatní nábytek a jeho části a součásti

PŘÍLOHA XXII

SEZNAM UHELNÝCH PRODUKTŮ PODLE ČLÁNKU 3j

Kód KN

Název zboží

2701

Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí

2702

Hnědé uhlí, též aglomerované, kromě gagátu (černého jantaru)

2703 00 00

Rašelina (včetně rašelinového steliva), též aglomerovaná

2704 00

Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí

2705 00 00

Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě ropných plynů a ostatních plynných uhlovodíků

2706 00 00

Černouhelný, hnědouhelný nebo rašelinový dehet a jiné minerální dehty, též dehydratované nebo částečně destilované, včetně rekonstituovaných dehtů

2707

Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek

2708

Smola a smolný koks z černouhelného dehtu nebo jiných minerálních dehtů

PŘÍLOHA XXIII

SEZNAM ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ PODLE ČLÁNKU 3k

Kód KN

Název zboží

0601 10

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu

0601 20

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky

0602 30

Rododendrony a azalky, též roubované

0602 40

Růže, též roubované

0602 90

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí – Ostatní

0604 20

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené – Čerstvé

2508 40

Ostatní jíly

2508 70

Šamotové nebo dinasové zeminy

2509 00

Křída

2512 00

Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně

2515 12

Rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

2515 20

Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely; alabastr

2518 20

Kalcinovaný nebo spékaný dolomit

2519 10

Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)

2520 10

Sádrovec; anhydrit

2521 00

Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny používané k výrobě vápna nebo cementu

2522 10

Nehašené (pálené) vápno

2522 30

Hydraulické vápno

2525 20

Slídový prach

2526 20

Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru; mastek – Drcený nebo rozemletý

2530 20

Kieserit, epsomit (přírodní sírany hořečnaté)

2707 30

Xylol (xyleny)

2708 20

Smolný koks

2712 10

Vazelína

2712 90

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené:

2715 00

Živičné tmely, ředěné produkty a ostatní živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly – Ostatní

2804 10

Vodík

2804 30

Dusík

2804 40

Kyslík

2804 61

Křemík – Obsahující nejméně 99,99 % hmotnostních křemíku

2804 80

Arsen

2806 10

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková)

2806 20

Kyselina chlorosírová

2811 29

Ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů – Ostatní

2813 10

Sirouhlík

2814 20

Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku

2815 12

Hydroxid sodný (louh sodný) – Ve vodném roztoku

2818 30

Hydroxid hlinitý

2819 90

Oxidy a hydroxidy chromu – Ostatní

2820 10

Oxid manganičitý

2827 31

Ostatní chloridy – Hořčíku

2827 35

Ostatní chloridy – Niklu

2828 90

Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany – Ostatní

2829 11

Chlorečnany – Sodíku

2832 20

Siřičitany (kromě sodných)

2833 24

Sírany niklu

2833 30

Kamence

2834 10

Dusitany

2836 30

Hydrogenuhličitan sodný (bikarbonát sodný)

2836 50

Uhličitan vápenatý

2839 90

Křemičitany (silikáty); komerční křemičitany alkalických kovů – Ostatní

2840 30

Peroxoboritany (perboritany)

2841 50

Ostatní chromany a dichromany; peroxochromany

2841 80

Wolframany

2843 10

Drahé kovy v koloidním stavu

2843 21

Dusičnan stříbrný

2843 29

Sloučeniny stříbra – Ostatní

2843 30

Sloučeniny zlata

2847 00

Peroxid vodíku, též ztužený močovinou

2901 23

Buten (butylen) a jeho isomery

2901 24

1,3-Butadien a isopren

2901 29

Acyklické uhlovodíky – Nenasycené – Ostatní

2902 11

Cyklohexan

2902 30

Toluen

2902 41

o-Xylen

2902 43

p-Xylen

2902 44

Směs izomerů xylenu

2902 50

Styren

2903 11

Chlormethan (methylchlorid) a chlorethan (ethylchlorid)

2903 12

Dichlormethan (methylenchlorid)

2903 21

Vinylchlorid (chlorethylen)

2903 23

Tetrachlorethylen (perchlorethylen)

2903 29

Nenasycené chlorderiváty acyklických uhlovodíků – Ostatní

2903 76

Bromchlordifluormethan (halon-1211), bromtrifluormethan (halon-1301) a dibromtetrafluorethany (halon-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan [HCH (ISO)], včetně lindanu (ISO, INN)

2903 91

Chlorbenzen, o-dichlorbenzen a p-dichlorbenzen

2904 10

Deriváty obsahující pouze sulfoskupiny, jejich soli a ethylestery

2904 20

Deriváty obsahující pouze nitro- nebo pouze nitrososkupiny

2904 31

Perfluoroktansulfonová kyselina

2905 13

1-Butanol (n-butylalkohol)

2905 16

Oktanol (oktylalkohol) a jeho izomery

2905 19

Nasycené jednosytné alkoholy – Ostatní

2905 41

2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (trimethylolpropan)

2905 59

Ostatní vícesytné alkoholy – Ostatní

2906 13

Steroly a inositoly

2906 19

Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické – Ostatní

2907 11

Fenol (hydroxybenzen) a jeho soli

2907 13

Oktylfenol, nonylfenol a jejich izomery; jejich soli

2907 19

Monofenoly – Ostatní

2907 22

Hydrochinon (chinol) a jeho soli

2909 11

Pentachlorfenol (ISO)

2909 20

Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2909 41

2,2'-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol)

2909 43

Monobutylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu

2909 49

Etheralkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty – Ostatní

2910 10

Oxiran (ethylenoxid)

2910 20

Methyloxiran (propylenoxid)

2911 00

Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2912 12

Ethanal (acetaldehyd)

2912 49

Aldehydalkoholy, aldehydethery, aldehydfenoly a aldehydy s jinou kyslíkatou funkcí – Ostatní

2912 60

Paraformaldehyd

2914 11

Aceton

2914 61

Antrachinon

2915 13

Estery kyseliny mravenčí

2915 90

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty – Ostatní

2916 12

Estery kyseliny akrylové

2916 13

Kyselina methakrylová a její soli

2916 14

Estery kyseliny methakrylové

2916 15

Kyseliny olejová, linolová nebo linolenová, jejich soli a estery

2917 33

Dinonyl nebo didecylorthoftaláty

2920 11

Parathion (ISO) a parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion)

2921 22

Hexamethylendiamin a jeho soli

2921 41

Anilin a jeho soli

2922 11

Monoethanolamin a jeho soli

2922 43

Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová) a její soli

2923 20

Lecithiny a ostatní fosfoaminolipidy

2930 40

Methionin

2933 54

Ostatní deriváty malonylmočoviny (kyseliny barbiturové); její soli

2933 71

6-Hexanlaktam (ε-kaprolaktam)

3201 90

Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty

3202 10

Syntetická organická třísliva

3202 90

Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříselné přípravky, též obsahující přírodní třísliva; enzymatické přípravky pro předčinění

3203 00

Barviva rostlinného nebo živočišného původu, včetně barvicích výtažků (kromě černi živočišného původu), chemicky definované i nedefinované; přípravky založené na barvivech rostlinného nebo živočišného původu, používané k barvení tkanin nebo při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 a 3215 )

3204 90

Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické barvicí látce specifikované poznámkou 3 k této kapitole; syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované

3205 00

Barevné laky (jiné než čínské nebo japonské laky a nátěrové barvy); přípravky založené na barevných lacích, používané k barvení tkanin nebo při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 a 3215 )

3206 41

Ultramarin a přípravky na jeho bázi, používané k barvení jakýchkoli materiálů nebo při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 a 3215 )

3206 49

Anorganická nebo minerální barviva, j. n.; přípravky založené na anorganických nebo minerálních barvivech, používané k barvení jakýchkoli materiálů nebo při výrobě barvicích přípravků, j. n. (kromě přípravků čísel 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 a 3215 a anorganických výrobků používaných jako luminofory) – Ostatní

3207 10

Připravené pigmenty, připravená kalidla, připravené barvy a podobné přípravky

3207 20

Engoby

3207 30

Tekuté listry a podobné přípravky

3207 40

Skleněné frity a jiné sklo, ve formě prášku, granulí, šupinek nebo vloček

3208 10

Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; Roztoky definované v poznámce 4 ke kapitole 32 – Na bázi polyesterů

3208 20

Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; Roztoky definované v poznámce 4 ke kapitole 32 – Na bázi akrylových nebo vinylových polymerů

3208 90

Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; Roztoky definované v poznámce 4 ke kapitole 32 –

3209 10

Nátěrové barvy a laky, včetně emailů a jemných laků, na bázi akrylových nebo vinylových polymerů, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí

3209 90

Nátěrové barvy a laky, včetně emailů a jemných laků, na bázi syntetických nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerů, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí (jiné než na bázi akrylových nebo vinylových polymerů) – Ostatní

