28.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/336

ze dne 28. února 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Ve svých závěrech ze dnů 24. a 25. června 2021 Evropská rada vyzvala Rusko, aby plně přijalo svou odpovědnost při zajišťování plného provedení minských dohod jakožto klíčové podmínky pro jakoukoli podstatnou změnu postoje Unie. Zdůraznila, že je třeba, aby Unie a její členské státy důrazně a koordinovaně reagovaly na jakékoli další nepřátelské, protiprávní a destabilizující aktivity Ruska, a to s plným využitím všech nástrojů, které má Unie k dispozici, a zajištěním koordinace s partnery. Za tímto účelem Evropská rada rovněž vyzvala Komisi a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“), aby předložili možnosti dalších omezujících opatření, včetně hospodářských sankcí.

(4)

Ve svých závěrech ze dne 16. prosince 2021 Evropská rada zdůraznila, že je naléhavě nutné, aby Rusko zmírnilo napětí způsobené posilováním vojenské přítomnosti na jeho hranicích s Ukrajinou a agresivní rétorikou. Znovu zopakovala, že plně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. Evropská rada vyzvala k diplomatickému úsilí a podpořila normandský formát s cílem dosáhnout úplného provedení minských dohod a uvedla, že jakákoli další vojenská agrese vůči Ukrajině by měla obrovské důsledky a cena za ni by byla velmi vysoká, včetně omezujících opatření koordinovaných s partnery.

(5)

Dne 24. ledna 2022 Rada schválila závěry, v nichž odsoudila další agresivní kroky a hrozby ze strany Ruska vůči Ukrajině a vyzvala Rusko, aby zmírnilo napětí, dodržovalo mezinárodní právo a konstruktivně se zapojilo do dialogu prostřednictvím zavedených mezinárodních mechanismů. Rada znovu potvrdila, že Unie je plně odhodlána dodržovat základní zásady, na nichž je založena evropská bezpečnost a jež jsou zakotveny v Chartě Organizace spojených národů (OSN) a v zakládajících dokumentech Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, mimo jiné Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě. Mezi tyto základní zásady patří zejména svrchovaná rovnost a územní celistvost států, nedotknutelnost hranic, zdržení se hrozby nebo použití síly a svoboda států zvolit si nebo změnit svá vlastní bezpečnostní opatření. Rada uvedla, že tyto zásady nemohou být ani předmětem jednání, ani předmětem revize nebo nového výkladu a že jejich porušování Ruskem je překážkou společného a nedělitelného bezpečnostního prostoru v Evropě a ohrožuje mír a stabilitu na evropském kontinentu. Připomínajíc závěry Evropské rady ze dne 16. prosince 2021, Rada znovu zopakovala, že jakákoli další vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině by měla obrovské následky a cena za ni by byla velmi vysoká, včetně široké škály odvětvových a individuálních omezujících opatření, která by byla přijata v koordinaci s partnery.

(6)

Dne 19. února 2022 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž vyjádřil znepokojení nad masivním posilováním přítomnosti ruských ozbrojených sil na Ukrajině a v jejím okolí a naléhavě vyzval Rusko, aby se zapojilo do smysluplného dialogu a diplomatických jednání, projevilo zdrženlivost a zmírnilo napětí stažením podstatné části vojenských sil z blízkosti ukrajinských hranic. Unie uvedla, že jakákoli další vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině by měla obrovské následky a cena za ni by byla velmi vysoká, včetně omezujících opatření koordinovaných s partnery.

(7)

Dne 21. února 2022 podepsal prezident Ruské federace výnos uznávající „nezávislost a svrchovanost“ území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a nařídil vyslat na tato území ruské ozbrojené síly.

(8)

Dne 22. února 2022 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž odsoudil tento protiprávní čin, který dále narušuje svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a představuje závažné porušení mezinárodního práva a mezinárodních dohod, včetně Charty OSN, Helsinského závěrečného aktu, Pařížské charty a Budapešťského memoranda, jakož i minských dohod a rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2202 (2015). Vysoký představitel naléhavě vyzval Rusko, aby jako strana konfliktu odvolalo uvedené uznání, dostálo svým závazkům, dodržovalo mezinárodní právo a opět se zapojilo do jednání v normandském formátu a v rámci třístranné kontaktní skupiny. Oznámil, že Unie na tato nejnovější porušení mezinárodního práva ze strany Ruska zareaguje tím, že neodkladně přijme další omezující opatření.

(9)

Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok. Uvedený útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(10)

Dne 24. února 2022 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž co nejdůrazněji odsuzuje nevyprovokovanou invazi ozbrojených sil Ruské federace do Ukrajiny a zapojení Běloruska do této agrese vůči Ukrajině. Vysoký představitel uvedl, že reakce Unie bude zahrnovat odvětvová i individuální omezující opatření.

(11)

Dne 24. února 2022 Evropská rada co nejdůrazněji odsoudila nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě porušuje mezinárodní právo a zásady Charty OSN a ohrožuje evropskou a celosvětovou bezpečnost a stabilitu. Evropská rada se v úzké koordinaci s našimi partnery a spojenci dohodla na dalších omezujících opatřeních, která budou mít pro Rusko v reakci na jeho činy rozsáhlé a závažné důsledky.

(12)

Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 mělo být doplněno 26 osob a jeden subjekt.

(13)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby a subjekt uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby a subjekty:

1.   Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„671.

Igor Ivanovich SECHIN

(Игорь Иванович СЕЧИН)

Datum narození: 7.9.1960

Místo narození: Leningrad, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Sečin je generálním ředitelem ruské státní ropné společnosti Rosněfť, která je jedním z největších producentů ropy na světě. Patří mezi nejdůvěrnější a nejbližší poradce Vladimira Putina a je jeho osobním přítelem. S ruským prezidentem je v každodenním kontaktu. Je považován za jednoho z nejmocnějších příslušníků ruské politické elity. Jeho vazba na Vladimira Putina je dlouhotrvající a hluboká. S prezidentem pracoval v 90. letech 20. století na petrohradské radnici a od té doby mu prokazuje svou loajalitu. V roce 1999 se stal zástupcem vedoucího úřadu prezidenta, v roce 2008 místopředsedou vlády a v roce 2012 generálním ředitelem společnosti Rosněfť. Je jedním z ruských oligarchů, kteří působí v sepětí s ruským státem.

28.2.2022

 

 

 

Patří k lidem z Putinova okruhu, kteří získávají finanční prospěch a významné funkce výměnou za to, že mu slouží a jsou vůči němu loajální. Prezident mu svěřuje důležité a náročné úkoly a odměnil ho vysokou vedoucí funkcí ve společnosti Rosněfť a velkým bohatstvím. Společnost Rosněfť se pod vedením Igora Sečina podílela na financování vinic v palácovém komplexu blízko letoviska Gelendžik, který údajně osobně využívá prezident Putin.

Aktivně tedy poskytoval materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny a měl z vazby na tyto činitele prospěch.

Kromě toho společnost Rosněfť Aero, dceřiná společnost společnosti Rosněfť, jejímž je Igor Sečin generálním ředitelem, dodává tryskové palivo na letiště v Simferopolu, které zajišťuje letecké spojení mezi územím protiprávně anektovaného Krymu a Sevastopolu na jedné straně a Ruskem na straně druhé. Podporuje tedy začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

 

672.

Nikolay Petrovich TOKAREV

(Николай Петрович ТОКАРЕВ)

Datum narození: 20.12.1950

Místo narození: Karaganda, Kazašská SSR (nyní Kazachstán)

Nikolaj Tokarev je generálním ředitelem významné ruské ropné a plynárenské společnosti Transněfť. S Vladimirem Putinem se zná dlouho a je jeho blízkým spolupracovníkem. V 80. letech 20. století společně sloužili v KGB. Nikolaj Tokarev je jedním z ruských státních oligarchů, kteří v prvním desetiletí 21. století, kdy prezident Putin upevňoval svou moc, převzali kontrolu nad obrovským státním majetkem a kteří působí v úzkém sepětí s ruským státem. Nikolaj Tokarev má na starosti společnost Transněfť, jednu z nejvýznamnějších ruských, státem ovládaných společností, která prostřednictvím dobře rozvinuté sítě ropovodů přepravuje značné objemy ruské ropy.

Společnost Transněfť vedená Nikolajem Tokarevem patří mezi hlavní sponzory palácového komplexu blízko letoviska Gelendžik, který údajně osobně využívá prezident Putin. Má prospěch z blízkosti ruským úřadům. Díky smlouvám podepsaným se státem vlastněnými společnostmi se blízcí příbuzní a známí Nikolaje Tokareva obohatili.

Aktivně tudíž poskytoval materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny a měl z vazby na tyto činitele prospěch.

28.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(ruská podoba jména: Алишер Бурханович УСМАНОВ uzbecký přepis: Alisher USMONOV)

Datum narození: 9.9.1953

Místo narození: Chust, Uzbecká SSR, Sovětský svaz

Funkce: ruský oligarcha

Ališer Usmanov je prokremelský oligarcha se zvláště úzkou vazbou na ruského prezidenta Vladimira Putina. Je označován za jednoho z Putinových oblíbených oligarchů. Je považován za jednoho z ruských podnikatelů-úředníků, kteří byli pověřeni správou finančních toků, avšak jejichž postavení závisí na vůli prezidenta. Ališer Usmanov na sebe údajně vzal odpovědnost namísto prezidenta Putina a řešil jeho obchodní problémy. Podle dokumentů útvaru FinCEN vyplatil 6 milionů USD vlivnému poradci Vladimira Putina Valentinu Jumaševovi. Luxusní rezidence vlastněné Ališerem Usmanovem osobně využíval místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace a bývalý ruský prezident a předseda vlády Dmitrij Medveděv.

Aktivně tudíž poskytoval materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

28.2.2022

 

 

 

Ališer Usmanov má podíly ve společnostech zabývajících se těžbou železné rudy a výrobou oceli a v mediálních a internetových společnostech. Jeho největším podnikatelským majetkem je ocelárenský gigant Metalloinvest. Když Ališer Usmanov převzal kontrolu nad činností deníku Kommersant, došlo k omezení svobody pracovníků redakce a list zaujal otevřeně prokremelský postoj. Deník Kommersant ve vlastnictví Ališera Usmanova otiskl propagandistický protiukrajinský článek Dmitrije Medveděva, v němž tento bývalý ruský prezident píše, že vést rozhovory se současnými ukrajinskými orgány, které jsou podle jeho názoru pod přímým zahraničním vlivem, nemá smysl.

Aktivně tudíž podporoval politiky ruské vlády za účelem destabilizace Ukrajiny.

