16.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 322/614


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/2478

ze dne 16. prosince 2022,

kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/512/SZBP (1).

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 20. a 21. října 2022 nanejvýš důrazně odsoudila nerozlišující ruské raketové útoky a útoky bezpilotními letadly na civilní obyvatelstvo, civilní objekty a infrastrukturu v Kyjevě a na dalších místech na Ukrajině. Připomínajíc prohlášení ze dne 30. září 2022 a v souladu s rezolucí Valného shromáždění OSN ze dne 12. října 2022 Evropská rada rovněž opětovně potvrdila, že jednoznačně odsuzuje a důrazně odmítá protiprávní anexi ukrajinské Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ruskem. Evropská unie tuto protiprávní anexi nikdy neuzná, tak jako neuznala ani protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu. Evropská rada uvedla, že jednostranná rozhodnutí Ruska záměrně porušují Chartu OSN a zcela otevřeně ignorují mezinárodní řád založený na pravidlech, a Unie je připravena svá omezující opatření vůči Rusku i nadále posilovat.

(4)

Vzhledem k závažnosti situace je vhodné zavést další omezující opatření.

(5)

Zejména je vhodné doplnit některé položky na seznamy právnických osob, subjektů a orgánů obsažené v příloze IV rozhodnutí 2014/512/SZBP, tj. na seznamy subjektů spojených s ruským vojenským a průmyslovým komplexem, na něž se vztahují přísnější vývozní omezení, pokud jde o zboží a technologie dvojího užití, jakož i zboží a technologie, které by mohly přispět k technologickému posílení obranného a bezpečnostního sektoru Ruska. Vzhledem ke konkrétnímu riziku, že některé zboží nebo technologie budou přesměrovány z Krymu nebo Sevastopolu do Ruské federace, je rovněž vhodné do tohoto seznamu konečných uživatelů zahrnout některé Ruskem kontrolované subjekty se sídlem na Krymu nebo v Sevastopolu. Zahrnutí na tento seznam nemá vliv na skutečnost, že Unie neuznává a nadále důrazně odsuzuje protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu Ruskou federací.

(6)

Je rovněž na místě doplnit na seznam subjektů vlastněných nebo kontrolovaných Ruskem, na něž se vztahuje zákaz transakcí, ruskou Banku pro regionální rozvoj.

(7)

Dále je na místě uložit státním příslušníkům Unie zákaz zastávat jakékoli funkce v řídicích orgánech všech právnických osob, subjektů nebo orgánů vlastněných nebo kontrolovaných Ruskem a usazených v Rusku. Toto rozhodnutí rovněž stanoví možnost, aby příslušné orgány udělily svým státním příslušníkům povolení k výkonu těchto funkcí ve stávajících společných podnicích nebo podobných právních uspořádáních, jakož i dceřiných společnostech EU usazených v Rusku, a je-li výkon těchto funkcí nezbytný pro zajištění kritických dodávek energie, nebo pokud se právnická osoba, subjekt nebo orgán podílí na zajištění převozu ropy pocházející ze třetí země přes Rusko a zastávání těchto funkcí slouží k zajištění operací, které nejsou jinak zakázány.

(8)

Rovněž je na místě rozšířit stávající zákaz poskytování určitých služeb na Ruskou federaci a na právnické osoby, subjekty nebo orgány usazené v Rusku o zákaz poskytování reklamy, průzkumu trhu a průzkumu veřejného mínění, jakož i služeb v oblasti testování výrobků a technické kontroly. V souladu s Centrální klasifikací produkce Statistického oddělení Organizace spojených národů, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC prov., 1991, zahrnuje „průzkum trhu a veřejného mínění“ služby související s průzkumem trhu a veřejného mínění. „Technické zkoušky a analýzy“ zahrnují služby testování a analýzy složení a čistoty, testování a analýzy fyzikálních vlastností, testování a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémů, služby technické kontroly, jakož i další technické zkoušky a analýzy. Poskytování technické pomoci související se zbožím vyváženým do Ruska zůstává povoleno, pokud prodej, dodání, převod nebo vývoz tohoto zboží nejsou v době poskytnutí této technické pomoci tímto rozhodnutím zakázány. „Reklamní služby“ zahrnují prodej nebo pronájem reklamního prostoru nebo času a plánování, tvorbu a umísťování reklamy, jakož i jiné reklamní služby.