3210 00

Olejové nátěrové barvy a laky (včetně emailů, jemných laků a temperových barev); připravené vodní pigmenty používané pro konečnou úpravu kůže

3212 90

Pigmenty (včetně kovových prášků, šupinek a vloček) rozptýlené v nevodném prostředí, v kapalné nebo pastovité formě, používané při výrobě nátěrových barev (včetně emailů); ražební fólie; barvy a jiná barviva v úpravě nebo v balení pro drobný prodej – Ostatní

3214 10

Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnicí a jiné tmely; malířské tmely

3214 90

Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnicí a jiné tmely; malířské tmely; nežáruvzdorné přípravky pro povrchovou úpravu fasád, vnitřních stěn, podlah, stropů a podobné přípravky – Ostatní

3215 11

Tiskařské barvy – Černé

3215 19

Tiskařské barvy – Ostatní

3403 11

Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů – Obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů – Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů

3403 19

Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů – Obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů – Ostatní

3403 91

Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů

3403 99

Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů – Ostatní

3505 10

Dextriny a jiné modifikované škroby

3506 99

Připravené klihy a jiná připravená lepidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg – Ostatní

3701 20

Filmy pro okamžitou fotografii

3701 91

Pro barevnou fotografii (polychromní)

3702 32

Ostatní filmy, s emulzí halogenidů stříbra

3702 39

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponované – Ostatní

3702 43

Ostatní filmy, neperforované, o šířce převyšující 105 mm – O šířce převyšující 610 mm a o délce nepřesahující 200 m

3702 44

Ostatní filmy, neperforované, o šířce převyšující 105 mm – O šířce převyšující 105 mm, avšak nepřesahující 610 mm

3702 55

Ostatní filmy, pro barevnou fotografii (polychromní) – O šířce převyšující 16 mm, avšak nepřesahující 35 mm a o délce převyšující 30 m

3702 56

Ostatní filmy pro barevnou fotografii (polychromní) – O šířce převyšující 35 mm

3702 97

Ostatní filmy, pro barevnou fotografii (polychromní) – O šířce nepřesahující 35 mm a o délce převyšující 30 mm.

3702 98

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, perforované, pro černobílou fotografii, o šířce > 35 mm (jiné než z papíru, kartónu, lepenky a textilií; filmy pro rentgen)

3703 20

Fotografický papír, kartón, lepenka a textilie, citlivé, neexponované, pro barevnou fotografii (polychromní) (kromě výrobků ve svitcích o šířce převyšující 610 mm)

3703 90

Fotografický papír, kartón, lepenka a textilie, citlivé, neexponované, pro černobílou fotografii (kromě výrobků ve svitcích o šířce převyšující 610 mm)

3705 00

Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané (kromě výrobků z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií, kinematografických filmů a tiskařských desek připravených k použití)

3706 10

Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující zvukový záznam nebo obsahující pouze zvukový záznam, o šířce >= 35 mm

3801 20

Koloidní nebo polokoloidní grafit

3806 20

Soli kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo soli derivátů kalafuny nebo pryskyřičných kyselin (jiné než soli aduktů kalafuny)

3807 00

Dřevný dehet; oleje z dřevného dehtu; dřevný kreosot; dřevný líh; rostlinná smola; pivovarská smola a podobné přípravky na bázi kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo rostlinné smoly (kromě burgundské smoly, žluté smoly, stearinové smoly, smoly z mastných kyselin, mastného dehtu a glycerinové smoly)

3809 10

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, například apretury a mořidla, používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené, na bázi škrobu nebo jeho derivátů

3809 91

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, například apretury a mořidla, používané v textilním nebo podobném průmyslu, j. n. (jiné než na bázi škrobových látek)

3809 92

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, například apretury a mořidla, používané v papírenském nebo podobném průmyslu, j. n. (jiné než na bázi škrobových látek)

3809 93

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, například apretury a mořidla, používané v kožedělném nebo podobném průmyslu, j. n. (jiné než na bázi škrobových látek)

3810 10

Přípravky na čištění kovových povrchů; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů

3811 21

Připravená aditiva pro mazací oleje obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

3811 29

Připravená aditiva pro mazací oleje neobsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

3811 90

Oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje, včetně benzinu, nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje (jiné než antidetonační přípravky a aditiva pro mazací oleje)

3812 20

Směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené

3813 00

Přípravky a náplně pro hasicí přístroje; naplněné hasicí granáty a bomby (jiné než plná nebo prázdná hasicí zařízení, též přenosná, nesmíšené chemicky nedefinované výrobky s hasebními vlastnostmi v jiných formách)

3814 00

Kombinovaná organická rozpouštědla a ředidla, j. n.; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků (jiné než odlakovače)

3815 11

Katalyzátory na nosiči s niklem nebo se sloučeninou niklu jako aktivní látkou, j. n.

3815 12

Katalyzátory na nosiči s drahým kovem nebo se sloučeninou drahého kovu jako aktivní látkou, j. n.

3815 19

Katalyzátory na nosiči, j. n. (jiné než s drahým kovem, sloučeninou drahého kovu, niklem nebo se sloučeninou niklu jako aktivní látkou)

3815 90

Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky, j. n. (jiné než urychlovače vulkanizace a katalyzátory na nosiči)

3816 00 10

Dolomitová dusací směs

3817 00

Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů vyrobené alkylací benzenu a naftalenu (jiné než smíšené izomery cyklických uhlovodíků)

3819 00

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

3820 00

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování (jiné než připravená aditiva pro minerální oleje nebo jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje)

3823 13

Mastné kyseliny z tallového oleje, technické

3827 90

Směsi obsahující halogenované deriváty methanu, ethanu nebo propanu (jiné než podpoložek 3824.71.00 až 3824.78.00)

3824 81

Směsi a přípravky obsahující oxiran (ethylenoxid)

3824 84

Směsi a přípravky obsahující aldrin (ISO), kamfechlor (ISO) (toxafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) nebo mirex (ISO)

3824 99

Chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, včetně směsí přírodních výrobků, j. n.

3825 90

Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, j.n. (jiné než odpad)

3826 00

Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

3901 40

Ethylen-alfa-olefinové kopolymery o hustotě nižší než 0,94, v primárních formách

3902 20

Polyisobutylen, v primárních formách

3902 30

Kopolymery propylenu, v primárních formách

3902 90

Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách (jiné než polypropylen, polyisobutylen a kopolymery propylenu)

3903 19

Polystyren, v primárních formách (jiný než lehčený (pěnový))

3903 90

Polymery styrenu, v primárních formách (jiné než polystyren, styren-akrylonitrilové kopolymery (SAN) a akrylonitril-butadien-styrenové kopolymery (ABS))

3904 10

Poly(vinylchlorid), v primárních formách, nesmíšený s jinými látkami

3904 50

Vinylchloridové polymery, v primárních formách

3905 12

Poly(vinylacetát), ve vodné disperzi

3905 19

Poly(vinylacetát), v primárních formách (jiný než ve vodné disperzi)

3905 21

Kopolymery vinylacetátu, ve vodné disperzi

3905 29

Kopolymery vinylacetátu, v primárních formách (jiné než ve vodné disperzi)

3905 91

Kopolymery vinylu, v primárních formách (jiné než vinylchlorid-vinylacetátové kopolymery a ostatní kopolymery vinylchloridu a vinylacetátové kopolymery)

3906 10

Poly(methylmetakrylát), v primárních formách

3906 90

Akrylové polymery, v primárních formách (jiné než poly(methylmetakrylát))

3907 21

Polyethery, v primárních formách (jiné než polyacetaly a výrobky položky 3002 10)

3907 40

Polykarbonáty, v primárních formách

3907 70

poly(mléčná kyselina), v primárních formách

3907 91

Nenasycené polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách (jiné než polykarbonáty, alkydové pryskyřice, poly(ethylentereftalát) a poly(mléčná kyselina))

3908 10

Polyamidy-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 nebo -6,12, v primárních formách

3908 90

Polyamidy, v primárních formách (jiné než polyamidy-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 a -6,12)

3909 20

Melaminové pryskyřice, v primárních formách

3909 39

Aminové pryskyřice, v primárních formách (jiné než močovinové, thiomočovinové a melaminové pryskyřice a MDI)

3909 40

Fenolové pryskyřice, v primárních formách

3909 50

Polyuretany, v primárních formách

3912 11

Neměkčené acetáty celulózy, v primárních formách

3912 90

Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené, v primárních formách (jiné než acetáty celulózy, nitráty celulózy a ethery celulózy)

3915 20

Odpady, úlomky a odřezky z polymerů styrenu

3917 10

Umělá střeva (střívka párků) z tvrzených bílkovin nebo celulózových materiálů

3917 23

Neohebné trubky a hadice z polymerů vinylchloridu

3917 31

Ohebné trubky, potrubí a hadice, z plastů, pro průtržný tlak nejméně >= 27,6 MPa

3917 32

Ohebné trouby, trubky a hadice z plastů, ne zpevněné nebo jinak kombinované s jinými materiály, bez spojovacího příslušenství