 

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Datum narození: 16.3. 1955

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Funkce: oligarcha blízký Vladimiru Putinovi jeden z hlavních akcionářů skupiny Alfa Group

Pohlaví: muž

Petr Aven je jedním z nejbližších oligarchů Vladimira Putina. Je významným akcionářem skupiny Alfa Group, jejíž součástí je i Alfa Bank, jedna z významných ruských bank. Patří mezi přibližně 50 zámožných ruských podnikatelů, kteří se s Vladimirem Putinem pravidelně scházejí v Kremlu. Nepůsobí nezávisle na prezidentových požadavcích. S Vladimirem Putinem se spřátelil začátkem 90. let 20. století. Když byl ministrem pro zahraniční hospodářské vztahy, pomáhal Vladimiru Putinovi, tehdy náměstkovi primátora Petrohradu, v souvislosti s vyšetřováním ze strany komise, již vedla Marina Salje. Je také známo, že je obzvláště blízkým osobním přítelem Igora Sečina, generálního ředitele společnosti Rosněfť a klíčového Putinova spojence. Nejstarší dcera Vladimira Putina, Maria, vedla charitativní projekt Alfa-Endo, který byl financován bankou Alfa Bank.

Petr Aven měl prospěch ze svého napojení na vládu. Napsal Vladimiru Putinovi dopis, v němž si stěžoval na rozhodnutí moskevského rozhodčího soudu v právním sporu týkajícím se jednoho z Avenových podniků. Vladimir Putin nařídil generálnímu prokurátorovi Ruska, aby daný případ prošetřil. Vladimir Putin odměnil skupinu Alfa Group za její loajalitu vůči ruským orgánům tím, že této skupině poskytl politickou pomoc s jejími plány v oblasti zahraničních investic.

28.2.2022

 

 

 

Petr Aven a jeho obchodní partner Michail Fridman se podílejí na úsilí Kremlu o zrušení sankcí, jež Západ vyhlásil s cílem bojovat proti ruské agresivní politice namířené proti Ukrajině. V roce 2016 Vladimir Putin Petra Avena varoval, že Spojené státy americké pravděpodobně uvalí na Avena nebo Alfa-Bank další sankce, a doporučil mu, že by měl podniknout kroky na svou ochranu i na ochranu Alfa-Bank, což Petr Aven učinil. V roce 2018 Aven a Fridman navštívili Washington DC v rámci neoficiální mise s cílem tlumočit poselství ruské vlády ohledně sankcí USA a odvetných sankcí ze strany Ruské federace.

Aktivně tudíž poskytoval materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny a měl z vazby na tyto činitele prospěch. Aktivně rovněž podporoval činnosti nebo politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

 

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Datum narození: 21.4.1964

Místo narození: Lvov, Ruská federace

Pohlaví: muž

Michail Fridman je zakladatelem a jedním z hlavních akcionářů skupiny Alfa Group, jejíž součástí je významná ruská banka Alfa Bank. Daří se mu udržovat pevné vazby s administrativou Vladimira Putina a hovoří se o něm jako o předním ruském finančníkovi a aktérovi umožňujícím realizaci aktivit vnitřního okruhu osob okolo Vladimira Putina. Prostřednictvím vládních konexí se mu podařilo získat státní majetek. Nejstarší dcera Vladimira Putina, Maria, vedla charitativní projekt Alfa-Endo, který byl financován bankou Alfa Bank. Vladimir Putin odměnil skupinu Alfa Group za její loajalitu vůči ruským orgánům tím, že této skupině poskytl politickou pomoc s jejími plány v oblasti zahraničních investic.

Michail Fridman a jeho obchodní partner Petr Aven se podílejí na úsilí Kremlu o zrušení sankcí, jež Západ vyhlásil s cílem bojovat proti ruské agresivní politice vůči Ukrajině. V roce 2018 Fridman a Aven navštívili Washington DC v rámci neoficiální mise s cílem tlumočit poselství ruské vlády ohledně sankcí USA a odvetných sankcí ze strany Ruské federace.

28.2.2022

 

 

 

Aktivně tudíž poskytoval materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny a měl z vazby na tyto činitele prospěch. Aktivně rovněž podporoval činnosti nebo politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

 

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN (Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Datum narození: 28.9.1951

Místo narození: Sachalinská oblast

violoncellista

Funkce: podnikatel, blízký přítel Vladimira Putina

Sergej Roldugin je podnikatel s úzkými vazbami na Vladimira Putina. Je součástí finančního schématu realizovaného sítí osob a společností v okolí Vladimira Putina. Vlastní nejméně 5 offshorových subjektů a svá aktiva má uložena v bance Bank Rossiya (na niž se vztahují sankce Unie), přičemž je v Moskvě znám jako „Putinova peněženka“. Podle investigace vedené organizací ICIJ (International Consortium of Investigative Journalist – Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů) je Sergej Roldugin odpovědný za to, že v rámci Putinovy skryté finanční sítě převedl prostřednictvím bank a offshorových společností prostředky ve výši nejméně 2 miliard USD. Byl rovněž zapojen do schématu na praní peněz označovaného jako „Troika Laundromat“ a prostřednictvím tohoto systému převedl miliardy USD. Prostřednictvím společností v rámci schématu „Troika Laundromat“ navíc obdržel více než 69 milionů USD.

Sergej Roldugin tedy nese odpovědnost za aktivní materiální či finanční podporu ruských činitelů s rozhodovací pravomocí odpovědných za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

28.2.2022

677.

