7.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/352

ze dne 29. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizaci taxonomie stanovené v regulačních technických normách specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv provedenou v roce 2021

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 (2) specifikuje jednotný elektronický formát pro podávání zpráv v souladu s čl. 4 odst. 7 směrnice 2004/109/ES, který emitenti použijí při sestavování výročních finančních zpráv. Konsolidovaná účetní závěrka, která je v nich obsažena, se sestavuje buď v souladu s mezinárodními účetními standardy, které se běžně označují jako mezinárodní standardy účetního výkaznictví („IFRS“), přijatými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (3), nebo v souladu s IFRS vydanými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), které jsou na základě rozhodnutí Komise 2008/961/ES (4) považovány za rovnocenné standardům IFRS přijatým podle nařízení (ES) č. 1606/2002.

(2)

Základní taxonomie, která má být používána pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv, vychází z taxonomie IFRS a je jejím rozšířením. Nadace IFRS každoročně aktualizuje taxonomii IFRS tak, aby mimo jiné zohledňovala vydání nových IFRS nebo změnu stávajících IFRS, analýzu obecně zveřejňovaných informací v praxi nebo zdokonalení obecného obsahu nebo technologie taxonomie IFRS. Proto je nezbytné aktualizovat regulační technické normy tak, aby odrážely každou roční aktualizaci taxonomie IFRS.

(3)

V březnu 2021 nadace IFRS zveřejnila aktualizovanou verzi taxonomie IFRS. Tato aktualizace by se tudíž měla odrazit v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815.

(4)

Příloha VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 v současné době stanoví pro každý prvek základní taxonomie standardní označení („označení“) a označení dokumentace („označení dokumentace“). Aby se usnadnilo harmonizované uplatňování požadavku na označkování konsolidované účetní závěrky podle IFRS, bylo by vhodné, aby toto nařízení v relevantních případech zahrnovalo další typy označení stanovených taxonomií IFRS. Příloha VI by proto měla být změněna tak, aby v relevantních případech zahrnovala další typy označení.

(5)

Aby byl dostatek času na efektivní provádění požadavků emitenty a aby se minimalizovaly náklady na dodržování předpisů, mělo by se toto nařízení použít na výroční finanční zprávy obsahující účetní závěrku za účetní období počínající 1. lednem 2022 nebo později. Emitentům by však mělo být povoleno přijmout taxonomii uvedenou v tomto nařízení již pro účetní období počínající 1. lednem 2021 nebo později.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhu regulační technické normy, kterou Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy,

(8)

Toto nařízení je technickou aktualizací nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 s cílem zohlednit aktualizace taxonomie IFRS a poskytnout dodatečné pokyny pro označkování finančních výkazů podle IFRS. Jako takové nepředstavuje novou politiku ani podstatnou změnu stávající politiky. Orgán ESMA neprovedl otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, neanalyzoval potenciální související náklady a přínosy ani nepožádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5), neboť by to bylo vysoce nepřiměřené rozsahu a dopadu této změny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 se mění takto:

1)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

2)

příloha VI se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodné ustanovení

Odchylně od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1989 (6) se toto nařízení může použít na výroční finanční zprávy obsahující účetní závěrku za účetní období počínající před 1. lednem 2022.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2022 pro výroční finanční zprávy obsahující účetní závěrky za účetní období počínající 1. lednem 2022 nebo později.

Článek 2 se však použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (Úř. věst. L 143, 29.5.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 o používání vnitrostátních účetních standardů některých třetích zemí a mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví emitenty cenných papírů ve třetích zemích při sestavování jejich konsolidovaných účetních závěrek (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 112).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1989 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizaci taxonomie stanovené v regulačních technických normách pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv provedenou v roce 2020 (Úř. věst. L 429, 18.12.2020, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 se mění takto:

1)

definice esef_cor se nahrazuje tímto:

„předpona používaná v tabulkách v přílohách IV a VI pro prvky definované v jmenném prostoru „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2021-03-24/esef_cor““;

2)

definice esef_all se nahrazuje tímto:

„předpona používaná v tabulce v příloze VI pro prvky definované v jmenném prostoru „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2021-03-24/esef_all““;

3)

definice ifrs-full se nahrazuje tímto:

„předpona používaná v tabulkách v přílohách IV a VI pro prvky definované v jmenném prostoru „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2021-03-24/ifrs-full““.


PŘÍLOHA II

V příloze VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 se tabulka nahrazuje tímto:

„Tabulka

Schéma základní taxonomie pro značkování konsolidované účetní závěrky podle IFRS

Předpona

URI názvu/role prvku

Typ prvku a atributy

Typ štítku

Obsah štítku

Odkazy

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Abnormálně velké změny cen aktiv nebo měnových kurzů [member]

Příklad: IAS 10 odst. 22

documentation

Tento člen představuje abnormálně velké změny cen aktiv nebo měnových kurzů.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Účetní odhady [axis]

Zveřejnění: IAS 8 odst. 39

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Účetní odhady [member]

Zveřejnění: IAS 8 odst. 39

documentation

Tento člen představuje aktivum, závazek nebo periodickou spotřebu aktiv, které jsou předmětem úprav vyplývajících z hodnocení stávajícího stavu a očekávaných budoucích prospěchů a povinností spojených s aktivy a závazky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Účetní odhady“, není-li použit žádný jiný člen.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Účetní zisk

Zveřejnění: IAS 12 odst. 81 písm. c) bod i), zveřejnění: IAS 12 odst. 81 písm. c) bod ii)

documentation

Částka zisku (ztráty) za období před odečtením daňového nákladu. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Výdaje příštích období

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

documentation

Částka závazků zaplatit zboží nebo služby, které byly dodány nebo přijaty a nebyly zaplaceny, fakturovány nebo jinak formálně sesouhlaseny s dodavatelem, včetně částek splatných zaměstnancům.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Výdaje příštích období a výnosy příštích období včetně smluvních závazků

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55, obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

documentation

Částka výdajů příštích období a výnosů příštích období včetně smluvních závazků. [Odkaz: Výdaje příštích období; výnosy příštích období včetně smluvních závazků]

totalLabel

Výdaje příštích období a výnosy příštích období celkem včetně smluvních závazků

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Výdaje příštích období a výnosy příštích období včetně smluvních závazků [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Výdaje příštích období klasifikované jako krátkodobé

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

documentation

Částka výdajů příštích období klasifikovaných jako krátkodobé. [Odkaz: Výdaje příštích období]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Výdaje příštích období klasifikované jako dlouhodobé

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

documentation

Částka výdajů příštích období klasifikovaných jako dlouhodobé. [Odkaz: Výdaje příštích období]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Výnosy příštích období včetně smluvních aktiv

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55, obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

documentation

Částka aktiv představující příjem, který již byl vydělán, ale ještě se nestal pohledávkou, včetně smluvních aktiv. [Odkaz: Smluvní aktiva]

totalLabel

Výnosy příštích období celkem včetně smluvních aktiv

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Výnosy příštích období včetně smluvních aktiv [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Výnosy příštích období s výjimkou smluvních aktiv

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55, obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

documentation

Částka aktiv představující příjem, který již byl vydělán, ale ještě se nestal pohledávkou, s výjimkou smluvních aktiv. [Odkaz: Smluvní aktiva]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančních aktiv určených jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty vyplývající ze změn úvěrového rizika finančních aktiv

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. c)

documentation

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančních aktiv určených jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty vyplývající ze změn úvěrového rizika aktiv, které se určí buď: a) jako výše změny jejich reálné hodnoty, která nenastala v důsledku změn tržních podmínek, jež způsobují vznik tržního rizika; nebo b) pomocí jiné metody, která dle účetní jednotky věrněji zobrazuje výši změny reálné hodnoty v důsledku změn úvěrového rizika spojeného s aktivem. [Odkaz: Úvěrové riziko [member]; Tržní riziko [member]; Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančních aktiv určených jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty vyplývající ze změn úvěrového rizika finančních aktiv]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů související s finančními aktivy určenými jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty.

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. d)

documentation

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů související s finančními aktivy určenými jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty. [Odkaz: Deriváty [member]; Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančních aktiv určených jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty související s úvěrovými deriváty nebo podobnými nástroji; Finanční aktiva]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančního závazku vyplývající ze změn úvěrového rizika závazku

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 10A písm. a), zveřejnění: IFRS 7 odst. 10 písm. a)

documentation

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančních závazků vyplývající ze změn úvěrového rizika závazků. [Odkaz: Úvěrové riziko [member]; Tržní riziko [member]; Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančního závazku vyplývající ze změn úvěrového rizika závazku]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěru nebo pohledávky vyplývající ze změn úvěrového rizika finančních aktiv

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 9 písm. c)

documentation

Kumulované zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrů nebo pohledávek vyplývající ze změn úvěrového rizika aktiv, které se určí buď: a) jako výše změny jejich reálné hodnoty, která nenastala v důsledku změn tržních podmínek, jež způsobují vznik tržního rizika; nebo b) pomocí jiné metody, která dle účetní jednotky věrněji zobrazuje výši změny reálné hodnoty v důsledku změn úvěrového rizika spojeného s aktivem. [Odkaz: Tržní riziko [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů souvisejících s úvěry nebo pohledávkami

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 9 písm. d)

documentation

Celkové zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů souvisejících s úvěry nebo pohledávkami. [Odkaz: Deriváty [member]; Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrů nebo pohledávek souvisejících s úvěrovými deriváty nebo podobnými nástroji]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení [member]

Zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. d), zveřejnění: IAS 16 odst. 75 písm. b), zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. c), zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. c), zveřejnění: IAS 41 odst. 54 písm. f)

documentation

Tento člen představuje kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení. [Odkaz: Ztráta ze znehodnocení; Odpisy a amortizace]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Kumulované odpisy a amortizace [member]

Obvyklá praxe: IAS 16 odst. 73 písm. d), zveřejnění: IAS 16 odst. 75 písm. b), obvyklá praxe: IAS 38 odst. 118 písm. c), obvyklá praxe: IAS 40 odst. 79 písm. c), obvyklá praxe: IAS 41 odst. 54 písm. f)

documentation

Tento člen představuje kumulované odpisy a amortizace. [Odkaz: Odpisy a amortizace]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Kumulovaná úprava zajištění reálné hodnoty zajištěné položky zahrnutá do účetní hodnoty, aktiva

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 24B písm. a) bod ii)

documentation

Kumulovaná částka úpravy zajištění reálné hodnoty zajištěné položky, která je zahrnuta do účetní hodnoty zajištěné položky, vykázané ve výkazu o finanční pozici jako aktivum. [Odkaz: Zajištěné položky [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Kumulovaná úprava zajištění reálné hodnoty zajištěné položky zahrnutá do účetní hodnoty, závazky

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 24B písm. a) bod ii)

documentation

Kumulovaná částka úpravy zajištění reálné hodnoty zajištěné položky, která je zahrnuta do účetní hodnoty zajištěné položky, vykázané ve výkazu o finanční pozici jako závazek. [Odkaz: Zajištěné položky [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Kumulovaná úprava zajištění reálné hodnoty zbývající ve výkazu o finanční pozici u zajištěné položky, která přestala být upravována o zisky a ztráty ze zajištění, aktiva

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 24B písm. a) bod v)

documentation

Kumulovaná částka úpravy zajištění reálné hodnoty zbývající ve výkazu o finanční pozici u zajištěné položky, která je finančním aktivem oceněným naběhlou hodnotou a přestala být upravována o zisky a ztráty ze zajištění. [Odkaz: Finanční aktiva v naběhlé hodnotě; Zajištěné položky [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Kumulovaná úprava zajištění reálné hodnoty zbývající ve výkazu o finanční pozici u zajištěné položky, která přestala být upravována o zisky a ztráty ze zajištění, závazky

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 24B písm. a) bod v)

documentation

Kumulovaná částka úpravy zajištění reálné hodnoty zbývající ve výkazu o finanční pozici u zajištěné položky, která je finančním závazkem oceněným naběhlou hodnotou a přestala být upravována o zisky a ztráty ze zajištění. [Odkaz: Finanční závazky v naběhlé hodnotě; Zajištěné položky [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Kumulované znehodnocení [member]

Obvyklá praxe: IAS 16 odst. 73 písm. d), obvyklá praxe: IAS 38 odst. 118 písm. c), obvyklá praxe: IAS 40 odst. 79 písm. c), obvyklá praxe: IAS 41 odst. 54 písm. f), zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. d), zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H, příklad: IFRS 7 odst. 35N, příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 37 písm. b), příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. IG29 písm. b)

documentation

Tento člen představuje kumulované znehodnocení. [Odkaz: Ztráta ze znehodnocení]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Kumulovaný ostatní úplný výsledek

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

documentation

Částka kumulovaných položek výnosů a nákladů (včetně reklasifikačních úprav), které nejsou vykazovány v zisku nebo ztrátě, jak je požadováno nebo povoleno jinými standardy IFRS. [Odkaz: IFRS [member]; Ostatní úplný výsledek]

totalLabel

Kumulovaný ostatní úplný výsledek celkem

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Kumulovaný ostatní úplný výsledek [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Kumulovaný ostatní úplný výsledek [member]

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 108

documentation

Tento člen představuje kumulovaný ostatní úplný výsledek. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Pořizovací a správní náklady související s pojistnými smlouvami

Obvyklá praxe: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IAS 1 odst. 85

documentation

Částka pořizovacích a správních nákladů souvisejících s pojistnými smlouvami. [Odkaz: Typy pojistných smluv [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

K datu akvizice stanovená reálná hodnota podílů na vlastním kapitálu nabývaného podniku, které nabyvatel držel bezprostředně před datem akvizice

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. p) bod i)

documentation

K datu akvizice stanovená reálná hodnota podílů na vlastním kapitálu nabývaného podniku, které nabyvatel držel bezprostředně před datem akvizice, v případě postupné podnikové kombinace. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Převedené plnění, reálná hodnota stanovená k datu akvizice

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. f)

documentation

Reálná hodnota plnění převedeného v podnikové kombinaci stanovená k datu akvizice. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

totalLabel

Převedené plnění celkem, reálná hodnota stanovená k datu akvizice

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Reálná hodnota celkového převedeného plnění stanovená k datu akvizice [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Náklady spojené s akvizicí v případě transakce vykázané odděleně od nabytí aktiv a převzetí závazků v podnikové kombinaci

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. m)

documentation

Částka nákladů spojených s akvizicí v případě transakcí vykázaných odděleně od nabytí aktiv a převzetí závazků v podnikových kombinacích. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Náklady spojené s akvizicí vykázané jako náklad v případě transakce vykázané odděleně od nabytí aktiv a převzetí závazků v podnikové kombinaci

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. m)

documentation

Částka nákladů spojených s akvizicí vykázaných jako náklad v případě transakcí, které jsou vykázané odděleně od nabytí aktiv a převzetí závazků v podnikových kombinacích. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, biologická aktiva

Zveřejnění: IAS 41 odst. 50 písm. e)

documentation

Zvýšení biologických aktiv vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Biologická aktiva]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv

Obvyklá praxe: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. e)

documentation

Zvýšení odložené pořizovací ceny akvizice vyplývající z pojistných smluv vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, nehmotná aktiva a goodwill

Obvyklá praxe: IAS 38 odst. 118 písm. e) bod i)

documentation

Zvýšení nehmotných aktiv a goodwillu vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Nehmotná aktiva a goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu

Zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. e) bod i)

documentation

Zvýšení nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, investiční nemovitý majetek

Zveřejnění: IAS 40 odst. 76 písm. b), zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d) bod ii)

documentation

Zvýšení investičního nemovitého majetku vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Investiční nemovitý majetek]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv

Obvyklá praxe: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. e)

documentation

Zvýšení závazků plynoucích z vystavených pojistných a zajistných smluv vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Závazky plynoucí z vydaných pojistných a zajistných smluv]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, jiné rezervy

Obvyklá praxe: IAS 37 odst. 84

documentation

Zvýšení jiných rezerv vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Jiné rezervy]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, pozemky, budovy a zařízení

Zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. e) bod iii)

documentation

Zvýšení počtu pozemků, budov a zařízení vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Pozemky, budovy a zařízení]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Akvizice prostřednictvím podnikových kombinací, zajistná aktiva

Obvyklá praxe: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. e)

documentation

Zvýšení zajistných aktiv vyplývající z akvizic prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Zajistná aktiva]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

Skutečné nároky vyplývající ze smluv spadajících do působnosti IFRS 17

Zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 17 odst. 130

documentation

Částka skutečných nároků, které vyplývají ze smluv spadajících do působnosti IFRS 17.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Pojistněmatematické předpoklady diskontních sazeb

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

documentation

Diskontní sazba použitá jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazného příslibu z definovaných požitků. [Odkaz: Závazný příslib z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Pojistněmatematické předpoklady diskontních sazeb [member]

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

documentation

Tento člen představuje diskontní sazby použité jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Pojistněmatematické předpoklady očekávaných měr inflace

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

documentation

Očekávaná míra inflace použitá jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazného příslibu z definovaných požitků. [Odkaz: Plány definovaných požitků [member]; Závazný příslib z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Pojistněmatematické předpoklady očekávaných měr inflace [member]

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

documentation

Tento člen představuje očekávané míry inflace použité jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Pojistněmatematické předpoklady očekávaných měr zvýšení penzí

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

documentation

Očekávaná míra zvýšení penzí použitá jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazného příslibu z definovaných požitků. [Odkaz: Plány definovaných požitků [member]; Závazný příslib z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Pojistněmatematické předpoklady očekávaných měr zvýšení penzí [member]

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

documentation

Tento člen představuje očekávané míry zvýšení penzí použité jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Pojistněmatematické předpoklady očekávaných měr růstu mezd

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

documentation

Očekávaná míra růstu mezd použitá jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazného příslibu z definovaných požitků. [Odkaz: Plány definovaných požitků [member]; Závazný příslib z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Pojistněmatematické předpoklady očekávaných měr růstu mezd [member]

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

documentation

Tento člen představuje očekávané míry růstu mezd použité jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Pojistněmatematické předpoklady střední délky života po odchodu do důchodu

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

documentation

Střední délka života po odchodu do důchodu použitá jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazného příslibu z definovaných požitků. [Odkaz: Závazný příslib z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Pojistněmatematické předpoklady střední délky života po odchodu do důchodu [member]

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

documentation

Tento člen představuje střední délku života po odchodu do důchodu použitou jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Pojistněmatematické předpoklady trendů sazeb nákladů na zdravotní péči

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

documentation

Trend sazeb nákladů na zdravotní péči použitý jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazného příslibu z definovaných požitků. [Odkaz: Závazný příslib z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Pojistněmatematické předpoklady trendů sazeb nákladů na zdravotní péči [member]

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

documentation

Tento člen představuje trendy sazeb nákladů na zdravotní péči použité jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Pojistněmatematické předpoklady měr úmrtnosti

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

documentation

Míra úmrtnosti použitá jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazného příslibu z definovaných požitků. [Odkaz: Závazný příslib z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Pojistněmatematické předpoklady měr úmrtnosti [member]

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

documentation

Tento člen představuje míry úmrtnosti použité jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Pojistněmatematický předpoklad důchodového věku

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 144

documentation

Důchodový věk použitý jako významný pojistněmatematický předpoklad pro stanovení současné hodnoty závazného příslibu z definovaných požitků. [Odkaz: Závazný příslib z definovaných požitků, v současné hodnotě; Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Pojistněmatematický předpoklad důchodového věku [member]

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 145

documentation

Tento člen představuje důchodový věk použitý jako pojistněmatematické předpoklady. [Odkaz: Pojistněmatematické předpoklady [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Pojistněmatematické předpoklady [axis]

Zveřejnění: IAS 19 odst. 145

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Pojistněmatematické předpoklady [member]

Zveřejnění: IAS 19 odst. 145

documentation

Tento člen představuje všechny pojistněmatematické předpoklady. Pojistněmatematické předpoklady jsou nejlepšími nezkreslujícími a vzájemně kompatibilními odhady účetní jednotky u demografických a finančních proměnných, které určují výsledný náklad na poskytování požitků po skončení pracovního poměru. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Pojistněmatematické předpoklady“, není-li použit žádný jiný člen.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Pojistněmatematické zisky (ztráty) vyplývající ze změn demografických předpokladů, před zdaněním, plány definovaných požitků