3917 33

Ohebné trouby, trubky a hadice z plastů, ne zpevněné nebo jinak kombinované s jinými materiály, se spojovacím příslušenstvím, ucpávkami nebo spojkami

3920 20

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polymerů ethylenu, nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 )

3920 61

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polykarbonátů, nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než z poly(methylmetakrylátu), samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 )

3920 69

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polyesterů, nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do pravoúhlých (včetně čtvercových) tvarů (jiné než z polykarbonátů, poly(ethylentereftalátu) a jiných nenasycených polyesterů, samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 )

3920 73

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených acetátů celulózy, nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 )

3920 91

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčeného poly(vinylbutyralu), nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 )

3921 19

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z lehčených plastů, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než z polymerů styrenu, vinylchloridu, polyuretanů a regenerované celulózy, samolepicí výrobky, podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 a sterilní adhezní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství podpoložky 3006.10.30)

3922 90

Bidety, záchodové mísy, splachovací nádrže a podobné sanitární a hygienické výrobky, z plastů (jiné než koupací vany, sprchy, odpady, umyvadla, záchodová sedátka a kryty)

3925 20

Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy, z plastů

4002 11

Latex styren-butadienového kaučuku (SBR); latex karboxylovaného styren-butadienového kaučuku (XSBR)

4002 20

Butadienový kaučuk (BR), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

4002 31

Isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

4002 39

Halogenisobuten-isoprenový kaučuk (CIIR nebo BIIR), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

4002 41

Latex chloroprenového (chlorbutadienového) kaučuku (CR)

4002 51

Latex akrylonitril-butadienového kaučuku (NBR)

4002 80

Směsi přírodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných přírodních gum se syntetickým kaučukem nebo faktisem, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

4002 91

Syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech (jiný než styren-butadienový kaučuk (SBR), karboxylovaný styren-butadienový kaučuk (XSBR), butadienový kaučuk (BR), isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR), halogenisobuten-isoprenový kaučuk (CIIR nebo BIIR), chloroprenový kaučuk (CR), akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR), isoprenový kaučuk (IR) a nekonjugovaný dienový ethylenpropylenový kaučuk (EPDM))

4002 99

Syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech (jiný než latex, styren-butadienový kaučuk (SBR), karboxylovaný styren-butadienový kaučuk (XSBR), butadienový kaučuk (BR), isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR), halogenisobuten-isoprenový kaučuk (CIIR nebo BIIR), chloroprenový kaučuk (CR), akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR), isoprenový kaučuk (IR) a nekonjugovaný dienový ethylenpropylenový kaučuk (EPDM))

4005 10

Kaučuk, nevulkanizovaný, smíšený se sazemi nebo oxidem křemičitým, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

4005 20

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, ve formě roztoků nebo disperzí (jiný než kaučuk smíšený se sazemi nebo oxidem křemičitým a směsi přírodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných přírodních gum obsahující syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk))

4005 91

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v deskách, listech nebo pásech (jiný než kaučuk smíšený se sazemi nebo oxidem křemičitým a směsi přírodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných přírodních gum obsahující syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk))

4005 99

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách (jiný než roztoky a disperze, kaučuk obsahující saze nebo oxid křemičitý, směsi přírodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných přírodních gum se syntetickým kaučukem nebo faktisem a kaučuk ve formě desek, listů nebo pásů)

4006 10

„Profilované“ pásy z nevulkanizovaného kaučuku používané k protektorování pneumatik

4008 21

Desky, listy a pásy z nelehčeného kaučuku

4009 12

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než tvrdého kaučuku), nezpevněné ani jinak nekombinované s jinými materiály, s příslušenstvím

4009 41

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než tvrdého kaučuku), zpevněné nebo jinak kombinované s jinými materiály než kov nebo textilní materiály, bez příslušenství

4010 31

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším obvodem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahujícím 180 cm

4010 33

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším obvodem převyšujícím 180 cm, avšak nepřesahujícím 240 cm

4010 35

Nekonečné synchronní pásy, z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším obvodem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahujícím 150 cm

4010 36

Nekonečné synchronní pásy, z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším obvodem převyšujícím 150 cm, avšak nepřesahujícím 198 cm

4010 39

Převodové pásy nebo řemeny, z vulkanizovaného kaučuku (jiné než nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, s vnějším obvodem > 60 cm, avšak <= 240 cm a nekonečné synchronní pásy, s vnějším obvodem > 60 cm, avšak <= 198 cm)

4012 11

Protektorované pneumatiky z kaučuku, typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů)

4012 13

Protektorované pneumatiky z kaučuku, typy používané pro letadla

4012 19

Protektorované pneumatiky z kaučuku (jiné než typy používané pro osobní automobily, osobní dodávkové automobily, závodní automobily, autobusy, nákladní automobily a letadla)

4012 20

Použité pneumatiky z kaučuku

4016 93

Plochá těsnění, podložky a jiná těsnění, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než tvrdého kaučuku a z lehčeného kaučuku)

4407 19

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm (jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.)

4407 92

Bukové (Fagus spp.) dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 94

Třešňové (Prunus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 97

Topolové (Populus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 99

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce > 6 mm (jiné než tropické dřevo, jehličnaté dřevo, dubové (Qercus spp.), bukové (Fagus spp.), javorové (Acer spp.), třešňové (Prunus spp.), jasanové (Fraxinus spp.), březové (Betula spp.) a topolové (Populus spp.))

4408 10

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva, na jehličnaté překližky nebo na podobné vrstvené jehličnaté dřevo a ostatní jehličnaté dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce <= 6 mm

4411 13

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva, o tloušťce převyšující 5 mm, avšak nepřesahující 9 mm

4411 94

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva a jiných dřevitých materiálů, též aglomerované pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy, o hustotě <= 0,5 g/cm3 (jiné než polotvrdé dřevovláknité desky (MDF); třískové desky, též pojené s jedním nebo více listy dřevovláknitých desek; vrstvené dřevo s vrstvou z překližky; dřevěné voštinové desky, jež mají obě strany z dřevovláknitých desek; kartón nebo lepenka; nábytkové díly, které lze rozpoznat jako nábytkové díly)

4412 31

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů o tloušťce nepřesahující 6 mm, nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva (jiné než listy ze stlačeného dřeva, dřevěné voštinové desky, intarzované dřevo a listy rozpoznatelné jako nábytkové díly)

4412 34

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů o tloušťce nepřesahující 6 mm, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva (jiné než z bambusu, s vnější vrstvou z tropického dřeva nebo z olše, jasanu, buku, břízy, třešně, kaštanu, jilmu, eukalyptu, ořechovce, lípy, javoru, dubu, platanu, topolu, trnovníku, liliovníku nebo ořešáku a listy ze stlačeného dřeva, dřevěné voštinové desky, intarzované dřevo a listy rozpoznatelné jako nábytkové díly)

4412 94

Vrstvené dřevo jako jsou laťovky, vrstvené desky a podlahové laťovky (jiné než z bambusu, překližky sestávající pouze z dřevěných listů o tloušťce nepřesahující 6 mm, listy ze stlačeného dřeva, intarzované dřevo a listy rozpoznatelné jako nábytkové díly)

4416 00

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu

4418 40

Dřevěné bednění pro betonování (jiné než překližkové bednění)

4418 60

Sloupy a trámy, ze dřeva

4418 79

Dřevěné (jiné než bambusové) sestavené podlahové desky (jiné než vícevrstvé desky a desky pro mozaikové podlahy)

4503 10

Zátky a uzávěry všech typů, z přírodního korku, včetně polotovarů se zaoblenými hranami

4504 10

Dlaždice jakéhokoliv tvaru, bloky, desky, listy a pásy, pevné válce, včetně kotoučů, z aglomerovaného korku

4701 00

Mechanická dřevná buničina (dřevovina), chemicky neupravená

4703 19

Nebělená chemická dřevná buničina jiná než jehličnanová; natronová nebo sulfátová (jiná než druhů pro rozpouštění)

4703 21

Polobělená nebo bělená jehličnanová chemická dřevná buničina, natronová nebo sulfátová (jiná než druhů pro rozpouštění)

4703 29

Polobělená nebo bělená chemická dřevná buničina jiná než jehličnanová; natronová nebo sulfátová (jiná než druhů pro rozpouštění)

4704 11

Nebělená jehličnanová chemická dřevná buničina, sulfitová (jiná než druhů pro rozpouštění)

4704 21

Polobělená nebo bělená jehličnanová chemická dřevná buničina, sulfitová (jiná než druhů pro rozpouštění)

4704 29

Polobělená nebo bělená chemická dřevná buničina jiná než jehličnanová; sulfitová (jiná než druhů pro rozpouštění)

4705 00

Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvlákňovacího postupu

4706 30

Buničina z celulózových vláknovin z bambusu

4706 92

Chemická buničina z celulózových vláknovin (jiná než z bambusu, ze dřeva, z bavlněného lintru nebo z vláken získaných ze sběrového papíru, kartónu nebo lepenky [odpadu a výmětu])

4707 10

Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) z neběleného sulfátového (kraft) papíru nebo vlnitého papíru, kartónu nebo lepenky

4707 30

Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) vyrobené převážně z mechanické buničiny, například noviny, časopisy a podobné tiskoviny

4802 20

Papír, kartón a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku, nenatírané, v kotoučích nebo čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru

4802 40

Surový tapetový papír, nenatíraný

4802 58

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru, neobsahující vlákna získaná mechanickým nebo chemicko-mechanickým postupem nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních, s plošnou hmotností > 150 g/m2, j. n.

