1.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/22


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/1093

ze dne 30. června 2022

o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ozbrojených sil Moldavské republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/509 (1) byl zřízen Evropský mírový nástroj, kterým členské státy financují činnost Unie v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky zaměřenou na zachovávání míru, předcházení konfliktům a posilování mezinárodní bezpečnosti podle čl. 21 odst. 2 písm. c) Smlouvy. V souladu s čl. 1 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 mohou být z Evropského mírového nástroje financovány konkrétně akce k posílení kapacit třetích států a regionálních a mezinárodních organizací souvisejících s vojenskými a obrannými záležitostmi.

(2)

V globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie z roku 2016 jsou stanoveny cíle posílení bezpečnosti a obrany, investovaní do odolnosti států a společností ve východním sousedství Unie, vypracování integrovaného přístupu ke konfliktům a krizím, prosazování a podpora kooperativních regionálních uspořádání a posilování globální správy a řízení na základě mezinárodního práva, včetně dodržování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva.

(3)

Dne 21. března 2022 schválila Rada Strategický kompas s cílem stát se silnějším a schopnějším zajišťovatelem bezpečnosti, mimo jiné větším využíváním Evropského mírového nástroje na podporu obranných schopností partnerů.

(4)

Unie je odhodlána rozvíjet úzké vztahy na podporu silné, nezávislé a prosperující Moldavské republiky na základě Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda o přidružení“), jejíž součástí je prohloubená a komplexní zóna volného obchodu, a podporovat úsilí o politické přidružení a hospodářskou integraci a současně pevně podporovat svrchovanost a územní celistvost Moldavské republiky v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic. Podle článku 5 dohody o přidružení mají Unie a Moldavská republika nadále usilovat o zintenzivnění svého dialogu a spolupráce a podporovat postupné sbližování v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně společné bezpečnostní a obranné politiky (dále jen „SBOP“), a mají se zabývat zejména otázkami předcházení konfliktům, řešení krizí, regionální stability, odzbrojení, nešíření zbraní, kontroly zbraní a kontroly vývozu.

(5)

Unie uznává významný přínos Moldavské republiky k SBOP Unie, včetně toho, že Moldavská republika trvale přispívá k výcvikové misi Evropské unie v Mali.

(6)

Toto rozhodnutí rozvíjí rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/2136 (3), pokud jde o trvalý závazek Unie podporovat posilování kapacit ozbrojených sil Moldavské republiky v oblastech prioritních potřeb.

(7)

Dopisem ze dne 20. dubna 2022 adresovaným vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) požádal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a evropské integrace Moldavské republiky v souladu s čl. 59 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 Unii o podporu pro ozbrojené síly Moldavské republiky posílením kapacit logistiky, mobility, velení a řízení, kybernetické obrany, bezpilotního vzdušného průzkumu a taktických komunikačních služeb.

(8)

Opatření pomoci mají být prováděna s přihlédnutím k zásadám a požadavkům stanoveným v rozhodnutí (SZBP) 2021/509, zejména při dodržení společného postoje Rady 2008/944/SZBP (4), a v souladu s pravidly pro plnění příjmů a výdajů financovaných z Evropského mírového nástroje.

(9)

Rada znovu potvrzuje své odhodlání chránit, prosazovat a naplňovat lidská práva, základní svobody a demokratické zásady a posilovat právní stát a řádnou správu věcí veřejných v souladu s Chartou Organizace spojených národů (OSN), Všeobecnou deklarací lidských práv a mezinárodním právem, zejména s mezinárodním právem v oblasti lidských práv a mezinárodním humanitárním právem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zřízení, cíle, oblast působnosti a doba trvání

1.   Zřizuje se opatření pomoci ve prospěch Moldavské republiky (dále jen „příjemce“), jež bude financováno z Evropského mírového nástroje (dále jen „opatření pomoci“).

2.   Celkovým cílem opatření pomoci je přispět k posílení kapacit ozbrojených sil Moldavské republiky za účelem zvýšení národní bezpečnosti, stability a odolnosti v odvětví obrany, a to v souladu s politikou Unie. Na základě předchozí podpory poskytované Evropským mírovým nástrojem umožní opatření pomoci ozbrojeným silám Moldavské republiky posílit operační účinnost, urychlit dosažení souladu s normami Unie a interoperabilitu, a tím lépe chránit civilní obyvatelstvo v případě krizí a mimořádných situacích. Opatření pomoci rovněž posílí schopnosti příjemce, pokud jde o jeho účast v unijních vojenských misích a operacích SBOP, jakož i v dalších mnohonárodních operacích. Specifickým cílem opatření pomoci je posílit kapacity ozbrojených sil Moldavské republiky v oblasti logistiky, mobility, řízení a kontroly, kybernetické obrany, bezpilotních vzdušných průzkumů a taktických komunikačních jednotek.

3.   K dosažení cílů stanovených v odstavci 2 je z opatření pomoci financováno poskytování následujícího vybavení, které není určené k použití smrtící síly, dodávek a služeb, včetně výcviku souvisejícího s vybavením jednotek velitelství pozemních sil ozbrojených sil Moldavské republiky v rámci opatření pomoci:

a)

logistické vybavení;

b)

vybavení pro mobilitu;

c)

zařízení pro velení a řízení;

d)

zařízení pro kybernetickou obranu;

e)

zařízení pro bezpilotní vzdušný průzkum a

f)

taktická komunikační zařízení.

4.   Doba trvání opatření pomoci je 36 měsíců ode dne uzavření první smlouvy mezi správcem pro opatření pomoci, který jedná jakožto schvalující osoba, a subjekty uvedenými v čl. 4 odst. 2 tohoto rozhodnutí v souladu s čl. 32 odst. 2 písm. a) rozhodnutí (SZBP) 2021/509.

Článek 2

Finanční ustanovení

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s opatřením pomoci činí 40 000 000 EUR.

2.   Veškeré výdaje jsou spravovány v souladu s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a pravidly pro plnění příjmů a výdajů financovaných z Evropského mírového nástroje.

Článek 3

Ujednání s příjemcem

1.   Vysoký představitel uzavře s příjemcem ujednání nezbytná k zajištění toho, aby příjemce dodržoval požadavky a podmínky stanovené tímto rozhodnutím, jakožto podmínku pro poskytování podpory v rámci opatření pomoci.

2.   Ujednání uvedená v odstavci 1 musí obsahovat ustanovení zavazující příjemce, aby zajistil:

a)

dodržování příslušného mezinárodního práva, zejména mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany jednotek ozbrojených sil Moldavské republiky podporovaných v rámci opatření pomoci;

b)

řádné a efektivní používání veškerých prostředků poskytnutých v rámci opatření pomoci k účelům, k nimž byly poskytnuty;

c)

dostatečnou údržbu veškerých prostředků poskytnutých v rámci opatření pomoci, aby se zajistila jejich použitelnost a operační dostupnost během celého jejich životního cyklu;

d)

aby žádné prostředky poskytnuté v rámci opatření pomoci nebyly na konci svého životního cyklu ztraceny nebo převedeny bez souhlasu výboru Evropského mírového nástroje, zřízeného rozhodnutím (SZBP) 2021/509, ve prospěch jiných osob či subjektů, než které jsou určeny v těchto ujednáních.

3.   Ujednání uvedená v odstavci 1 musí obsahovat ustanovení o pozastavení a ukončení podpory v rámci opatření pomoci, je-li zjištěno, že příjemce porušuje povinnosti stanovené v odstavci 2.

Článek 4

Provádění

1.   Vysoký představitel odpovídá za zajištění toho, aby toto rozhodnutí bylo prováděno v souladu s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a s pravidly pro plnění příjmů a výdajů financovaných z Evropského mírového nástroje, a to v souladu s integrovaným metodickým rámcem pro hodnocení a identifikaci požadovaných opatření a kontrol pro opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje.

2.   Činnosti uvedené v čl. 1 odst. 3 může provádět:

a)

Estonské centrum pro obranné investice, pokud jde o čl. 1 odst. 3 písm. a), b), c), e) a f); a

b)

akademie elektronické správy, pokud jde o čl. 1 odst. 3 písm. d).

Článek 5

Monitorování, kontrola a hodnocení

1.   Vysoký představitel zajistí, aby bylo monitorováno dodržování povinností stanovených v souladu s článkem 3 ze strany příjemce. Uvedeným monitorováním se zajistí informovanost o souvislostech a rizicích porušování povinností stanovených v souladu s článkem 3 a přispěje se k předcházení tohoto porušování, včetně porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva jednotkami ozbrojených sil Moldavské republiky podporovaných z opatření pomoci.

2.   Kontrola vybavení a dodávek po odeslání je organizována takto:

a)

ověření dodání spočívající v tom, že osvědčení o dodání mají podepsat síly koncového uživatele při převodu vlastnictví;

b)

podávání zpráv o činnostech spočívající v tom, že příjemce má podávat každoročně zprávu o činnostech prováděných za pomoci určeného vybavení až do okamžiku, než má Politický a bezpečnostní výbor za to, že takové podávání zpráv již není zapotřebí;

c)

kontrola na místě spočívající v tom, že příjemce má umožnit vysokému představiteli provést na požádání kontrolu na místě.

3.   Vysoký představitel provede hodnocení v podobě strukturovaného prvního posouzení opatření pomoci šest měsíců po prvním dodání vybavení. Součástí hodnocení mohou být návštěvy na místě za účelem kontroly vybavení, dodávek a služeb dodaných v rámci opatření pomoci nebo jakékoli jiné účinné formy nezávisle získaných informací. Po skončení dodání vybavení, dodávek a služeb v rámci opatření pomoci se provede závěrečné hodnocení s cílem posoudit, zda opatření pomoci přispělo k dosažení stanovených cílů.

Článek 6

Podávání zpráv

Během prováděcího období předkládá vysoký představitel v souladu s článkem 63 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 Politickému a bezpečnostnímu výboru pravidelné půlroční zprávy o provádění opatření pomoci. Správce pro opatření pomoci pravidelně informuje výbor Evropského mírového nástroje zřízený rozhodnutím (SZBP) 2021/509 o plnění příjmů a výdajů v souladu s článkem 38 uvedeného rozhodnutí, a to včetně poskytování informací o zúčastněných zhotovitelích, dodavatelích, poskytovatelích a subdodavatelích.

Článek 7

Pozastavení a ukončení

1.   Politický a bezpečnostní výbor může v souladu s článkem 64 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 rozhodnout o úplném nebo částečném pozastavení provádění opatření pomoci.

2.   Politický a bezpečnostní výbor může doporučit, aby Rada opatření pomoci ukončila.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 30. června 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/509 ze dne 22. března 2021 o zřízení Evropského mírového nástroje a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2015/528 (Úř. věst. L 102, 24.3.2021, s. 14).

(2)  Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 4.

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/2136 ze dne 2. prosince 2021 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ozbrojených sil Moldavské republiky (Úř. věst. L 432, 3.12.2021, s. 63).

(4)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).