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 135 písm. b)

documentation

Částka ostatního úplného výsledku před zdaněním, která je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn demografických předpokladů, které vedou k přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků. Demografické předpoklady zahrnují takové charakteristiky, jako jsou například: a) úmrtnost; b) míry fluktuace zaměstnanců, jejich pracovní neschopnosti a předčasných odchodů do důchodu; c) poměr účastníků plánu s rodinnými příslušníky, kteří budou oprávněni požitky čerpat; d) poměr účastníků plánu, kteří si zvolí jednotlivé formy možností plateb dostupné v rámci podmínek plánu a e) četnost vznesených nároků u plánů zdravotní péče. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek před zdaněním, zisky (ztráty) z přecenění plánů definovaných požitků] [Srovnej: Snížení (zvýšení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn demografických předpokladů]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Snížení (zvýšení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn demografických předpokladů

Zveřejnění: IAS 19 odst. 141 písm. c) bod ii)

documentation

Snížení (zvýšení) čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn demografických předpokladů, které vedou k přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků Demografické předpoklady zahrnují takové charakteristiky, jako jsou například: a) úmrtnost; b) míry fluktuace zaměstnanců, jejich pracovní neschopnosti a předčasných odchodů do důchodu; c) poměr účastníků plánu s rodinnými příslušníky, kteří budou oprávněni požitky čerpat; d) poměr účastníků plánu, kteří si zvolí jednotlivé formy možností plateb dostupné v rámci podmínek plánu a e) četnost vznesených nároků u plánů zdravotní péče. [Odkaz: Čisté závazky (aktiva) z definovaných požitků]

negatedLabel

Zvýšení (snížení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických ztrát (zisků) vyplývajících ze změn demografických předpokladů

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Pojistněmatematické zisky (ztráty) vyplývající ze změn demografických předpokladů, očištěné o daňový dopad, plány definovaných požitků

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 135 písm. b)

documentation

Částka ostatního úplného výsledku očištěného o daň, která je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn demografických předpokladů, které vedou k přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků. Demografické předpoklady zahrnují takové charakteristiky, jako jsou například: a) úmrtnost; b) míry fluktuace zaměstnanců, jejich pracovní neschopnosti a předčasných odchodů do důchodu; c) poměr účastníků plánu s rodinnými příslušníky, kteří budou oprávněni požitky čerpat; d) poměr účastníků plánu, kteří si zvolí jednotlivé formy možností plateb dostupné v rámci podmínek plánu a e) četnost vznesených nároků u plánů zdravotní péče. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek očištěný o daň, zisky (ztráty) z přecenění plánů definovaných požitků] [Srovnej: Snížení (zvýšení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn demografických předpokladů]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Pojistněmatematické zisky (ztráty) vyplývající ze změn finančních předpokladů, před zdaněním, plány definovaných požitků

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 135 písm. b)

documentation

Částka ostatního úplného výsledku před zdaněním, která je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn finančních předpokladů, které vedou k přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků. Finanční předpoklady týkající se položek jako: a) diskontní sazba; b) výše požitků s výjimkou jakýchkoli nákladů na požitky, které ponesou zaměstnanci, a mzdového vývoje; c) v případě požitků týkajících se zdravotní péče vývoj nákladů na zdravotní péči, včetně nákladů na vyřizování nároků (tj. nákladů vzniklých při zpracování a řešení nároků, včetně nákladů na právní a likvidátorské služby) a d) daně splatné plánem z příspěvků vztahujících se ke službám před rozvahovým dnem nebo k požitkům plynoucím z těchto služeb. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek před zdaněním, zisky (ztráty) z přecenění plánů definovaných požitků] [Srovnej: Snížení (zvýšení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn finančních předpokladů]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Snížení (zvýšení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn finančních předpokladů

Zveřejnění: IAS 19 odst. 141 písm. c) bod iii)

documentation

Snížení (zvýšení) čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn finančních předpokladů, které vedou k přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků Finanční předpoklady týkající se položek jako: a) diskontní sazba; b) výše požitků s výjimkou jakýchkoli nákladů na požitky, které ponesou zaměstnanci, a mzdového vývoje; c) v případě požitků týkajících se zdravotní péče vývoj nákladů na zdravotní péči, včetně nákladů na vyřizování nároků (tj. nákladů vzniklých při zpracování a řešení nároků, včetně nákladů na právní a likvidátorské služby) a d) daně splatné plánem z příspěvků vztahujících se ke službám před rozvahovým dnem nebo k požitkům plynoucím z těchto služeb. [Odkaz: Čisté závazky (aktiva) z definovaných požitků]

negatedLabel

Zvýšení (snížení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických ztrát (zisků) vyplývajících ze změn finančních předpokladů

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Pojistněmatematické zisky (ztráty) vyplývající ze změn finančních předpokladů, očištěné o daňový dopad, plány definovaných požitků

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 135 písm. b)

documentation

Částka ostatního úplného výsledku očištěného o daň, která je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn finančních předpokladů, které vedou k přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků. Finanční předpoklady týkající se položek jako: a) diskontní sazba; b) výše požitků s výjimkou jakýchkoli nákladů na požitky, které ponesou zaměstnanci, a mzdového vývoje; c) v případě požitků týkajících se zdravotní péče vývoj nákladů na zdravotní péči, včetně nákladů na vyřizování nároků (tj. nákladů vzniklých při zpracování a řešení nároků, včetně nákladů na právní a likvidátorské služby) a d) daně splatné plánem z příspěvků vztahujících se ke službám před rozvahovým dnem nebo k požitkům plynoucím z těchto služeb. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek očištěný o daň, zisky (ztráty) z přecenění plánů definovaných požitků] [Srovnej: Snížení (zvýšení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících ze změn finančních předpokladů]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Pojistněmatematické zisky (ztráty) vyplývající z korekce na základě skutečnosti, před zdaněním, plány definovaných požitků

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 135 písm. b)

documentation

Částka ostatního úplného výsledku před zdaněním, která je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících z korekce na základě skutečnosti, která vede k přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků. Korekce na základě skutečnosti řeší dopady rozdílů mezi předchozími pojistněmatematickými odhady a skutečností. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek před zdaněním, zisky (ztráty) z přecenění plánů definovaných požitků] [Srovnej: Snížení (zvýšení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících z korekce na základě skutečnosti]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Snížení (zvýšení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících z korekce na základě skutečnosti

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 141 písm. c)

documentation

Snížení (zvýšení) čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících z korekcí na základě skutečnosti, které vedou k přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků Korekce na základě skutečnosti řeší dopady rozdílů mezi předchozími pojistněmatematickými odhady a skutečností. [Odkaz: Čisté závazky (aktiva) z definovaných požitků]

negatedLabel

Zvýšení (snížení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických ztrát (zisků) vyplývajících z korekce na základě skutečnosti

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Pojistněmatematické zisky (ztráty) vyplývající z korekce na základě skutečnosti, očištěné o daňový dopad, plán definovaných požitků

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 135 písm. b)

documentation

Částka ostatního úplného výsledku očištěného o daň, která je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících z korekce na základě skutečnosti, která vede k přecenění čistých závazků (aktiv) z definovaných požitků. Korekce na základě skutečnosti řeší dopady rozdílů mezi předchozími pojistněmatematickými odhady a skutečností. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek očištěný o daň, zisky (ztráty) z přecenění plánů definovaných požitků] [Srovnej: Snížení (zvýšení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem pojistněmatematických zisků (ztrát) vyplývajících z korekce na základě skutečnosti]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Pojistněmatematická současná hodnota přislíbených penzijních požitků

Zveřejnění: IAS 26 odst. 35 písm. d)

documentation

Současná hodnota očekávaných plateb podle penzijního plánu, přisouzených nynějším i bývalým zaměstnancům za již poskytnuté služby.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Další rezervy vykázané v hospodářském výsledku, rezervy na úvěrové ztráty finančních aktiv

Obvyklá praxe: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 16

documentation

Částka dalších rezerv na úvěrové ztráty finančních aktiv vykázaných v hospodářském výsledku. [Odkaz: Rezervy na úvěrové ztráty finančních aktiv]

commentaryGuidance

Pro tento prvek by měla být zpravidla zadána kladná hodnota XBRL. Pokud se tento prvek používá s vázanými členy, bude možná nutné zadat zápornou hodnotu XBRL. [Odkaz: Kumulované odpisy a amortizace [member]; Kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení [member]; Kumulované znehodnocení [member]; Úhrn úprav účetních hodnot vykázaných podle předchozích GAAP [member]; Efekt maximální výše aktiv [member]; Dopad přechodu na standardy IFRS [member]; Vyloučení mezisegmentových částek [member]; Finanční prognóza přijatých (odchozích) peněžních toků u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Finanční prognóza zisku (ztráty) u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené změnami účetního pravidla [member]; Zvýšení (snížení) způsobené změnami účetních pravidel a opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený změnami účetních pravidel požadovaných standardy IFRS [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený odklonem od požadavku standardu IFRS [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený dobrovolnými změnami účetního pravidla [member]; Významné položky sesouhlasení [member]; Aktiva plánu [member]; Závazný příslib z definovaných požitků (v současné hodnotě) [member]; Nově určená hodnota [member]; Podíl zajistitele na částce vyplývající z pojistných smluv [member]; Účinek diverzifikace rizik [member]; Vlastní akcie [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Zveřejnění dalších informací týkajících se částek vykázaných k datu akvizice pro všechny hlavní třídy nabytých aktiv a převzatých závazků [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Zveřejnění dalších informací týkajících se účtů časového rozlišení při cenové regulaci [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Další informace o míře rizika účetní jednotky

Zveřejnění: IFRS 7 odst.35

documentation

Další informace o míře rizika účetní jednotky, pokud vykázané kvantitativní údaje nejsou reprezentativní.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Další informace o pojistných smlouvách [text block]

Zveřejnění: Účinný od 1. 1. 2023, IFRS 17 odst. 94

documentation

Další informace o pojistných smlouvách nezbytné pro splnění cíle požadavků na zveřejnění podle IFRS 17. [Odkaz: Pojistné smlouvy [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Další informace o podstatě a finančním dopadu podnikové kombinace

Zveřejnění: IFRS 3 odst. 63

documentation

Další informace o podstatě a finančním dopadu podnikových kombinací potřebné ke splnění cílů standardu IFRS 3. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Další informace o povaze a změnách rizik souvisejících s účastí ve strukturovaných jednotkách [text block]

Zveřejnění: IFRS 12 odst. B25

documentation

Zveřejnění dalších informací o povaze a změnách rizik souvisejících s účastí ve strukturovaných jednotkách.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Další informace o smlouvách o úhradách vázaných na akcie [text block]

Zveřejnění: IFRS 2 odst. 52

documentation

Další informace o smlouvách o úhradách vázaných na akcie potřebné ke splnění požadavků na zveřejnění stanovených ve standardu IFRS 2. [Odkaz: Smlouvy o úhradách vázaných na akcie [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Další informace [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Dodatečné závazky, podmíněné závazky vykázané v podnikové kombinaci

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. c)

documentation

Částka dodatečných podmíněných závazků vykázaných v podnikových kombinacích. [Odkaz: Podmíněné závazky vykázané v podnikové kombinaci; Podnikové kombinace [member]; Podmíněné závazky [member]]

totalLabel

Dodatečné závazky celkem, podmíněné závazky vykázané v podnikové kombinaci

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Dodatečné závazky, podmíněné závazky vykázané v podnikové kombinaci [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Emisní ážio

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

documentation

Částka přijatá či nárokovaná z emise akcií účetní jednotky přesahující nominální hodnotu a částky přijaté z jiných transakcí zahrnujících akcie nebo akcionáře účetní jednotky.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Emisní ážio [member]

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 108

documentation

Tento člen představuje částky přijaté z emise akcií účetní jednotky přesahující nominální hodnotu a částky přijaté z jiných transakcí zahrnujících akcie nebo akcionáře účetní jednotky.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Rezervy, jiné rezervy

Zveřejnění: IAS 37 odst. 84 písm. b)

documentation

Částka vytvořených dodatečných jiných rezerv. [Odkaz: Jiné rezervy]

totalLabel

Rezervy celkem, jiné rezervy

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Rezervy, jiné rezervy [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Dodatečné vykázání, goodwill

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. d) bod ii)

documentation

Částka dodatečně vykázaného goodwillu, s výjimkou goodwillu zahrnutého ve vyřazované skupině, jenž při akvizici splňuje kritéria pro to, aby byl klasifikován jako držený za účelem prodeje podle standardu IFRS 5. [Odkaz: Goodwill; Vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Přírůstky z akvizic, investiční nemovitý majetek

Zveřejnění: IAS 40 odst. 76 písm. a), zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d) bod i)

documentation

Částka přírůstků investičního nemovitého majetku, které pocházejí z akvizic. [Odkaz: Investiční nemovitý majetek]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Přírůstky z nákupů, biologická aktiva

Zveřejnění: IAS 41 odst. 50 písm. b)

documentation

Částka přírůstků biologických aktiv, které pocházejí z nákupů. [Odkaz: Biologická aktiva]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Přírůstky z následných výdajů vykázaných jako aktivum, biologická aktiva

Obvyklá praxe: IAS 41 odst. 50

documentation

Částka přírůstků biologických aktiv, které pocházejí z následných výdajů vykázaných jako aktivum. [Odkaz: Biologická aktiva]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Přírůstky z následných výdajů vykázaných jako aktivum, investiční nemovitý majetek

Zveřejnění: IAS 40 odst. 76 písm. a), zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d) bod i)

documentation

Částka přírůstků investičního nemovitého majetku, které pocházejí z následných výdajů vykázaných jako aktivum. [Odkaz: Investiční nemovitý majetek]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Přírůstky, investiční nemovitý majetek [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv

Příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. e), příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. IG37 písm. b)

documentation

Zvýšení závazků plynoucích z vystavených pojistných a zajistných smluv, které je výsledkem jiných přírůstků než prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv; Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, biologická aktiva

Obvyklá praxe: IAS 41 odst. 50

documentation

Částka přírůstků biologických aktiv, vyjma přírůstků získaných prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Biologická aktiva]

totalLabel

Přírůstky celkem s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, biologická aktiva

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, biologická aktiva [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu

Zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. e) bod i)

documentation

Částka přírůstků nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu, vyjma přírůstků získaných prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, investiční nemovitý majetek

Zveřejnění: IAS 40 odst. 76 písm. a), zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d) bod i)

documentation

Částka přírůstků investičního nemovitého majetku vyjma přírůstků získaných prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Investiční nemovitý majetek]

totalLabel

Přírůstky celkem s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, investiční nemovitý majetek

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, pozemky, budovy a zařízení

Zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. e) bod i)

documentation

Částka přírůstků pozemků, budov a zařízení vyjma přírůstků získaných prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Pozemky, budovy a zařízení]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Přírůstky s výjimkou přírůstků prostřednictvím podnikových kombinací, zajistná aktiva

Obvyklá praxe: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. e)

documentation

Částka přírůstků zajistných aktiv, vyjma přírůstků získaných prostřednictvím podnikových kombinací. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]; Zajistná aktiva]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Přírůstky dlouhodobých aktiv s výjimkou finančních nástrojů, odložených daňových pohledávek, čistých aktiv z definovaných požitků a nároků vzniklých na základě pojistných smluv

Zveřejnění: IFRS 8 odst. 24 písm. b), zveřejnění: IFRS 8 odst. 28 písm. e)

documentation

Částka přírůstků dlouhodobých aktiv s výjimkou finančních nástrojů, odložených daňových pohledávek, čistých aktiv z definovaných požitků a nároků vzniklých na základě pojistných smluv. [Odkaz: Odložené daňové pohledávky; Finanční nástroje, třída [member]; Dlouhodobá aktiva; Typy pojistných smluv [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Přírůstky aktiv z práva k užívání

Zveřejnění: IFRS 16 odst. 53 písm. h)

documentation

Částka přírůstků aktiv z práva k užívání. [Odkaz: Aktiva z práva k užívání]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Adresa sídla účetní jednotky

Zveřejnění: IAS 1 odst. 138 písm. a)

documentation

Adresa, na níž je zapsáno sídlo účetní jednotky.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Adresa, kde lze získat konsolidovanou účetní závěrku

Zveřejnění: IAS 27 odst. 16 písm. a)

documentation

Adresa, kde lze získat konsolidovanou účetní závěrku nejvyššího nebo některého vyššího mateřského podniku účetní jednotky, která splňuje standardy IFRS. [Odkaz: Konsolidované [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Vážený průměr počtu kmenových akcií použitých při výpočtu ukazatele zředěného zisku na akcii

Zveřejnění: IAS 33 odst. 70 písm. b)

documentation

Vážený průměr počtu kmenových akcií v oběhu zvýšený o vážený průměr počtu kmenových akcií, které by byly emitovány za předpokladu, že by se uskutečnila přeměna všech ředicích potenciálních kmenových akcií do kmenových akcií. [Odkaz: Kmenové akcie [member]; Vážený průměr [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Úpravy o náklady na amortizaci

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o náklady na amortizaci za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta); Odpisy a amortizace]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Částky, které byly odúčtovány z vlastního kapitálu a zahrnuty do účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku), jehož pořízení či vznik bylo zajištěnou, vysoce pravděpodobnou očekávanou transakcí, očištěné o daňový dopad

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 23 písm. e)

documentation

Částky, které byly odúčtovány z vlastního kapitálu a zahrnuty do vstupní pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku), jehož pořízení či vznik bylo zajištěnou, vysoce pravděpodobnou očekávanou transakcí, očištěné o daňový dopad. [Odkaz: Účetní hodnota [member]]

negatedLabel

Částky, které byly odúčtovány z vlastního kapitálu a zahrnuty do účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku), jehož pořízení či vznik bylo zajištěnou, vysoce pravděpodobnou očekávanou transakcí, očištěné o daňový dopad

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Úpravy splatné daně za předchozí období

Příklad: IAS 12 odst. 80 písm. b)

documentation

Úpravy daňového nákladu (výnosu) vykazované v období pro splatnou daň předchozích období.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) výnosů příštích období včetně smluvních aktiv

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) výnosů příštích období včetně smluvních aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností [Odkaz: Výnosy příštích období včetně smluvních aktiv; Zisk (ztráta)]

totalLabel

Úpravy o snížení (zvýšení) výnosů příštích období celkem včetně smluvních aktiv

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Úpravy o snížení (zvýšení) výnosů příštích období včetně smluvních aktiv [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) výnosů příštích období s výjimkou smluvních aktiv

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) výnosů příštích období s výjimkou smluvních aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností [Odkaz: Výnosy příštích období s výjimkou smluvních aktiv; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) biologických aktiv

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) biologických aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Biologická aktiva; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) smluvních aktiv

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) smluvních aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Smluvní aktiva; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) derivátových finančních aktiv

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) derivátových finančních aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Derivátová finanční aktiva; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) finančních aktiv určených k obchodování

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) finanční aktiv určených k obchodování za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Finanční aktiva; Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, klasifikovaná jako určená k obchodování; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) zásob

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) zásob za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zásoby; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) úvěrů a záloh poskytovaným bankám

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) úvěrů a záloh poskytovaným bankám za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Úvěry a zálohy poskytované bankám; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) úvěrů a záloh poskytovaným zákazníkům

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) úvěrů a záloh poskytovaným zákazníkům za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Úvěry a zálohy poskytované zákazníkům; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) ostatních aktiv

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) ostatních aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Ostatní aktiva; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) ostatních krátkodobých aktiv

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) ostatních krátkodobých aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Ostatní krátkodobá aktiva; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) ostatních provozních pohledávek

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) ostatních provozních pohledávek za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) nákladů příštích období

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) nákladů příštích období za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Krátkodobé náklady příštích období; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) reverzních dohod o zpětném odkupu a hotovostního kolaterálu zajišťujícího vypůjčené cenné papíry

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) reverzních dohod o zpětném odkupu a hotovostního kolaterálu zajišťujícího vypůjčené cenné papíry za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Reverzní dohody o zpětném odkupu a hotovostní kolaterál zajišťující vypůjčené cenné papíry; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) pohledávek z obchodního styku

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) pohledávek z obchodního styku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Úpravy o snížení (zvýšení) obchodních a jiných pohledávek

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o snížení (zvýšení) obchodních a jiných pohledávek za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Obchodní a jiné pohledávky; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Úpravy o odložený daňový náklad