4802 61

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích jakéhokoliv rozměru, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickým nebo chemicko-mechanickým postupem více než 10 % hmotnostních, j. n.

4804 11

Nebělený kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm

4804 19

Kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm (jiný než nebělený a výrobky čísel 4802 a 4803 )

4804 21

Nebělený pytlový papír kraft, nenatíraný, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm (jiný než výrobky čísel 4802 , 4803 nebo 4808 )

4804 29

Pytlový papír kraft, nenatíraný, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm (jiný než nebělený a výrobky čísel 4802 , 4803 nebo 4808 )

4804 31

Nebělený papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností <= 150 g/m2 (jiné než kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

4804 39

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností <= 150 g/m2 (jiné než nebělené, kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

4804 41

Nebělený papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností > 150 g až < 225 g/m2 (jiné než kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

4804 42

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností > 150 g až < 225 g/m2, bělené stejnoměrně ve hmotě, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních (jiné nežkraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

4804 49

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností > 150 g až < 225 g/m2 (jiné než nebělené, bělené stejnoměrně ve hmotě, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních, kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

4804 52

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností >= 225 g/m2, bělené stejnoměrně ve hmotě, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních (jiné nežkraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

4804 59

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností >= 225 g/m2 (jiné než nebělené nebo bělené stejnoměrně ve hmotě, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních, a kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802, 4803 nebo 4808)

4805 24

Testliner (recyklovaný krycí kartón), nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností <= 150 g/m2

4805 25

Testliner (recyklovaný krycí kartón), nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností > 150 g/m2

4805 40

Filtrační papír, kartón a lepenka, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu

4805 91

Papír, kartón a lepenka, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností <= 150 g/m2, j.n.

4805 92

Papír, kartón a lepenka, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností > 150 g/m2, avšak < 225 g/m2, j.n.

4806 10

Rostlinný pergamen, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu

4806 20

Nepromastitelné papíry, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu

4806 30

Pauzovací papíry, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu

4806 40

Pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu (jiné než rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry a pauzovací papíry)

4807 00

Vrstvený papír, kartón a lepenka (vyrobené slepením plochých vrstev papíru, kartónu nebo lepenky), na povrchu nenatírané ani neimpregnované, též uvnitř zesílené, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu

4808 90

Papír, kartón a lepenka, krepované, plisované, ražené nebo perforované, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu (jiné než pytlový papír kraft a ostatní papír kraft a výrobky čísla 4803 )

4809 20

Samokopírovací papír, též potištěný, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu (jiný než karbonový papír a podobné kopírovací papíry)

4810 13

Papír, kartón a lepenka, používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, neobsahující vlákna získaná mechanickým nebo chemicko-mechanickým výrobním postupem nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích jakéhokoliv rozměru

4810 19

Papír, kartón a lepenka, používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, neobsahující vlákna získaná mechanickým nebo chemicko-mechanickým výrobním postupem nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou převyšující 435 mm nebo s jednou stranou nepřesahující 435 mm a druhou stranou převyšující 297 mm v nepřeloženém stavu

4810 22

Tenký natíraný papír používaný ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, s celkovou plošnou hmotností nepřesahující 72 g/m2, s nátěrem o plošné hmotnosti na každé straně nepřevyšující 15 g/m2, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickým nebo chemicko-mechanickým výrobním postupem 50 % nebo více, natíraný na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) jakéhokoliv rozměru

4810 31

Papír, kartón a lepenka kraft, stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy > 95 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) jakéhokoliv rozměru, s plošnou hmotností <= 150 g/m2 (jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům)

4810 39

Papír, kartón a lepenka kraft, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) jakéhokoliv rozměru (jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům; papír, karton a lepenka stejnoměrně bělené ve hmotě a obsahující > 95 % hmotnostních chemicky zpracovaných dřevných vláken z celkového vlákninového složení)

4810 92

Vícevrstvý papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) jakéhokoliv rozměru (jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, papír, kartón a lepenka kraft)

4810 99

Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojivem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových rolích, jakéhokoliv rozměru (jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, papír, kartón a lepenka kraft, vícevrstvý papír, kartón a lepenka a bez jakéhokoliv dalšího nátěru)

4811 10

Dehtovaný, bitumenovaný nebo asfaltovaný papír, kartón a lepenka, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru

4811 51

Papír, kartón a lepenka, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, natírané, impregnované nebo potažené umělými pryskyřicemi nebo plasty, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru, bělené, s plošnou hmotností > 150 g/m2 (kromě lepidel)

4811 59

Papír, kartón a lepenka, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, natírané, impregnované nebo potažené umělými pryskyřicemi nebo plasty, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru (jiné než bělené s plošnou hmotností > 150 g/m2 a kromě lepidel)

4811 60

Papír, kartón a lepenka, natírané, impregnované nebo potažené voskem, parafínem, stearinem, olejem nebo glycerinem, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru (jiné než zboží čísel 4803 , 4809 a 4818 )

4811 90

Papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru (jiné než zboží čísel 4803 , 4809 , 4810 a 4818 a položek 4811 10 až 4811 60 )

4814 90

Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny a okenní transparentní papír (jiné než krycí materiály na stěny sestávající z papíru natřeného nebo potaženého na lícové straně zrnitou, raženou, barvenou, potištěnou vzorem nebo jinak zdobenou vrstvou plastů)

4819 20

Skládací kartóny, bedny a krabice, z nezvlněného papíru, kartónu nebo lepenky

4822 10

Dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky, též perforované nebo tvrzené, používané k navíjení textilní příze

4823 20

Filtrační papír, kartón a lepenka, v pásech nebo kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jejichž každá strana je kratší než 36 cm v nepřeloženém stavu, nebo nařezané na jiný než čtvercový nebo obdélníkový tvar

4823 40

Kotouče, listy a disky, potištěné pro registrační pokladny, v kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jejichž každá strana je kratší než 36 cm v nepřeloženém stavu, nebo nařezané na disky

4823 70

Tvarované nebo lisované výrobky z papíroviny, j. n.

4906 00

Plány a výkresy pro stavební, strojnické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, které jsou ručně zhotovenými originály; ručně psané texty; fotografické reprodukce na citlivém papíře a karbonové kopie výrobků uvedených v tomto čísle

5105 39

Jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané (jiné než vlna a chlupy z kašmírských koz)

5105 40

Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

5106 10

Vlněná příze mykaná, obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny (jiná než upravená pro drobný prodej)

5106 20

Vlněná příze mykaná, obsahující převážně, avšak méně než 85 % hmotnostních vlny (jiná než upravená pro drobný prodej)

5107 20

Vlněná příze česaná, obsahující převážně, avšak méně než 85 % hmotnostních vlny (jiná než upravená pro drobný prodej)

5112 11

Tkaniny obsahující >= 85 % hmotnostních česané vlny nebo česaných jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti <= 200 g/m2 (jiné než tkaniny pro technické účely čísla 5911 )

5112 19

Tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více česané vlny nebo česaných jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti přesahující 200 g/m2

5205 21

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny a o délkové hmotnosti 714,29 nebo více decitex (metrické číslo nepřesahující 14) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

5205 28

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 83,33 decitex (metrické číslo převyšující 120) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

5205 41

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z česaných vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny a o délkové hmotnosti 714,29 nebo více decitex (metrické číslo jednoduché příze nepřesahující 14) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

5206 42

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit obsahující převážně, avšak méně než 85 % hmotnostních bavlny, z česaných vláken a o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

5209 11

Bavlněné tkaniny obsahující >= 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové vazbě, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, nebělené

5211 19

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, nebělené (jiné než v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

5211 51

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, potištěné

5211 59

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, potištěné (jiné než v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

5308 20

Nitě z pravého konopí

5402 63

Násobné (skané) nebo kablované nitě z nekonečných vláken z polypropylenu, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex (jiné než šicí nitě, nitě upravené pro drobný prodej a tvarované nitě)

5403 33

Nitě z nekonečných vláken z acetátu celulózy, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex, jednoduché (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