Dmitry Sergeyevich PESKOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ)

Datum narození: 17.10.1967

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Pohlaví: muž

Dmitrij Peskov je tiskovým mluvčím prezidenta Vladimira Putina. Veřejně obhajoval agresivní politiku Ruska vůči Ukrajině, včetně protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu Ruskou federací. V četných prohlášeních zdůrazňoval, že území Krymu a Sevastopolu je nedílnou součástí Ruska a že není možné, aby je Ukrajina znovu získala zpět. Ukrajinské kroky s cílem ukončit ruskou okupaci Krymského poloostrova označil za vznášení územních nároků vůči Rusku. Vyjádřil názor, že je nemožné vést s ukrajinskými orgány jednání, přičemž zdůraznil, že je ruská strana nepovažuje za partnera. V rozporu s fakty prohlásil, že na Donbase nejsou přítomny žádné ruské jednotky. Tlumočil rovněž poselství, podle něhož západní sankce nemají na Rusko žádný reálný dopad. Pohrozil, že Rusko v reakci na ně vyhlásí odvetné sankce.

Dmitrij Peskov tedy aktivně podporoval činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

678.

Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO

(Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО)

Datum narození: 20.9.1968

Místo narození: Saratov, Rusko

Funkce: místopředseda vlády Ruska zodpovědný za cestovní ruch, sport, kulturu a komunikace,

člen představenstva společnosti Ruské železniční dráhy

Pohlaví: muž

Dmitrij Černyšenko je místopředseda vlády Ruska zodpovědný za cestovní ruch, sport, kulturu a komunikace a člen představenstva Ruských železničních drah; do této funkce ho jmenovala vláda Ruské federace.

V říjnu 2021 začalo Rusko nebývale posilovat vojenskou přítomnost na hranicích s Ukrajinou nebo v její blízkosti a v ukrajinské okupované Krymské oblasti. Ruské ozbrojené síly zde prováděly velmi rozsáhlá vojenská cvičení. Vedlo to k eskalaci konfliktu a tlaku s cílem destabilizovat Ukrajinu. Vojenský personál i vojenské vybavení ruských ozbrojených sil byli do oblastí v blízkosti ukrajinské hranice přepraveni Ruskými železničními drahami, přičemž Dmitrij Černyšenko je členem představenstva této společnosti. Dne 24. února 2022 Rusko zahájilo totální vojenskou agresi vůči Ukrajině.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

679.

Irek Envarovich FAIZULLIN

(Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН)

Datum narození: 8.12.1962

Místo narození: Kazaň, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: člen představenstva Ruských železničních drah

ministr pro výstavbu a bydlení Ruské federace

Pohlaví: muž

Irek Fajzullin je ruský ministr zodpovědný za výstavbu a bydlení a člen představenstva Ruských železničních drah; do této funkce ho jmenovala vláda Ruské federace.

V říjnu 2021 začalo Rusko nebývale posilovat vojenskou přítomnost na hranicích s Ukrajinou nebo v její blízkosti a v ukrajinské okupované Krymské oblasti. Ruské ozbrojené síly zde prováděly velmi rozsáhlá vojenská cvičení. Vedlo to k eskalaci konfliktu a tlaku s cílem destabilizovat Ukrajinu. Vojenský personál i vojenské vybavení ruských ozbrojených sil byli do oblastí v blízkosti ukrajinské hranice přepraveni Ruskými železničními drahami, přičemž Irek Fajzullin je členem představenstva této společnosti.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Datum narození: 18.1.1954

Místo narození: Taškent, Uzbekistán

Funkce: člen představenstva Ruských železničních drah Ministr dopravy Ruska od roku 2020, bývalý generální ředitel společnosti Aeroflot.

Vitalij Saveljev je ministr dopravy Ruské federace a člen představenstva Ruských železničních drah; do této funkce ho jmenovala vláda Ruské federace. Je bývalým generálním ředitelem společnosti Aeroflot.

V říjnu 2021 začalo Rusko nebývale posilovat vojenskou přítomnost na hranicích s Ukrajinou nebo v její blízkosti a v ukrajinské okupované Krymské oblasti. Ruské ozbrojené síly zde prováděly velmi rozsáhlá vojenská cvičení. Vedlo to k eskalaci konfliktu a tlaku s cílem destabilizovat Ukrajinu. Vojenský personál i vojenské vybavení ruských ozbrojených sil byli do oblastí v blízkosti ukrajinské hranice přepraveni Ruskými železničními drahami, přičemž Vitalij Saveljev je členem představenstva tohoto podniku.

28.2.2022

 

 

 

Navíc Aeroflot pod vedením Vitalije Saveljeva zabezpečoval pravidelnou leteckou osobní přepravu mezi ruskými letišti a mezinárodním letištěm Simferopol, a podporoval tudíž začlenění protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vedlo k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

 

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(ТУРЧАК, Андрей Анатольевич)

Datum narození: 20.12.1975

Místo narození: Leningrad, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: tajemník Nejvyšší rady strany Jednotné Rusko.

První místopředseda Rady federace.

Andrej Turčak je tajemník Nejvyšší rady strany Jednotné Rusko a první místopředseda Rady federace. Jeho politický úspěch se odvozuje od jeho otce Anatolije Turčaka, který trénoval judo společně s Vladimirem Putinem a bratry Rotenbergovými. Andrej Turčak zaujal kladný postoj k uznání separistických tzv. „lidových republik“ v Doněcku a Luhansku.

Vyzýval ruské orgány k tomu, aby proruským separatistickým silám v Donbasu poskytly pokročilé zbraně. Veřejně prohlásil, že řešit konflikt v Donbasu mírovou cestou je s ukrajinskými orgány nemožné. Šířil nepodložená tvrzení o plánované ukrajinské vojenské ofenzivě v Donbasu. Vedl jednání s Denisem Pušilinem, nejvyšším představitelem separatistické tzv. „Doněcké lidové republiky“. Navštívil mobilizační místo separatistických ozbrojených sil v přední linii v Donbasu, aby vojákům separatistické tzv. „Doněcké lidové republiky“ osobně poblahopřál u příležitosti Dne obrany vlasti. Andrej Turčak veřejně hájil ruské rozhodnutí uznat separatistické donbaské „republiky“. Prohlásil, že Rusko je vůči západním sankcím lhostejné.

28.2.2022

 

 

 

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

 

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Datum narození: 4.1.1966

Místo narození: Moskva, Rusko

Funkce: herec a režisér, moderátor propagandistické televizní show o politickém dění „International Sawmill with Tigran Keosayan“ (Mezinárodní pilorama) vysílané na televizní stanici NTV.

Tigran Keosajan je filmový režisér a novinář, který šířil protiukrajinskou propagandu v ruských sdělovacích prostředích. Ve své státem financované televizní show „International Sawmill with Tigran Keosayan“ soustavně vykresloval Ukrajinu jako slabou a zkorumpovanou zem, která je udržována jen díky pomoci ze Západu. Prohlašoval, že ukrajinské orgány nejsou legitimní. Opakovaně tvrdil, že Krym patří Rusku a že Donbas není součástí Ukrajiny. Tigran Keosajan se zúčastnil fóra „Ruský Donbas“, který uspořádaly orgány tzv. „Doněcké lidové republiky“ v Doněcku za účelem šíření doktríny „ruského Donbasu“. Veřejně obvinil Ukrajinu z eskalace konfliktu.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

 

 

 

Televizní show „International Sawmill with Tigran Keosayan“ obdržela finanční prostředky od ruských státních společností, což bylo z obchodního hlediska neodůvodněné, ale tyto prostředky jí byly přiděleny jakožto odměna pro Tigrana Keosajana za jeho propagandistické úsilí a loajalitu Vladimiru Putinovi. Tigran Keosajan natočil propagandistický film „The Crimean Bridge. Made with Love!“ (Krymský most. Postaven s láskou!), který oslavoval Krymský most spojující území protiprávně anektovaného Krymského poloostrova s Ruskem. Film byl údajně zamýšlen jako dar prezidentu Putinovi. Alexej Gromov, první zástupce vedoucího úřadu prezidenta, pomohl zajistit pro tento film financování ze státních prostředků, díky čemuž dosáhl Tigran Keosajan finančního zisku.

Měl tedy prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

 

683.

Olga Vladimirovna SKABEYEVA

(Ольга Владимировна СКАБЕЕВА)

Datum narození: 11.12.1984

Funkce: spoluzakladatelka a šéfredaktorka portálu REGNUM

Místo narození: Volžskij, Rusko

Funkce: novinářka státní televize Rossija-1, kde společně se svým manželem Jevgenijem Popovem (Yevgeniy Popov) uvádí politickou talk-show „60 Minutes“ (60 minut) – nejpopulárnější talk-show v Rusku

Pohlaví: žena

Olga Skabejeva je novinářkou ve státem vlastněné televizní stanici Rossija-1. Spolu s manželem Jevgenijem Popovem uvádí nejpopulárnější politickou talk-show v Rusku „60 Minutes“, ve které šířila protiukrajinskou propagandu a prosazovala pozitivní postoj k anexi Krymu a akcím separatistů v Donbasu.

Ve své televizní show soustavně vykreslovala situaci na Ukrajině předpojatým způsobem, popisovala Ukrajinu jako uměle vytvořený stát, který je vojensky i finančně závislý na Západu, a je tudíž západním satelitem a nástrojem v rukou NATO. Snižovala rovněž úlohu Ukrajiny tím, že ji označila za „moderní anti-Rusko“. Kromě toho byli jejími častými hosty například Eduard Basurin, tiskový tajemník vojenského velení tzv. „Doněcké lidové republiky“, nebo Denis Pušilin, nejvyšší představitel tzv. „Doněcké lidové republiky“. Vyloučila ze svého pořadu hosta, který se nevyjadřoval v souladu s ruským propagandistickým narativem, jako je ideologie tzv. „ruského světa“. Olga Skabejeva si je podle všeho vědoma své cynické úlohy, kterou společně se svým manželem hraje v rámci ruské propagandistické mašinérie.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Datum narození: 27.10. 1964

Místo narození: Bilohirsk, Ukrajinská SSR

Funkce: ruský oligarcha, předseda představenstva mezinárodního letiště Šeremetěvo

Alexander Ponomarenko je ruský oligarcha a předseda představenstva mezinárodního letiště Šeremetěvo. Má úzké vazby na další oligarchy spojované s Vladimirem Putinem, jakož i na Sergeje Aksjonova, vedoucího představitele tzv. „Krymské republiky“ na území nezákonně anektovaného Krymského poloostrova. Byl zapojen do financování palácového komplexu v blízkosti letoviska Gelendžik, který údajně osobně využívá prezident Putin.

Aktivně tudíž poskytoval materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

28.2.2022

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Datum narození: 12.4.1963

Místo narození: Kimovsk, Rusko

Funkce: spoluzakladatel a šéfredaktor portálu REGNUM, který se specializuje na postsovětskou oblast. V letech 2005–2007 pracoval pro prezidentskou kancelář.

Pohlaví: muž

Modest Kolerov je spoluzakladatelem a šéfredaktorem portálu REGNUM, který využíval k šíření agresivních a předpojatých propagandistických narativů namířených proti Ukrajině a k prosazování pozitivního postoje k anexi Krymu a akcím separatistů v Donbasu. Často vykresloval Ukrajinu jako fašistický nebo neonacistický stát a prozápadní loutkový režim. Prohlásil, že Ukrajina byla uměle vytvořena Leninem a Stalinem. Podle jeho publikací Ukrajina vděčí za svou nezávislost Rusku a jako taková nemá právo být svrchovaným státem. Prohlásil také, že Rusko by mělo existenci Ukrajiny ukončit.

Dále navrhl rozdělit Ukrajinu mezi její sousedy a tvrdil, že nezávislá Ukrajina by byla pro Rusko hrozbou. Aktivně se vyjadřoval ve prospěch uznání tzv. „Doněcké lidové republiky“ a „Luhanské lidové republiky“ a zintenzivnění ruských opatření na podporu separatistů na východě Ukrajiny. Popíral důkazy o ruské vojenské podpoře pro separatisty a o misi OBSE na východě Ukrajiny tvrdil, že je předpojatá a podřízená Kyjevu.

28.2.2022

 

 

 

Nese proto odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost Ukrajiny, a za kladení překážek působení mezinárodních organizací na Ukrajině.

 

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Datum narození: 7.12.1967

Místo narození: Baku, Ázerbájdžán

Funkce: novinář, moderátor televizní show „Own Truth“ (Vlastní pravda) na stanici NTV a show „Right of Voice“ (Právo na vyjádření) na stanici TV Cent. Je také šéfredaktorem moskevské rozhlasové stanice „Moskow Speaks“ (Hovoří Moskva). Dále je členem Moskevské městské dumy.

Pohlaví: muž

Roman Babajan je novinář a člen Moskevské městské dumy. Uvádí televizní show „Own Truth“ na stanici NTV a „Right of Voice“ na stanici TV Cent. Je také šéfredaktorem moskevské rozhlasové stanice „Moskow Speaks“. Šířil protiukrajinskou propagandu a prosazoval pozitivní postoj k akcím separatistů v Donbasu.

V interview pro server Ukraina.ru jasně prohlásil, že každý obyvatel Donbasu by byl raději, aby se tento region připojil k Rusku, a zpochybnil právo Ukrajiny na její vlastní území. Kromě toho obvinil ukrajinské orgány z persekucí v Donbasu prováděných na základě příslušnosti k národnosti a z faktické genocidy a prohlásil, že Ukrajinci zabili v Donbasu děti a starší osoby. Podporoval také ruský narativ o „fašistickém režimu“ na Ukrajině. K tomuto účelu odvysílal nesrozumitelnou nahrávku s vojáky označenými německým nacistickým námořním odznakem, které označil za Ukrajince.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН),

také znám jako Zakhar PRILEPIN (Захар ПРИЛЕПИН)

také znám jako Yevgeniy LAVLINSKIY ( Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Datum narození: 7.7.1975

Místo narození: Iljinka, Rusko

Funkce: novinář, spisovatel, spolupředseda strany Spravedlivé Rusko – Patrioti – Za pravdu.

Jevgenij Prilepin je ruský aktivista, novinář, spisovatel a spolupředseda strany Spravedlivé Rusko – Patrioti – Za pravdu. Vyjádřil veřejně svou podporu ruským separatistům na Krymu a v Donbasu. Poslal pomoc do Doněcka a poskytoval poradenství separatistickým vůdcům. Účastnil se konfliktu v Donbasu na straně separatistů a působil jako zástupce velitele jednoho ze separatistických praporů; své zapojení podrobně popsal.

Coby slavný spisovatel využil své pověsti a věhlasu k šíření protiukrajinské propagandy a k prosazování pozitivního postoje k anexi Krymu a k akcím separatistů v Donbasu. Jevgenij Prilepin vykresloval ukrajinské orgány jako zkorumpované, obviňoval je z eskalace konfliktu, označoval Kyjev za ruské město a prohlašoval, že konečným cílem Ruska by mělo být dobytí Kyjeva. Hrál v ruském dokumentárním propagandistickém filmu „Krym – cesta domů“, který oslavoval protiprávní anexi Krymského poloostrova Ruskem.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ),

také znám jako Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY (Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Datum narození: 18.7.1975

Místo narození: Podolsk, Rusko

Funkce: aktivista, novinář, propagandista, moderátor talk-show „The Antonyms“ (Antonyma) ve státem financované televizní stanici RT

Anton Krasovskij je novinář, který uvádí talk-show „The Antonyms“ ve státem financované televizní stanici RT. Šíří protiukrajinskou propagandu. Označoval Ukrajinu za ruskou zemi a znevažoval Ukrajince jako národ. Rovněž Ukrajině vyhrožoval ruskou invazí v případě, že by se Ukrajina přiblížila vstupu do NATO. Tvrdil, že takový čin by skončil „odstraněním“ ukrajinské ústavy a jejím společným spálením na třídě Chreščatyk. Navrhoval, že Ukrajina by se měla připojit k Rusku.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

689.

Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Datum narození: 26.5.1962

Místo narození: Novosibirsk, Rusko

Funkce: televizní redaktor a moderátor, uvádí televizní show „Author’s Program of Arkady Mamontov“ (Autorský program Arkadije Mamontova) na televizním kanálu Rossiya-1, tvůrce dokumentárních filmů

Arkadij Mamontov uvádí televizní show „Author’s Program of Arkady Mamontov“ a je tvůrcem dokumentárních filmů pro ruskou televizi. Šíří protiukrajinskou propagandu.

