15.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/425

ze dne 14. března 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení přechodných lhůt pro používání některých bezpilotních systémů v „otevřené“ kategorii a data použitelnosti standardních scénářů provozu ve vizuálním dohledu nebo mimo vizuální dohled

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na článek 57 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 20 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 (2) stanoví, že bezpilotní systémy, které nejsou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 (3) a které nejsou soukromě zhotoveny, je povoleno i nadále za určitých omezených provozních podmínek používat v „otevřené“ kategorii, pokud byly uvedeny na trh před 1. lednem 2023. Článek 22 prováděcího nařízení (EU) 2019/947 stanoví, že používat bezpilotní systémy, jež nesplňují požadavky částí 1 až 5 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945, v „otevřené“ kategorii je povoleno pouze za určitých omezených provozních podmínek po přechodné období, které skončí dne 1. ledna 2023.

(2)

Podle čl. 23 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/947 mohou členské státy ode dne 3. prosince 2023 pro provoz, který je v souladu s jedním ze dvou standardních scénářů stanovených v dodatku 1 přílohy uvedeného prováděcího nařízení (tj. provoz ve vizuálním dohledu (VLOS) nad kontrolovanou pozemní plochou v obydleném prostředí nebo provoz mimo vizuální dohled (BVLOS) s pozorovateli vzdušného prostoru nad kontrolovanou pozemní plochou v řídce obydleném prostředí), přijímat pouze prohlášení provozovatelů bezpilotních systémů v souladu s čl. 5 odst. 5 uvedeného prováděcího nařízení.

(3)

Některé harmonizované normy upravující požadavky použitelné na bezpilotní systémy tříd C0 až C6, které jsou nezbytné pro provoz v „otevřené“ kategorii nebo podle standardních scénářů, jakož i přímá dálková identifikace by mohly být k dispozici až v polovině roku 2023. Bez těchto harmonizovaných norem nebude pro výrobce bezpilotních systémů prakticky možné uvést vyhovující bezpilotní systém na trh před koncem přechodného období stanoveného v článku 22 prováděcího nařízení (EU) 2019/947.

(4)

Je proto nezbytné prodloužit data stanovená v článcích 20 a 22 prováděcího nařízení (EU) 2019/947, a zajistit tak, aby harmonizované normy upravující požadavky použitelné na bezpilotní systémy tříd C0 až C6 byly výrobcům a provozovatelům bezpilotních systémů k dispozici před uplynutím těchto období. Rovněž je nezbytné odložit datum použitelnosti dvou standardních scénářů stanovených v dodatku 1 přílohy uvedeného prováděcího nařízení, a zajistit tak, aby tyto harmonizované normy byly k dispozici dříve, než členské státy začnou přijímat prohlášení pro provoz, který je v souladu s uvedenými standardními scénáři. Do té doby by členské státy měly mít možnost přijímat prohlášení provozovatelů bezpilotních systémů v souladu s čl. 5 odst. 5 uvedeného prováděcího nařízení na základě vnitrostátních standardních scénářů nebo rovnocenných předpisů.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/947 se mění takto:

1)

v článku 20 se datum „1. ledna 2023“ nahrazuje datem „1. ledna 2024“;

2)

v článku 22 se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Aniž jsou dotčena ustanovení článku 20, používat bezpilotní systémy, jež nesplňují požadavky částí 1 až 5 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 (*1), v „otevřené“ kategorii je povoleno po přechodné období, které skončí dne 31. prosince 2023, a to za těchto podmínek:

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí (Úř. věst. L 152, 11.6.2019, s. 1).“;"

3)

v článku 23 se odstavce 2, 3 a 4 nahrazují tímto:

„2.   Ustanovení čl. 5 odst. 5 se použije ode dne 1. ledna 2024.

3.   Ustanovení bodů UAS.OPEN.060 odst. 2 písm. g) a UAS.SPEC.050 odst. 1 písm. l) bodu i) přílohy se použijí ode dne 1. července 2022 a ustanovení bodu UAS.SPEC.050 odst. 1 písm. l) bodu ii) přílohy se použije ode dne 1. ledna 2024.

4.   Aniž je dotčen čl. 21 odst. 1, do dne 31. prosince 2023 mohou členské státy přijímat prohlášení provozovatelů bezpilotních systémů v souladu s čl. 5 odst. 5 na základě vnitrostátních standardních scénářů nebo rovnocenných předpisů, pokud tyto vnitrostátní scénáře splňují požadavky bodu UAS.SPEC.020 přílohy.

Tato prohlášení přestanou platit ode dne 1. ledna 2026.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel (Úř. věst. L 152, 11.6.2019, s. 45).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí (Úř. věst. L 152, 11.6.2019, s. 1).