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o odložený daňový náklad za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Odložený daňový náklad (výnos); Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Úpravy odložené daně za předchozí období

Obvyklá praxe: IAS 12 odst. 80

documentation

Úpravy daňového nákladu (výnosu) vykazované v období pro odloženou daň předchozích období.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Úpravy o odpisy a amortizace

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

documentation

Úpravy o odpisy a amortizace za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Odpisy a amortizace; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Úpravy o odpisy a amortizace a ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o odpisy a amortizace a ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Ztráta ze znehodnocení; Odpisy a amortizace; Ztráta ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázaná v hospodářském výsledku; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Úpravy o odpisové náklady

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o odpisové náklady za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Úpravy o výnosy z dividend

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o výnosy z dividend za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: výnosy z dividend, Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Úpravy o ztráty (zisky) v reálné hodnotě

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

documentation

Úpravy o ztráty (zisky) v reálné hodnotě za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Úpravy o finanční náklady

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. c)

documentation

Úpravy o finanční náklady za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Finanční náklady; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Úpravy o finanční výnos

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o finanční výnos za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Finanční výnos; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Úpravy o finanční výnos (náklad)

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o čistý finanční výnos nebo náklad za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Finanční výnos (náklad); Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Úpravy o zisk (ztrátu) vlivem vyřazení investic do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zisk (ztrátu) vlivem vyřazení investic do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Přidružené podniky [member]; Společné podniky [member]; Dceřiné podniky [member]; Investice do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků vykázané v individuální účetní závěrce; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Úpravy o zisk (ztrátu) vlivem vyřazení, pozemky, budovy a zařízení

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zisk (ztrátu) vlivem vyřazení pozemků, budov a zařízení za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta); Pozemky, budovy a zařízení; Vyřazení, pozemky, budovy a zařízení]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Úpravy o zisky (ztráty) vzniklé změnou reálné hodnoty snížené o náklady na prodej, biologická aktiva

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zisky (ztráty) vzniklé změnou reálné hodnoty snížené o náklady na prodej biologických aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Biologická aktiva; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Úpravy o zisky (ztráty) vzniklé změnou reálné hodnoty derivátů

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zisky (ztráty) vzniklé změnou reálné hodnoty derivátů za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: V reálné hodnotě [member]; Deriváty [member]; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Úpravy o zisky (ztráty) vzniklé úpravou reálné hodnoty, investiční nemovitý majetek

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zisky (ztráty) vzniklé změnou reálné hodnoty investičního nemovitého majetku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Investiční nemovitý majetek; Zisky (ztráty) vzniklé úpravou reálné hodnoty, investiční nemovitý majetek; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení vykázanou v hospodářském výsledku, goodwill

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení goodwillu vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Goodwill; Ztráta ze znehodnocení; Ztráta ze znehodnocení vykázaná v hospodářském výsledku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

documentation

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Ztráta ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázaná v hospodářském výsledku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku, aktiva z průzkumu a vyhodnocení

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) aktiv z průzkumu a vyhodnocení vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Aktiva z průzkumu a vyhodnocení [member]; Ztráta ze znehodnocení; Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku; Ztráta ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázaná v hospodářském výsledku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku, zásoby

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) zásob vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zásoby; Ztráta ze znehodnocení; Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku; Ztráta ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázaná v hospodářském výsledku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku, úvěry a zálohy

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) úvěrů a záloh vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku, pozemky, budovy a zařízení

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) pozemků, budov a zařízení vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku; Pozemky, budovy a zařízení]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku, obchodní a jiné pohledávky

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) obchodních a jiných pohledávek vykázanou v hospodářském výsledku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Obchodní a jiné pohledávky; Ztráta ze znehodnocení; Úpravy o ztrátu ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázanou v hospodářském výsledku; Ztráta ze znehodnocení (zrušení ztráty ze znehodnocení) vykázaná v hospodářském výsledku]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Úpravy o náklad na daň ze zisku

Zveřejnění: IAS 7 odst. 35

documentation

Úpravy o náklad na daň ze zisku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) smluvních závazků

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) smluvních závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Smluvní závazky; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) výnosů příštích období včetně smluvních závazků

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) výnosů příštích období včetně smluvních závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Výnosy příštích období včetně smluvních závazků; Zisk (ztráta)]

totalLabel

Úpravy o zvýšení (snížení) výnosů příštích období celkem včetně smluvních závazků

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Úpravy o zvýšení (snížení) výnosů příštích období včetně smluvních závazků [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) výnosů příštích období s výjimkou smluvních závazků

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) výnosů příštích období s výjimkou smluvních závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Výnosy příštích období s výjimkou smluvních závazků; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) vkladů od bank

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) vkladů od bank za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Vklady od bank; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) vkladů od zákazníků

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) vkladů od zákazníků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Vklady od zákazníků; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) derivátových finančních závazků

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) derivátových finančních závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Derivátové finanční závazky; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) závazků vztahujících se k zaměstnaneckým požitkům

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) závazků vztahujících se k zaměstnaneckým požitkům za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) finančních závazků určených k obchodování

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) finančních závazků určených k obchodování za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Finanční závazky; Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, které splňují definici závazků určených k obchodování; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) závazků z pojistných, zajistných a investičních smluv

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) závazků z pojistných, zajistných a investičních smluv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Závazky z investičních smluv; Závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) ostatních krátkodobých závazků

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) ostatních krátkodobých závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Ostatní krátkodobé závazky; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) ostatních závazků

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) ostatních závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Ostatní závazky; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) ostatních provozních závazků

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) ostatních provozních závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) dohod o zpětném odkupu a hotovostního kolaterálu zajišťujícího zapůjčené cenné papíry

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) dohod o zpětném odkupu a hotovostního kolaterálu zajišťujícího zapůjčené cenné papíry za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Dohody o zpětném odkupu a hotovostní kolaterál zajišťující zapůjčené cenné papíry; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) závazků z obchodního styku

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. a)

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) závazků z obchodního styku za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení (snížení) obchodních a jiných závazků

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) obchodních a jiných závazků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Obchodní a jiné závazky; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Úpravy o zvýšení jiných rezerv, ke kterému došlo z důvodu plynutí času

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o zvýšení (snížení) jiných rezerv, ke kterému došlo z důvodu plynutí času, za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta); Ostatní rezervy [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Úpravy o úrokové náklady

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o úrokové náklady za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Úrokové náklady; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Úpravy o úrokové výnosy

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o náklady na úrokové výnosy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Úrokové výnosy; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Úpravy o ztráty (zisky) z prodeje dlouhodobých aktiv

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 14

documentation

Úpravy o ztráty (zisky) z prodeje dlouhodobých aktiv za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Úpravy o rezervy

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

documentation

Úpravy o rezervy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Rezervy; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Úpravy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty)

Zveřejnění: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

totalLabel

Úpravy celkem za účelem sesouhlasení zisku (ztráty)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Úpravy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty)[abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Úpravy o úhrady vázané na akcie

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

documentation

Úpravy o úhrady vázané na akcie za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Úpravy o nerozdělené zisky přidružených podniků

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

documentation

Úpravy o nerozdělené zisky přidružených podniků za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Přidružené podniky [member]; Zisk (ztráta)]

negatedLabel

Úpravy o nerozdělené zisky přidružených podniků

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Úpravy o nerozdělené zisky z investic vykazovaných ekvivalenční metodou

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy o nerozdělené zisky z investic vykazovaných ekvivalenční metodou za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Investice vykazované ekvivalenční metodou; Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Úpravy o nerealizované kurzové ztráty (zisky)

Příklad: IAS 7 – A Výkaz o peněžních tocích účetní jednotky s výjimkou finanční instituce, obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20 písm. b)

documentation

Úpravy o nerealizované kurzové ztráty (zisky) za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Úpravy na zisk (ztrátu) o úroky a dividendy nástrojů vlastního kapitálu s výjimkou prioritních akcií a kapitálových nástrojů s účastí

Obvyklá praxe: IAS 33 odst. 70 písm. a)

documentation

Úprava k sesouhlasení zisku (ztráty) přiřaditelného mateřskému podniku pro čitatel použitý při výpočtu základního ukazatele zisku (ztráty) vyplývajícího z úroků a dividend z kapitálových nástrojů s výjimkou prioritních akcií a kapitálových nástrojů s účastí.

negatedLabel

Úpravy na zisk (ztrátu) o úroky a dividendy nástrojů vlastního kapitálu s výjimkou prioritních akcií a kapitálových nástrojů s účastí

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Úpravy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) přiřaditelného vlastníkům mateřského podniku pro čitatel použitý při výpočtu základního ukazatele zisku na akcii

Zveřejnění: IAS 33 odst. 70 písm. a)

documentation

Úprava k sesouhlasení zisku (ztráty) přiřaditelného mateřskému podniku pro čitatel použitý při výpočtu základního ukazatele zisku na akcii. Představuje úhrn sesouhlasených částek pro všechny třídy nástrojů, které ovlivňují základní ukazatel zisku na akcii.

negatedTotalLabel

Úpravy celkem za účelem sesouhlasení hospodářského výsledku přiřaditelného vlastníkům mateřského podniku pro čitatel použitý při výpočtu základního ukazatele zisku na akcii

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Úpravy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) vyjma změn pracovního kapitálu

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Úpravy, vyjma změn pracovního kapitálu, za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) s čistým peněžním tokem z (používaným v rámci) provozních činností. [Odkaz: Zisk (ztráta)]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Úpravy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) pro čitatel použitý při výpočtu základního ukazatele zisku na akcii [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Úpravy za účelem sesouhlasení zisku (ztráty) pro čitatel použitý při výpočtu ukazatele zisku na akcii [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Úhrn úprav účetních hodnot investic vykázaných podle předchozích GAAP

Zveřejnění: IFRS 1 odst. 31 písm. c)

documentation

Částka úhrnu úprav účetních hodnot investic do dceřiných podniků, společných podniků nebo přidružených podniků vykázaných podle předchozích GAAP v první účetní závěrce účetní jednotky podle IFRS. [Odkaz: Přidružené podniky [member]; Účetní hodnota [member]; Společné podniky [member]; Předchozí GAAP [member]; Dceřiné podniky [member]; Investice do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků vykázané v individuální účetní závěrce; IFRS [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Úprava na konsensuální tržní cenu střed, vstupní veličina [member]

Příklad: IFRS 13 odst. B36 písm. c)

documentation

Tento člen představuje úpravu na konsensuální tržní cenu střed, která se používá jako vstupní veličina pro ocenění.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Úprava na zisk (ztrátu) pro dividendy z prioritních akcií

Příklad: IAS 33 odst. –, příklad: 12: Výpočet a vykázání základního ukazatele zisku na akcii a ukazatele zředěného zisku na akcii (úplný, příklad: , příklad: IAS 33 odst. 70 písm. a)

documentation

Úprava na zisk (ztrátu) pro dividendy z prioritních akcií bez účasti za účelem vypočtení zisku (ztráty) připadajícího (připadající) na držitele kmenových akcií mateřského podniku. [Odkaz: Prioritní akcie [member]; Zisk (ztráta)]

negatedLabel

Úprava na zisk (ztrátu) pro dividendy z prioritních akcií

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Administrativní náklady nezahrnuté ve výnosu z aktiv plánu, plány definovaných požitků

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 135 písm. b)

documentation

Částka administrativních nákladů v běžném období související s plány definovaných požitků, které nejsou zahrnuty ve výnosech z aktiv plánu. [Odkaz: Administrativní náklady; Náklady na zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru v hospodářském výsledku, plány definovaných požitků] [Srovnej: Zvýšení (snížení) čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které je výsledkem administrativních nákladů nezahrnutých do výnosu z aktiv plánu; Výnosy z aktiv plánu s výjimkou výnosů nebo nákladů z úroků, očištěné o daňový dopad, plány definovaných požitků; Výnosy z aktiv plánu s výjimkou výnosů nebo nákladů z úroků, před zdaněním, plány definovaných požitků]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Administrativní náklady

Příklad: IAS 1 odst. 103, zveřejnění: IAS 1 odst. 99, zveřejnění: IAS 26 odst. 35 písm. b) bod vi)

documentation

Částka nákladů, které účetní jednotka klasifikuje jako administrativní.

negatedLabel

Administrativní náklady

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Obdržené zálohy, představující smluvní závazky k závazkům plnění splněným jednorázově

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55, obvyklá praxe: IAS 1 odst. 78

documentation

Částka obdržených záloh představujících smluvní závazky k závazkům plnění splněným jednorázově. [Odkaz: Smluvní závazky; Závazky k plnění plněné jednorázově [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Náklady na reklamu

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka nákladů vznikajících v důsledku reklamy.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Úhrn úprav účetních hodnot vykázaných podle předchozích GAAP [member]

Zveřejnění: IFRS 1 odst. 30 písm. b)

documentation

Tento člen představuje úhrn úprav účetních hodnot vykázaných podle předchozích GAAP. [Odkaz: Účetní hodnota [member]; Předchozí GAAP [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Souhrnné pokračující a ukončené činnosti [member]

Zveřejnění: IFRS 5 Vykázání a zveřejnění

documentation

Tento člen představuje souhrn pokračujících a ukončených činností. [Odkaz: Ukončené činnosti [member]; Pokračující činnosti [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Úhrnný rozdíl mezi reálnou hodnotou při prvotním vykázání a transakční cenou, jenž má být zaúčtován do zisku nebo ztráty

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 28 písm. b)

documentation

Úhrnný rozdíl mezi reálnou hodnotou při prvotním vykázání a transakční cenou finančních nástrojů, jenž má být zaúčtován do zisku nebo ztráty. [Odkaz: Finanční nástroje, třída [member]]

periodStartLabel

Úhrnný rozdíl mezi reálnou hodnotou při prvotním zachycení a transakční cenou, jenž má být zaúčtován do zisku nebo ztráty na začátku období

periodEndLabel

Úhrnný rozdíl mezi reálnou hodnotou při prvotním zachycení a transakční cenou, jenž má být zaúčtován do zisku nebo ztráty na konci období

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Souhrnné samostatně nevýznamné přidružené podniky [member]

Zveřejnění: IFRS 12 odst. 21 písm. c) bod ii), zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 39J písm. b), zveřejnění: účinný při prvním použití standardu IFRS 9, IFRS 4 odst. 39M písm. b)

documentation

Tento člen představuje souhrn přidružených podniků, které jsou samostatně nevýznamné. [Odkaz: Přidružené podniky [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Souhrnné jednotlivě nevýznamné podnikové kombinace [member]

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B65

documentation

Tento člen představuje souhrn podnikových kombinací, které jsou jednotlivě nevýznamné. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Souhrnné samostatně nevýznamné společné podniky [member]

Zveřejnění: IFRS 12 odst. 21 písm. c) bod i), zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 39J písm. b), zveřejnění: účinný při prvním použití standardu IFRS 9, IFRS 4 odst. 39M písm. b)

documentation

Tento člen představuje souhrn společných podniků, které jsou samostatně nevýznamné. [Odkaz: Společné podniky [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Souhrnné ocenění [member]

Zveřejnění: IAS 40 odst. 32A, zveřejnění: IAS 41 odst. 50, zveřejnění: IFRS 13 odst. 93 písm. a)

documentation

Tento člen představuje všechny druhy oceňování. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Oceňování“, není-li použit žádný jiný člen.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Souhrnná časová pásma [member]

Zveřejnění: IAS 1 odst. 61, příklad: IAS 19 odst. 147 písm. c), zveřejnění: IFRS 15 odst. 120 písm. b) bod i), zveřejnění: IFRS 16 odst. 94, zveřejnění: IFRS 16 odst. 97, zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 17 odst. 109, zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 17 odst. 109A, zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 17 odst. 120, zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 17 odst. 132 písm. b), zveřejnění: IFRS 7 odst. 23B písm. a), příklad: IFRS 7 odst. B11, příklad: IFRS 7 odst. B35

documentation

Tento člen představuje souhrnná časová pásma. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Splatnost“, není-li použit žádný jiný člen.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Souhrnné penězotvorné jednotky, jimž byla přiřazena nevýznamná částka goodwillu nebo nehmotných aktiv s neurčitelnou dobou použitelnosti [member]

Zveřejnění: IAS 36 odst. 135

documentation

Tento člen představuje souhrn penězotvorných jednotek, jimž byla přiřazena nevýznamná částka goodwillu nebo nehmotných aktiv s neurčitelnou dobou použitelnosti. [Odkaz: Penězotvorné jednotky [member]; Goodwill; Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Úhrn reálných hodnot [member]

Zveřejnění: IFRS 1 odst. 30 písm. a)

documentation

Tento člen představuje úhrn reálných hodnot. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Reálná hodnota jako domnělá pořizovací cena“, není-li použit žádný jiný člen.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Zemědělské produkty podle skupin [axis]

Obvyklá praxe: IAS 41 odst. 46 písm. b) bod ii)

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Zemědělské produkty, skupina [member]

Obvyklá praxe: IAS 41 odst. 46 písm. b) bod ii)

documentation

Tento člen představuje veškeré zemědělské produkty rozdělené na skupiny. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Zemědělské produkty podle skupin“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Aktuální zásoby zemědělských produktů]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Letadlo

Příklad: IAS 16 odst. 37 písm. e)

documentation

Částka pozemků, budov a zařízení, kterou představují letadla používaná v rámci činností účetní jednotky.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Letadla [member]

Příklad: IAS 16 odst. 37 písm. e)

documentation

Tento člen představuje třídu pozemků, budov a zařízení, která představuje letadla používaná v rámci činností účetní jednotky. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Letištní přistávací práva [member]

Obvyklá praxe: IAS 38 odst. 119

documentation

Tento člen představuje letištní přistávací práva.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Všechny úrovně hierarchie reálných hodnot [member]

Zveřejnění: IAS 19 odst. 142, zveřejnění: IFRS 13 odst. 93 písm. b)

documentation

Tento člen představuje všechny úrovně hierarchie reálných hodnot. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Úrovně hierarchie reálných hodnot“, není-li použit žádný jiný člen.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Všechny ostatní segmenty [member]

Zveřejnění: IFRS 15 odst. 115, zveřejnění: IFRS 8 odst. 16

documentation

Tento člen představuje podnikatelské aktivity a provozní segmenty, které nejsou povinně vykazované.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Rezervy na úvěrové ztráty finančních aktiv

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 16

documentation

Částka rezerv, která se použije k zaúčtování znehodnocení finančních aktiv vlivem úvěrových ztrát. [Odkaz: Finanční aktiva]

periodStartLabel

Rezervy na úvěrové ztráty finančních aktiv na začátku období

periodEndLabel

Rezervy na úvěrové ztráty finančních aktiv na konci období

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Opravné položky na úvěrové ztráty [member]

Obvyklá praxe: IAS 12 odst. 81 písm. g)

documentation

Tento člen představuje rezervy, které se použijí k zaúčtování znehodnocení finančních aktiv vlivem úvěrových ztrát.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Všechny typy cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry [member]

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Tento člen představuje všechny typy cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Všechny roky nároku na pojistné plnění [member]

Zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 17 odst. 130

documentation

Tento člen představuje všechny roky nároků na pojistné plnění. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Roky nároku na pojistné plnění“, není-li použit žádný jiný člen.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Amortizace, aktiva zaúčtovaná na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky

Zveřejnění: IFRS 15 odst. 128 písm. b)

documentation

Částka amortizace aktiv zaúčtovaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky. [Odkaz: Aktiva zaúčtovaná na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky; Náklady na amortizaci]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Amortizace, odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv

Příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. e), příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. IG39 písm. c)

documentation

Částka amortizace odložené pořizovací ceny akvizice vyplývající z pojistných smluv. [Odkaz: Odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv; Odpisy a amortizace; Typy pojistných smluv [member]]

negatedLabel

Amortizace, odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Náklady na amortizaci

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka nákladů na amortizaci. Amortizace je systematické rozložení odepisovatelných částek nehmotných aktiv během doby jejich použitelnosti.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Amortizace, nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu

Zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. e) bod vi)

documentation

Částka amortizace nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu. [Odkaz: Odpisy a amortizace; Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

commentaryGuidance

Pro tento prvek by měla být zpravidla zadána kladná hodnota XBRL. Pokud se tento prvek používá s vázanými členy, bude možná nutné zadat zápornou hodnotu XBRL. [Odkaz: Kumulované odpisy a amortizace [member]; Kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení [member]; Kumulované znehodnocení [member]; Úhrn úprav účetních hodnot vykázaných podle předchozích GAAP [member]; Efekt maximální výše aktiv [member]; Dopad přechodu na standardy IFRS [member]; Vyloučení mezisegmentových částek [member]; Finanční prognóza přijatých (odchozích) peněžních toků u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Finanční prognóza zisku (ztráty) u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené změnami účetního pravidla [member]; Zvýšení (snížení) způsobené změnami účetních pravidel a opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený změnami účetních pravidel požadovaných standardy IFRS [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený odklonem od požadavku standardu IFRS [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený dobrovolnými změnami účetního pravidla [member]; Významné položky sesouhlasení [member]; Aktiva plánu [member]; Závazný příslib z definovaných požitků (v současné hodnotě) [member]; Nově určená hodnota [member]; Podíl zajistitele na částce vyplývající z pojistných smluv [member]; Účinek diverzifikace rizik [member]; Vlastní akcie [member]]

negatedLabel

Amortizace, nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Odpisová metoda, nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu

Zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. b)

documentation

Odpisová metoda použitá pro nehmotná aktiva s konečnou dobou použitelnosti s výjimkou goodwillu. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu; Odpisy a amortizace]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Amortizace ztrát (zisků) vznikajících při koupi zajištění

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. b) bod ii)

documentation

Částka amortizace odložených ztrát (zisků) vznikajících při koupi zajištění. [Odkaz: Odpisy a amortizace; Zisky (ztráty) vykázané v hospodářském výsledku při koupi zajištění]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Odpisová sazba, nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu

Zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. a)

documentation

Odpisová sazba použitá pro nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Částka, o kterou úvěrové deriváty nebo podobné nástroje související s finančními aktivy určenými jako aktiva oceňovaná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty snižují maximální míru úvěrového rizika.