Režíroval propagandistický film na podporu nezákonné anexe Krymu a Sevastopolu, v němž vykreslil ukrajinskou vládu před protiprávní anexí jako chaotickou a velmi anarchistickou. Ve svých filmech zobrazuje Ukrajinu jako centrum neonacismu, fašismu, nacionalismu a protiruských nálad. Zveličoval úlohu krajně pravicových organizací na Ukrajině. Obviňoval Ukrajinu z diskriminační politiky vůči ruské kultuře a ruskému jazyku na Ukrajině. Podrýval důvěryhodnost a legitimitu ukrajinských orgánů tím, že tvrdil, že Euromajdan byl státní převrat podnícený ze zahraničí a že ukrajinská vláda je závislá na Spojených státech amerických.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Datum narození: 26.7.1971

Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Funkce: viceadmirál, první zástupce vrchního velitele Černomořské flotily

Sergej Pinčuk je viceadmirálem a prvním zástupcem vrchního velitele Černomořské flotily, která je podřízena Jižnímu vojenskému okruhu ruských ozbrojených sil a byla zapojena do vojenských akcí proti Ukrajině.

V polovině října 2021 začaly ruské ozbrojené síly nebývale posilovat vojenskou přítomnost na hranicích s Ukrajinou nebo v jejich blízkosti a v okupované krymské oblasti Ukrajiny. V této souvislosti mnoho pozorovatelů a tvůrců politik vyjádřilo obavy ohledně možné nové ruské invaze na Ukrajinu či dalších agresivních kroků. Síly Černomořské flotily se zúčastnily velmi rozsáhlých vojenských cvičení v blízkosti ukrajinských hranic a v jejich rámci.

Poté, co Vladimir Putin rozhodl uznat tzv. „Doněckou lidovou republiku“ a „Luhanskou lidovou republiku“, vstoupili vojáci Jižního vojenského okruhu na území těchto dvou samozvaných republik. Když Rusko zahájilo dne 24. února 2022 totální vojenskou invazi na Ukrajinu, ruské jednotky Černomořské flotily provedly vyloďovací operaci v Mariupolu a Oděse.

Sergej Pinčuk tedy nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Datum narození: 17.5.1967

Místo narození: Taškent, SSSR (nyní Uzbekistán)

Funkce: generálporučík, bývalý zástupce velitele Jižního vojenského okruhu

Pohlaví: muž

Alexej Avdejev je zástupcem velitele ruského Jižního vojenského okruhu, který byl zapojen do vojenských akcí proti Ukrajině.

Ukrajina se v poslední době stala hlavním cílem Jižního vojenského okruhu. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová 8. armáda a přítomnost tohoto okruhu na území protiprávně anektovaného Krymského poloostrova byla rozšířena. V polovině října 2021 začaly ruské ozbrojené síly nebývale posilovat vojenskou přítomnost na hranicích s Ukrajinou nebo v jejich blízkosti a v okupované krymské oblasti Ukrajiny. V této souvislosti mnoho pozorovatelů a tvůrců politik vyjádřilo obavy ohledně možné nové ruské invaze na Ukrajinu či dalších agresivních kroků. Jednotky z Jižního vojenského okruhu prováděly vojenská cvičení v oblastech obklopujících Ukrajinu a přesunuly dělostřelecké a praporové taktické skupiny na Krymský poloostrov. Poté, co Vladimir Putin rozhodl uznat tzv. „Doněckou lidovou republiku“ a „Luhanskou lidovou republiku“, vstoupili vojáci Jižního vojenského okruhu na území těchto dvou samozvaných republik. Jižní vojenský okruh rovněž dohlížel nad vojenskými cvičeními ozbrojených sil separatistických „republik“.

Alexej Avdejev tedy nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(МУРАДОВ Рустам Усманович)

Datum narození: 21.3.1973

Místo narození: Dagestán, Rusko

Funkce: generálporučík, bývalý zástupce velitele Jižního vojenského okruhu

Pohlaví: muž

Rustam Muradov je generálporučíkem a zástupcem velitele Jižního vojenského okruhu, který byl zapojen do vojenských akcí proti Ukrajině.

Ukrajina se v poslední době stala hlavním cílem Jižního vojenského okruhu. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová 8. armáda a přítomnost tohoto okruhu na území protiprávně anektovaného Krymského poloostrova byla rozšířena. V polovině října 2021 začaly ruské ozbrojené síly nebývale posilovat vojenskou přítomnost na hranicích s Ukrajinou nebo v jejich blízkosti a v okupované krymské oblasti Ukrajiny. V této souvislosti mnoho pozorovatelů a tvůrců politik vyjádřilo obavy ohledně možné nové ruské invaze na Ukrajinu či dalších agresivních kroků. Jednotky z Jižního vojenského okruhu prováděly vojenská cvičení v oblastech obklopujících Ukrajinu a přesunuly dělostřelecké a praporové taktické skupiny na Krymský poloostrov. Jižní vojenský okruh rovněž dohlížel nad vojenskými cvičeními ozbrojených sil separatistických „republik“. Poté, co Vladimir Putin rozhodl uznat tzv. „Doněckou lidovou republiku“ a „Luhanskou lidovou republiku“, vstoupili vojáci Jižního vojenského okruhu na území těchto dvou samozvaných republik. Dne 24. února 2022 Rusko zahájilo totální vojenskou invazi na Ukrajinu.

28.2.2022

 

 

 

Rustam Muradov tedy nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

 

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Datum narození: 16.5.1969

Místo narození: vesnice Troitskaja, Krymský okres, území Krasnodaru, SSSR

Funkce: generálporučík, velitel 8. spojenecké armády Jižního vojenského okruhu

Pohlaví: muž

Andrej Syčevoj je generálporučíkem a velitelem 8. gardové vševojskové armády Jižního vojenského okruhu, který byl zapojen do vojenských akcí proti Ukrajině.

Ukrajina se v poslední době stala hlavním cílem Jižního vojenského okruhu. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová 8. armáda a přítomnost tohoto okruhu na území protiprávně anektovaného Krymského poloostrova byla rozšířena. V polovině října 2021 začaly ruské ozbrojené síly nebývale posilovat vojenskou přítomnost na hranicích s Ukrajinou nebo v jejich blízkosti a v okupované krymské oblasti Ukrajiny. V této souvislosti mnoho pozorovatelů a tvůrců politik vyjádřilo obavy ohledně možné nové ruské invaze na Ukrajinu či dalších agresivních kroků. Jednotky z Jižního vojenského okruhu prováděly vojenská cvičení v oblastech obklopujících Ukrajinu a přesunuly dělostřelecké a praporové taktické skupiny na Krymský poloostrov. Jižní vojenský okruh rovněž dohlížel nad vojenskými cvičeními ozbrojených sil separatistických „republik“. Poté, co Vladimir Putin rozhodl uznat tzv. „Doněckou lidovou republiku“ a „Luhanskou lidovou republiku“, vstoupili vojáci Jižního vojenského okruhu na území těchto dvou samozvaných republik. Dne 24. února 2022 Rusko zahájilo totální vojenskou invazi na Ukrajinu.

28.2.2022

 

 

 

Andrej Syčevoj tedy nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

 

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Funkce: vlastník soukromé investiční skupiny Volga Group

Datum narození: 9.11.1952

Místo narození: Leninakan, Sovětský svaz (nyní: Gyumri, Arménie)

Státní příslušnost: arménská, ruská, finská

Pohlaví: muž

Gennadij Timčenko již dlouho patří mezi osoby blízké prezidentu Ruské federace Vladimiru Putinovi a je obecně považován za jednoho z jeho důvěrníků.

Má prospěch ze svých vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí. Je zakladatelem a akcionářem investiční skupiny Volga Group, která disponuje portfoliem investic v klíčových odvětvích ruské ekonomiky. Skupina Volga Group se významným způsobem podílí na ruské ekonomice a jejím rozvoji.

Je také akcionářem banky Bank Rossiya považované za osobní banku vysoce postavených úředníků Ruské federace. Od protiprávní anexe Krymu tato banka otevřela pobočky na Krymu a v Sevastopolu, čímž upevňuje jejich integraci do Ruské federace.

Bank Rossiya je významně zainteresována ve skupině National Media Group, která ovládá televizní stanice, jež aktivně podporují politiky ruské vlády za účelem destabilizace Ukrajiny.

28.2.2022

 

 

 

Gennadij Timčenko tedy nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Nese rovněž odpovědnost za poskytování finanční a materiální podpory ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch.

 

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Funkce: předseda představenstva společností Severstal a Severgroup

Datum narození: 26.9.1965

Místo narození: Čerepovec, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Spolupracovníci: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Alexej Mordašov má prospěch ze svých vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí. Je předsedou představenstva společnosti Severgroup. Tato společnost je akcionářem banky Bank Rossiya; v roce 2017 vlastnil přibližně 5,4% podíl. Tato banka je považována za osobní banku vysoce postavených úředníků Ruské federace. Od protiprávní anexe Krymu tato banka otevřela pobočky na Krymu a v Sevastopolu, čímž upevňuje jejich integraci do Ruské federace.

Společnost Severgroup má dále značný podíl ve skupině National Media Group, která ovládá televizní stanice, jež aktivně podporují politiky ruské vlády za účelem destabilizace Ukrajiny.

Společnost Severgroup je kromě toho vlastníkem společnosti JSC Power machines, která je odpovědná za prodej čtyř větrných turbín na okupovaný Krymský poloostrov.

28.2.2022

 

 

 

Alexej Mordašov tedy nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Nese rovněž odpovědnost za poskytování finanční a materiální podpory ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch.

 

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Funkce: generální ředitel PJSC Promsvyazbank

Datum narození: 7.2.1978

Místo narození: Moskva, Rusko

Pohlaví: muž

Pjotr Fradkov je generálním ředitelem PJSC Promsvyazbank a jedinou výkonnou osobou této banky. Promsvyazbank je ruská státní banka, která poskytuje finanční podporu ruskému obrannému sektoru a ruské armádě, která je odpovědná za masivní rozmístění ruských jednotek podél hranic s Ukrajinou a za přítomnost ruských jednotek na Krymském poloostrově.

Promsvyazbank dostává pokyny přímo od prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, a poskytuje tedy finanční a materiální podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za destabilizaci Ukrajiny a za protiprávní anexi Krymu.

Promsvyazbank působí na Krymském poloostrově.

Pjotr Fradkov jako generální ředitel Promsvyazbank tedy nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.2.2022“

2.   Subjekty

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„56.

Akciová společnost „Gas Industry Insurance Company SOGAZ“

(Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» АО «СОГАЗ»)

Adresa: Sakharov boulevard 10, Moscow, 107078, Russian Federation

Tel.:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Internetové stránky: https://sogaz.ru

Emailová adresa: sogaz@sogaz.ru ; cf@sogaz.ru

Akciová společnost „Gas Industry Insurance Company SOGAZ“ poskytla pojištění na vybudování železniční infrastruktury propojující most přes Kerčský průliv s přístavem Taman a zajištění na výstavbu mostu přes Kerčský průliv. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

28.2.2022“