5403 42

Násobné (skané) nebo kablované nitě z nekonečných vláken z acetátu celulózy, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

5404 12

Nitě z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) z polypropylenu o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm (jiné než elastomerové)

5404 19

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm (jiné než elastomerové a z polypropylenu)

5404 90

Pásky a podobné tvary, například umělá sláma, ze syntetických textilních materiálů, o zjevné šířce <= 5 mm

5407 30

Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm, sestávající z vrstev paralelních textilních nití, které jsou vzájemně přeložené v ostrém nebo pravém úhlu, přičemž tyto vrstvy jsou mezi sebou spojeny v místech překřížení nití pojivem nebo tepelným zpracováním

5501 90

Kabely ze syntetických nekonečných vláken specifikované v poznámce 1 ke kapitole 55 (jiné než z akrylových a modakrylových nekonečných vláken, nekonečných vláken z polyesterů, polypropylenu, nylonu nebo jiných polyamidů)

5502 10

Kabely z umělých nekonečných vláken specifikované v poznámce 1 ke kapitole 55, z acetátu

5503 19

Střižová vlákna z nylonu nebo jiných polyamidů, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání (jiná než z aromatických polyamidů)

5503 40

Střižová vlákna z polypropylenu, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání

5504 90

Umělá střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání (jiná než z viskózového vlákna)

5506 40

Střižová vlákna z polypropylenu, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání

5507 00

Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5512 21

Tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více akrylových nebo modakrylových střižových vláken, nebělené nebo bělené

5512 99

Tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více syntetických střižových vláken, barvené, z různobarevných nití nebo potištěné (jiné než z akrylových, modakrylových nebo polyesterových střižových vláken)

5516 44

Tkaniny obsahující převážně, avšak méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, potištěné

5516 94

Tkaniny obsahující převážně, avšak méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, vlnou, s jemnými zvířecími chlupy nebo s chemickými nekonečnými vlákny, potištěné

5601 29

vata z textilních materiálů a výrobky z ní (jiné než z bavlny nebo z chemických vláken; hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky, vata a výrobky z vaty impregnované nebo povrstvené medicinálními přípravky nebo upravené pro drobný prodej pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely a výrobky impregnované, povrstvené nebo potažené parfémy, líčidly, mýdly, čisticími prostředky atd.)

5601 30

Textilní postřižky, prach a nopky

5604 90

Textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 , impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty (jiné než umělý katgut, vlákna a provázky s upevněnou udičkou (háčkem) nebo jinak upravené jako udice)

5605 00

Metalizované nitě, též ovinuté, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 , z textilních vláken, kombinované s kovem ve formě nití, pásků nebo prášků nebo potažené kovem (jiné než nitě vyrobené ze směsi textilních a kovových vláken, s antistatickými vlastnostmi; nitě zpevněné kovovým drátem; výrobky mající povahu ozdob)

5607 41

Vázací nebo balicí motouzy, z polyethylenu nebo polypropylenu

5801 27

Osnovní vlasové tkaniny, z bavlny (jiné než froté a podobné smyčkové tkaniny, všívané textilie a stuhy čísla 5806 )

5803 00

Perlinkové tkaniny (jiné než stuhy čísla 5806 )

5806 40

Stuhy bez útku sestávající z osnovy spojené lepidlem (bolduky), o šířce nepřesahující 30 cm

5901 10

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih, k výrobě krabic a výrobků z kartónu a lepenky nebo podobné účely

5905 00

Textilní tapety

5908 00

Textilní knoty, tkané, splétané nebo pletené pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované (jiné než knoty potažené voskem ve tvaru kuželu, zápalnice a bleskovice, knoty ve formě textilní příze a knoty ze skleněného vlákna)

5910 00

Převodové nebo dopravníkové pásy nebo řemeny z textilního materiálu, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty nebo zesílené kovem nebo jiným materiálem (jiné než o tloušťce menší než 3 mm a neurčité délky nebo pouze rozřezané na určitou délku, a impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem nebo zhotovené z nití nebo šňůr impregnovaných nebo potažených kaučukem)

5911 10

Textilie, plsti a tkaniny s plsťovou podšívkou, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem, usní nebo jinými materiály používanými na mykací povlaky a podobné textilie pro jiné technické účely, včetně velurových stuh impregnovaných kaučukem, pro krytí osnovních vratidel

5911 31

Textilie a plsti, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, používané na papírenských nebo podobných strojích, například na buničinu nebo azbestocement, o plošné hmotnosti nižší než 650 g/m2

5911 32

Textilie a plsti, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, používané na papírenských nebo podobných strojích, například na buničinu nebo azbestocement, o plošné hmotnosti 650 g/m2 nebo vyšší

5911 40

Filtrační plachetky používané v olejových lisech nebo pro podobné technické účely, včetně plachetek z vlasů

6001 99

Vlasové textilie, pletené nebo háčkované (jiné než z bavlny nebo z chemických vláken a textilie s „dlouhým vlasem“)

6003 40

Pletené nebo háčkované textilie z umělých vláken, o šířce ≤ 30 cm (jiné než obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované a sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství podpoložky 3006.10.30)

6005 36

Nebělené nebo bělené osnovní pleteniny ze syntetických vláken (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiné než pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

6005 44

Potištěné osnovní pleteniny z umělých vláken (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiné než pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

6006 10

Textilie, pletené nebo háčkované, o šířce > 30 cm, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (jiné než osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

6309 00

Obnošené oděvy a oděvní doplňky, přikrývky a plédy, bytové textilie a textilie pro dekoraci interiéru, ze všech typů textilních materiálů, včetně všech typů obuvi a pokrývek hlavy, vykazující známky patrného používání a předkládané hromadně nebo v balících, pytlích nebo podobných obalech (jiné než koberce, jiné podlahové krytiny a tapiserie)

6802 92

Vápenaté kameny, v jakékoliv formě (jiné než mramor, travertin a alabastr, dlaždice, kostky a podobné výrobky položky 6802 10 , bižuterie, hodiny, lampy a svítidla a jejich části a součásti, původní díla (originály) uměleckého modelářství nebo sochařství, dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky)

6804 23

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky, bez rámů, používané k ostření, leštění, hoblování nebo řezání, z přírodního kamene (jiné než z aglomerovaných přírodních brusiv nebo z keramiky, parfémovaná pemza, ruční brousky nebo lešticí kameny a brusné kotouče atd. určené speciálně pro stomatologické vrtačky)

6806 10

Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny, včetně jejich směsí, volně ložené, v listech nebo rolích

6806 90

Směsi a výrobky z nerostných materiálů používaných pro tepelnou nebo zvukovou izolaci nebo zvukovou absorpci (jiné než strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny, expandovaný vermikulit, expandované jíly, strusková pěna a podobné expandované nerostné materiály, výrobky z lehkého betonu, osinkocementu (azbestocementu), buničitocementu nebo podobné, směsi a ostatní výrobky z osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a keramické výrobky)

6807 10

Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů (například z ropného asfaltu nebo černouhelné strusky), ve svitcích

6807 90

Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů, například z ropné živice nebo černouhelné dehtové smoly (jiné než v kotoučích)

6809 19

Tabule, desky, panely, dlaždice a podobné výrobky, ze sádry nebo ze směsí na bázi sádry (jiné než zdobené, potažené nebo vyztužené pouze papírem, kartónem nebo lepenkou a výrobky aglomerované sádrou, používané pro tepelnou nebo zvukovou izolaci nebo zvukovou absorpci)

6810 91

Prefabrikované konstrukční díly pro stavebnictví nebo stavební inženýrství z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené

6811 81

Vlnité desky z buničitocementu nebo podobné, neobsahující osinek (azbest)

6811 82

Desky, tabule, dlaždičky, dlaždice a podobné výrobky z buničitocementu nebo podobné, neobsahující osinek (azbest) (jiné než vlnité desky)

6811 89

Výrobky buničitocementové nebo z podobných směsí vláken neobsahující osinek (azbest) (kromě vlnitých desek a ostatních desek, tabulí, dlaždic a podobných výrobků)

6813 89

Třecí materiál a výrobky z něj, například desky, svitky, pásy, segmenty, kotouče, podložky, těsnění, pro spojky nebo podobné výrobky, na bázi nerostných látek nebo buničiny, též v kombinaci s textilií nebo jinými materiály (jiné než obsahující osinek (azbest) a brzdová obložení a podložky)

6814 90

Zpracovaná slída a výrobky ze slídy (jiné než elektrické izolátory, izolační části a součásti, rezistory a kondenzátory, ochranné brýle ze slídy a jejich skla, slída ve formě vánočních ozdob a desky, tabule a pásy z aglomerované nebo rekonstituované slídy, též na podložce)

6901 00

Cihly, tvárnice, dlaždice a jiné keramické výrobky z křemičitých fosilních mouček, například z křemeliny, tripolitu nebo diatomitu, nebo z podobných křemičitých zemin

