23.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 42/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/260

ze dne 23. února 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Ve svých závěrech ze dnů 24. a 25. června 2021 Evropská rada vyzvala Rusko, aby plně přijalo svou odpovědnost při zajišťování plného provedení minských dohod jakožto klíčové podmínky pro jakoukoli podstatnou změnu postoje Unie. Zdůraznila, že je třeba, aby Unie a její členské státy důrazně a koordinovaně reagovaly na jakékoli další nepřátelské, protiprávní a destabilizující aktivity Ruska, a to s plným využitím všech nástrojů, které má Unie k dispozici, a zajištěním koordinace s partnery. Za tímto účelem Evropská rada rovněž vyzvala Komisi a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“), aby předložili možnosti dalších omezujících opatření, včetně hospodářských sankcí.

(4)

Ve svých závěrech ze dne 16. prosince 2021 Evropská rada zdůraznila, že je naléhavě nutné, aby Rusko zmírnilo napětí způsobené posilováním vojenské přítomnosti na jeho hranicích s Ukrajinou a agresivní rétorikou. Znovu zopakovala, že plně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. Evropská rada vyzvala k diplomatickému úsilí a podpořila normandský formát s cílem dosáhnout úplného provedení minských dohod a uvedla, že jakákoli další vojenská agrese vůči Ukrajině bude mít obrovské důsledky a cena za ni bude velmi vysoká, včetně omezujících opatření koordinovaných s partnery.

(5)

Dne 24. ledna 2022 Rada schválila závěry, v nichž odsoudila další agresivní kroky a hrozby ze strany Ruska vůči Ukrajině a vyzvala Rusko, aby zmírnilo napětí, dodržovalo mezinárodní právo a konstruktivně se zapojilo do dialogu prostřednictvím zavedených mezinárodních mechanismů. Rada znovu potvrdila, že Unie je plně odhodlána dodržovat základní zásady, na nichž je založena evropská bezpečnost a jež jsou zakotveny v Chartě Organizace spojených národů (OSN) a v zakládajících dokumentech Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, mimo jiné Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě. Mezi tyto základní zásady patří zejména svrchovaná rovnost a územní celistvost států; nedotknutelnost hranic; zdržení se hrozby nebo použití síly a svoboda států zvolit si nebo změnit svá vlastní bezpečnostní opatření. Rada uvedla, že o těchto zásadách ani nelze jednat, ani nemohou být předmětem revize nebo nového výkladu a že jejich porušování Ruskem je překážkou společného a nedělitelného bezpečnostního prostoru v Evropě a ohrožuje mír a stabilitu na evropském kontinentu. Připomínajíc závěry Evropské rady ze dne 16. prosince 2021, Rada znovu zopakovala, že jakákoli další vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině by měla obrovské následky a cena za ni by byla velmi vysoká, včetně široké škály odvětvových a individuálních omezujících opatření, která by byla přijata v koordinaci s partnery.

(6)

Dne 19. února 2022 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž vyjádřil znepokojení nad masivním posilováním přítomnosti ruských ozbrojených sil na Ukrajině a v jejím okolí a naléhavě vyzval Rusko, aby se zapojilo do smysluplného dialogu a diplomatických jednání, projevilo zdrženlivost a zmírnilo napětí stažením podstatné části vojenských sil z blízkosti ukrajinských hranic. Unie uvedla, že jakákoli další vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině by měla obrovské následky a cena za ni by byla velmi vysoká, včetně omezujících opatření koordinovaných s partnery.

(7)

Dne 21. února 2022 podepsal prezident Ruské federace výnos uznávající nezávislost a svrchovanost samozvané „Doněcké lidové republiky“ a „Luhanské lidové republiky“ a nařídil rozmístění ruských ozbrojených sil na východní Ukrajině.

(8)

Dne 22. února 2022 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž důrazně odsoudil rozhodnutí prezidenta Ruské federace uznat části Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, které nejsou pod kontrolou vlády, za nezávislé subjekty a následné rozhodnutí vyslat do těchto částí ruské jednotky. Tento protiprávní čin dále narušuje svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a představuje závažné porušení mezinárodního práva a mezinárodních dohod, včetně Charty OSN, Helsinského závěrečného aktu, Pařížské charty a Budapešťského memoranda, jakož i minských dohod a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2202 (2015). Vysoký představitel naléhavě vyzval Rusko, aby jako strana konfliktu odvolalo uvedené uznání, dostálo svým závazkům, dodržovalo mezinárodní právo a opět se zapojilo do jednání v normandském formátu a v rámci třístranné kontaktní skupiny. Oznámil, že Unie na tato nejnovější porušení mezinárodního práva ze strany Ruska zareaguje tím, že neodkladně přijme další omezující opatření.