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. b)

documentation

Částka, o kterou úvěrové deriváty nebo podobné nástroje související s finančními aktivy určenými jako aktiva oceňovaná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty snižují maximální míru úvěrového rizika. [Odkaz: Úvěry a pohledávky; Úvěrové riziko [member]; Deriváty [member]; Maximální míra úvěrového rizika; Finanční aktiva]

commentaryGuidance

Pro tento prvek by měla být zpravidla zadána kladná hodnota XBRL. Pokud se tento prvek používá s vázanými členy, bude možná nutné zadat zápornou hodnotu XBRL. [Odkaz: Kumulované odpisy a amortizace [member]; Kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení [member]; Kumulované znehodnocení [member]; Úhrn úprav účetních hodnot vykázaných podle předchozích GAAP [member]; Efekt maximální výše aktiv [member]; Dopad přechodu na standardy IFRS [member]; Vyloučení mezisegmentových částek [member]; Finanční prognóza přijatých (odchozích) peněžních toků u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Finanční prognóza zisku (ztráty) u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené změnami účetního pravidla [member]; Zvýšení (snížení) způsobené změnami účetních pravidel a opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený změnami účetních pravidel požadovaných standardy IFRS [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený odklonem od požadavku standardu IFRS [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený dobrovolnými změnami účetního pravidla [member]; Významné položky sesouhlasení [member]; Aktiva plánu [member]; Závazný příslib z definovaných požitků (v současné hodnotě) [member]; Nově určená hodnota [member]; Podíl zajistitele na částce vyplývající z pojistných smluv [member]; Účinek diverzifikace rizik [member]; Vlastní akcie [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Částka, o kterou úvěrové deriváty nebo podobné nástroje související s půjčkami nebo pohledávkami snižují maximální míru úvěrového rizika.

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 9 písm. b)

documentation

Částka, o kterou úvěrové deriváty nebo podobné nástroje související s půjčkami nebo pohledávkami snižují maximální míru úvěrového rizika. [Odkaz: Půjčky a pohledávky; Úvěrové riziko [member]; Maximální míra úvěrového rizika; Deriváty [member]]

commentaryGuidance

Pro tento prvek by měla být zpravidla zadána kladná hodnota XBRL. Pokud se tento prvek používá s vázanými členy, bude možná nutné zadat zápornou hodnotu XBRL. [Odkaz: Kumulované odpisy a amortizace [member]; Kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení [member]; Kumulované znehodnocení [member]; Úhrn úprav účetních hodnot vykázaných podle předchozích GAAP [member]; Efekt maximální výše aktiv [member]; Dopad přechodu na standardy IFRS [member]; Vyloučení mezisegmentových částek [member]; Finanční prognóza přijatých (odchozích) peněžních toků u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Finanční prognóza zisku (ztráty) u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené změnami účetního pravidla [member]; Zvýšení (snížení) způsobené změnami účetních pravidel a opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený změnami účetních pravidel požadovaných standardy IFRS [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený odklonem od požadavku standardu IFRS [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený dobrovolnými změnami účetního pravidla [member]; Významné položky sesouhlasení [member]; Aktiva plánu [member]; Závazný příslib z definovaných požitků (v současné hodnotě) [member]; Nově určená hodnota [member]; Podíl zajistitele na částce vyplývající z pojistných smluv [member]; Účinek diverzifikace rizik [member]; Vlastní akcie [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Částka, o kterou byl snížen kreditní zůstatek účtu časového rozlišení při cenové regulaci, protože již není plně zrušitelný

Zveřejnění: IFRS 14 odst. 36

documentation

Částka, o kterou byl snížen kreditní zůstatek účtu časového rozlišení při cenové regulaci, protože již není plně zrušitelný. [Odkaz: Kreditní zůstatky účtů časového rozlišení při cenové regulaci]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Částka, o kterou byl snížen debetní zůstatek účtu časového rozlišení při cenové regulaci, protože již není plně získatelný

Zveřejnění: IFRS 14 odst. 36

documentation

Částka, o kterou byl snížen debetní zůstatek účtu časového rozlišení při cenové regulaci, protože již není plně získatelný. [Odkaz: Debetní zůstatky účtů časového rozlišení při cenové regulaci]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Částka, o kterou zpětně získatelná částka jednotky převyšuje její účetní hodnotu

Zveřejnění: IAS 36 odst. 134 písm. f) bod i), zveřejnění: IAS 36 odst. 135 písm. e) bod i)

documentation

Částka, o kterou zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky (skupiny jednotek) převyšuje její účetní hodnotu. [Odkaz: Účetní hodnota [member]; Penězotvorné jednotky [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Částka, o kterou se musí změnit hodnota přiřazená klíčovým předpokladům, aby zpětně získatelná částka jednotky byla rovna účetní hodnotě

Zveřejnění: IAS 36 odst. 134 písm. f) bod iii), zveřejnění: IAS 36 odst. 135 písm. e) bod iii)

documentation

Částka, o kterou se musí změnit hodnota, která byla přiřazena klíčovým předpokladům, aby zpětně získatelná částka jednotky byla rovna její účetní hodnotě. [Odkaz: Účetní hodnota [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Částka, kterou účetní jednotka vynaložila na služby členů vrcholového vedení poskytované samostatnou řídicí účetní jednotkou

Zveřejnění: IAS 24 odst. 18A

documentation

Částka, kterou účetní jednotka vynaložila na služby členů vrcholového vedení, které jí poskytuje samostatná řídicí účetní jednotka. [Odkaz: Členové vrcholového vedení účetní jednotky nebo mateřského podniku [member]; Samostatné řídicí účetní jednotky [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Částka reklasifikací nebo změn ve vykazování

Zveřejnění: IAS 1 odst. 41 písm. b)

documentation

Částka, která je reklasifikována, když účetní jednotka změní klasifikaci nebo vykazování ve svých účetních závěrkách.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Částka vykázaná do ostatního úplného výsledku realizovaná při odúčtování finančního závazku

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 10 písm. d)

documentation

Částka vykázaná do ostatního úplného výsledku, která byla realizována při odúčtování finančních závazků v reálné hodnotě vykázaných do zisku nebo ztráty. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Částka reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu

Zveřejnění: účinný při prvním použití standardu IFRS 9, IFRS 4 odst. 35D písm. a)

documentation

Částka reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu, vykázaná jako položka na samostatném řádku v zisku nebo ztrátě.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Částka reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu, nově vybraná finanční aktiva

Zveřejnění: účinný při prvním použití standardu IFRS 9, IFRS 4 odst. 39L písm. f bod i)

documentation

Částka reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku v souvislosti s nově vybranými finančními aktivy při uplatnění překrývacího přístupu.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Částka reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu, před zdaněním

Zveřejnění: účinný při prvním použití standardu IFRS 9, IFRS 4 odst. 35D písm. b)

documentation

Částka vykázaná do ostatního úplného výsledku reklasifikací ze zisku nebo ztráty na základě uplatnění překrývacího přístupu, před zdaněním. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Částka reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu, očištěná o daňový dopad

Zveřejnění: účinný při prvním použití standardu IFRS 9, IFRS 4 odst. 35D písm. b)

documentation

Částka vykázaná do ostatního úplného výsledku reklasifikací ze zisku nebo ztráty na základě uplatnění překrývacího přístupu, očištěná o daňový dopad. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Částka vykázaná v ostatním úplném výsledku a kumulovaná ve vlastním kapitálu související s dlouhodobými aktivy nebo vyřazovanými skupinami drženými k prodeji

Příklad: IFRS 5 odst. –, příklad: 12, zveřejnění: IFRS 5 odst. 38

documentation

Částka vykázaná v ostatním úplném výsledku a kumulovaná ve vlastním kapitálu, související s dlouhodobými aktivy nebo vyřazovanými skupinami drženými k prodeji. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva nebo vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji; Ostatní rezervy; Ostatní úplný výsledek; Vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Částka vykázaná v ostatním úplném výsledku a kumulovaná ve vlastním kapitálu související s dlouhodobými aktivy nebo vyřazovanými skupinami drženými k prodeji [member]

Příklad: IFRS 5 odst. –, příklad: 12, zveřejnění: IFRS 5 odst. 38

documentation

Tento člen představuje složku vlastního kapitálu vyplývající z částek, které jsou vykázány v ostatním úplném výsledku a kumulovány ve vlastním kapitálu, které souvisejí s dlouhodobými aktivy nebo vyřazovanými skupinami drženými k prodeji. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva nebo vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji; Ostatní úplný výsledek]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Částka vykázaná v hospodářském výsledku za účetní období k vyjádření změn v leasingových platbách, které vyplývají z úlev na nájemném, jež jsou přímým důsledkem pandemie COVID-19, na které nájemce uplatnil praktické zjednodušení podle odstavce 46A standardu IFRS 16.

Zveřejnění: IFRS 16 odst. 60A písm. b)

documentation

Částka vykázaná v hospodářském výsledku za účetní období k vyjádření změn v leasingových platbách, které vyplývají z úlev na nájemném vyskytujících se jako přímý důsledek pandemie COVID-19, na které nájemce uplatnil praktické zjednodušení podle odstavce 46A standardu IFRS 16.

commentaryGuidance

Jestliže částka představuje změnu, která snižuje leasingové platby, měla by tato skutečnost být vyjádřena kladnou hodnotou XBRL.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze zajištění peněžních toků a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty.

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 24E písm. a), zveřejnění: IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. d) bod i)

documentation

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze zajištění peněžních toků a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty. [Odkaz: Oceňovací rozdíl ze zajištění peněžních toků]

negatedLabel

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze zajištění peněžních toků a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny bazických měnových rozpětí a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty.

Zveřejnění: IFRS 9 odst. 6.5.16

documentation

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny bazických měnových rozpětí a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty. [Odkaz: Oceňovací rozdíl ze změny bazických měnových rozpětí]

negatedLabel

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny bazických měnových rozpětí a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny hodnoty forwardových částí forwardových smluv a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty.

Zveřejnění: IFRS 9 odst. 6.5.16

documentation

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny hodnoty forwardových částí forwardových smluv a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty. [Odkaz: Oceňovací rozdíl ze změny hodnoty forwardových částí forwardových smluv]

negatedLabel

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny hodnoty forwardových částí forwardových smluv a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny hodnoty časové hodnoty opcí a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty.

Zveřejnění: IFRS 9 odst. 6.5.15 písm. b) bod i)

documentation

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny hodnoty časové hodnoty opcí a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty. [Odkaz: Oceňovací rozdíl ze změny hodnoty časové hodnoty opcí]

negatedLabel

Částka vyřazená z oceňovacího rozdílu ze změny hodnoty časové hodnoty opcí a zahrnutá do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku) nebo závazného příslibu, na který se použije zajištění reálné hodnoty.

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Částka vykázaná v hospodářském výsledku podle IFRS 9, finanční aktiva, u nichž je uplatňován překrývací přístup

Zveřejnění: účinný při prvním použití standardu IFRS 9, IFRS 4 odst. 39L písm. d) bod i)

documentation

Částka vykázaná v hospodářském výsledku podle IFRS 9 týkající se finančních aktiv, u nichž je uplatňován překrývací přístup.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Částky vyplývající z pojistných smluv [axis]

Obvyklá praxe: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 – zveřejnění

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Vynaložené částky, odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv

Příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. e), příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. IG39 písm. b)

documentation

Zvýšení odložené pořizovací ceny akvizice vyplývající z pojistných smluv pocházející z částek takto vynaložených nákladů. [Odkaz: Odložená pořizovací cena akvizice vyplývající z pojistných smluv]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Částky splatné na požádání vyplývající ze smluv spadajících do působnosti IFRS 17

Zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 17 odst. 132 písm. c)

documentation

Částky splatné na požádání vyplývající ze smluv spadajících do působnosti IFRS 17.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Splatné částky, transakce se spřízněnými stranami

Zveřejnění: IAS 24 odst. 18 písm. b), zveřejnění: IAS 24 odst. 20

documentation

Splatné částky vyplývající z transakcí se spřízněnými stranami. [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Jiné částky splatné přejímajícímu s ohledem na převedená aktiva

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 42E písm. d)

documentation

Částky splatné přejímajícímu s ohledem na převedená finanční aktiva s výjimkou nediskontovaných peněžní odtoků, které budou nebo mohou být nezbytné ke zpětnému odkupu odúčtovaných finančních aktiv (např. realizační cena v opční smlouvě). [Odkaz: Finanční aktiva]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Splatné pohledávky, transakce se spřízněnými stranami

Zveřejnění: IAS 24 odst. 18 písm. b), zveřejnění: IAS 24 odst. 20

documentation

Částky pohledávek vyplývající z transakcí se spřízněnými stranami. [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Částky vykázané k datu akvizice pro všechny hlavní třídy nabytých aktiv a převzatých závazků [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Částky vykázané v případě transakce vykázané odděleně od nabytí aktiv a převzetí závazků v podnikové kombinaci

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. l) bod iii)

documentation

Částky vykázané v případě transakce vykázané odděleně od nabytí aktiv a převzetí závazků v podnikových kombinacích. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Částky vyňaté z vlastního kapitálu a upravené oproti reálné hodnotě finančních aktiv při reklasifikaci z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku, před zdaněním.

Zveřejnění: IFRS 9 odst. 5.6.5

documentation

Částky vyňaté z vlastního kapitálu a upravené oproti reálné hodnotě finančních aktiv při reklasifikaci z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku, před zdaněním. [Odkaz: Finanční aktiva]

negatedLabel

Částky vyňaté z vlastního kapitálu a upravené oproti reálné hodnotě finančních aktiv při reklasifikaci z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku, před zdaněním.

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Částky vyňaté z vlastního kapitálu a upravené oproti reálné hodnotě finančních aktiv při reklasifikaci z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku, očištěné o daňový dopad.

Zveřejnění: IFRS 9 odst. 5.6.5

documentation

Částky vyňaté z vlastního kapitálu a upravené oproti reálné hodnotě finančních aktiv při reklasifikaci z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku, očištěné o daňový dopad. [Odkaz: Finanční aktiva]

negatedLabel

Částky vyňaté z vlastního kapitálu a upravené oproti reálné hodnotě finančních aktiv při reklasifikaci z kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku, očištěné o daňový dopad.

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Částky, které byly odúčtovány z vlastního kapitálu a zahrnuty do účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku), jehož pořízení či vznik bylo zajištěnou, vysoce pravděpodobnou očekávanou transakcí, před zdaněním.

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 23 písm. e)

documentation

Částky, které byly odúčtovány z vlastního kapitálu a zahrnuty do vstupní pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku), jehož pořízení či vznik bylo zajištěnou, vysoce pravděpodobnou očekávanou transakcí, před zdaněním. [Odkaz: Účetní hodnota [member]]

negatedLabel

Částky, které byly odúčtovány z vlastního kapitálu a zahrnuty do účetní hodnoty nefinančního aktiva (závazku), jehož pořízení či vznik bylo zajištěnou, vysoce pravděpodobnou očekávanou transakcí, před zdaněním.

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním aktivům

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 13C písm. d)

documentation

Částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním aktivům. [Odkaz: Finanční aktiva]

negatedTotalLabel

Celkové částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním aktivům.

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním aktivům [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním závazkům

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 13C písm. d)

documentation

Částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním závazkům. [Odkaz: Finanční závazky]

negatedTotalLabel

Celkové částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním závazkům.

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Částky, které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a které nejsou započteny proti finančním závazkům [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Částka, která by byla reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu, kdyby u finančních aktiv nedošlo ke zrušení výběru

Zveřejnění: účinný při prvním použití standardu IFRS 9, IFRS 4 odst. 39L písm. f) bod ii)

documentation

Částka, která by byla reklasifikovaná ze zisku nebo ztráty do ostatního úplného výsledku na základě uplatnění překrývacího přístupu, kdyby u finančních aktiv nedošlo ke zrušení výběru.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Částka, která by byla vykázána v hospodářském výsledku, kdyby byl uplatněn standard IAS 39, finanční aktiva, u nichž je uplatňován překrývací přístup

Zveřejnění: účinný při prvním použití standardu IFRS 9, IFRS 4 odst. 39L písm. d) bod ii)

documentation

Částka, která by byla vykázána v hospodářském výsledku, pokud jde o finanční aktiva, u nichž je uplatňován překrývací přístup, kdyby byl uplatněn standard IAS 39.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Analýza stáří finančních aktiv, která jsou po splatnosti, ale nejsou znehodnocena [text block]

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 37 písm. a)

documentation

Analýza stáří finančních aktiv, která jsou po splatnosti, ale nejsou znehodnocena. [Odkaz: Finanční aktiva]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analýza úvěrových expozic pomocí externího systému hodnocení úvěrů [text block]

Příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 36 písm. c), příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. IG23 písm. a)

documentation

Zveřejnění analýzy úvěrových expozic provedené pomocí externího systému hodnocení úvěrů. [Odkaz: Úvěrová expozice; Externí úvěrové stupně [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analýza úvěrových expozic pomocí interního systému hodnocení úvěrů [text block]

Příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 36 písm. c), příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. IG23 písm. a)

documentation

Zveřejnění analýzy úvěrových expozic provedené pomocí interního systému hodnocení úvěrů. [Odkaz: Úvěrová expozice; Interní úvěrové stupně [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Analýza finančních aktiv, která byla jednotlivě označena za znehodnocená [text block]

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 37 písm. b)

documentation

Analýza finančních aktiv, která byla jednotlivě označena za znehodnocená, včetně faktorů, které účetní jednotka vzala v úvahu, když aktiva označila za znehodnocené. [Odkaz: Finanční aktiva]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Analýza výnosů a nákladů [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Oznámení plánu ukončit činnost [member]

Příklad: IAS 10 odst. 22 písm. b)

documentation

Tento člen představuje oznámení plánu ukončit činnost.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Oznámení nebo zahájení realizace důležité restrukturalizace [member]

Příklad: IAS 10 odst. 22 písm. e)

documentation

Tento člen představuje oznámení nebo zahájení realizace důležité restrukturalizace.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Roční zdokonalení, cyklus 2018–2020 Změny standardu IAS 41 [member]

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2024, IAS 41 odst. 65

documentation

Tento člen představuje změny standardu IAS 41 vydané jako součást ročních zdokonalení standardů IFRS cyklu 2018–2020 v květnu 2020. Předmětem změny je zdanění v ocenění reálnou hodnotou.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Roční zdokonalení, cyklus 2018–2020 Změny standardu IFRS 1 [member]