6904 10

Stavební cihly (jiné než z křemičitých fosilních mouček nebo podobných křemičitých zemin a žáruvzdorné cihly čísla 6902 )

6905 10

Střešní tašky

6905 90

Keramické komínové krycí desky, komínové vložky, stavební ozdoby a jiné stavební keramické výrobky (jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo podobných křemičitých zemin, žáruvzdorné keramické stavební výrobky, trubky a ostatní výrobky pro odvodňování a podobné účely a střešní tašky)

6906 00

Keramické trubky, odtokové žlaby, žlábky a příslušenství pro trubky (jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo podobných křemičitých zemin, žáruvzdorné keramické výrobky, komínové vložky, trubky speciálně zhotovené pro laboratoře, izolační trubky a příslušenství a ostatní trubky k elektrotechnickým účelům)

6907 22

Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny, s koeficientem nasákavosti vody > 0,5 % hmotnostních, avšak <= 10 % hmotnostních (jiné než žáruvzdorné, mozaikové kostky a keramické zakončovací prvky)

6907 40

Keramické zakončovací prvky (jiné než žáruvzdorné)

6909 90

Keramické žlaby, kádě a podobné nádrže používané v zemědělství; keramické hrnce, nádoby a podobné výrobky používané pro přepravu nebo balení zboží (jiné než víceúčelové skladovací nádoby pro laboratoře, nádoby pro obchody a výrobky pro domácnost)

7002 20

Skleněné tyče, neopracované

7002 31

Trubice z taveného křemene nebo jiného křemenného skla, neopracované

7002 32

Trubice ze skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6 K–1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C, neopracované (jiné než trubice ze skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6 K–1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C)

7002 39

Skleněné trubice, neopracované (jiné než trubice s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6 K–1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C nebo z taveného křemene nebo jiného křemenného skla)

7003 30

Profilované sklo, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované

7004 20

Tažené a foukané sklo v tabulích, barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované

7005 10

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované (jiné než sklo s drátěnou vložkou)

7005 30

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, s drátěnou vložkou, avšak jinak neopracované

7007 11

Tvrzené (temperované) bezpečnostní sklo, v rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do motorových vozidel, letadel, kosmických lodí, plavidel a jiných vozidel

7007 29

Vrstvené bezpečnostní sklo (jiné než sklo v rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do motorových vozidel, letadel, kosmických lodí, plavidel nebo jiných vozidel, izolační jednotky z několika skleněných tabulí)

7011 10

Skleněné pláště, včetně žárovkových baněk a baněk pro elektronky, otevřené, a jejich skleněné části a součásti, bez vnitřního vybavení, pro elektrické osvětlení

7202 92

Ferovanad

7207 12

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, obdélníkového (jiného než čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je dvojnásobek tloušťky nebo více

7208 25

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, mořené, bez vzorku v reliéfu

7208 90

Ploché válcované výrobky ze železa nebo oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené

7209 25

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 3 mm nebo větší

7209 28

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 0,5 mm

7210 90

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené cínem, pokovené nebo potažené olovem, zinkem, oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu nebo hliníkem, barvené, lakované nebo potažené plasty)

7211 13

Ploché výrobky válcované za tepla ze železa nebo nelegované oceli, válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce > 150 mm avšak < 600 mm a tloušťce ≥ 4 mm, jiné než ve svitcích, bez vzorku v reliéfu (obecné známé jako „široká ocel“)

7211 14

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)

7211 29

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku

7212 10

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), pokovené nebo potažené cínem

7212 60

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované

7213 20

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nelegované automatové oceli (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování)

7213 99

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky s kruhovým příčným průřezem o průměru menším než 14 mm, tyče a pruty z automatové oceli a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování)

7215 50

Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než z automatové oceli)

7216 10

Profily ve tvaru U, I nebo H ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce menší než 80 mm

7216 22

Profily ve tvaru T ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce menší než 80 mm

7216 33

Profily ve tvaru H ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce 80 mm nebo větší

7216 69

Úhelníky, tvarovky a profily, ze železa nebo nelegované oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než profilované plechy)

7218 91

Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu

7219 24

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm

7222 30

Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované

7224 10

Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)

7225 19

Ploché válcované výrobky, o šířce 600 mm nebo větší, z křemíkové elektrotechnické oceli, s neorientovanou strukturou

7225 30

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)

7225 99

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)

7226 91

Ploché výrobky válcované za tepla, o šířce < 600 mm, z legované oceli (jiné než nerezavějící, rychlořezné a křemíkové elektrotechnické oceli)

7228 30

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

7228 60

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, j. n. Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

7228 70

Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené

7228 80

Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli

7229 90

Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty a dráty z křemíkomanganové oceli)

7301 20

Úhelníky, tvarovky a profily, ze železa nebo oceli, svařované

7304 24

Pažnice a trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli

7305 39

Trouby a trubky s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli, svařované (jiné než výrobky podélně svařované nebo používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)

7306 50

Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)

7307 22

Kolena, ohyby a nátrubky, se závitem

7309 00

Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), ze železa nebo oceli, o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením

7314 12

Nekonečné pásy z drátů z nerezavějící oceli, pro stroje

7318 24

Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli

7320 20

Šroubové (spirálové) pružiny, ze železa nebo oceli (jiné než ploché spirálové pružiny, hodinové a hodinkové pružiny, pružiny pro tyče a rukojeti deštníků a slunečníků a tlumiče nárazů třídy 17)

7322 90

Ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (včetně rozvaděčů, které rovněž mohou rozvádět čerstvý nebo upravený vzduch), nevytápěné elektricky, s vestavěným motoricky poháněným ventilátorem nebo dmychadlem, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli

7324 29

Vany, z ocelového plechu

7407 10

Tyče, pruty a profily, z rafinované mědi

7408 11

Dráty z rafinované mědi, jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 6 mm

7408 19

Dráty z rafinované mědi, jejichž největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 6 mm

7409 11

Desky, plechy a pásy z rafinované mědi, ve svitcích, o tloušťce převyšující 0,15 mm (jiné než plechová mřížovina a pásy a elektricky izolované pásy)

7409 19

Desky, plechy a pásy z rafinované mědi, jiné než ve svitcích, o tloušťce převyšující 0,15 mm (jiné než plechová mřížovina a pásy a elektricky izolované pásy)

7409 40

Desky, plechy a pásy ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz), o tloušťce převyšující 0,15 mm (jiné než plechová mřížovina a pásy a elektricky izolované pásy)

7411 29

Trouby a trubky ze slitin mědi (jiné než ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz), ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz))

7415 21

Podložky (včetně pružných podložek a pružných pojistných podložek), z mědi

7505 11

Tyče, pruty, profily a dráty, z nelegovaného niklu, jinde neuvedené (jiné než elektricky izolované výrobky)

7505 21

Dráty z nelegovaného niklu (jiné než elektricky izolované výrobky)

7506 10

Desky, plechy, pásy a fólie, z nelegovaného niklu (jiné než mřížové desky, plechy nebo pásy)

7507 11

Trouby a trubky z nelegovaného niklu

7508 90

Výrobky z niklu

7605 19

Dráty z nelegovaného hliníku, jejichž největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 7 mm (jiné než splétaná lanka, kabely, provazy a jiné výrobky čísla 7614 , elektricky izolované dráty, struny pro hudební nástroje)

7605 29

Dráty ze slitin hliníku, jejichž největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 7 mm (jiné než splétaná lanka, kabely, provazy a jiné výrobky čísla 7614 , elektricky izolované dráty, struny pro hudební nástroje)

7606 92

Desky, plechy a pásy ze slitin hliníku, o tloušťce převyšující 0,2 mm (jiné než čtvercové nebo obdélníkové)

7607 20

Hliníkové fólie na podložce, o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm (jiné než ražební fólie čísla 3212 a fólie zhotovené jako materiál pro ozdobu vánočních stromků)

7611 00

Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, z hliníku, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než nádoby speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)

7612 90

Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby, včetně pevných válcovitých (trubkovitých) zásobníků, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, j. n.

7613 00

Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn

7616 10

Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305 ), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky............