(9)

Dále je na místě rozšířit zákaz zaměřený na nové investice do ruského odvětví energetiky dodatečným zákazem nových investic do ruského těžebního odvětví s výjimkou činností těžby a dobývání, které se týkají určitých kritických surovin.

(10)

Ruská federace zahájila systematickou mezinárodní kampaň spočívající v manipulaci se sdělovacími prostředky a zkreslování faktů s cílem posílit svou strategii destabilizace sousedních zemí, Unie a jejích členských států. Propaganda se zejména opakovaně a důsledně zaměřuje na evropské politické strany, zejména v období voleb, jakož i na občanskou společnost, žadatele o azyl, ruské etnické menšiny, genderové menšiny a fungování demokratických institucí v Unii a jejích členských státech.

(11)

S cílem ospravedlnit a podpořit svou agresi vůči Ukrajině Ruská federace provádí soustavné a koordinované propagandistické akce, které jsou zaměřené na občanskou společnost v Unii a sousedních zemích a které závažným způsobem zkreslují fakta a manipulují s nimi.

(12)

Uvedená propaganda je šířena prostřednictvím řady sdělovacích prostředků pod stálou přímou či nepřímou kontrolou vedení Ruské federace. Tato opatření představují významnou a přímou hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost Unie. Uvedené sdělovací prostředky mají zásadní význam pro prosazování a podporu agrese proti Ukrajině a pro destabilizaci sousedních zemí.

(13)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině je nutné v souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména s právem na svobodu projevu a informací, jak je uznáno v článku 11 Listiny, zavést další omezující opatření s cílem pozastavit činnost těchto sdělovacích prostředků v Unii nebo zaměřených na Unii. Tato opatření by měla být zachována, dokud nebude agrese vůči Ukrajině ukončena a dokud Ruská federace a její přidružené sdělovací prostředky neukončí propagandistické akce proti Unii a jejím členským státům.

(14)

V souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině, a zejména s právem na svobodu projevu a informací, svobodou podnikání a právem na vlastnictví, které jsou uznány v článcích 11, 16 a 17 Listiny, tato opatření nebrání těmto sdělovacím prostředkům a jejich zaměstnancům, aby v Unii vykonávali jiné činnosti než vysílání, jako je například výzkum a vedení rozhovorů. Těmito opatřeními není zejména dotčena povinnost respektovat práva, svobody a zásady uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, v Listině a v ústavách členských států v rozsahu jejich příslušných oblastí působnosti.

(15)

Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP obsahuje zákaz dovozu surové ropy z Ruska, a to ropovodem či prostřednictvím námořní dopravy. Rozhodnutí 2014/512/SZBP rovněž stanoví dočasné odchylky pro Bulharsko pro dovoz ropovodem a pro dovoz po moři. Uvedené odchylky byly určeny výhradně k zajištění zabezpečení dodávek energie členským státům a měly mezi nimi zachovat rovné podmínky. Je proto vhodné vyjasnit, že stejně jako tomu je v případě členských států dovážejících ruskou surovou ropu ropovodem, nemůže Bulharsko prodávat ropné produkty získané z ruské surové ropy dovezené na základě odchylky kupujícím nacházejícím se v ostatních členských státech nebo ve třetích zemích. Tento zákaz se nevztahuje na doplňování paliva vozidlům a letadlům, v členských státech, které mohou uvedené odchylky uplatňovat. V duchu solidarity s Ukrajinou je nicméně na místě povolit Maďarsku, Slovensku a Bulharsku vyvážet na Ukrajinu některé rafinované ropné produkty získané z ruské surové ropy dovážené na základě dotyčných odchylek, v případě potřeby včetně tranzitu přes jiné členské státy. Bulharsku se rovněž umožňuje vyvážet do třetích zemí určité rafinované ropné produkty získané z ruské surové ropy dovážené na základě dotyčných odchylek. To je nezbytné v zájmu zmírnění environmentálních a bezpečnostních rizik, neboť tyto produkty nemohou být v Bulharsku bezpečně skladovány. Roční vývoz by neměl překročit průměrný roční vývoz těchto produktů za posledních pět let.

(16)

Je vhodné dále objasnit a změnit výjimky ze zákazu dovozu výrobků z oceli, které buď pocházejí, nebo byly vyvezeny z Ruska

(17)

Je rovněž na místě zavést nebo rozšířit některé výjimky nebo odchylky týkající se některých opatření, jakož i provést v normativním textu určité technické opravy.

(18)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(19)

Rozhodnutí 2014/512/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2014/512/SZBP se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Ode dne 12. dubna 2022 se zakazuje kotovat v obchodních systémech registrovaných nebo uznaných v Unii převoditelné cenné papíry jakékoli právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jsou usazeny v Rusku a jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví, a poskytovat služby s nimi související; ode dne 29. ledna 2023 se zakazuje přijímat tyto převoditelné cenné papíry k obchodování.“

2)

Článek 1aa se mění takto:

a)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1b.   Od 16. ledna 2023 se zakazuje zastávat jakékoli funkce v řídicích orgánech:

a)

právnických osob, subjektů nebo orgánů, které jsou usazeny v Rusku a jsou pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví nebo v nichž má Rusko, jeho vláda nebo jeho centrální banka právo podílet se na zisku nebo s nimiž má Rusko, jeho vláda nebo jeho centrální banka jiný významný hospodářský vztah;

b)

právnických osob, subjektů nebo orgánů, které jsou usazeny v Rusku a které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce nebo

c)

právnických osob, subjektů nebo orgánů usazených v Rusku, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Tento zákaz se nevztahuje na žádnou právnickou osobu, subjekt nebo orgán uvedené v odstavci 1, na něž se vztahuje odstavec 1a.

1c.   Odchylně od odstavce 1b mohou příslušné orgány povolit zastávání funkce v řídícím orgánu právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v odstavci 1b, pokud určí, že tato právnická osoba, subjekt nebo orgán je

a)

společným podnikem nebo podobným právním uspořádáním, které zahrnují právnickou osobu, subjekt nebo orgán uvedené v odstavci 1b a které byly uzavřeny právnickou osobou, subjektem nebo orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu před 17. prosincem 2022, nebo

b)

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedeným v odstavci 1b, který byl v Rusku usazen před 17. prosincem 2022 a který vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu.

1d.   Odchylně od odstavce 1b mohou příslušné orgány povolit zastávání funkce v řídícím orgánu právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v odstavci 1b, pokud určí, že zastávání této funkce je nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie.

1e.   Odchylně od odstavce 1b mohou příslušné orgány povolit zastávání funkce v řídícím orgánu právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v odstavci 1b, pokud určí, že tato právnická osoba, subjekt nebo orgán je zapojen do převážení ropy pocházející ze třetí země přes Rusko a že zastávání této funkce slouží k zajištění operací, které nejsou zakázány podle článků 4o a 4p.“

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„2d.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se do 18. března 2023 nevztahuje na plnění smluv uzavřených s právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v části C přílohy X přede dnem 17. prosince 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

2e.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na přijímání plateb, které mají uhradit právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v části C přílohy X podle smluv provedených před 18. březnem 2023.“

;

c)

v odstavci 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

transakce včetně prodeje, které jsou nezbytně nutné k likvidaci společných podniků nebo podobných právních uspořádání, které byly uzavřeny před 16. březnem 2022 a které zahrnují právnickou osobu, subjekt nebo orgán uvedené v odstavci 1, do 30. června 2023;“

d)

vkládá se nový odstavec, který znějí:

„3a.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit transakce, které jsou nezbytně nutné pro stažení investic a úplné stažení subjektů uvedených v odstavci 1 nebo jejich dceřiných společností v Unii z právnické osoby, subjektu nebo orgánu usazených v Unii, a to do 30. června 2023.“

;

e)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1c, 1d, 1e a 3a do dvou týdnů od jeho udělení.“

;

3)

Článek 1k se nahrazuje tímto:

„Článek 1k

„1   Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo účetnické a auditorské služby, včetně povinného auditu, nebo služby daňového poradenství nebo poradenské služby v oblasti podnikání a řízení nebo v oblasti vztahů s veřejností:

a)

vládě Ruska nebo

b)

právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat architektonické a inženýrské služby, právní poradenské služby a poradenské služby v oblasti IT:

a)

vládě Ruska nebo

b)

právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku.

2a.   Zakazuje se poskytovat služby průzkumu trhu a veřejného mínění, technické zkoušky a analýzy a reklamní služby:

a)

vládě Ruska nebo

b)

právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 5. července 2022 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 4. červnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné.

4.   Odstavec 2 se nevztahuje na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 8. ledna 2023 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 7. říjnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné.

4a.   Odstavec 2a se nevztahuje na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 16. ledna 2023 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 17. prosincem 2022 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv.

5.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro výkon práva na obhajobu v soudním řízení a práva na účinnou právní ochranu.

6.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, jakož i k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě, pokud je toto poskytování služeb v souladu s cíli tohoto rozhodnutí a rozhodnutí 2014/145/SZBP.

7.   Odstavce 1, 2 a 2a se nevztahují na poskytování služeb určených k výlučnému použití právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo partnerské země uvedené na seznamu v příloze VII.

8.   Odstavce 2 a 2a se nevztahují na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, naléhavou prevenci nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo v reakci na přírodní katastrofy.

9.   Odstavec 2 se nevztahuje na poskytování služeb, které jsou nezbytné pro aktualizaci softwaru pro nevojenské použití a nevojenské koncové uživatele a jež jsou dovoleny podle čl. 3 odst. 3 písm. d) a čl. 3a odst. 3 písm. d).

10.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 2a mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, služby v nich uvedené povolit, pokud určí, že jsou nezbytné pro:

a)

humanitární účely, jako jsou dodávky nebo usnadnění dodávek pomoci, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo převozu humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuaci;

b)

činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku;

c)

fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států nebo partnerských zemí v Rusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva;

d)

zajištění kritických dodávek energie v rámci Unie a nákup, dovoz nebo přepravu titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie;

e)

zajištění nepřetržitého provozu infrastruktur, hardwaru a softwaru, které mají zásadní význam pro lidské zdraví a bezpečnost nebo pro bezpečnost životního prostředí;

f)

zřizování, provoz, údržbu, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací nebo kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje nebo

g)

poskytování služeb elektronických komunikací telekomunikačními operátory Unie, jež jsou nezbytné pro provoz, údržbu a bezpečnost, včetně kybernetické bezpečnosti, služeb elektronických komunikací v Rusku, na Ukrajině, v Unii, mezi Ruskem a Unií a mezi Ukrajinou a Unií a pro služby datových center v Unii.

11.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce 10 do dvou týdnů po jeho udělení.“;

4)

Článek 4a se nahrazuje tímto:

„Článek 4a

1.   Zakazuje se:

a)

nabývat jakékoli nové nebo zvyšovat jakékoli stávající účasti na právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku;

b)

poskytovat nové půjčky nebo úvěry nebo být součástí jakéhokoli ujednání o poskytnutí nové půjčky nebo úvěru nebo jinak poskytovat financování včetně vlastního kapitálu jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku, nebo jehož doloženým účelem je financování takové právnické osoby, subjektu či orgánu;

c)

vytvářet jakýkoli nový společný podnik s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku;

d)

poskytovat investiční služby přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a), b) a c).