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2024, IFRS 1 odst. 39AG

documentation

Tento člen představuje změny standardu IFRS 1 vydané jako součást ročních zdokonalení standardů IFRS cyklu 2018–2020 v květnu 2020. Předmětem změny je dceřiná společnost při prvním přijetí standardu.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Roční zdokonalení, cyklus 2018–2020 Změny standardu IFRS 9 [member]

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2024, IFRS 9 odst. 7.1.9

documentation

Tento člen představuje změny standardu IFRS 9 vydané jako součást ročních zdokonalení standardů IFRS cyklu 2018–2020 v květnu 2020. Předmětem změny jsou poplatky v „10procentním“ testu pro odúčtování finančních závazků.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2018–2020 [member]

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2024 IAS 41 odst. 65, zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2024, IFRS 1 odst. 39AG, zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2024, IFRS 9 odst. 7.1.9

documentation

Tento člen představuje roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2018–2020 vydaných v květnu 2020.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Platná daňová sazba

Zveřejnění: IAS 12 odst. 81 písm. c) bod ii)

documentation

Platná sazba daně ze zisku.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Výměra půdy využívané k zemědělským účelům

Obvyklá praxe: IAS 41 odst. 46 písm. b) bod i)

documentation

Výměra půdy, kterou účetní jednotka využívá k zemědělským účelům.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Držené dluhové nástroje zajištěné aktivy

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka držených dluhových nástrojů, které jsou zajištěné podkladovými aktivy. [Odkaz: Držené dluhové nástroje]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Financování zajištěné aktivy [member]

Příklad: IFRS 12 odst. B23 písm. b)

documentation

Tento člen představuje financování zajištěné aktivy.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Cenné papíry zajištěné aktivy, částka přispívající k reálné hodnotě aktiv plánu

Příklad: IAS 19 odst. 142 písm. g)

documentation

Částka, kterou se cenné papíry zajištěné podkladovými aktivy podílejí na reálné hodnotě aktiv v plánu definovaných požitků. [Odkaz: Aktiva plánu, v reálné hodnotě; Plány definovaných požitků [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Cenné papíry zajištěné aktivy, procentní podíl k reálné hodnotě aktiv plánu

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 142 písm. g)

documentation

Procentní podíl, kterým se cenné papíry zajištěné podkladovými aktivy podílejí na reálné hodnotě aktiv v plánu definovaných požitků. [Odkaz: Aktiva plánu, v reálné hodnotě; Plány definovaných požitků [member]] [Srovnej: cenné papíry zajištěné aktivy, částka přispívající k reálné hodnotě aktiv plánu]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Aktivum vykázané k očekávané náhradě, podmíněné závazky v podnikové kombinaci

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. j), zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. c)

documentation

Částka aktiva, které bylo vykázané k očekávané náhradě podmíněných závazků vykázaných v podnikové kombinaci. [Odkaz: Podmíněné závazky [member]; Očekávaná náhrada, podmíněné závazky v podnikové kombinaci; Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Aktivum vykázané k očekávané náhradě, jiné rezervy

Zveřejnění: IAS 37 odst. 85 písm. c)

documentation

Částka aktiva, které bylo vykázané k očekávané náhradě jiných rezerv. [Odkaz: Očekávaná náhrada, jiné rezervy; Jiné rezervy]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Aktiva

Zveřejnění: IAS 1 odst. 55, zveřejnění: IFRS 13 odst. 93 písm. a), zveřejnění: IFRS 13 odst. 93 písm. b), zveřejnění: IFRS 13 odst. 93 písm. e), zveřejnění: IFRS 8 odst. 23, zveřejnění: IFRS 8 odst. 28 písm. c)

documentation

Částka stávajících ekonomických zdrojů ovládaných účetní jednotkou v důsledku minulých událostí. Ekonomický zdroj je právem, které má potenciál přinášet ekonomický prospěch.

totalLabel

Aktiva celkem

periodStartLabel

Aktiva na začátku období

periodEndLabel

Aktiva na konci období

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Aktiva [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Aktiva a závazky [axis]

Zveřejnění: IAS 1 odst. 125

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Aktiva a závazky klasifikované jako držené k prodeji [axis]

Zveřejnění: IFRS 5 odst. 38

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Aktiva a závazky klasifikované jako držené k prodeji [member]

Zveřejnění: IFRS 5 odst. 38

documentation

Tento člen představuje aktiva a závazky, které jsou klasifikované jako držené k prodeji. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva držená k prodeji [member]; Závazky zahrnuté ve vyřazovaných skupinách klasifikovaných jako držené k prodeji; Vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Aktiva a závazky [member]

Zveřejnění: IAS 1 odst. 125

documentation

Tento člen představuje aktiva a závazky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Aktiva a závazky“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Aktiva; Závazky]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Aktiva a závazky neklasifikované jako držené k prodeji [member]

Zveřejnění: IFRS 5 odst. 38

documentation

Tento člen představuje aktiva a závazky, které nejsou klasifikované jako držené k prodeji. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Aktiva a závazky klasifikované jako držené k prodeji“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva držená k prodeji [member]; Závazky zahrnuté ve vyřazovaných skupinách klasifikovaných jako držené k prodeji; Vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Aktiva a debetní zůstatky účtů časového rozlišení při cenové regulaci

Zveřejnění: IFRS 14 odst. 21

documentation

Částka aktiv a debetních zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci. [Odkaz: Aktiva; Debetní zůstatky účtů časového rozlišení při cenové regulaci]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Aktiva vznikající při průzkumu a vyhodnocení nerostných zdrojů

Zveřejnění: IFRS 6 odst. 24 písm. b)

documentation

Částka aktiv vznikajících při hledání nerostných zdrojů, zahrnující nerosty, ropu, zemní plyn a podobné neobnovitelné zdroje poté, co účetní jednotka získá zákonná práva na průzkum ve specifické oblasti, jakož i stanovení technické proveditelnosti a komerční realizovatelnosti těžby nerostných zdrojů.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Aktiva vyplývající z pojistných smluv

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. b)

documentation

Částka vykázaných aktiv vyplývajících z pojistných smluv. [Odkaz: Typy pojistných smluv [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Aktiva z peněžních toků z pořízení pojistné smlouvy

Zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 17 odst. 105A, zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 17 odst. 109A

documentation

Částka peněžních toků z pořízení pojistné smlouvy, které jsou aktiva uznaná jako uhrazené peněžní toky z pořízení pojistných smluv (nebo peněžní toky z pořízení pojistných smluv, k nimž byl uznán závazek za použití jiného standardu IFRS) před uznáním související skupiny pojistných smluv. Peněžními toky z pořízení pojistné smlouvy se rozumí peněžní toky vyplývající z nákladů na prodej, upisování a založení skupiny pojistných smluv (smluv vystavených nebo smluv, jejichž vystavení se očekává), které jsou přímo přiřaditelné portfoliu pojistných smluv, k němuž daná skupina patří. Tyto peněžní toky zahrnují peněžní toky, které nelze přímo přiřadit k jednotlivým smlouvám nebo skupinám pojistných smluv v rámci portfolia. [Odkaz: Aktiva; Pojistné smlouvy [member]]

periodStartLabel

Aktiva z peněžních toků z pořízení pojistné smlouvy na začátku období

periodEndLabel

Aktiva z peněžních toků z pořízení pojistné smlouvy na konci období

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Držený kolaterál, který může být prodán nebo znovu poskytnut i v případě, že nedojde k nesplnění závazku majitele kolaterálu, v reálné hodnotě

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 15 písm. a)

documentation

Reálná hodnota drženého kolaterálu, který může být prodán nebo znovu poskytnut i v případě, že nedojde k nesplnění závazku majitele kolaterálu. [Odkaz: V reálné hodnotě [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Aktiva držená za účelem zajištění závazků z financování [member]

Příklad: IAS 7 – C Sesouhlasení závazků z financování, příklad: IAS 7 odst. 44C

documentation

Tento člen představuje aktiva držená za účelem zajištění závazků z financování. [Odkaz: Aktiva; Závazky z financování]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Aktiva snížená o krátkodobé závazky

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

documentation

Částka aktiv snížených o krátkodobé závazky.

netLabel

Aktiva snížená o krátkodobé závazky

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Aktiva snížená o krátkodobé závazky [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Aktiva (závazky) penzijního plánu

Zveřejnění: IAS 26 odst. 35 písm. a)

documentation

Částka aktiv penzijního plánu snížená o závazky, kromě těch, které vyplývají z pojistněmatematické současné hodnoty přislíbených penzijních požitků.

periodStartLabel

Čistá aktiva použitelná pro požitky na začátku období

periodEndLabel

Čistá aktiva použitelná pro požitky na konci období

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Aktiva získaná nabytím kolaterálu nebo využitím jiných úvěrových posílení

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 38 písm. a)

documentation

Částka aktiv, která účetní jednotka získala nabytím kolaterálu zajišťujícího úvěr nebo využitím jiných úvěrových posílení (např. záruk). [Odkaz: Záruky [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Aktiva penzijního plánu

Zveřejnění: IAS 26 odst. 35 písm. a) bod i)

documentation

Částka aktiv držených penzijními plány. [Odkaz: Plány definovaných požitků [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Aktiva jiná, než jsou peněžní prostředky nebo peněžní ekvivalenty, v dceřiném podniku nebo podnicích, které byly získány nebo ztraceny

Zveřejnění: IAS 7 odst. 40 písm. d)

documentation

Částka jiných aktiv, než jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, v dceřiných podnicích nebo jiných podnicích, jejichž ovládání je získáno nebo ztraceno. [Odkaz: Dceřiné podniky [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Aktiva vykázaná na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky

Zveřejnění: IFRS 15 odst. 128 písm. a)

documentation

Částka aktiv vykázaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky. Náklady na získání smlouvy se zákazníkem jsou přírůstkové náklady na získání smlouvy, které by účetní jednotce nevznikly, pokud by smlouva získána nebyla. Náklady související s plněním smlouvy se zákazníkem jsou náklady, které přímo souvisejí se smlouvou nebo s očekávanou smlouvou, kterou účetní jednotka může konkrétně identifikovat.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Aktiva vykázaná v účetních závěrkách účetní jednotky v souvislosti se strukturovanými jednotkami

Zveřejnění: IFRS 12 odst. 29 písm. a)

documentation

Částka aktiv vykázaných v účetních závěrkách účetní jednotky, které souvisejí s jejími podíly v strukturovaných jednotkách. [Odkaz: Aktiva; Nekonsolidované strukturované jednotky [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Kolaterál, který byl prodán nebo znovu poskytnut, i když nedošlo k nesplnění závazku majitele kolaterálu, v reálné hodnotě

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 15 písm. b)

documentation

Reálná hodnota kolaterálu, který byl prodán nebo znovu poskytnut, který mohl být prodán nebo znovu poskytnut i v případě, že nedojde k nesplnění závazku majitele kolaterálu. [Odkaz: V reálné hodnotě [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Aktiva, která účetní jednotka nadále vykazuje

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 42D písm. e)

documentation

Částka převedených finančních aktiv, která účetní jednotka nadále vykazuje v plném rozsahu. [Odkaz: Finanční aktiva]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Aktiva, která účetní jednotka nadále vykazuje v rozsahu své přetrvávající angažovanosti

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 42D písm. f)

documentation

Částka převedených finančních aktiv, která účetní jednotka nadále vykazuje v rozsahu své přetrvávající angažovanosti. [Odkaz: Finanční aktiva]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Aktiva, na něž se vztahují podstatná omezení

Zveřejnění: IFRS 12 odst. 13 písm. c)

documentation

Částka aktiv v konsolidovaných účetních závěrkách patřících do skupiny, na niž se vztahují podstatná omezení schopnosti účetní jednotky v přístupu nebo užívání aktiv.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Aktiva převedená na strukturované jednotky, v okamžiku převodu

Zveřejnění: IFRS 12 odst. 27 písm. c)

documentation

Částka všech aktiv převedených na strukturované jednotky, v okamžiku převodu. [Odkaz: Nekonsolidované strukturované jednotky [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Aktiva plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv

Příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IAS 1 odst. 55, příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. b), příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. IG20 písm. b)

documentation

Částka aktiv plynoucích z vystavených pojistných a zajistných smluv. [Odkaz: Typy pojistných smluv [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Aktiva plynoucí z postoupeného zajištění

Příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IAS 1 odst. 55, příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. b), příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. IG20 písm. c)

documentation

Částka aktiv plynoucích ze zajistných smluv, v nichž je účetní jednotka pojistníkem.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Aktiva s vysokým rizikem významných úprav během příštího účetního období

Zveřejnění: IAS 1 odst. 125 písm. b)

documentation

Částka aktiv, kterých se týkají předpoklady, u nichž existuje vysoké riziko, že během příštího účetního období způsobí významné úpravy hodnot těchto aktiv.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Související závazky, které účetní jednotka nadále vykazuje

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 42D písm. e)

documentation

Částka závazků souvisejících s převedenými finančními aktivy, které účetní jednotka nadále vykazuje v plném rozsahu. [Odkaz: Finanční aktiva]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Související závazky, které účetní jednotka nadále vykazuje v rozsahu své přetrvávající angažovanosti

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 42D písm. f)

documentation

Částka závazků souvisejících s převedenými finančními aktivy, které účetní jednotka nadále vykazuje v rozsahu své přetrvávající angažovanosti. [Odkaz: Finanční aktiva]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Přidružené podniky [member]

Zveřejnění: IAS 24 odst. 19 písm. d), zveřejnění: IAS 27 odst. 16 písm. b), zveřejnění: IAS 27 odst. 17 písm. b), zveřejnění: IFRS 12 odst. B4 písm. d), zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 39J písm. a), zveřejnění: účinný při prvním použití standardu IFRS 9, IFRS 4 odst. 39M písm. a)

documentation

Tento člen představuje účetní jednotky, v nichž má investor podstatný vliv.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

V pořizovacích nákladech [member]

Zveřejnění: IAS 40 odst. 32A, zveřejnění: IAS 41 odst. 50, zveřejnění: IAS 41 odst. 55

documentation

Tento člen představuje oceňování založené na pořizovacích nákladech. Pořizovací náklad je zaplacená částka peněžních prostředků či peněžních ekvivalentů nebo reálná hodnota jiného plnění poskytnutého na pořízení aktiva v době jeho nabytí nebo zhotovení nebo – tam, kde je to na místě – částka přiřazená tomuto aktivu při jeho prvotním uznání podle specifických požadavků jiných IFRS.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

V pořizovacích nákladech nebo v souladu se standardem IFRS 16 v rámci modelu oceňování reálnou hodnotou [member]

Zveřejnění: IAS 40 odst. 78

documentation

Tento člen představuje oceňování založené na pořizovacích nákladech nebo na standardu IFRS 16, kdy účetní jednotka k ocenění třídy aktiv všeobecně používá model oceňování reálnou hodnotou. [Odkaz: V pořizovacích nákladech [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

V reálné hodnotě [member]

Zveřejnění: IAS 40 odst. 32A, zveřejnění: IAS 41 odst. 50, zveřejnění: IFRS 13 odst. 93 písm. a)

documentation

Tento člen představuje oceňování založené na reálné hodnotě. Reálná hodnota je cena, která by byla získána za prodej aktiva nebo zaplacena za převod závazku v řádné transakci mezi účastníky trhu v den ocenění.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

Přiřazení nákladů podle druhů jejich funkcí [axis]

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 104, obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

commentaryGuidance

Název prvku a označení standardu jakéhokoli členu rozšíření této osy by měly být sladěny s názvem prvku a označením ekvivalentní řádkové položky taxonomie IFRS, pokud taková řádková položka existuje. Jediným rozdílem je to, že název a označení členů rozšíření zahrnují výraz „člen“, zatímco název a označení řádkových položek tento výraz nezahrnují.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Odměna auditorů

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Výše poplatků zaplacených nebo splatných auditorům účetní jednotky.

totalLabel

Odměna auditorů celkem

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Odměna auditorů [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Odměna auditorů za auditorské služby

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Výše poplatků zaplacených nebo splatných auditorům účetní jednotky za auditorské služby.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Odměna auditorů za ostatní služby

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Výše poplatků zaplacených nebo splatných auditorům účetní jednotky za služby, které účetní jednotka nezveřejňuje samostatně v témže výkazu nebo komentáři.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Odměna auditorů za daňové služby

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Výše poplatků zaplacených nebo splatných auditorům účetní jednotky za daňové služby.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Autorizované kapitálové přísliby, které ještě nebyly přislíbeny smluvně

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka kapitálových příslibů, které byly účetní jednotkou autorizovány, ale na něž účetní jednotka ještě neuzavřela smlouvu. [Odkaz: Kapitálové přísliby]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Realizovatelná finanční aktiva [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Průměrná daňová sazba

Zveřejnění: IAS 12 odst. 81 písm. c) bod ii)

documentation

Daňový náklad (výnos) vydělený účetním ziskem. [Odkaz: Účetní zisk]

totalLabel

Průměrná daňová sazba celkem

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Průměrný měnový kurz

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Průměrný měnový kurz používaný účetní jednotkou. Měnový kurz je směnný poměr dvou měn.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Průměrný počet zaměstnanců

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Průměrný počet osob zaměstnaných účetní jednotkou během určitého období.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Průměrná cena zajišťovacího nástroje

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 23B písm. b)

documentation

Průměrná cena zajišťovacího nástroje. [Odkaz: Zajišťovací nástroje [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Průměrná sazba zajišťovacího nástroje

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 23B písm. b)

documentation

Průměrná sazba zajišťovacího nástroje. [Odkaz: Zajišťovací nástroje [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Zůstatky na běžných účtech zákazníků

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka zůstatků na běžných účtech zákazníků držených účetní jednotkou.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Zůstatky na depozitních účtech zákazníků u vkladů na požádání

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka zůstatků na depozitních účtech zákazníků držených účetní jednotkou u vkladů na požádání.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Zůstatky na depozitních účtech zákazníků u ostatních vkladů

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka zůstatků na depozitních účtech zákazníků držených účetní jednotkou, které účetní jednotka nezveřejňuje samostatně v témže výkazu nebo komentáři.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Zůstatky na depozitních účtech zákazníků u termínovaných vkladů

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka zůstatků na depozitních účtech zákazníků držených účetní jednotkou u termínovaných vkladů.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Zůstatky u bank

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

documentation

Částka pokladní hotovosti u bank.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Přijetí bankou jako aktiva

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

documentation

Částka přijetí bankou vykazovaných jako aktiva.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Přijetí bankou jako závazky

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

documentation

Částka přijetí bankou vykazovaných jako závazky.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Bankovní a podobné poplatky

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka bankovních a podobných poplatků vykazovaných účetní jednotkou jako náklady.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Bankovní zůstatky u centrálních bank s výjimkou povinných rezervních vkladů

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka bankovních zůstatků u centrálních bank s výjimkou povinných rezervních vkladů. [Odkaz: Povinné rezervní vklady u centrálních bank]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Bankovní výpůjčky, nediskontované peněžní toky

Příklad: IFRS 7 odst. B11D, příklad: IFRS 7 odst. IG31A

documentation

Částka smluvních nediskontovaných peněžních toků v souvislosti s bankovními výpůjčkami. [Odkaz: Výpůjčky]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Držené bankovní dluhové nástroje

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka dluhových nástrojů držených účetní jednotkou, které vydala banka. [Odkaz: Držené dluhové nástroje]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Ostatní bankovní ujednání, klasifikovaná jako peněžní ekvivalenty

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

documentation

Klasifikace peněžních ekvivalentů představujících bankovní ujednání, které účetní jednotka nezveřejňuje samostatně v témže výkazu nebo komentáři. [Odkaz: Peněžní ekvivalenty]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

(X) instant, credit

label

Kontokorentní úvěry

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

documentation

Částka, která byla stržena z účtu nad rámec stávajících hotovostních zůstatků. To se považuje za krátkodobé poskytnutí úvěru ze strany banky. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty]

negatedLabel

Kontokorentní úvěry

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Základní ukazatel zisku (ztráty) na nástroj z pokračujících činností, kapitálové nástroje s účastí s výjimkou kmenových akcií

Obvyklá praxe: IAS 33 odst. A14

documentation

Základní ukazatel zisku (ztráty) na nástroj z pokračujících činností pro kapitálový nástroj, který se podílí na zisku s kmenovými akciemi podle předem určeného vzorce. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na nástroj, kapitálové nástroje s účastí s výjimkou kmenových akcií; Pokračující činnosti [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Základní ukazatel zisku (ztráty) na nástroj z ukončených činností, kapitálové nástroje s účastí s výjimkou kmenových akcií

Obvyklá praxe: IAS 33 odst. A14

documentation

Základní ukazatel zisku (ztráty) na nástroj z ukončených činností pro kapitálový nástroj, který se podílí na zisku s kmenovými akciemi podle předem určeného vzorce. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na nástroj, kapitálové nástroje s účastí s výjimkou kmenových akcií; Ukončené činnosti [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Základní ukazatel zisku (ztráty) na nástroj, kapitálové nástroje s účastí s výjimkou kmenových akcií

Obvyklá praxe: IAS 33 odst. A14

documentation

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii pro kapitálový nástroj, který se podílí na zisku s kmenovými akciemi podle předem určeného vzorce.

totalLabel

Základní ukazatel zisku (ztráty) na nástroj celkem, kapitálové nástroje s účastí s výjimkou kmenových akcií

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii

Zveřejnění: IAS 33 odst. 66, zveřejnění: IAS 33 odst. 67

documentation

Částka zisku (ztráty) připadající držitelům kmenových akcií mateřského podniku (čitatel) vydělená váženým průměrem počtu kmenových akcií v oběhu v průběhu daného období (jmenovatel).

commentaryGuidance

Vykázaná hodnota by měla být označena dvakrát, a to jak tímto prvkem, tak i prvkem „Ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii“, když: a) se základní ukazatel zisku na akcii a ukazatel zředěného zisku na akcii rovnají a b) účetní jednotka prezentuje jednu řádkovou položku, aby vykázala oba ukazatele podle odstavce 67 standardu IAS 33.

totalLabel

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii celkem

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností

Zveřejnění: IAS 33 odst. 66, zveřejnění: IAS 33 odst. 67

documentation

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii; Pokračující činnosti [member]]

commentaryGuidance

Vykázaná hodnota by měla být označena dvakrát, a to jak tímto prvkem, tak prvkem „Ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností“, když: a) se základní ukazatel zisku na akcii a ukazatel zředěného zisku na akcii rovnají a b) účetní jednotka prezentuje jednu řádkovou položku, aby splnila požadavek dvojí prezentace podle odstavce 67 standardu IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností, včetně čistých změn zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čistých změn související odložené daně

Zveřejnění: IAS 33 odst. 67, zveřejnění: IFRS 14 odst. 26

documentation

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností, který zahrnuje čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čisté změny související odložené daně. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii; Čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci související s hospodářským výsledkem a čisté změny související odložené daně; Pokračující činnosti [member]]

commentaryGuidance

Vykázaná hodnota by měla být označena dvakrát, a to jak tímto prvkem, tak prvkem „Ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii z pokračujících činností, včetně čistých změn zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čistých změn související odložené daně“, když: a) se základní ukazatel zisku na akcii a ukazatel zředěného zisku na akcii rovnají a b) účetní jednotka prezentuje jednu řádkovou položku, aby vykázala oba ukazatele podle odstavce 67 standardu IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností

Zveřejnění: IAS 33 odst. 67, zveřejnění: IAS 33 odst. 68

documentation

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii; Ukončené činnosti [member]]

commentaryGuidance

Vykázaná hodnota by měla být označena dvakrát, a to jak tímto prvkem, tak prvkem „Ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností“, když: a) se základní ukazatel zisku na akcii a ukazatel zředěného zisku na akcii rovnají a b) účetní jednotka prezentuje jednu řádkovou položku, aby vykázala oba ukazatele podle odstavce 67 standardu IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností, včetně čistých změn zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čistých změn související odložené daně

Zveřejnění: IAS 33 odst. 67, zveřejnění: IFRS 14 odst. 26

documentation

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností, který zahrnuje čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čisté změny související odložené daně. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii; Čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci související s hospodářským výsledkem a čisté změny související odložené daně; Ukončené činnosti [member]]

commentaryGuidance

Vykázaná hodnota by měla být označena dvakrát, a to jak tímto prvkem, tak prvkem „Ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii z ukončených činností, včetně čistých změn zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čistých změn související odložené daně“, když: a) se základní ukazatel zisku na akcii a ukazatel zředěného zisku na akcii rovnají a b) účetní jednotka prezentuje jednu řádkovou položku, aby vykázala oba ukazatele podle odstavce 67 standardu IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii, včetně čistých změn zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čistých změn související odložené daně

Zveřejnění: IAS 33 odst. 67, zveřejnění: IFRS 14 odst. 26

documentation

Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii, který zahrnuje čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čisté změny související odložené daně. [Odkaz: Základní ukazatel zisku (ztráty) na akcii; Čisté změny zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci související s hospodářským výsledkem a čisté změny související odložené daně]

commentaryGuidance

Vykázaná hodnota by měla být označena dvakrát, a to jak tímto prvkem, tak prvkem „Ukazatel zředěného zisku (ztráty) na akcii, včetně čistých změn zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci a čistých změn související odložené daně“, když: a) se základní ukazatel zisku na akcii a ukazatel zředěného zisku na akcii rovnají a b) účetní jednotka prezentuje jednu řádkovou položku, aby vykázala oba ukazatele podle odstavce 67 standardu IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Základní ukazatel zisku na akcii [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Popis základu pro alokování výnosů od externích odběratelů na jednotlivé země

Zveřejnění: IFRS 8 odst. 33 písm. a)

documentation

Popis základu pro alokování výnosů od externích odběratelů na jednotlivé země. [Odkaz: Výnosy]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Plodící biologická aktiva [member]

Příklad: IAS 41 odst. 43

documentation

Tento člen představuje plodící biologická aktiva. Plodící biologická aktiva jsou odlišná od konzumovatelných biologických aktiv. [Odkaz: Biologická aktiva; Konzumovatelná biologická aktiva [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Rostliny přinášející úrodu

Příklad: IAS 16 odst. 37 písm. i)

documentation

Částka pozemků, budov a zařízení představující rostliny přinášející úrodu. Rostlina přinášející úrodu je živá rostlina, a) která se používá při produkci nebo dodávkách zemědělských produktů; b) od níž se očekává, že ponese úrodu po více než jedno období, a c) u níž je málo pravděpodobné, že bude prodávána jako zemědělský produkt, s výjimkou příležitostného/vedlejšího prodeje šrotu. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Rostliny přinášející úrodu [member]

Příklad: IAS 16 odst. 37 písm. i)

documentation

Tento člen představuje třídu pozemků, budov a zařízení, která představuje rostliny přinášející úrodu. Rostlina přinášející úrodu je živá rostlina, a) která se používá při produkci nebo dodávkách zemědělských produktů; b) od níž se očekává, že ponese úrodu po více než jedno období, a c) u níž je málo pravděpodobné, že bude prodávána jako zemědělský produkt, s výjimkou příležitostného/vedlejšího prodeje šrotu. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

(X) duration, debit

label

Požitky vyplacené nebo splatné

Zveřejnění: IAS 26 odst. 35 písm. b) bod v)

documentation

Částka požitků vyplacených nebo splatných v rámci penzijních plánů.

negatedLabel

Požitky vyplacené nebo splatné

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

K datu akvizice stanovený nejlepší odhad nedobytných smluvních peněžních toků v případě nabytých pohledávek.

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. h) bod iii)

documentation

K datu akvizice stanovený nejlepší odhad nedobytných smluvních peněžních toků v případě nabytých pohledávek v podnikových kombinacích. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Biologická aktiva

Zveřejnění: IAS 1 odst. 54 písm. f), příklad: IAS 41 odst. 43, zveřejnění: IAS 41 odst. 50

documentation

Počet živých zvířat nebo rostlin vykázaných jako aktiva.

periodStartLabel

Biologická aktiva na začátku období

periodEndLabel

Biologická aktiva na konci období

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Biologická aktiva, stáří [member]

Příklad: IAS 41 odst. 43

documentation

Tento člen představuje veškerá biologická aktiva rozdělená podle stáří. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Biologická aktiva podle stáří“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Biologická aktiva]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

Biologická aktiva [axis]

Obvyklá praxe: IAS 41 odst. 50

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Biologická aktiva podle stáří [axis]

Příklad: IAS 41 odst. 43

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Biologická aktiva podle skupiny [axis]

Zveřejnění: IAS 41 odst. 41

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Biologická aktiva podle druhu [axis]

Příklad: IAS 41 odst. 43

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Biologická aktiva, skupina [member]

Zveřejnění: IAS 41 odst. 41

documentation

Tento člen představuje veškerá biologická aktiva rozdělená podle skupin. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Biologická aktiva podle skupin“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Biologická aktiva]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Biologická aktiva [member]

Obvyklá praxe: IAS 41 odst. 50

documentation

Tento člen představuje živá zvířata nebo rostliny. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Biologická aktiva“, není-li použit žádný jiný člen.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Biologická aktiva sloužící jako zástava na zajištění závazků

Zveřejnění: IAS 41 odst. 49 písm. a)

documentation

Částka biologických aktiv sloužících jako zástava na zajištění závazků. [Odkaz: Biologická aktiva]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Biologická aktiva, druh [member]

Příklad: IAS 41 odst. 43

documentation

Tento člen představuje veškerá biologická aktiva rozdělená podle druhu. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Biologická aktiva podle druhu“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Biologická aktiva]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Biologická aktiva, u nichž je omezeno vlastnické právo

Zveřejnění: IAS 41 odst. 49 písm. a)

documentation

Částka biologických aktiv, u nichž je omezeno vlastnické právo. [Odkaz: Biologická aktiva]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Vydané dluhopisy

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka dluhopisů vydaných účetní jednotkou.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Vydané dluhopisy, nediskontované peněžní toky

Příklad: IFRS 7 odst. B11D, příklad: IFRS 7 odst. IG31A

documentation

Částka smluvních nediskontovaných peněžních toků v souvislosti s vydanými dluhopisy. [Odkaz: Vydané dluhopisy]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Výpůjční náklady [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Aktivované výpůjční náklady

Zveřejnění: IAS 23 odst. 26 písm. a)

documentation

Výše úroků a ostatních nákladů, které účetní jednotka vynaloží ve spojení s vypůjčením si finančních prostředků, které jsou přímo účelově vztaženy k akvizici podniku, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva a které jsou zahrnuty do pořizovacích nákladů na toto aktivum.

commentaryGuidance

Pro tento prvek by měla být zpravidla zadána kladná hodnota XBRL. Pokud se tento prvek používá s vázanými členy, bude možná nutné zadat zápornou hodnotu XBRL. [Odkaz: Kumulované odpisy a amortizace [member]; Kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení [member]; Kumulované znehodnocení [member]; Úhrn úprav účetních hodnot vykázaných podle předchozích GAAP [member]; Efekt maximální výše aktiv [member]; Dopad přechodu na standardy IFRS [member]; Vyloučení mezisegmentových částek [member]; Finanční prognóza přijatých (odchozích) peněžních toků u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Finanční prognóza zisku (ztráty) u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené změnami účetního pravidla [member]; Zvýšení (snížení) způsobené změnami účetních pravidel a opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený změnami účetních pravidel požadovaných standardy IFRS [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený odklonem od požadavku standardu IFRS [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený dobrovolnými změnami účetního pravidla [member]; Významné položky sesouhlasení [member]; Aktiva plánu [member]; Závazný příslib z definovaných požitků (v současné hodnotě) [member]; Nově určená hodnota [member]; Podíl zajistitele na částce vyplývající z pojistných smluv [member]; Účinek diverzifikace rizik [member]; Vlastní akcie [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Vzniklé výpůjční náklady

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Výše úroků a ostatních nákladů, které účetní jednotka vynaloží ve spojení s vypůjčením si finančních prostředků.

commentaryGuidance

Pro tento prvek by měla být zpravidla zadána kladná hodnota XBRL. Pokud se tento prvek používá s vázanými členy, bude možná nutné zadat zápornou hodnotu XBRL. [Odkaz: Kumulované odpisy a amortizace [member]; Kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení [member]; Kumulované znehodnocení [member]; Úhrn úprav účetních hodnot vykázaných podle předchozích GAAP [member]; Efekt maximální výše aktiv [member]; Dopad přechodu na standardy IFRS [member]; Vyloučení mezisegmentových částek [member]; Finanční prognóza přijatých (odchozích) peněžních toků u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Finanční prognóza zisku (ztráty) u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené změnami účetního pravidla [member]; Zvýšení (snížení) způsobené změnami účetních pravidel a opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený změnami účetních pravidel požadovaných standardy IFRS [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený odklonem od požadavku standardu IFRS [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený dobrovolnými změnami účetního pravidla [member]; Významné položky sesouhlasení [member]; Aktiva plánu [member]; Závazný příslib z definovaných požitků (v současné hodnotě) [member]; Nově určená hodnota [member]; Podíl zajistitele na částce vyplývající z pojistných smluv [member]; Účinek diverzifikace rizik [member]; Vlastní akcie [member]]

totalLabel

Vzniklé výpůjční náklady celkem

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Výpůjční náklady vykázané jako náklad

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Výše úroků a ostatních nákladů, které účetní jednotka vynaloží ve spojení s vypůjčením si finančních prostředků, které jsou vykázané jako náklad.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Výpůjčky

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

documentation

Částka nesplacených finančních prostředků, které musí účetní jednotka splatit.

totalLabel

Výpůjčky celkem

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Výpůjčky [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Výpůjčky, úprava základu úrokové sazby

Obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

documentation

Úprava základu (referenční sazby) použitého pro výpočet úrokové sazby u výpůjček. [Odkaz: Výpůjčky]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Výpůjčky podle názvu [axis]

Obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Výpůjčky podle názvu [member]

Obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

documentation

Tento člen představuje veškeré výpůjčky rozdělené podle názvu. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Výpůjčky podle názvu“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Výpůjčky]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Výpůjčky, podle typu [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Výpůjčky, úroková sazba

Obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

documentation

Úroková sazba u výpůjček. [Odkaz: Výpůjčky]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Výpůjčky, základ úrokové sazby

Obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

documentation

Základ (referenční sazba) použitý pro výpočet úrokové sazby u výpůjček. [Odkaz: Výpůjčky]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Výpůjčky, splatnost

Obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

documentation

Splatnost výpůjček. [Odkaz: Výpůjčky]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Výpůjčky, původní měna

Obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

documentation

Měna, v níž byly výpůjčky původně denominovány. [Odkaz: Výpůjčky]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Výpůjčky vykázané k datu akvizice

Obvyklá praxe: IFRS 3 odst. B64 písm. i)

documentation

Částka vykázaná k datu akvizice u výpůjček převzatých v podnikové kombinaci. [Odkaz: Výpůjčky; Podnikové kombinace [member]]

negatedLabel

Výpůjčky vykázané k datu akvizice

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Spodní hranice rozpětí [member]

Příklad: IFRS 13 odst. B6, příklad: IFRS 13 odst. IE63, zveřejnění: IFRS 14 odst. 33 písm. b), zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 17 odst. 120, zveřejnění: IFRS 2 odst. 45 písm. d), obvyklá praxe: IFRS 7 odst. 7

documentation

Tento člen představuje spodní hranici rozpětí.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

label

Obchodní značky

Příklad: IAS 38 odst. 119 písm. a)

documentation

Částka nehmotných aktiv představujících práva ke skupině doplňkových aktiv, jako je obchodní značka (nebo značka služby) a její související obchodní jméno, vzorce, recepty a technologické postupy. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Obchodní značky [member]

Příklad: IAS 38 odst. 119 písm. a)

documentation

Tento člen představuje částku nehmotných aktiv představujících práva ke skupině doplňkových aktiv, jako je obchodní značka (nebo značka služby) a její související obchodní jméno, vzorce, recepty a technologické postupy. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Vysílací práva [member]

Obvyklá praxe: IAS 38 odst. 119

documentation

Tento člen představuje vysílací práva.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

(X) duration, debit

label

Náklad z makléřské provize

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka nákladu vykázaného v souvislosti s makléřskou provizí účtovanou účetní jednotce.

negatedLabel

Náklad z makléřské provize

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Výnos z makléřské provize

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka výnosu vykázaného v souvislosti s makléřskou provizí účtovanou účetní jednotkou.

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

label

Budovy

Obvyklá praxe: IAS 16 odst. 37

documentation

Částka pozemků, budov a zařízení představujících odepisovatelné budovy a podobné stavby určené k použití v rámci provozu. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Budovy [member]

Obvyklá praxe: IAS 16 odst. 37

documentation

Tento člen představuje třídu pozemků, budov a zařízení představujících odepisovatelné budovy a podobné stavby určené k použití v rámci provozu. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

label

Podnikové kombinace [axis]

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B64

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Podnikové kombinace [member]

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B64

documentation

Tento člen představuje transakce nebo jiné události, ve kterých nabyvatel získává kontrolu nad jedním či několika podniky. Transakce, které se někdy nazývají jako „pravé fúze“ nebo „fúze rovných“ se také považují za podnikové kombinace ve smyslu standardu IFRS 3.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Zrušení vlastních akcií

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 106 písm. d)

documentation

Částka vlastních akcií zrušených během období. [Odkaz: Vlastní akcie]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Kapitálové přísliby

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka budoucích kapitálových výdajů, které účetní jednotka přislíbila učinit.

totalLabel

Kapitálové přísliby celkem

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Kapitálové přísliby [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Míra aktivace, vstupní veličina pro ocenění [member]

Příklad: IFRS 13 odst. 93 odst. d), příklad: IFRS 13 odst. IE63

documentation

Tento člen představuje míru aktivace, která se používá jako vstupní veličina pro ocenění.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Míra aktivace výpůjčních nákladů způsobilých pro aktivaci

Zveřejnění: IAS 23 odst. 26 písm. b)

documentation

Vážený průměr úroků a ostatních nákladů, které účetní jednotce vzniknou v souvislosti s výpůjčkami účetní jednotky, které nejsou splacené během období, kromě výpůjček specificky získaných za účelem získání způsobilého aktiva. [Odkaz: Vážený průměr [member]] Výpůjčky]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Aktivované výdaje na vývoj [member]

Obvyklá praxe: IAS 38 odst. 119

documentation

Tento člen představuje třídu nehmotných aktiv vznikajících jako výsledek výdajů na vývoj aktivovaných před zahájením komerční výroby nebo užívání. Nehmotné aktivum se uznává jako aktivum výlučně tehdy, když je účetní jednotka schopna prokázat všechny následující skutečnosti: a) technickou proveditelnost dokončení nehmotného aktiva, takže bude možné ho používat nebo prodat; b) svůj záměr dokončit nehmotné aktivum a používat ho nebo prodat; c) svou schopnost nehmotné aktivum používat nebo prodat; d) způsob, jakým bude aktivum vytvářet pravděpodobné budoucí ekonomické užitky. Kromě jiného může účetní jednotka prokázat existenci trhu pro výstup z použití nehmotného aktiva nebo pro nehmotné aktivum jako takové nebo, pokud bude používáno interně, jeho užitečnost; e) dostupnost odpovídajících technických, finančních a ostatních zdrojů pro dokončení vývoje a pro použití nebo prodej nehmotného aktiva a f) svou schopnost spolehlivě oceňovat výdaje přiřaditelné nehmotnému aktivu během jeho vývoje.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Rezerva na umořování kapitálu

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

documentation

Složka vlastního kapitálu představující rezervu na umořování vlastních akcií účetní jednotky.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Rezerva na umořování kapitálu [member]

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 108

documentation

Tento člen představuje složku vlastního kapitálu představující rezervu na umořování vlastních akcií účetní jednotky.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

label

Kapitálové požadavky [axis]

Zveřejnění: IAS 1 odst. 136

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member [default]

label

Kapitálové požadavky [member]

Zveřejnění: IAS 1 odst. 136

documentation

Tento člen představuje kapitálové požadavky, které se vztahují na účetní jednotku. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Kapitálové požadavky“, není-li použit žádný jiný člen.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Kapitálová rezerva

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

documentation

Složka vlastního kapitálu představující kapitálové rezervy.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Kapitálová rezerva [member]

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 108

documentation

Tento člen představuje složku vlastního kapitálu představující kapitálové rezervy.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

label

Účetní hodnota, kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení a hrubá účetní hodnota [axis]

Zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. d), zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. e), zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. c), zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. e), zveřejnění: IAS 40 odst. 76, zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. c), zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d), zveřejnění: IAS 41 odst. 50, zveřejnění: IAS 41 odst. 54 písm. f), zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. d), zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35I, obvyklá praxe: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 37 písm. b), obvyklá praxe: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. IG29

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Účetní hodnota [member]

Zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. e), zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. e), zveřejnění: IAS 40 odst. 76, zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d), zveřejnění: IAS 41 odst. 50, zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. d), zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35I, příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 37 písm. b), příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. IG29 písm. a)

documentation

Tento člen představuje částku, ve které je aktivum vykázáno ve výkazu o finanční pozici (po odečtení jakýchkoli kumulovaných odpisů nebo amortizací a kumulovaných ztrát ze znehodnocení aktiva). Představuje také standardní hodnotu pro osu „Účetní hodnota, kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení a hrubá účetní hodnota“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Odpisy a amortizace; Ztráta ze znehodnocení]

ifrs-full

Cash

X instant, debit

label

Peněžní prostředky

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

documentation

Částka peněžní hotovosti a vkladů na požádání. [Odkaz: Peněžní hotovost]

totalLabel

Peněžní prostředky celkem

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Peněžní prostředky [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Peněžní zálohy a půjčky od spřízněných stran

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 17

documentation

Peněžní přítok ze záloh a půjček od spřízněných stran. [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Peněžní zálohy a půjčky poskytnuté jiným stranám, klasifikované jako investiční činnosti

Příklad: IAS 7 odst. 16 písm. e)

documentation

Částka peněžních záloh a půjček poskytnutým jiným stranám (jiné než zálohy a půjčky poskytnuté finanční institucí), klasifikovaných jako investiční činnosti.

negatedTerseLabel

Peněžní zálohy a úvěry poskytnuté jiným stranám

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Peněžní zálohy a úvěry poskytnuté spřízněným stranám

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 16

documentation

Peněžní odtok za účelem poskytnutí úvěrů a záloh spřízněným stranám. [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

label

Peněžní prostředky a zůstatky na bankovních účtech u centrálních bank

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 55

documentation

Částka peněžních prostředků a zůstatků na bankovních účtech u centrálních bank.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

label

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Zveřejnění: IAS 1 odst. 54 písm. i), zveřejnění: IAS 7 odst. 45, zveřejnění: IFRS 12 odst. B13 písm. a)

documentation

Částka peněžní hotovosti a vkladů na požádání, společně s krátkodobými, vysoce likvidními investicemi, které jsou pohotově směnitelné za známé částky peněžních prostředků a u nichž riziko změny hodnot není významné. [Odkaz: Peněžní prostředky; Peněžní ekvivalenty]

totalLabel

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

periodStartLabel

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku období

periodEndLabel

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, částka přispívající k reálné hodnotě aktiv plánu

Příklad: IAS 19 odst. 142 písm. a)

documentation

Částka, kterou se peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty podílejí na reálné hodnotě aktiv v plánu definovaných požitků. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty; Aktiva plánu, v reálné hodnotě; Plány definovaných požitků [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

label

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty klasifikované jako součást vyřazované skupiny držené k prodeji

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

documentation

Částka peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, které jsou klasifikované jako součást vyřazované skupiny držené k prodeji. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty; Vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

label

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty držené účetní jednotkou, které nejsou k dispozici pro použití skupinou

Zveřejnění: IAS 7 odst. 48

documentation

Částka významných zůstatků peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů držených účetní jednotkou, které nejsou k dispozici pro užití skupinou. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

label

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, pokud se liší od výkazu o finanční pozici

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

documentation

Částka peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů ve výkazu o peněžních tocích, pokud se liší od částky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů ve výkazu o finanční pozici. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty]

totalLabel

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem, pokud se liší od výkazu o finanční pozici

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, pokud se liší od výkazu o finanční pozici [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty v dceřiném podniku nebo podnicích, které byly získány nebo ztraceny

Zveřejnění: IAS 7 odst. 40 písm. c)

documentation

Výše peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v dceřiných podnicích nebo jiných podnicích, jejichž ovládání je získáno nebo ztraceno. [Odkaz: Dceřiné podniky [member]; Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, procentní podíl přispívající k reálné hodnotě aktiv plánu

Obvyklá praxe: IAS 19 odst. 142 písm. a)

documentation

Procentní podíl, kterým se peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty podílejí na reálné hodnotě aktiv v plánu definovaných požitků. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty; Aktiva plánu, v reálné hodnotě; Plány definovaných požitků [member]] [Srovnej: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, částka přispívající k reálné hodnotě aktiv plánu]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

label

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty vykázané k datu akvizice

Obvyklá praxe: IFRS 3 odst. B64 písm. i)

documentation

Částka vykázaná k datu akvizice u peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů získaných v rámci podnikové kombinace. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty; Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Zastavený hotovostní kolaterál, který je předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a který není započten proti finančním závazkům

Příklad: IFRS 7 odst. 13C písm. d) bod ii), příklad: IFRS 7 odst. IG40D

documentation

Částka zastaveného hotovostního kolaterálu, který je předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a který není započten proti finančním závazkům. [Odkaz: Finanční závazky]

negatedLabel

Zastavený hotovostní kolaterál, který je předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a který není započten proti finančním závazkům

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Přijatý hotovostní kolaterál, který je předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a který není započten proti finančním aktivům

Příklad: IFRS 7 odst. 13C písm. d) bod ii), příklad: IFRS 7 odst. IG40D

documentation

Částka přijatého hotovostního kolaterálu, který je předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a který není započten proti finančním aktivům. [Odkaz: Finanční aktiva]

negatedLabel

Přijatý hotovostní kolaterál, který je předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo obdobné dohody a který není započten proti finančním aktivům

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

label

Peněžní ekvivalenty

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

documentation

Částka krátkodobých, vysoce likvidních investic, které jsou pohotově směnitelné za známé částky peněžních prostředků a u nichž riziko změny hodnot není významné.

totalLabel

Peněžní ekvivalenty celkem

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

Peněžní ekvivalenty [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Zajištění peněžních toků [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Zajištění peněžních toků [member]

Zveřejnění: IAS 39 odst. 86 písm. b), zveřejnění: IFRS 7 odst. 24A, zveřejnění: IFRS 7 odst. 24B, zveřejnění: IFRS 7 odst. 24C

documentation

Tento člen představuje zajištění změn peněžních toků, které a) plynou z konkrétních rizik spojených s aktivem nebo závazkem (jako jsou veškeré nebo některé budoucí platby úroků s proměnlivou úrokovou sazbou) nebo s vysoce pravděpodobnou očekávanou transakcí a b) které mohou ovlivnit zisk nebo ztrátu. [Odkaz: Zajištění [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Peněžní toky z pokračujících a ukončených činností [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Peněžní toky ze ztráty ovládání dceřiných nebo jiných podniků, klasifikované jako investiční činnost

Zveřejnění: IAS 7 odst. 39

documentation

Souhrnné peněžní toky vzniklé při ztrátě ovládání dceřiných podniků nebo jiných podniků, klasifikované jako investiční činnost. [Odkaz: Dceřiné podniky [member]]

terseLabel

Peněžní toky ze ztráty ovládání dceřiných nebo jiných podniků

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Peněžní toky ze (použité při) snížení (zvýšení) omezených peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 16

documentation

Peněžní přítok (odtok) vlivem snížení (zvýšení) omezených peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. [Odkaz: Omezené peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Peněžní toky ze (použité při) snížení (zvýšení) krátkodobých vkladů a investic

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 16

documentation

Peněžní přítok (odtok) vlivem snížení (zvýšení) krátkodobých vkladů a investic.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Peněžní toky z (použité při) průzkumu a vyhodnocování nerostných zdrojů, klasifikované jako investiční činnost

Zveřejnění: IFRS 6 odst. 24 písm. b)

documentation

Peněžní toky z (použité při) hledání nerostných zdrojů, zahrnující nerosty, ropu, zemní plyn a podobné neobnovitelné zdroje poté, co účetní jednotka získá zákonná práva na průzkum ve specifické oblasti, jakož i stanovení technické proveditelnosti a komerční realizovatelnosti těžby nerostných zdrojů, klasifikované jako investiční činnost.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Peněžní toky z (použité při) průzkumu a vyhodnocování nerostných zdrojů, klasifikované jako provozní činnost

Zveřejnění: IFRS 6 odst. 24 písm. b)

documentation

Peněžní toky z (použité při) hledání nerostných zdrojů, zahrnující nerosty, ropu, zemní plyn a podobné neobnovitelné zdroje poté, co účetní jednotka získá zákonná práva na průzkum ve specifické oblasti, jakož i stanovení technické proveditelnosti a komerční realizovatelnosti těžby nerostných zdrojů, klasifikované jako provozní činnost.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Peněžní toky z (použité při) financování

Zveřejnění: IAS 7 odst. 10, zveřejnění: IAS 7 odst. 50 písm. d)

documentation

Peněžní toky z (použité při) financování, kterým se rozumí činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a výpůjček účetní jednotky.

netLabel

Čisté peněžní toky z (použité při) financování

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Peněžní toky z (použité při) financování [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Peněžní toky z (použité při) financování, pokračující činnosti

Zveřejnění: IFRS 5 odst. 33 písm. c)

documentation

Peněžní toky z (použité při) financování prováděném účetní jednotkou, související s pokračujícími činnostmi. [Odkaz: Pokračující činnosti [member]; Peněžní toky z (použité při) financování]

netLabel

Čisté peněžní toky z (použité při) financování, pokračující činnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Peněžní toky z (použité při) financování, ukončené činnosti

Zveřejnění: IFRS 5 odst. 33 písm. c)

documentation

Peněžní toky z (použité při) financování prováděném účetní jednotkou, související s ukončenými činnostmi. [Odkaz: Ukončené činnosti [member]; Peněžní toky z (použité při) financování]

netLabel

Čisté peněžní toky z (použité při) financování, ukončené činnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Peněžní toky z (použité při) zvýšení (snížení) krátkodobých výpůjček

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 17

documentation

Peněžní přítok (odtok) vlivem zvýšení (snížení) krátkodobých výpůjček. [Odkaz: Krátkodobé výpůjčky]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Peněžní toky z (použité při) zvýšení provozní kapacity

Příklad: IAS 7 odst. 50 písm. c)

documentation

Úhrnná částka peněžních toků, které představují zvýšení schopnosti účetní jednotky realizovat provozní činnost (např. měřeno v jednotkách výstupu za den).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Peněžní toky z (použité při) pojistných smluv (smlouvách)

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. b)

documentation

Peněžní toky z (použité při) pojistných smluv (smlouvách). [Odkaz: Typy pojistných smluv [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti

Zveřejnění: IAS 7 odst. 10, zveřejnění: IAS 7 odst. 50 písm. d)

documentation

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti, kterou se rozumí nabývání a pozbývání dlouhodobých aktiv a jiných investic nezahrnutých do peněžních ekvivalentů.

netLabel

Čisté peněžní toky z (použité při) investiční činnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti, pokračující činnosti

Zveřejnění: IFRS 5 odst. 33 písm. c)

documentation

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti účetní jednotky, související s pokračujícími činnostmi. [Odkaz: Pokračující činnosti [member]; Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti]

netLabel

Čisté peněžní toky z (použité při) investiční činnosti, pokračující činnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti, ukončené činnosti

Zveřejnění: IFRS 5 odst. 33 písm. c)

documentation

Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti účetní jednotky, související s ukončenými činnostmi. [Odkaz: Ukončené činnosti [member]; Peněžní toky z (použité při) investiční činnosti]

netLabel

Čisté peněžní toky z (použité při) investiční činnosti, ukončené činnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Peněžní toky z (použité při) udržování provozní kapacity

Příklad: IAS 7 odst. 50 písm. c)

documentation

Úhrnná částka peněžních toků, které jsou nezbytné k udržení stávající schopnosti účetní jednotky realizovat provozní činnost (např. měřeno v jednotkách výstupu za den).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti

Zveřejnění: IAS 7 odst. 10, zveřejnění: IAS 7 odst. 50 písm. d)

documentation

Peněžní toky z (použité při) provozních činností, které představují hlavní výdělečné činnosti účetní jednotky a ostatní činnosti, které nejsou investiční činností nebo financováním. [Odkaz: Výnosy]

commentaryGuidance

Pro tento prvek může být zadána kladná nebo záporná hodnota XBRL. K určení správného znaménka použijte označení prvku standardu. U výrazů v závorkách použijte zápornou hodnotu.

netLabel

Čisté peněžní toky z (použité při) provozní činnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti, pokračující činnosti

Zveřejnění: IFRS 5 odst. 33 písm. c)

documentation

Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti účetní jednotky, související s pokračujícími činnostmi. [Odkaz: Pokračující činnosti [member]; Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti]

commentaryGuidance

Pro tento prvek může být zadána kladná nebo záporná hodnota XBRL. K určení správného znaménka použijte označení prvku standardu. U výrazů v závorkách použijte zápornou hodnotu.

netLabel

Čisté peněžní toky z (použité při) provozní činnosti, pokračující činnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration

label

Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti, ukončené činnosti

Zveřejnění: IFRS 5 odst. 33 písm. c)

documentation

Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti účetní jednotky, související s ukončenými činnostmi. [Odkaz: Ukončené činnosti [member]; Peněžní toky z (použité při) provozní činnosti]

commentaryGuidance

Pro tento prvek může být zadána kladná nebo záporná hodnota XBRL. K určení správného znaménka použijte označení prvku standardu. U výrazů v závorkách použijte zápornou hodnotu.

netLabel

Čisté peněžní toky z (použité při) provozní činnosti, ukončené činnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

label

Peněžní toky z (použité v rámci) činností

Příklad: IAS 7 – A Výkaz o peněžních tocích účetní jednotky s výjimkou finanční instituce, příklad: IAS 7 odst. 20

documentation

Peněžní toky z (použité v rámci) činností účetní jednotky.

commentaryGuidance

Pro tento prvek může být zadána kladná nebo záporná hodnota XBRL. K určení správného znaménka použijte označení prvku standardu. U výrazů v závorkách použijte zápornou hodnotu.

netLabel

Čisté peněžní toky z (použité při) činnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

label

Peněžní toky z (použité v rámci) činností před změnami pracovního kapitálu

Příklad: IAS 7 – A Výkaz o peněžních tocích účetní jednotky s výjimkou finanční instituce, obvyklá praxe: IAS 7 odst. 20

documentation

Peněžní přítok (odtok) z činností účetní jednotky před změnami pracovního kapitálu

commentaryGuidance

Pro tento prvek může být zadána kladná nebo záporná hodnota XBRL. K určení správného znaménka použijte označení prvku standardu. U výrazů v závorkách použijte zápornou hodnotu.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

label

Peněžní toky použité při průzkumu a vývoji

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 16

documentation

Peněžní odtok při průzkumu a vývoji.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Peněžní toky použité při získání ovládání dceřiných nebo jiných podniků, klasifikované jako investiční činnost

Zveřejnění: IAS 7 odst. 39

documentation

Souhrnné peněžní toky použité při získání ovládání dceřiných podniků nebo jiných podniků, klasifikované jako investiční činnost. [Odkaz: Dceřiné podniky [member]]

negatedTerseLabel

Peněžní toky použité při získání ovládání dceřiných nebo jiných podniků

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

label

Pokladní hotovost

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 45

documentation

Částka peněžních prostředků držených účetní jednotkou. Nezahrnuje vklady na požádání.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

label

Peněžní odtok na leasingy

Zveřejnění: IFRS 16 odst. 53 písm. g)

documentation

Peněžní odtok na leasingy.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

(X) duration, debit

label

Vyplacené peněžní prostředky, závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv

Příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. e), příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. IG37 písm. c)

documentation

Snížení závazků plynoucích z vystavených pojistných a zajistných smluv v důsledku vyplacených peněžních prostředků. [Odkaz: Závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv]

negatedLabel

Vyplacené peněžní prostředky, závazky plynoucí z vystavených pojistných a zajistných smluv

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Peněžní úhrady za smlouvy typu futures, forwardové smlouvy, opční smlouvy a swapové smlouvy, klasifikované jako investiční činnosti

Příklad: IAS 7 odst. 16 písm. g)

documentation

Peněžní odtok na smlouvy typu futures, forwardové smlouvy, opční smlouvy a swapové smlouvy s výjimkou smluv, které jsou drženy za účelem prodeje nebo obchodování, nebo jsou-li platby klasifikovány jako financování.

negatedTerseLabel

Peněžní úhrady za smlouvy typu futures, forwardové smlouvy, opční smlouvy a swapové smlouvy

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Peněžní příjmy ze smluv typu futures, forwardových smluv, opčních smluv a swapových smluv, klasifikované jako investiční činnosti

Příklad: IAS 7 odst. 16 písm. h)

documentation

Peněžní přítok ze smluv typu futures, forwardových smluv, opčních smluv a swapových smluv s výjimkou smluv, které jsou drženy za účelem prodeje nebo obchodování, nebo jsou-li příjmy klasifikovány jako financování.

terseLabel

Peněžní příjmy ze smluv typu futures, forwardových smluv, opčních smluv a swapových smluv

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Peněžní příjmy ze splátek záloh a půjček poskytnutých jiným stranám, klasifikované jako investiční činnosti

Příklad: IAS 7 odst. 16 písm. f)

documentation

Peněžní přítok ze splátek záloh a půjček poskytnutých jiným stranám (jiných než záloh a půjček poskytnutých finanční institucí), klasifikovaný jako investiční činnosti.

terseLabel

Peněžní příjmy ze splátek záloh a úvěrů poskytnutým jiným stranám

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

label

Peněžní příjmy ze splátek záloh a úvěrů poskytnutým spřízněným stranám

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 16

documentation

Peněžní přítok ze splátek úvěrů a záloh poskytnutým spřízněným stranám účetní jednotce. [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

label

Peněžní splátky záloh a půjček od spřízněných stran

Obvyklá praxe: IAS 7 odst. 17

documentation

Peněžní odtok na splátky záloh a půjček od spřízněných stran. [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

label

Převedené peněžní prostředky

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. f) bod i)

documentation

Reálná hodnota peněžních prostředků převedených jako plnění v podnikové kombinaci stanovená k datu akvizice. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

label

Kategorie aktiv vykázaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky [axis]

Zveřejnění: IFRS 15 odst. 128 písm. a)

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member [default]

label

Kategorie aktiv vykázaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky [member]

Zveřejnění: IFRS 15 odst. 128 písm. a)

documentation

Tento člen představuje všechny kategorie aktiv vykázaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Kategorie aktiv vykázaných na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Aktiva zaúčtovaná na základě nákladů na získání nebo splnění smluv se zákazníky]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Kategorie krátkodobých finančních aktiv [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kategorie krátkodobých finančních závazků [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Kategorie finančních aktiv [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

label

Kategorie finančních aktiv [axis]

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 8

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kategorie finančních závazků [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

label

Kategorie finančních závazků [axis]

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 8

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Kategorie dlouhodobých finančních aktiv [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kategorie dlouhodobých finančních závazků [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

label

Kategorie spřízněných stran [axis]

Zveřejnění: IAS 24 odst. 19

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

label

Zvýšení (snížení) částky vykázané jako předakviziční odložená daňová pohledávka

Zveřejnění: IAS 12 odst. 81 písm. j)

documentation

Zvýšení (snížení) předakviziční odložené daňové pohledávky nabyvatele v důsledku obchodní kombinace, které mění pravděpodobnost realizace pohledávky nabyvatelem. [Odkaz: Odložené daňové pohledávky; Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

label

Změna hodnoty bazických měnových rozpětí [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

label

Změna hodnoty forwardových částí forwardových smluv [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

label

Změna hodnoty časové hodnoty opcí [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

label

Změny úhrnného rozdílu mezi reálnou hodnotou při prvotním vykázání a transakční cenou, jenž má být zaúčtován do zisku nebo ztráty [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Změny rezerv na úvěrové ztráty finančních aktiv [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlowsAbstract

 

label

Změny aktiv z peněžních toků z pořízení pojistné smlouvy [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Zvýšení (snížení) biologických aktiv

Zveřejnění: IAS 41 odst. 50

documentation

Zvýšení (snížení) biologických aktiv. [Odkaz: Biologická aktiva]

totalLabel

Zvýšení (snížení) biologických aktiv celkem

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

label

Změny biologických aktiv [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Změny podmíněných závazků vykázaných v podnikové kombinaci [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

label

Změny odložené pořizovací ceny akvizice vyplývající z pojistných smluv [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

label

Změny odloženého daňového závazku (aktiva) [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

label

Zvýšení (snížení) vlastního kapitálu

Zveřejnění: IAS 1 odst. 106 písm. d)

documentation

Zvýšení (snížení) vlastního kapitálu. [Odkaz: Vlastní kapitál]

totalLabel

Zvýšení (snížení) vlastního kapitálu celkem

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

label

Změny vlastního kapitálu [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

label

Popis změn míry rizika

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 33 písm. c)

documentation

Popis změn míry rizik vyplývajících z finančních nástrojů. [Odkaz: Finanční nástroje, třída [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

label

Změny ocenění reálnou hodnotou, aktiva [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

label

Změny ocenění reálnou hodnotou, vlastní kapitálové nástroje účetní jednotky [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

label

Změny ocenění reálnou hodnotou, závazky [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

label

Změny reálné hodnoty úvěrového derivátu [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančních aktiv určených jako aktiv oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty vyplývající ze změn úvěrového rizika finančních aktiv

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. c)

documentation

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančního aktiva nebo skupiny finančních aktiv určených jako aktiv oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty vyplývající ze změn úvěrového rizika těchto aktiv, které se určí buď: a) jako výše změny reálné hodnoty, která nenastala v důsledku změn tržních podmínek, jež způsobují vznik tržního rizika, nebo b) pomocí jiné metody, která dle účetní jednotky věrněji zobrazuje výši změny reálné hodnoty v důsledku změn úvěrového rizika spojeného s aktivem. [Odkaz: Úvěrové riziko [member]; Finanční aktiva]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů související s finančními aktivy určenými jako aktiva oceněná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty.