(9)

Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 mělo být doplněno 22 osob a čtyři subjekty.

(10)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2022

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby a subjekty:

1.   Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Datum narození: 21.5.1955

Místo narození: Čadan, Tuvinská republika, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Funkce: ministr obrany Ruské federace

Pohlaví: muž

Sergej Šoigu je ministrem obrany Ruské federace. Veřejně se vyjadřuje v tom smyslu, že Krym je ruský a ruským zůstává. Pod jeho velením a na základě jeho příkazů provedly ruské jednotky vojenské cvičení na nezákonně anektovaném Krymu a byly rozmístěny na hranicích. Nese konečnou odpovědnost za veškeré vojenské akce proti Ukrajině.

Jako takový nese odpovědnost za aktivní podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

213.

Anton Vaino

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Datum narození: 17.2.1972

Místo narození: Tallinn, Estonsko

Státní příslušnost: ruská

Funkce: personální vedoucí prezidentského výkonného úřadu

Pohlaví: muž

Anton Vajno je personálním vedoucím prezidentského výkonného úřadu. Aktivně se podílí na rozhodovacím procesu Kremlu tím, že se účastní zasedání ruské „Rady bezpečnosti“ a ovlivňuje přípravu rozhodnutí prezidenta v oblasti ruské obrany a národní bezpečnosti. Rovněž se účastní zasedání věnovaných socioekonomickému rozvoji Krymu a Sevastopolu.

Jako takový nese odpovědnost za aktivní podporu a provádění činností a politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Datum narození: 9.8.1966

Místo narození: Kazaň, Republika Tatarstán, Ruská federace

Funkce: místopředseda ruské vlády pro výstavbu a regionální rozvoj

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Marat Chusnullin je místopředsedou ruské vlády pro výstavbu a regionální rozvoj. V této funkci je odpovědný za ruskou vládní politiku týkající se okupovaného Krymu, včetně dodávek vody na Krym a do Sevastopolu.

Jako takový nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Datum narození: 14.7.1978

Místo narození: Nižněvartovsk, Ťumeňská oblast, Ruská federace

Funkce: místopředseda vlády Ruské federace – personální vedoucí vlády Ruské federace; předseda dozorčí rady VTB Bank (Vněštorbank)

Pohlaví: muž

Dmitrij Grigorjenko je místopředsedou vlády Ruské federace a personálním vedoucím vlády Ruské federace. Je rovněž předsedou dozorčí rady státní banky VTB Bank (Vněštorbank) a je spojen s členem dozorčí rady VTB Bank Maximem Rešetnikovem.

Jako bývalý zástupce ředitele Federální daňové správy Ruské federace byl Dmitrij Grigorenko odpovědný za zavedení nových místních daňových právních předpisů pro území Krymu po jeho anexi v roce 2014.

Jako takový nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

Nese rovněž odpovědnost za poskytování finanční a materiální podpory ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu nebo za destabilizaci východní Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Datum narození: 11.7.1979

Místo narození: Perm, Ruská federace

Funkce: ministr pro hospodářský rozvoj Ruské federace; člen dozorčí rady VTB Bank (Vněštorbank)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Maxim Rešetnikov je ministrem pro hospodářský rozvoj Ruské federace. Je rovněž členem dozorčí rady státní banky VTB Bank (Vněštorbank) a je spojen s členem dozorčí rady VTB Bank Dmitriyem Grigorenkem.

Ve funkci ministra pro hospodářský rozvoj je Maxim Rešetnikov odpovědný za programy rozvoje infrastruktury na Krymu a v Sevastopolu, zejména v rámci federálního cílového programu „Sociální a hospodářský rozvoj Republiky Krym a Sevastopolu do roku 2022“, který byl prodloužen do roku 2025. Ve svých veřejných prohlášeních nastínil plány a priority vlády Ruské federace týkající se hospodářského rozvoje Krymu a Sevastopolu.

Jako takový nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

Nese rovněž odpovědnost za poskytování finanční a materiální podpory ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu nebo za destabilizaci východní Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(také znám jako Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

Datum narození: 2.4.1962

Místo narození: Moskva, Rusko

Funkce: vrchní velitel Ruského námořnictva

Hodnost: admirál

Přidružené subjekty: Ministerstvo obrany Ruska; Ruské námořnictvo

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Nikolaj Jevmenov je vrchním velitelem Ruského námořnictva. V této funkci je odpovědný za veškeré námořní operace ruského námořnictva, mimo jiné i na Ukrajině nebo směřující na její území.

Jako takový nese odpovědnost za aktivní podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Datum narození: 17.6.1952

Místo narození: Moskva, Rusko

Přidružené subjekty: Ministerstvo obrany Ruska; Ruské námořnictvo

Vladimir Kasatonov je zástupcem vrchního velitele Ruského námořnictva. V této funkci odpovídá za námořní operace na Ukrajině nebo směřující na její území.

Jako takový nese odpovědnost za aktivní podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Datum narození: 6.3.1973

Místo narození: obec Novo-Šunoje, Fedorovskij rajón, Kostanajská oblast, Kazašská sovětská socialistická republika (nyní Kazachstán)

Funkce: vrchním velitel Černomořské flotily

Přidružené subjekty: Ministerstvo obrany Ruska; Ruské námořnictvo

Hodnost: admirál

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Osipov je vrchním velitelem Černomořské flotily. V této funkci je odpovědný za veškeré námořní operace na Ukrajině nebo směřující na její území přes Černé moře a za omezování svobody plavby v Černém moři.

Jako takový nese odpovědnost za aktivní podporu a provádění činností a politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Datum narození: 21.5.1955

Místo narození: Saratov, Ruská federace

Funkce: vrchní velitel Ruských pozemních sil

Hodnost: armádní generál

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Armádní generál Oleg Saljukov je vrchním velitelem Ruských pozemních sil. V této funkci odpovídá za ruské pozemní operace na Ukrajině nebo směřující na její území.

Jako takový nese odpovědnost za aktivní podporu a provádění činností a politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Сергей СУРОВИКИН)

Datum narození: 11.10.1966

Místo narození: Novosibirsk, Rusko

Funkce: vrchní velitel Ruských leteckých sil

Hodnost: armádní generál

Přidružené subjekty: Ruské letecké síly – Ministerstvo obrany

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Armádní generál Sergej Surovikin je vrchním velitelem Ruských leteckých sil. V této funkci odpovídá za vzdušné operace na Ukrajině nebo směřující na její území.

Jako takový nese odpovědnost za aktivní podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(a.k.a. Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Datum narození: 11.8.1962

Místo narození: Almazovka, Vorošilovgradská oblast, Ukrajina

Funkce: velitel vzdušných vojenských sil a zástupce vrchního velitele vzdušných a vesmírných sil

Vojenská hodnost: generálporučík

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Generálporučík Sergej Vladimirovič Dronov je velitelem vzdušných vojenských sil a zástupcem vrchního velitele vzdušných a vesmírných sil. V této funkci odpovídá za vzdušné operace na Ukrajině nebo směřující na její území.

Jako takový nese odpovědnost za aktivní podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Přidružené osoby: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (syn); Lyubov Valentinovna Prigozhina (snacha)

Přidružené subjekty: Concord Management and Consulting LLC

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Violetta Prigožina je matkou Jevgenije Prigožina a majitelkou společnosti Concord Management and Consulting LLC, jež náleží ke skupině Concord group, kterou založil a do roku 2019 vlastnil její syn. Je majitelkou dalších společností s vazbami na jejího syna. Je spojena s Jevgenijem Prigožinem, který je odpovědný za nasazení žoldnéřů Wagnerovy skupiny na Ukrajině a měl po nezákonné anexi Krymu ze strany Ruska a okupaci východní Ukrajiny separatisty podporovanými Ruskem prospěch z velkých veřejných zakázek ruského ministerstva obrany.

Tímto tudíž podporovala činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Přidružené osoby: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (manžel); Violetta Prigozhina (tchyně)

Přidružené subjekty: Agat LLC

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Ljubov Valentinovna Prigožina je manželkou Jevgenije Prigožina a majitelkou společnosti Agat LLC, dceřiného podniku společnosti Concord Management and Consulting LLC, jež náleží ke skupině Concord group, kterou založil a do roku 2019 vlastnil její manžel. Je spojena s Jevgenijem Prigožinem, který je odpovědný za nasazení žoldnéřů Wagnerovy skupiny na Ukrajině a měl po nezákonné anexi Krymu ze strany Ruska a okupaci východní Ukrajiny separatisty podporovanými Ruskem prospěch z velkých veřejných zakázek ruského ministerstva obrany.

Tímto tudíž podporovala činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Datum narození: 19.11.1974

Funkce: viceprezident a předseda správní rady Vněštorbank (VTB)

Státní příslušnost: ruská

Přidružené osoby: Alexander Vasilyevich Bortnikov (otec); Tatiana Borisovna Bortnikova (matka)

Přidružené subjekty: VTB Bank

Denis Bortnikov je jakožto syn spojen s Alexanderem Bortnikovem, ředitelem federální bezpečností služby (FSB) a stálým členem Bezpečnostní rady Ruské federace, který se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Je viceprezidentem a předsedou správní rady VTB Bank a díky této pozici legitimizuje stínové/nelegální příjmy svého otce. Tudíž podporuje rovněž ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci východní Ukrajiny.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Datum narození: 21.9.1956

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: prezident správní rady Vněštorbank (VTB)

Přidružené osoby: Tamara Mikhailovna Kostina (matka); Leonid Alekseevich Kostin (otec)

Přidružené subjekty: VTB Bank

Státní příslušnost: ruská

Andrej Leonidovič Kostin je prezidentem správní rady Vněštorbank (VTB) – jedné z předních ruských bank ve vlastnictví státu – a členem Nejvyšší rady politické strany „Spojené Rusko“.

Ve svých veřejných prohlášeních podporoval anexi Krymu a vybízel ruské občany, aby na Krymu trávili dovolenou. Je rovněž spojen s vinařstvím a luxusním hotelem na Krymu a podle zpráv sdělovacích prostředků je jejich majitelem.

Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost Ukrajiny a má prospěch z anexe Krymu.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Datum narození: 4.1.1967

Místo narození: Bilibino, Ruská federace

Pohlaví: muž

Igor Ivanovich Šuvalov je předsedou státní rozvojové korporace VEB.RF a členem rady Euroasijské hospodářské komise. V minulosti byl prvním místopředsedou ruské vlády. V této funkci opakovaně uváděl, že po nezákonné anexi Krymu Ruskou federací změní Rusko rozpočtová pravidla tak, aby zahrnovala další 2 miliony obyvatel.

Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Datum narození: 6.4.1980

Místo narození: Krasnodar (bývalý SSSR, nyní Ruská federace)

Funkce: šéfredaktorka televizní zpravodajské sítě v anglickém jazyce RT (Russia Today)

Přidružené osoby: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Margarita Simonjan je ústřední postavou vládní propagandy. Je rovněž šéfredaktorkou televizní zpravodajské sítě v anglickém jazyce RT (Russia Today). Ze své funkce prosazovala pozitivní postoj k anexi Krymu a k akcím separatistů v Donbasu.

Podporovala tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Datum narození: 24.12.1975

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: ředitelka informačního a tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Maria Zacharova je ředitelkou informačního a tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. Jako ústřední postava vládní propagandy podporovala rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

Podporovala tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Datum narození: 20.12.1963

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: propagandista a působí jako televizní a rozhlasový moderátor

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladimir Solovjov je propagandista a působí jako televizní a rozhlasový moderátor stanic Russia–1 a Rossia 24. Obdržel medaili (řád Alexandra Něvského) za „vysokou profesionalitu a objektivitu při informování o událostech v Republice Krym“.

Solovjov je znám svým extrémně nepřátelským postojem k Ukrajině a pochvalnými vyjádřeními na adresu ruské vlády.

Jako takový nese odpovědnost za podporu činností nebo politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

Datum narození: 1989 (zřejmě)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přidružené subjekty: OOO МедиаГрупп Ньюс Фронт (MediaGroup News Front Ltd); politická strana Rodina

Konstantin Knyrik je proruský aktivista, který provozuje společnost MediaGroup News Front Ltd (OOO МедиаГрупп Ньюс Фронт), což je internetový zpravodajský portál registrovaný na protiprávně anektovaném Krymském poloostrově. Stojí v čele krymské místní organizace strany Rodina, provládní strany působící v Rusku.

Konstantin Knyrik obdržel medaili „za navrácení Krymu“.

Aktivně tudíž podporoval a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, čímž přispíval k další destabilizaci situace na Ukrajině.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Datum narození: 10.8.1954

Místo narození: Peking, Čína

Státní příslušnost: ruská

Tel. a fax: 8 (495) 697-58-69

Adresa přijímacího úřadu v Ruské federaci: 51 ul. Lenina, Perm, 614000, room 219

Telefonní číslo a číslo faxu přijímacího úřadu v regionu Ruské federace: (342) 253-66-01

Pohlaví: muž

Alexej Konstantinovič Puškov je senátorem za Permský kraj, členem vládní politické strany Jednotné Rusko a předsedou Komise pro informační politiku. V několika prohlášeních podpořil anexi Krymského poloostrova a hovořil o této anexi jako o „fait accompli“.

Jako takový nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(také znám jako: Petr Olegovich Tolstoy; Pyotr Olegovich Tolstoy)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Datum narození: 20.6.1969

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: ruský novinář, producent, moderátor a politik. Místopředseda Státní dumy od roku 2016 a místopředseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy od 28. ledna 2020.

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Pjotr Tolstoj je členem Státní dumy a vedoucím ruské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PACE). Je rovněž moderátorem televizního pořadu „Vremja Pokažet“. Jako ústřední postava vládní propagandy se často vyjadřuje ve prospěch anexe Krymu.

Jako takový nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

23.2.2022“

2.   Subjekty

 

Název (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Datum vytvoření: 2013

Adresa: Sankt-Petěrsburg, Rusko

Přidružené osoby: Yevgeny Prigozhin (Jevgenij Prigožin)

Internet Research Agency je ruská společnost, která jménem Ruska provádí internetové vlivové operace. Jejím konečným cílem je manipulovat s veřejným míněním.

Společnost vede dezinformační kampaně zaměřené na problematiku Ukrajiny tím, že ovlivňuje volby nebo vnímání anexe Krymu či konfliktu v Donbasu. V důsledku toho je Internet Research Agency odpovědná za aktivní podporu činností narušujících a ohrožujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Společnost financuje Jevgenij Prigožin, a je tudíž spojena s osobou uvedenou na seznamu.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Založena dne 27. června 1990

Adresa: Pl Rastrelli 2 Liter A Sankt-Petěrsburg, 191124 Ruská federace

Internetové stránky: Abr.ru

Přidružené osoby: Dmitri LEBEDEV (Dmitrij LEBEDĚV) (předseda); Yuriy KOVALCHUK (Jurij KOVALČUK) (největší akcionář)

Bank Rossija je osobní bankou vysokých představitelů Ruské federace. V důsledku toho Bank Rossija podporuje ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu nebo za destabilizaci východní Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch.

Bank Rossija je významně zainteresována ve skupině National Media Group, která ovládá televizní stanice, jež aktivně podporují politiky ruské vlády za účelem destabilizace Ukrajiny. Od protiprávní anexe Krymu tato banka otevřela pobočky na Krymu a v Sevastopolu. Banka Rossija rovněž poskytla úvěr federálnímu státnímu podniku „Krymská železnice“ a podporuje výstavbu železnice přes Krymský most. Banka Rossija tedy finančně podporuje činnosti, které narušují a ohrožují územní celistvost Ukrajiny.

Je spojena s Jurijem Valentinovičem Kovalčukem, největším akcionářem banky Bank Rossija.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Založena v roce 1995

Adresa: Moskva;

Internetové stránky: psbank.ru

Přidružené osoby: Petr Fradkov, generální ředitel

PROMSVYAZBANK je ruská státní banka, která poskytuje finanční podporu ruskému obrannému sektoru a ruské armádě, která je odpovědná za masivní rozmístění ruských jednotek podél hranic s Ukrajinou a za přítomnost ruských jednotek na Krymském poloostrově.

PROMSVYAZBANK dostává pokyny přímo od prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, a poskytuje tedy finanční a materiální podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za destabilizaci východní Ukrajiny a za protiprávní anexi Krymu.

PROMSVYAZBANK působí na Krymském poloostrově.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(též známa jako Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Založena v roce 1922 jako banka a v roce 2007 jako rozvojový institut

Adresa: 9 prospekt Akademika Sacharova, Moskva, Rusko;

Internetové stránky: veb.ru

Přidružené osoby: Igor Shuvalov (Igor Šuvalov), předseda

VEB.RF je významnou institucí pro finanční rozvoj, jejíhož předsedu jmenuje přímo prezident Ruské federace Vladimir Putin, který mu přímo zadává pokyny. VEB.RF vytváří důležitý zdroj příjmů pro ruskou vládu a spravuje její státní penzijní fondy.

VEB.RF hraje aktivní úlohu při diverzifikaci obranného sektoru Ruské federace a realizuje projekty se společnostmi působícími v odvětví obrany, včetně společnosti Rostec, které poskytují podporu činnostem narušujícím a ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

VEB poskytla úvěry malým a středním podnikům na Krymu, který považuje za „prioritní oblast“, a uzavřela partnerství s ministerstvem pro záležitosti Krymu, které je odpovědné za integraci anektované Autonomní republiky Krym do Ruské federace.

V důsledku toho VEB.RF aktivně poskytuje materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu nebo za destabilizaci východní Ukrajiny nebo má z vazby na tyto činitele prospěch.

23.2.2022“