2.   Zakazuje se:

a)

nabývat jakékoli nové nebo zvyšovat jakékoli stávající účasti na právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví těžby a dobývání v Rusku;

b)

poskytovat nové půjčky nebo úvěry nebo být součástí jakéhokoli ujednání o poskytnutí nové půjčky nebo úvěru nebo jinak poskytovat financování včetně vlastního kapitálu jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví těžby a dobývání v Rusku, nebo jehož doloženým účelem je financování takové právnické osoby, subjektu či orgánu;

c)

vytvářet jakýkoli nový společný podnik s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví těžby a dobývání v Rusku;

d)

poskytovat investiční služby přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a), b) a c).

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, jakoukoli činnost uvedenou v odstavci 1, pokud určí, že:

a)

je to nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie, jakož i k přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, není-li to zakázáno podle článku 4o nebo 4p, z Ruska nebo přes Rusko do Unie; nebo

b)

se to týká výlučně právnické osoby, subjektu nebo orgánu působících v odvětví energetiky v Rusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva některého členského státu.

4.   Dotčený členský stát nebo členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 3 do dvou týdnů po jeho udělení.

5.   Zákaz uvedený v odstavci 2 se nevztahuje na těžební činnosti a dobývání surovin, které poskytují nejvyšší hodnotu z výroby určitých materiálů nebo mají za svůj primární cíl jejich výrobu. Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento odstavec vztahovat.“

5)

Článek 4d se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5b.   Pokud jde o zboží uvedené v části C přílohy XI nařízení (EU) č. 833/2014, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 4 se do 16. ledna 2023 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 17. prosincem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

;

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„6b.   Odchylně od odstavce 4 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit poskytování technické pomoci v souvislosti s používáním zboží a technologií uvedených v odstavci 1, pokud shledají, že poskytnutí takové technické pomoci je nezbytné k zabránění kolizím mezi družicemi nebo jejich nezamýšlenému opětovnému vstupu do atmosféry.

6c.   Odchylně od odstavců 1 a 4 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží kódů KN 8517 71 00, 8517 79 00 a 9026 00 00 uvedeného v části B přílohy XI nařízení (EU) č. 833/2014 nebo související technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc, pokud shledají, že je to nezbytné pro zdravotnické nebo farmaceutické účely nebo pro humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace.

Při rozhodování o žádosti o povolení pro zdravotnické, farmaceutické nebo humanitární účely v souladu s tímto odstavcem neudělí příslušné vnitrostátní orgány povolení k vývozu žádné fyzické či právnické osobě, subjektu ani orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zboží mohlo být určeno ke konečnému vojenskému použití.“

6)

V článku 4ha se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 5, 5a a 5b do dvou týdnů od jeho udělení. “

7)

Článek 4i se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písm. d) nahrazuje tímto:

„d)

dovážet od 30. září 2023 nebo přímo či nepřímo nakupovat výrobky ze železa a oceli uvedené v příloze XVII nařízení (EU) č. 833/214, jsou-li zpracovány ve třetí zemi a obsahují-li výrobky ze železa a oceli pocházející z Ruska, jak je uvedeno v příloze XVII; pokud jde o výrobky uvedené v příloze XVII zpracované ve třetí zemi a obsahující výrobky z oceli pocházející z Ruska kódu KN 7207 11 nebo 7207 12 10 nebo 7224 90, použije se tento zákaz ode dne 1. dubna 2024 pro výrobky kódu KN 7207 11 a ode dne 1. října 2024 pro výrobky kódů KN 7207 12 10 a 7224 90.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud jde o zboží uvedené v části B přílohy XVII nařízení (EU) č. 833/2014, které není uvedeno v části A téže přílohy, a aniž je dotčen odstavec 4, zákazy uvedené v odstavci 1 se do 8. ledna 2023 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 7. říjnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné. Toto ustanovení se nepoužije na zboží kódů KN 7207 11, 7207 12 10 a 7224 90, na něž se použijí odstavce 4, 5 a 5a.“

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a.   Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na dovoz, nákup nebo přepravu níže uvedeného množství zboží kódu KN 7224 90 nebo na související technickou či finanční pomoc:

a)

147 007 metrických tun v období od 17. prosince 2022 do 31. prosince 2023;

b)

110 255 metrických tun v období od 1. ledna 2024 do 30. září 2024.“;

d)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Dovozní kvóty stanovené v odstavcích 4, 5 a 5a spravují Komise a členské státy v souladu se systémem správy celních kvót stanoveným v článcích 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*1).“

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“."

8)

Článek 4k se mění takto:

a)

odstavec 3b se nahrazuje tímto:

„3b.   Pokud jde o zboží uvedené na seznamu v části B přílohy XXI nařízení (EU) č. 833/2014, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 8. ledna 2023 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 7. říjnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

Toto ustanovení se nevztahuje na zboží kódu KN 2905 11 uvedené v části B přílohy XXI nařízení (EU) č. 833/2014, na které se vztahuje odstavec 3ba.“

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3ba.   Pokud jde o zboží kódu KN 2905 11 uvedené v části B přílohy XXI nařízení (EU) č. 833/2014, zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se do 18. června 2023 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 7. říjnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

9)

Článek 4m se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud jde o zboží uvedené na seznamu v části A přílohy XXIII nařízení (EU) č. 833/2014, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 10. července 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 9. dubnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

b)

odstavec 3b se nahrazuje tímto:

„3a   . Pokud jde o zboží kódů KN 2701, 2702, 2703, 2704 uvedené na seznamu v části A přílohy XXIII nařízení (EU) č. 833/2014, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 8. ledna 2023 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 7. říjnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3b.   Pokud jde o zboží uvedené na seznamu v části B přílohy XXIII nařízení (EU) č. 833/2014, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 16. ledna 2023 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 17. prosincem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

;

d)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4a.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží kódů KN 8417 20, 8419 81 80 a 8438 10 10 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že dotčené zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro osobní potřebu fyzických osob v domácnosti.“

;

e)

odstavec 5a se nahrazuje tímto:

„5a.   Při rozhodování o žádosti o povolení podle odstavců 5 a 5a neudělí příslušné orgány povolení k vývozu žádné fyzické či právnické osobě, subjektu ani orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zboží mohlo být určeno k vojenskému konečnému použití.“

10)

Článek 4o se mění takto:

a)

v odstavci 7 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Od 5. února 2023 je zakázáno převádět nebo přepravovat ropné produkty kódu KN 2710 získané ze surové ropy dovezené na základě odchylky udělené příslušným bulharským orgánem podle odstavce 5 do jiných členských států nebo do třetích zemí nebo prodávat tyto ropné produkty kupujícím v jiných členských státech nebo ve třetích zemích.

Odchylně od zákazu uvedeného v druhém pododstavci mohou příslušné orgány Bulharska za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz na Ukrajinu některých ropných produktů, které byly získány ze surové ropy dovezené podle odstavce 5, pokud shledají, že:

a)

produkty jsou určeny k výhradnímu použití na Ukrajině;

b)

účelem takového prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu není obcházení zákazů uvedených v druhém pododstavci.

Odchylně od zákazu uvedeného v druhém pododstavci mohou příslušné orgány Bulharska za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz určitých ropných produktů uvedených v příloze XXXII nařízení (EU) č. 833/2014, které byly získány ze surové ropy dovezené podle odstavce 5, do jakékoli třetí země, v rámci vývozních objemových kvót uvedených v uvedené příloze, pokud zjistí, že:

a)

tyto produkty nemohou být skladovány v Bulharsku z důvodu environmentálních a bezpečnostních rizik;

b)

účelem takového prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu není obcházení zákazů uvedených v druhém pododstavci.

Bulharsko informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle třetího pododstavce do dvou týdnů po jeho udělení.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se mají odchylky stanovené ve čtvrtém pododstavci vztahovat.“

b)

v odstavci 8 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Odchylně od zákazů uvedených ve třetím pododstavci mohou příslušné orgány Maďarska a Slovenska od 5. února 2023 za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz na Ukrajinu některých ropných produktů, které byly získány ze surové ropy dovezené podle odst. 3 písm. d), pokud shledají, že:

a)

produkty jsou určeny k výhradnímu použití na Ukrajině;

b)

účelem takového prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu není obcházení zákazů uvedených ve třetím pododstavci.

Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do dvou týdnů po jeho udělení.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má odchylka stanovená v pátém pododstavci vztahovat.“

11)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4r

1.   Odchylně od článků 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j a 4m mohou příslušné orgány povolit do 30. září 2023 prodej, dodávku nebo převod zboží a technologií uvedených v přílohách II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX a XXIII nařízení (EU) č. 833/2014, jakož i v příloze I nařízení (EU) 2021/821, pokud je takový prodej, dodávka nebo převod nezbytně nutný pro stažení investic z Ruska nebo ukončení obchodních činností v Rusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

zboží a technologie jsou vlastněny státním příslušníkem členského státu nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou založeny nebo zřízeny podle práva některého členského státu, nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem či orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu nebo jsou jimi výhradně či společně ovládány; a

b)

příslušné orgány, které rozhodují o žádostech o povolení, nemají dostatečné důvody domnívat se, že by zboží mohlo být určeno pro vojenského konečného uživatele nebo by mohlo mít vojenské konečné použití v Rusku; a

c)

dotčené zboží a technologie se fyzicky nacházely v Rusku předtím, než pro ně vstoupily v platnost příslušné zákazy uvedené v článcích 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j nebo 4m.

2.   Odchylně od článků 4i a 4k mohou příslušné orgány do 30. září 2023 povolit dovoz nebo převod zboží uvedeného v přílohách XVII a XXI nařízení (EU) č. 833/2014, pokud je takový dovoz nebo převod nezbytně nutný pro stažení investic z Ruska nebo ukončení obchodních činností v Rusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

zboží je vlastněno státním příslušníkem členského státu nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou založeny nebo zřízeny podle práva některého členského státu, nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem či orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu nebo jsou jimi výhradně či společně ovládány; a

b)

dotčené zboží se fyzicky nacházelo v Rusku předtím, než pro něj vstoupily v platnost příslušné zákazy uvedené v článcích 4i a 4k.

3.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1 a 2 do dvou týdnů od jeho udělení.“

12)

Přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Bod 12 se použije na jeden nebo několik subjektů uvedených v bodě 2) přílohy tohoto rozhodnutí ode dne 1. února 2023 a za předpokladu, že tak Rada po posouzení příslušných případů jednomyslně rozhodne.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. prosince 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


PŘÍLOHA

1)

Příloha IV rozhodnutí 2014/512/CFSP se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

Seznam právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 3 odst. 7, čl. 3a odst. 7 a čl. 3b odst. 1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF

Moscow Institute of Physics and Technology

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC

Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC ‘35th Shipyard’

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Astrakhan Shipyard’

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Aysberg Central Design Bureau’

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Baltic Shipbuilding Factory’

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Krasnoye Sormovo Plant OJSC’

United Shipbuilding Corporation JSC SC ‘Zvyozdochka’

United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’

United Shipbuilding Corporation ‘Scientific Research Design Technological Bureau Onega’

United Shipbuilding Corporation ‘Sredne-Nevsky Shipyard’

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute ‘Argon’

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ‘October’

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’

United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC

"Aeropribor-Voskhod", JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP "Avitec", JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC “I.S. Brook” INEUM

SPE "Krasnoznamenets", JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA "Impuls", JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB "Technika"

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC’.

2)

V příloze IX rozhodnutí 2014/512/SZBP se doplňují tyto položky:

 

‘NTV/NTV Mir

 

Rossiya 1

 

REN TV

 

Pervyi Kanal’.

3)

Příloha X rozhodnutí 2014/512/SZBP se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA X

SEZNAM PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 1aa

Část A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

ČÁST B

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

ČÁST C

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK“.