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 9 písm. d)

documentation

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů související s finančními aktivy určenými jako aktiva oceňovaná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty. [Odkaz: Deriváty [member]; Finanční aktiva]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

label

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančního závazku vyplývající ze změn úvěrového rizika závazku

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 10A písm. a), zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 10 písm. a)

documentation

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty finančního závazku vyplývající ze změn úvěrového rizika daného závazku. [Odkaz: Úvěrové riziko [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrů nebo pohledávek vyplývající ze změn úvěrového rizika finančních aktiv

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 9 písm. c)

documentation

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrů nebo pohledávek vyplývající ze změn úvěrového rizika půjček a pohledávek, které se určí buď: a) jako výše změny jejich reálné hodnoty, která nenastala v důsledku změn tržních podmínek, jež způsobují vznik tržního rizika; nebo b) pomocí jiné metody, která dle účetní jednotky věrněji zobrazuje výši změny reálné hodnoty v důsledku změn úvěrového rizika spojeného s aktivem. [Odkaz: Úvěrové riziko [member]; Tržní riziko [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů souvisejících s úvěry nebo pohledávkami

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 7 odst. 9 písm. d)

documentation

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů souvisejících s úvěry nebo pohledávkami. [Odkaz: Deriváty [member]]

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

label

Zvýšení (snížení) goodwillu

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. d)

documentation

Zvýšení (snížení) goodwillu. [Odkaz: Goodwill]

totalLabel

Zvýšení (snížení) goodwillu celkem

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

label

Změny goodwillu [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

label

Změny pojistných smluv pro účely sesouhlasení podle jednotlivých složek [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

label

Změny pojistných smluv pro účely sesouhlasení podle zbývajícího pojistného krytí a vzniklých nároků [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

label

Změny nehmotných aktiv a goodwillu [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Zvýšení (snížení) nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu

Zveřejnění: IAS 38 odst. 118 písm. e)

documentation

Zvýšení (snížení) nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu. [Odkaz: Nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu]

totalLabel

Zvýšení (snížení) nehmotných aktiv celkem s výjimkou goodwillu

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

label

Změny nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

(X) duration, debit

label

Snížení (zvýšení) stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby

Příklad: IAS 1 odst. 102, zveřejnění: IAS 1 odst. 99

documentation

Snížení (zvýšení) stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby. [Odkaz: Zásoby; Aktuální zásoby hotových výrobků; Aktuální nedokončená výroba]

negatedLabel

Zvýšení (snížení) stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

label

Zvýšení (snížení) investičního nemovitého majetku

Zveřejnění: IAS 40 odst. 76, zveřejnění: IAS 40 odst. 79 písm. d)

documentation

Zvýšení (snížení) investičního nemovitého majetku. [Odkaz: Investiční nemovitý majetek]

totalLabel

Zvýšení (snížení) investičního nemovitého majetku celkem

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

label

Změny investičního nemovitého majetku [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

label

Změny závazků z financování [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

label

Změny závazků plynoucích z vystavených pojistných a zajistných smluv [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

label

Popis změn metod a předpokladů použitých při zpracovávání analýzy citlivosti

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 40 písm. c)

documentation

Popis změn metod a předpokladů použitých při zpracovávání analýzy citlivosti pro druhy tržního rizika, jimž je účetní jednotka vystavena. [Odkaz: Tržní riziko [member]]

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

label

Popis změn metod ocenění rizika

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 33 písm. c)

documentation

Popis změn metod ocenění rizik vyplývajících z finančních nástrojů. [Odkaz: Finanční nástroje, třída [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

label

Změny čistých aktiv použitelných pro požitky [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

label

Změny čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetResultingFromExpenseIncomeInProfitOrLossAbstract

 

label

Změny čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které vyplývají z nákladů (příjmů) v hospodářském výsledku [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetResultingFromMiscellaneousOtherChangesAbstract

 

label

Změny čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků, které vyplývají z různých jiných změn [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

label

Změny nominální částky úvěrového derivátu [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

label

Změny počtu akcií v oběhu [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

label

Popis změn cílů, zásad a postupů řízení rizik

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 33 písm. c)

documentation

Popis změn cílů, zásad a postupů řízení rizik, která vyplývají z finančních nástrojů. [Odkaz: Finanční nástroje, třída [member]]

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

label

Zvýšení (snížení) jiných rezerv

Zveřejnění: IAS 37 odst. 84

documentation

Zvýšení (snížení) jiných rezerv. [Odkaz: Jiné rezervy]

totalLabel

Zvýšení (snížení) jiných rezerv celkem

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

label

Změny jiných rezerv [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Zvýšení (snížení) pozemků, budov a zařízení

Zveřejnění: IAS 16 odst. 73 písm. e)

documentation

Zvýšení (snížení) pozemků, budov a zařízení. [Odkaz: Pozemky, budovy a zařízení]

totalLabel

Zvýšení (snížení) pozemků, budov a zařízení celkem

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

label

Změny pozemků, budov a zařízení [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

label

Změny kreditních zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

label

Změny debetních zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

label

Změny práv na náhradu souvisejících se závaznými přísliby z definovaných požitků [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

label

Zvýšení (snížení) práv na náhradu souvisejících se závaznými přísliby z definovaných požitků, v reálné hodnotě

Zveřejnění: IAS 19 odst. 141

documentation

Zvýšení (snížení) reálné hodnoty práv na náhradu souvisejících se závaznými přísliby z definovaných požitků. [Odkaz: V reálné hodnotě [member]; Práva na náhradu související se závaznými přísliby z definovaných požitků, v reálné hodnotě]

totalLabel

Zvýšení (snížení) práv na náhradu souvisejících se závaznými přísliby z definovaných požitků celkem, v reálné hodnotě

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

label

Změny zajistných aktiv [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

label

Změny daňových sazeb nebo daňových zákonů, které vešly v platnost nebo byly oznámeny [member]

Příklad: IAS 10 odst. 22 písm. h)

documentation

Tento člen představuje změny daňových sazeb nebo daňových zákonů, které vešly v platnost nebo byly oznámeny.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

label

Charakteristiky plánů definovaných požitků [axis]

Příklad: IAS 19 odst. 138 písm. b)

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member [default]

label

Charakteristiky plánů definovaných požitků [member]

Příklad: IAS 19 odst. 138 písm. b)

documentation

Tento člen představuje všechny plány definovaných požitků v členění podle charakteristik plánů definovaných požitků. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Charakteristiky plánů definovaných požitků“, není-li použit žádný jiný člen.

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

label

Výnosy z nákladu

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka výnosů vyplývajících z prodeje novin, časopisů, periodik i digitálních aplikací a formátů. [Odkaz: Výnosy]

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

label

Popis okolností nebo skutečností vedoucích ke zrušení sníženého ocenění zásob

Zveřejnění: IAS 2 odst. 36 písm. g)

documentation

Popis okolností nebo skutečností, které vedly ke zrušení sníženého ocenění zásob na čistou realizovatelnou hodnotu. [Odkaz: Zásoby; Zrušení sníženého ocenění zásob]

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

label

Nároky a vyplacené požitky, snížené o náhrady z titulu zajištění

Obvyklá praxe: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IAS 1 odst. 85

documentation

Částka nároků a požitků vyplacených pojistníkům, snížená o náhrady z titulu zajištění.

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

label

Nároky vzniklé, ale nenahlášené

Příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. b), příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. IG22 písm. c)

documentation

Částka závazku spojeného s pojistnými událostmi, k nimž došlo, ale které pojistníci ještě nenahlásili.

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

label

Nároky nahlášené pojistníky

Příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. 37 písm. b), příklad: datum konce platnosti 1. 1. 2023, IFRS 4 odst. IG22 písm. b)

documentation

Částka závazku spojeného s nároky nahlášenými pojistníky v důsledku vzniku pojistných událostí. [Odkaz: Typy pojistných smluv [member]]

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

label

Třídy nabytých pohledávek [axis]

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. h)

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member [default]

label

Třídy nabytých pohledávek [member]

Zveřejnění: IFRS 3 odst. B64 písm. h)

documentation

Tento člen představuje třídy pohledávek nabytých v podnikových kombinacích. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Třídy nabytých pohledávek“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Podnikové kombinace [member]]

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

label

Třídy aktiv [axis]

Zveřejnění: IAS 36 odst. 126, zveřejnění: IAS 36 odst. 130 písm. d) bod ii), zveřejnění: IFRS 13 odst. 93, zveřejnění: IFRS 16 odst. 53

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member [default]

label

Aktiva [member]

Zveřejnění: IAS 36 odst. 126, zveřejnění: IFRS 13 odst. 93, zveřejnění: IFRS 16 odst. 53

documentation

Tento člen představuje stávající ekonomické zdroje ovládané účetní jednotkou v důsledku minulých událostí. Ekonomický zdroj je právem, které má potenciál přinášet ekonomický prospěch. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Třídy aktiv“, není-li použit žádný jiný člen.

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

label

Třídy peněžních úhrad z provozní činnosti [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

label

Třídy peněžních příjmů z provozní činnosti [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

label

Třídy podmíněných závazků [axis]

Zveřejnění: IAS 37 odst. 86, zveřejnění: IFRS 3 odst. B67 písm. c)

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

label

Třídy aktuálních zásob, alternativa [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

label

Třídy nákladů na zaměstnanecké požitky [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

label

Třídy vlastních kapitálových nástrojů účetní jednotky [axis]

Zveřejnění: IFRS 13 odst. 93

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

label

Třídy finančních aktiv [axis]

Zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 17 odst. C32, zveřejnění: účinný při prvním použití standardu IFRS 9, IFRS 4 odst. 39L písm. b), zveřejnění: IFRS 7 odst. 42I, zveřejnění: IFRS 7 odst. 6, zveřejnění: IFRS 9 odst. 7.2.34, zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 9 odst. 7.2.42

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

label

Třídy finančních nástrojů [axis]

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35K, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35M, zveřejnění: IFRS 7 odst. 36

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member [default]

label

Finanční nástroje, třída [member]

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 35H, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35K, zveřejnění: IFRS 7 odst. 35M, zveřejnění: IFRS 7 odst. 36

documentation

Tento člen představuje agregované třídy finančních nástrojů. Finanční nástroje jsou smlouvy, kterými vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotky a zároveň finanční závazek nebo kapitálový nástroj jiné účetní jednotky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Třídy finančních nástrojů“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Finanční aktiva; Finanční závazky]

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

label

Třídy finančních závazků [axis]

Zveřejnění: IFRS 7 odst. 42I, zveřejnění: IFRS 7 odst. 6, zveřejnění: IFRS 9 odst. 7.2.34, zveřejnění: účinný od 1. 1. 2023, IFRS 9 odst. 7.2.42

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

label

Třídy nehmotných aktiv a goodwillu [axis]

Obvyklá praxe: IAS 38 odst. 118

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

label

Třídy nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu [axis]

Zveřejnění: IAS 38 odst. 118

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

label

Třídy aktuálních zásob [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

label

Třídy závazků [axis]

Zveřejnění: IFRS 13 odst. 93

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

label

Třídy kmenových akcií [axis]

Zveřejnění: IAS 33 odst. 66

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

label

Třídy jiných rezerv [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfPlanAssetsFairValueMonetaryAmountsAbstract

 

label

Třídy aktiv plánu, peněžní částky reálné hodnoty [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfPlanAssetsFairValuePercentageAmountsAbstract

 

label

Třídy aktiv plánu, procentní částky reálné hodnoty [abstract]

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

label

Třídy pozemků, budov a zařízení [axis]

Zveřejnění: IAS 16 odst. 73

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

label

Třídy jiných rezerv [axis]

Zveřejnění: IAS 37 odst. 84

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

label

Třídy zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci [axis]

Zveřejnění: IFRS 14 odst. 30 písm. c), zveřejnění: IFRS 14 odst. 33

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member [default]

label

Třídy zůstatky účtů časového rozlišení při cenové regulaci [member]

Zveřejnění: IFRS 14 odst. 30 písm. c), zveřejnění: IFRS 14 odst. 33

documentation

Tento člen představuje všechny třídy (tj. typy nákladů nebo příjmů) zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Třídy zůstatků účtů časového rozlišení při cenové regulaci“, není-li použit žádný jiný člen. [Odkaz: Zůstatky účtů časového rozlišení při cenové regulaci [member]]

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

label

Třídy základního kapitálu [axis]

Zveřejnění: IAS 1 odst. 79 písm. a)

documentation

Osa tabulky definuje vztah mezi členy v tabulce a řádkovými položkami nebo pojmy, kterými je tabulka vyplněna.

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member [default]

label

Základní kapitál [member]

Zveřejnění: IAS 1 odst. 79 písm. a)

documentation

Tento člen představuje základní kapitál účetní jednotky. Představuje také standardní hodnotu pro osu „Třídy základního kapitálu“, není-li použit žádný jiný člen.

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

label

Klasifikace aktiv držených k prodeji [member]

Příklad: IAS 10 odst. 22 písm. c)

documentation

Tento člen představuje klasifikaci aktiv držených k prodeji. [Odkaz: Dlouhodobá aktiva držená k prodeji [member]]

ifrs-full

ClassificationOfLiabilitiesAsCurrentOrNoncurrentMember

member

label

Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé [member]

Zveřejnění: datum konce platnosti 1. 1. 2025, IAS 1 odst. 139U

documentation

Tento člen představuje klasifikaci závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé (změny standardu IAS 1) vydanou v lednu 2020 a změněnou později v červenci 2020.

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

label

Závěrkový měnový kurz

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Okamžitý měnový kurz ke konci účetního období. Měnový kurz je směnný poměr dvou měn. Okamžitý (spotový) měnový kurz je měnový kurz při okamžité dodávce.

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

label

Zahájení důležitého sporu [member]

Příklad: IAS 10 odst. 22 písm. j)

documentation

Tento člen představuje zahájení důležitého sporu.

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

label

Komentář vedení týkající se významných zůstatků peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů držených účetní jednotkou, které nejsou k dispozici pro užití skupinou

Zveřejnění: IAS 7 odst. 48

documentation

Komentář vedení týkající se významných zůstatků peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů držených účetní jednotkou, které nejsou k dispozici pro užití skupinou. [Odkaz: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty]

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

label

Vydané obchodní cenné papíry

Obvyklá praxe: IAS 1 odst. 112 písm. c)

documentation

Částka obchodních cenných papírů vydaných účetní jednotkou.

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

label

Závazky vyvolané přírůstkem nebo nákupem biologických aktiv

Zveřejnění: IAS 41 odst. 49 písm. b)

documentation

Částka závazků vyvolaných přírůstkem nebo nákupem biologických aktiv. [Odkaz: Biologická aktiva]

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

label

Závazky v souvislosti se společnými podniky

Zveřejnění: IFRS 12 odst. 23 písm. a)

documentation

Závazky, které účetní jednotka má v souvislosti se svými společnými podniky podle odstavců B18–B20 standardu IFRS 12. [Odkaz: Společné podniky [member]]

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

label

Závazky přijaté účetní jednotkou, transakce se spřízněnými stranami

Příklad: IAS 24 odst. 21 písm. i)

documentation

Částka závazků něco vykonat, pokud v budoucnu nastane či nenastane určitá událost, které účetní jednotka přijala vůči spřízněné straně, včetně otevřených smluv (vykázané a nevykázané). [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

commentaryGuidance

Pro tento prvek by měla být zpravidla zadána kladná hodnota XBRL. Pokud se tento prvek používá s vázanými členy, bude možná nutné zadat zápornou hodnotu XBRL. [Odkaz: Kumulované odpisy a amortizace [member]; Kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení [member]; Kumulované znehodnocení [member]; Úhrn úprav účetních hodnot vykázaných podle předchozích GAAP [member]; Efekt maximální výše aktiv [member]; Dopad přechodu na standardy IFRS [member]; Vyloučení mezisegmentových částek [member]; Finanční prognóza přijatých (odchozích) peněžních toků u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Finanční prognóza zisku (ztráty) u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené změnami účetního pravidla [member]; Zvýšení (snížení) způsobené změnami účetních pravidel a opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený změnami účetních pravidel požadovaných standardy IFRS [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený odklonem od požadavku standardu IFRS [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený dobrovolnými změnami účetního pravidla [member]; Významné položky sesouhlasení [member]; Aktiva plánu [member]; Závazný příslib z definovaných požitků (v současné hodnotě) [member]; Nově určená hodnota [member]; Podíl zajistitele na částce vyplývající z pojistných smluv [member]; Účinek diverzifikace rizik [member]; Vlastní akcie [member]]

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

label

Závazky přijaté jménem účetní jednotky, transakce se spřízněnými stranami

Příklad: IAS 24 odst. 21 písm. i)

documentation

Částka závazků něco vykonat, pokud v budoucnu nastane či nenastane určitá událost, které byly přijaté jménem účetní jednotky vůči spřízněné straně, včetně otevřených smluv (vykázané a nevykázané). [Odkaz: Spřízněné strany [member]]

commentaryGuidance

Pro tento prvek by měla být zpravidla zadána kladná hodnota XBRL. Pokud se tento prvek používá s vázanými členy, bude možná nutné zadat zápornou hodnotu XBRL. [Odkaz: Kumulované odpisy a amortizace [member]; Kumulované odpisy, amortizace a znehodnocení [member]; Kumulované znehodnocení [member]; Úhrn úprav účetních hodnot vykázaných podle předchozích GAAP [member]; Efekt maximální výše aktiv [member]; Dopad přechodu na standardy IFRS [member]; Vyloučení mezisegmentových částek [member]; Finanční prognóza přijatých (odchozích) peněžních toků u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Finanční prognóza zisku (ztráty) u penězotvorné jednotky, vstupní veličina pro ocenění [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené změnami účetního pravidla [member]; Zvýšení (snížení) způsobené změnami účetních pravidel a opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený změnami účetních pravidel požadovaných standardy IFRS [member]; Přírůstky (úbytky) způsobené opravami chyb předchozích účetních období [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený odklonem od požadavku standardu IFRS [member]; Přírůstek (úbytek) způsobený dobrovolnými změnami účetního pravidla [member]; Významné položky sesouhlasení [member]; Aktiva plánu [member]; Závazný příslib z definovaných požitků (v současné hodnotě) [member]; Nově určená hodnota [member]; Podíl zajistitele na částce vyplývající z pojistných smluv [member]; Účinek diverzifikace rizik [member]; Vlastní akcie [member]]

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

label

Komoditní riziko [member]

Příklad: IFRS 7 odst. 40 písm. a), příklad: IFRS 7 odst. IG32

documentation