21.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/228

ze dne 16. února 2022,

kterou se mění směrnice 2014/41/EU, pokud jde o její uvedení do souladu s pravidly Unie o ochraně osobních údajů

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 16 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 62 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 (2) má Komise přezkoumat kromě uvedené směrnice jiné právní akty přijaté Unií, které upravují zpracování osobních údajů příslušnými orgány pro účely stanovené v čl. 1 odst. 1 uvedené směrnice. Tento přezkum má za cíl posoudit, zda je třeba tyto právní akty uvést do souladu s uvedenou směrnicí, a pokud je to třeba v příslušném případě předložit nezbytné návrhy na jejich změnu tak, aby byl zaručen soudržný přístup k ochraně osobních údajů v oblasti působnosti uvedené směrnice. Uvedený přezkum identifikoval směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU (3) jako jeden z těchto právních aktů, které mají být změněny.

(2)

Zpracování osobních údajů podle směrnice 2014/41/EU zahrnuje zpracování, výměnu a následné využívání relevantních informací k účelům stanoveným v článku 82 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“). V zájmu jednotnosti a účinné ochrany osobních údajů by zpracování osobních údajů podle směrnice 2014/41/EU mělo být v souladu se směrnicí (EU) 2016/680 v případech, na které se posledně uváděná směrnice vztahuje. Pokud jde o zpracování osobních údajů v souvislosti s druhy řízení, které jsou uvedeny v čl. 4 písm. b), c) a d) směrnice 2014/41/EU, použije se v případech, na které se směrnice (EU) 2016/680 nevztahuje, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (4).

(3)

V souladu s články 1, 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a ke Smlouvě o fungování EU, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání této směrnice a tato směrnice pro ně není závazná ani použitelná.

(4)

V souladu s články 1, 2 a 2a Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko neúčastní přijímání této směrnice a tato směrnice pro ně není závazná ani použitelná.

(5)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (5) a dne 10. března 2021 vydal své stanovisko.

(6)

Směrnice 2014/41/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice 2014/41/EU

Ve směrnici 2014/41/EU se zrušuje článek 20.

Článek 2

Provedení ve vnitrostátním právu

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 14. března 2023. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku 16. února 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

C. BEAUNE


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. ledna 2022.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).