7804 11

Desky, plechy, pásy a fólie z olova; olověný prášek a šupiny (vločky) – Desky, plechy, pásy a fólie – Plechy, pásy a fólie o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm

7804 19

Desky, plechy, pásy a fólie z olova; olověný prášek a šupiny (vločky) – Desky, plechy, pásy a fólie – Ostatní

7905 00

Zinkové desky, plechy, pásy a fólie

8001 20

Slitiny cínu, netvářené (surové)

8003 00

Cínové tyče, pruty, profily a dráty

8007 00

Výrobky z cínu

8101 10

Wolframový prášek

8102 97

Molybdenový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující molybden)

8105 90

Výrobky z kobaltu

8109 31

Zirkoniový odpad a šrot – Obsahující méně než 1 hmotnostní díl hafnia na 500 hmotnostních dílů zirkonia

8109 39

Zirkoniový odpad a šrot – Ostatní

8109 91

Výrobky ze zirkonia – Obsahující méně než 1 hmotnostní díl hafnia na 500 hmotnostních dílů zirkonia

8109 99

Výrobky ze zirkonia – Ostatní

8202 20

Pásové pilové listy z obecných kovů

8207 60

Nástroje na vyvrtávání nebo protahování

8208 10

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení – pro opracování kovů

8208 20

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení – pro opracování dřeva

8208 30

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení – používané v potravinářském průmyslu

8208 40

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení – pro zemědělské, zahradnické nebo lesnické stroje

8208 90

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení – ostatní

8301 20

Zámky pro motorová vozidla, z obecných kovů

8301 70

Klíče předkládané samostatně

8302 30

Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky pro motorová vozidla

8307 10

Ohebné trubky ze železa nebo oceli, též s příslušenstvím (fitinky)

8309 90

Zátky, závěry lahví a víčka, včetně šroubovacích víček a nalévacích zátek, odtrhovací uzávěry pro lahve, plomby a jiné příslušenství obalů, z obecných kovů (jiné než korunkové uzávěry)

8402 12

Vodotrubné kotle vyrábějící páru v množství nepřesahujícím 45 tun za hodinu

8402 19

Ostatní parní kotle, včetně hybridních kotlů

8402 20

Kotle zvané „na přehřátou vodu“

8402 90

Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak horkou vodu, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“ – Části a součásti

8404 10

Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402 nebo 8403 , například ohříváky vody tzv. ekonomizéry, přehříváky páry, odstraňovače sazí, zařízení na rekuperaci plynů

8404 20

Kondenzátory pro parní pohonné jednotky

8404 90

Plynové generátory pro výrobu generátorového nebo vodního plynu, též vybavené čističi plynů; vyvíječe acetylenu a podobné plynové generátory pro výrobu plynu mokrou cestou, též vybavené čističi plynů – Části a součásti

8405 90

Části a součásti plynových generátorů pro výrobu generátorového nebo vodního plynu, vyvíječů acetylenu nebo podobných plynových generátorů pro výrobu plynu mokrou cestou, jinde neuvedené

8406 90

Parní turbíny – Části a součásti

8412 10

Reaktivní motory, jiné než proudové motory

8412 21

Motory a pohony – s lineárním pohybem (hydraulické válce)

8412 29

Hydraulické motory a pohony – Ostatní

8412 39

Pneumatické motory a pohony – Ostatní

8414 90

Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěnými filtry; plynotěsné skříně biologické bezpečnosti, též s vestavěnými filtry – Části a součásti

8415 83

Ostatní klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně – bez vestavěné chladicí jednotky

8416 10

Hořáky pro topeniště na kapalná paliva

8416 20

Hořáky pro topeniště na prášková nebo plynná paliva, včetně kombinovaných hořáků

8416 30

Mechanická přikládací zařízení, včetně jejich mechanických roštů, mechanická zařízení pro odstraňování popela a podobná zařízení (kromě hořáků)

8416 90

Části a součásti hořáků pro topeniště, například mechanických přikládacích zařízení, včetně jejich mechanických roštů, mechanických zařízení pro odstraňování popela a podobných zařízení

8417 20

Neelektrické pekárenské pece, včetně pecí na výrobu sušenek a jemného pečiva

8419 19

Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody (jiné než plynové průtokové ohřívače vody a kotle nebo ohřívače vody pro ústřední vytápění)

8420 99

Části a součásti kalandrů nebo jiných válcovacích strojů, jiných než strojů na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje – Ostatní

8421 19

Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček – ostatní

8421 91

Části a součásti odstředivek, včetně odstředivých ždímaček

8424 89

Ostatní přístroje – Ostatní

8424 90

Mechanické přístroje (též ruční) ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování kapalin nebo prášků; hasicí přístroje, též s náplní; stříkací pistole a podobné přístroje; dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje – Části a součásti

8425 11

Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy nebo zdvihací zařízení na zdvihání vozidel, poháněné elektrickým motorem

8426 12

Mobilní zvedací rámy na pneumatikách a zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky

8426 99

Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky – Ostatní

8428 20

Pneumatické elevátory a dopravníky

8428 32

Ostatní elevátory a dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží nebo materiálů – Ostatní, korečkového typu

8428 33

Ostatní elevátory a dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží nebo materiálů – Ostatní, pásového typu

8428 90

Ostatní zařízení

8429 19

Buldozery a angldozery – Ostatní

8429 59

Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače – Ostatní

8430 10

Beranidla a vytahovače pilot

8430 39

Brázdicí a zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo hornin a stroje pro ražení tunelů, chodeb a štol – Ostatní

8439 10

Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého celulózového materiálu

8439 30

Stroje a přístroje pro konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky

8440 90

Stroje a přístroje pro brožování a vazbu knih, včetně strojů na sešívání knih – Části a součásti

8441 30

Stroje pro výrobu krabic, beden, pouzder, tub, válců nebo podobných obalů, jinak než tvarováním

8442 40

Části a součásti výše uvedených strojů, přístrojů a zařízení

8443 13

Ostatní ofsetové tiskařské stroje a přístroje

8443 15

Typografické tiskařské stroje a přístroje, jiné než kotoučové, kromě strojů a přístrojů pro flexografický tisk

8443 16

Stroje a přístroje pro flexografický tisk

8443 17

Hlubotiskové stroje a přístroje

8443 91

Části, součásti a příslušenství tiskařských strojů a přístrojů určených k tisku pomocí desek, válců a jiných pomůcek čísla 8442

8444 00

Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů

8448 11

Listovky a žakárové stroje; stroje k redukci, děrování nebo kopírování štítků (karet) nebo stroje ke spojování štítků (karet) po jejich děrování

8448 19

Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro stroje čísel 8444 , 8445 , 8446 nebo 8447 – Ostatní

8448 33

Vřetena, křídla, dopřádací prstence a běžce (prstencového spřádacího stroje)

8448 42

Paprsky pro tkalcovské stavy, nitěnky a listy brdové

8448 49

Části, součásti a příslušenství tkalcovských stavů nebo jejich přídavného (pomocného) strojního zařízení – Ostatní

8448 51

Platiny, jehly a ostatní výrobky používané pro vytváření oček

8451 10

Stroje a přístroje pro chemické čištění

8451 29

Sušičky – Ostatní

8451 30

Žehlicí stroje a přístroje (včetně žehlicích lisů)

8451 90

Stroje a přístroje (jiné než čísla 8450 ) pro praní, čištění, ždímání, sušení, žehlení (včetně žehlicích lisů), bělení, barvení, apretování, konečnou úpravu nebo impregnování textilních přízí, textilií nebo zcela zhotovených textilních výrobků a stroje na nanášení pasty na základové tkaniny nebo jiné podložky používané při výrobě podlahových krytin jako je linoleum; stroje pro navíjení, odvíjení, skládání a plisování, stříhání nebo zoubkování či vykrajování textilií – Části a součásti

8453 10

Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek nebo usní

8453 80

Ostatní stroje a přístroje

8453 90

Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek nebo usní nebo pro výrobu nebo opravy obuvi nebo jiných výrobků z kůží, kožek nebo usní, jiné než šicí stroje – Části a součásti

8454 10

Konvertory

8459 10

Stroje s pohyblivou hlavou

8459 70

Ostatní stroje na řezání vnějších nebo vnitřních závitů

8461 20

Stroje pro obrážení nebo drážkování, pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů

8461 30

Protahovací stroje, pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů

8461 40

Stroje k obrábění ozubených kol, broušení ozubených kol nebo pro konečnou úpravu ozubených kol

8461 90

Obráběcí stroje k hoblování, obrážení, drážkování, protahování, obrábění ozubených kol, broušení ozubených kol nebo pro konečnou úpravu ozubených kol, strojní pily, odřezávací stroje a jiné obráběcí stroje pracující úběrem kovů nebo cermetů, jinde neuvedené ani nezahrnuté – Ostatní

8465 20

Obráběcí centra

8465 93

Stroje na broušení, hlazení nebo leštění

8465 94

Ohýbací nebo spojovací stroje

8466 10

Nástrojové držáky a samočinné závitořezné hlavy

8466 92

Ostatní části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8456 až 8465 , včetně upínacích zařízení nebo nástrojových držáků, samočinných závitořezných hlav, dělicích hlav a jiných speciálních přídavných zařízení ke strojům; nástrojové držáky pro všechny typy ručních nástrojů a nářadí – Pro stroje čísla 8464

8472 10

Rozmnožovací stroje

8472 30

Stroje na třídění nebo skládání korespondence nebo pro její vkládání do obálek nebo pásek, stroje na otvírání, zavírání nebo pečetění korespondence a stroje na přilepování nebo razítkování poštovních známek

8473 21

Části, součásti a příslušenství elektronických počítacích strojů položek 8470 10 , 8470 21 nebo 8470 29

8474 10

Stroje a přístroje na třídění, prosévání, oddělování nebo praní

8474 39

Stroje a přístroje k míchání nebo hnětení – Ostatní

8474 80

Stroje a přístroje na třídění, prosévání, oddělování, praní, drcení, mletí, míchání nebo hnětení zemin, kamenů, rud nebo jiných pevných nerostných hmot (též ve formě prášku nebo kaše); stroje na aglomerování, lisování nebo tváření pevných nerostných paliv, keramických hmot, netvrzeného cementu, sádry nebo jiných práškovitých nebo kašovitých nerostných hmot; stroje na tvarování odlévacích forem z písku – Ostatní stroje a přístroje

8475 21

Stroje pro výrobu optických vláken a jejich předlisků

8475 29

Stroje pro výrobu nebo opracování skla nebo skleněných výrobků za tepla – Ostatní

8475 90

Stroje a zařízení pro montáž žárovek nebo elektronových lamp, trubic, elektronek nebo výbojek nebo bleskových žárovek, ve skleněných pouzdrech; stroje pro výrobu nebo opracování skla nebo skleněných výrobků za tepla – Části a součásti

8477 40

Stroje na tvarování podtlakem a ostatní stroje na tvarování za tepla

8477 51

Na lisování pneumatik nebo pro obnovování (protektorování) pneumatik nebo lisování či jiné tvarování duší pneumatik

8479 10

Stroje a přístroje pro veřejné práce, stavebnictví nebo podobné práce

8479 30

Lisy na výrobu třískových desek nebo dřevovláknitých desek ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů a ostatní stroje a přístroje na zpracování dřeva či korku

8479 50

Průmyslové roboty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

8479 90

Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v kapitole 84 neuvedené ani nezahrnuté – Části a součásti

8480 20

Formovací základny

8480 30

Modely pro formy

8480 60

Formy na nerostné materiály

8481 10

Redukční ventily

8481 20

Ventily pro olejohydraulické nebo pneumatické převody

8481 40

Pojistné nebo odvzdušňovací ventily

8482 40

Kuželíková ložiska, včetně sestav kuželových a kuželíkových ložisek

8482 91

Kuličky, jehly a válečky

8482 99

Ostatní části a součásti

8484 10

Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s jiným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu

8484 20

Mechanické ucpávky

8484 90

Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s jiným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu; soubory (sady) nebo sestavy těsnění a podobných výrobků, různého složení, uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky – Ostatní

8501 33

Ostatní motory na stejnosměrný proud; generátory stejnosměrného proudu, jiné než fotovoltaické generátory – s výkonem převyšujícím 75 kW, avšak nepřesahujícím 375 kW

8501 62

Generátory střídavého proudu (alternátory), jiné než fotovoltaické generátory, s výkonem převyšujícím 75 kVA, avšak nepřesahujícím 375 kVA

8501 63

Generátory střídavého proudu (alternátory), jiné než fotovoltaické generátory, s výkonem převyšujícím 375 kVA, avšak nepřesahujícím 750 kVA

8501 64

Generátory střídavého proudu (alternátory), jiné než fotovoltaické generátory, s výkonem převyšujícím 750 kVA

8502 31

Generátorová soustrojí, poháněná energií větru

8502 39

Ostatní generátorová soustrojí – Ostatní

8502 40

Elektrické rotační měniče

8504 33

Transformátory s výkonem převyšujícím 16 kVA, avšak nepřesahujícím 500 kVA

8504 34

Transformátory s výkonem převyšujícím 500 kVA

8505 20

Elektromagnetické spojky, převody a brzdy

8506 90

Galvanické články a baterie – Části a součásti

8507 30

Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých (včetně čtvercových) – Niklo-kadmiové

8514 31

Pece s elektronovým svazkem

8525 50

Vysílací přístroje

8530 90

Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť (jiné než čísla 8608 ) – Části a součásti

8532 10

Pevné kondenzátory konstruované pro použití v obvodech o 50/60 Hz a které mají jalový výkon nejméně 0,5 kVAr (silové kondenzátory)

8533 29

Ostatní pevné rezistory – Ostatní

8535 30

Odpojovače a vypínače zátěže

8535 90

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování (například vypínače, spínače, pojistky, bleskojistky, omezovače napětí, omezovače proudu, zástrčky a jiné konektory, rozvodné skříně), pro napětí převyšující 1 000  V – Ostatní

8539 41

Obloukovky

8540 20

Snímací elektronky televizních kamer; elektronové měniče a zesilovače obrazu; ostatní fotokatodové elektronky

8540 60

Ostatní obrazovky (CRT)

8540 79

Mikrovlnné elektronky (například magnetrony, klystrony, permaktrony, karcinotrony), kromě elektronek s řídicí mřížkou – Ostatní

8540 81

Přijímací nebo zesilovací elektronky a trubice

8540 89

Ostatní elektronky a trubice – Ostatní

8540 91

Části a součásti obrazovek (CRT)

8540 99

Ostatní části a součásti

8543 10

Urychlovače částic

8547 90

Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (například s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, jiné než izolátory čísla 8546 ; elektroinstalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací – Ostatní

8602 90

Lokomotivy a malé posunovací lokomotivy akumulátorové

8604 00

Vozidla pro údržbu železničních nebo tramvajových tratí nebo traťovou službu, též s vlastním pohonem (například dílenské vozy, jeřábové vozy, vozy vybavené podbíječkami štěrkového lože, vyrovnávačky kolejí, zkušební vozy a drezíny)

8606 92

Ostatní železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu – Otevřené, s nesnímatelnými bočnicemi, o výšce převyšující 60 cm

8701 21

Silniční návěsové tahače – Pouze se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou)

8701 22

Silniční návěsové tahače – Se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) a s elektrickým motorem jako hnacími motory

8701 23

Silniční návěsové tahače – Se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s elektrickým motorem jako hnacími motory

8701 24

Silniční návěsové tahače – Pouze s elektrickým hnacím motorem

8701 30

Pásové traktory a tahače (jiné než jednonápravové malotraktory)

8704 10

Terénní vyklápěcí vozy (dampry)

8704 22

Ostatní motorová vozidla pro přepravu nákladu – o celkové hmotnosti vozidla převyšující 5 tun, avšak nepřesahující 20 tun:

8704 32

Ostatní motorová vozidla pro přepravu nákladu – o celkové hmotnosti vozidla převyšující 5 tun

8705 20

Pojízdné vrtné soupravy

8705 30

Požární automobily

8705 90

Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruovaná především pro dopravu osob nebo nákladu (například vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice) – Ostatní

8709 90

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti – Části a součásti

8716 20

Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely

8716 39

Ostatní přívěsy a návěsy pro přepravu nákladu – Ostatní

9010 10

Přístroje a vybavení pro automatické vyvolávání fotografických (včetně kinematografických) filmů nebo papírů ve svitcích nebo pro automatické exponování vyvolaných filmů na svitky fotografického papíru

9015 40

Fotogrammetrické zaměřovací nástroje a přístroje

9015 80

Ostatní nástroje a přístroje

9015 90

Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry – Části, součásti a příslušenství

9029 10

Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje

9031 20

Zkušební zařízení

9032 81

Ostatní automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení – Hydraulické nebo pneumatické – Ostatní

9401 10

Sedadla pro letadla

9401 20

Sedadla pro motorová vozidla

9403 30

Kancelářský dřevěný nábytek

9406 10

Montované stavby ze dřeva

9406 90

Montované stavby, též úplné nebo již smontované – Ostatní

9606 30

Formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků; knoflíkové polotovary

9608 91

Hroty a špičky per

9612 20

Razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách“

PŘÍLOHA XXIV

SEZNAM ZBOŽÍ PODLE ČL. 3EA ODST. 4 PÍSM. A)

Kód KN

Název zboží

2810 00 10

Oxid boritý

2810 00 90

Oxidy boru; kyseliny borité (výjimkou oxidu boritého)

2812 15 00

Chlorid sirný

2814 10 00

Amoniak (čpavek) bezvodý

2825 20 00

Oxid a hydroxid lithný

2905 42 00

Pentaerythritol (pentaerythrit) .

2909 19 90

Ethery,a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty ( s výjimkou Diethyletheru a terc-butyl(ethyl)etheru (ethyl-tercio-butyl-ether, ETBE))

3006 92 00

Farmaceutický odpad

3105 30 00

Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (s výjimkou výrobků ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)

3105 40 00

Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát) a jeho směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným

(diamonium fosfát) .(s výjimkou výrobků ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)).

3811 19 00

Antidetonační přípravky pro benzin (s výjimkou těch na bázi sloučenin olova)

ex 7203

Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo

ex 7204

Odpad a šrot ze železa


(1)  Za podmínky, že stále obsahuje nejméně 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů.