23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 94/4


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2022/464

ze dne 21. března 2022,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, pokud jde o povolení udělené Republice Slovinsko nadále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 287 bodu 15 směrnice 2006/112/ES umožňuje Slovinsku poskytnout osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) osobám povinným k dani, jejichž roční obrat je nejvýše 25 000 EUR.

(2)

Prováděcím rozhodnutím Rady 2013/54/EU (2) bylo Slovinsku povoleno zavést s platností do 31. prosince 2015 zvláštní opatření odchylující se od čl. 287 bodu 15 směrnice 2006/112/ES a osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat je nejvýše roven částce 50 000 EUR (dále jen „zvláštní opatření“). Doba uplatňování zvláštního opatření byla dvakrát prodloužena, naposledy prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2018/1700 (3), a to do 31. prosince 2021.

(3)

Dopisem, který Komise zaevidovala dne 27. října 2021, požádalo Slovinsko o povolení nadále uplatňovat zvláštní opatření do 31. prosince 2024, což je datum, do kterého mají členské státy provést směrnici Rady (EU) 2020/285 (4). Z uvedené směrnice vyplývá, že od 1. ledna 2025 budou členské státy moci osvobodit od DPH dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečněná osobami povinnými k dani, jejichž roční obrat v daném členském státě nepřesahuje prahovou hodnotu 85 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně.

(4)

Podle čl. 395 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2006/112/ES předala Komise dopisem ze dne 15. listopadu 2021 žádost Slovinska ostatním členským státům. Dopisem ze dne 16. listopadu 2021 uvědomila Komise Slovinsko, že má k dispozici veškeré údaje potřebné k posouzení žádosti.

(5)

Zvláštní opatření je v souladu se směrnicí (EU) 2020/285, jejímž cílem je snížit zátěž malých podniků spojenou s dodržováním předpisů a zabránit narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

(6)

Zvláštní opatření zůstane dobrovolné, neboť osoby povinné k dani si stále budou moci zvolit běžný režim DPH podle článku 290 směrnice 2006/112/ES.

(7)

Z informací poskytnutých Slovinskem vyplývá, že zvláštní opatření bude mít jen zanedbatelný vliv na celkovou výši daňových příjmů Slovinska vybraných na stupni konečné spotřeby.

(8)

Po vstupu nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/769 (5) v platnost nebude Slovinsko provádět výpočet náhrad, pokud jde o výkaz vlastních zdrojů z DPH za rozpočtový rok 2021 a roky následující.

(9)

Vzhledem k tomu, že zvláštní opatření má příznivý dopad na zjednodušení povinností souvisejících s DPH, neboť snižuje administrativní zátěž malých podniků i daňové správy, jakož i jejich náklady spojené s dodržováním předpisů, a vzhledem k tomu, že nemá významný dopad na celkové příjmy z DPH, by se Slovinsku mělo povolit, aby zvláštní opatření uplatňovalo i nadále.

(10)

Zvláštního opatření by mělo být uplatňováno po omezenou dobu. Tato doba by však měla být dostatečně dlouhá, aby Komise mohla posoudit účinnost a přiměřenost stávající prahové hodnoty. Kromě toho podle čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2020/285 mají členské státy do 31. prosince 2024 přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 1 uvedené směrnice, která mění směrnici 2006/112/ES, a používat tyto předpisy ode dne 1. ledna 2025. Je tudíž vhodné Slovinsku povolit, aby zvláštní opatření uplatňovalo do 31. prosince 2024.

(11)

Aby se zabránilo rušivým účinkům, mělo by být Slovinsku umožněno i nadále uplatňovat dotyčné zvláštní opatření bez přerušení. Požadované povolení by tedy mělo být uděleno se zpětnou působností od 1. ledna 2022, aby se plynule navázalo na předchozí opatření podle prováděcího rozhodnutí 2013/54/EU.

(12)

Prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 2 prováděcího rozhodnutí 2013/54/EU se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 1. ledna 2013 do dne 31. prosince 2024.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Republice Slovinsko.

V Bruselu dne 21. března 2022.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/54/EU ze dne 22. ledna 2013, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 22, 25.1.2013, s. 15).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/1700 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 285, 13.11.2018, s. 78).

(4)  Směrnice Rady (EU) 2020/285 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem sledování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky (Úř. věst. L 62, 2.3.2020, s. 13).

(5)  Nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/769 ze dne 30. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 165, 11.5.2021, s. 9).