2.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/345

ze dne 1. března 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/346 ze dne 1. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Nařízení (EU) č. 833/2014 provádí některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Dne 1. března 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/346, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP a ukládají další omezující opatření, pokud jde o poskytování specializovaných služeb předávání údajů o finančních transakcích některým ruským úvěrovým institucím a jejich ruským dceřiným společnostem, které jsou důležité pro ruský finanční systém a na které se již vztahují omezující opatření uvalená Unií nebo partnerskými zeměmi, a s výhradou určitých výjimek, pokud jde o zapojení do Ruského fondu přímých investic. Uvedené rozhodnutí rovněž s výhradou určitých výjimek zakazuje dodávky eurobankovek do Ruska.

(4)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(5)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení.

(6)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

V článku 2d se odstavce 1 a 4 nahrazují tímto:

„1.   Příslušné orgány si vyměňují informace o udělených povoleních a odepřeních vydaných podle článků 2, 2a a 2b s ostatními členskými státy a Komisí. Pro výměnu informací se použije elektronický systém vytvořený podle čl. 23 odst. 6 nařízení (EU) 2021/821.

4.   Komise si po konzultaci s členskými státy v příslušných případech vyměňuje na základě reciprocity informace s partnerskými zeměmi s cílem podpořit účinnost opatření pro kontrolu vývozu podle tohoto nařízení a důsledné uplatňování opatření pro kontrolu vývozu uplatňovaných partnerskými zeměmi.“

2)

V článku 2e se doplňují nové odstavce , které znějí:

„3.   Zakazuje se investovat do projektů spolufinancovaných Ruským fondem přímých investic, podílet se na těchto projektech či na ně jinak přispívat.

4.   Odchylně od odstavce 3 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit investiční účast v projektech spolufinancovaných Ruským fondem přímých investic nebo příspěvky na tyto projekty, pokud rozhodnou, že tato investiční účast nebo příspěvek jsou splatné podle smluv uzavřených přede dnem 2. března 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

3)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 5h

Ode dne 12. března 2022 se zakazuje poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů, jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným na seznamu v příloze XIV nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku, jež jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených na seznamu v příloze XIV.

Článek 5i

1.   Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet eurobankovky do Ruska nebo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku, včetně vlády a ruské centrální banky, nebo pro použití v Rusku.

2.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na prodej, dodávky, převod nebo vývoz eurobankovek, pokud je takový prodej, dodávky, převod nebo vývoz nezbytný pro:

a)

osobní potřebu fyzických osob cestujících do Ruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, nebo

b)

oficiální účely diplomatických nebo konzulárních misí či mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva.“

4)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů stanovených v tomto nařízení, včetně jednání jako zástupce fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v čl. 2e odst. 3, článcích 5, 5a, 5b, 5e, 5f, 5h a 5i nebo jednání v jejich prospěch využitím výjimek uvedených v čl. 2e odst. 4, čl. 5 odst. 6, čl. 5a odst. 2, čl. 5b odst. 2, čl. 5e odst. 2, čl. 5f odst. 2 nebo čl. 5i odst. 2.“

5)

Doplňuje se nová příloha XIV nařízení (EU) č. 833/2014, jak je obsažena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 63, 2.3.2022.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1)

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XIV

Seznam právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 5h

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK