15.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 87/56


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/430

ze dne 15. března 2022,

kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/512/SZBP (1).

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok. Uvedený útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(4)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. února 2022 nanejvýš důrazně odsoudila nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě porušuje mezinárodní právo a zásady Charty OSN a ohrožuje evropskou a celosvětovou bezpečnost a stabilitu. Evropská rada vyzvala k urychlenému vypracování a přijetí dalšího souboru individuálních a hospodářských sankcí.

(5)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině je vhodné zavést další omezující opatření. Zejména je vhodné zakázat veškeré transakce s některými státem vlastněnými podniky. Je rovněž vhodné zakázat poskytování veškerých ratingových služeb všem ruským osobám nebo subjektům, jakož i poskytování přístupu k veškerým službám předplatného souvisejícím s ratingovými činnostmi. Kromě toho je vhodné zpřísnit omezení vývozu zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému posílení ruského obranného a bezpečnostního sektoru, a rozšířit seznam osob spojených s ruskou obrannou a průmyslovou základnou, na něž se tato omezení vztahují. Dále je vhodné zakázat nové investice do ruského odvětví energetiky a zavést komplexní omezení vývozu zařízení, technologií a služeb pro energetický průmysl v Rusku, s výjimkou jaderného průmyslu a navazujícího odvětví přepravy a přenosu energie. V neposlední řadě je vhodné zavést další obchodní omezení týkající se železa a oceli, jakož i luxusního zboží.

(6)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(7)

Rozhodnutí 2014/512/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2014/512/SZBP se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1aa

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo uzavírat jakékoli transakce s:

a)

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny v Rusku a jsou pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví nebo v nichž má Rusko, jeho vláda nebo ruská centrální banka právo podílet se na zisku nebo s nimiž má Rusko, jeho vláda nebo ruská centrální banka jiný významný hospodářský vztah a které jsou uvedeny na seznamu v příloze X;

b)

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny mimo Unii a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených na seznamu v příloze X; nebo

c)

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého subjektu uvedeného v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

2.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se do 15. května 2022 nevztahuje na plnění smluv uzavřených přede dnem 16. března 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

3.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na:

a)

transakce, které jsou striktně nezbytné k nákupu, dovozu nebo přepravě fosilních paliv, zejména uhlí, ropy a zemního plynu, jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy, z Ruska nebo přes Rusko do Unie;

b)

transakce týkající se energetických projektů mimo Rusko, ve kterých jsou některá právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v příloze X minoritním vlastníkem.“

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1g

1.   Ode dne 15. dubna 2022 se zakazuje poskytovat ratingové služby jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku.

2.   Ode dne 15. dubna 2022 se zakazuje poskytovat jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku přístup ke službám předplatného v souvislosti s ratingovými činnostmi.

3.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na státní příslušníky členských států a na fyzické osoby, které mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě.“

3)

V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Při rozhodování o žádosti o povolení v souladu s odstavci 4 a 5 neudělí příslušné orgány povolení, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že:

i)

konečným uživatelem by mohl být vojenský konečný uživatel, fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedení na seznamu v příloze IV nebo že by zboží mohlo být určeno k vojenskému konečnému použití;

ii)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 či poskytování související technické či finanční pomoci jsou určeny pro letectví či kosmický průmysl; nebo

iii)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytování související technické nebo finanční pomoci jsou určeny pro odvětví energetiky, ledaže jsou tento prodej, dodávky, převod nebo vývoz nebo související technická nebo finanční pomoc povoleny v rámci výjimek uvedených v čl. 4 odst. 3 až 6.“

4)

V článku 3a se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Při rozhodování o žádosti o povolení v souladu s odstavci 4 a 5 tohoto článku neudělí příslušné orgány povolení, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že:

i)

konečným uživatelem by mohl být vojenský konečný uživatel, fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedení na seznamu v příloze IV nebo že by zboží mohlo být určeno k vojenskému konečnému použití;

ii)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 či poskytování související technické či finanční pomoci jsou určeny pro letectví či kosmický průmysl; nebo

iii)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytování související technické nebo finanční pomoci jsou určeny pro odvětví energetiky, ledaže jsou tento prodej, dodávky, převod nebo vývoz nebo související technická nebo finanční pomoc povoleny v rámci výjimek uvedených v čl. 4 odst. 3 až 6.“

5)

V článku 3b se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud jde o fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené na seznamu v příloze IV a odchylně od článků 3 a 3a tohoto rozhodnutí a aniž jsou dotčeny požadavky na povolení podle nařízení (EU) 2021/821, mohou příslušné orgány členského státu povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií uvedených v článku 3a tohoto rozhodnutí nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pouze tehdy, pokud určí, že:

a)

takové zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc jsou nezbytné k naléhavému zabránění nebo zmírnění události s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí; nebo

b)

takové zboží nebo technologie nebo související technická či finanční pomoc mají být dodány podle smlouvy uzavřené přede dnem 26. února 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné, pokud je o povolení požádáno přede dnem 1. května 2022.“

6)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet určité zboží a technologie vhodné pro určité kategorie projektů průzkumu a těžby bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie, či nikoli, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, nebo pro použití v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento odstavec vztahovat.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.   Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží nebo technologií ani na poskytování technické nebo finanční pomoci nezbytné k:

a)

přepravě fosilních paliv, zejména uhlí, ropy a zemního plynu, z Ruska nebo přes Rusko do Unie, nebo

b)

naléhavému zabránění nebo zmírnění události, která by pravděpodobně měla závažný a významný dopad na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí.

4.   Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 17. září 2022 nevztahují na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy uzavřené přede dnem 16. března 2022 nebo z doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné, pokud o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.

5.   Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na poskytování pojištění nebo zajištění jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva některého členského státu, pokud jde o jejich činnosti v odvětví energetiky mimo Rusko.

6.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, prodej, dodávku, převod nebo vývoz a poskytnutí technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že"

a)

je to nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie, nebo

b)

jsou určeny pro výlučné použití subjektů vlastněních nebo výhradně či společně ovládaných právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva některého členského státu.

7.   Dotčený členský stát nebo členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 6 do dvou týdnů po jeho udělení.“

7)

Článek 4a se nahrazuje tímto:

„Článek 4a

1.   Zakazuje se:

a)

nabývat jakékoli nové nebo zvyšovat jakékoli stávající účasti na právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku;

b)

poskytovat nové půjčky nebo úvěry nebo být součástí jakéhokoli ujednání o poskytnutí nové půjčky nebo úvěru nebo jinak poskytovat financování včetně vlastního kapitálu jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku, nebo jehož doloženým účelem je financování takové právnické osoby, subjektu či orgánu;

c)

vytvářet jakýkoli nový společný podnik s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku;

d)

poskytovat investiční služby přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a), b) a c).

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, jakoukoli činnost uvedenou v odstavci 1, pokud určí, že:

a)

je to nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie, jakož i k přepravě fosilních paliv, zejména uhlí, ropy a zemního plynu, z Ruska nebo přes Rusko do Unie, nebo

b)

se to týká výlučně právnické osoby, subjektu nebo orgánu působících v odvětví energetiky v Rusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva některého členského státu.

3.   Dotčený členský stát nebo členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 2 do dvou týdnů po jeho udělení.“

8)

V článku 4f se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Manažer pro funkce sítě uspořádání letového provozu v rámci jednotného evropského nebe podporuje Komisi a členské státy při zajišťování provádění a dodržování článku 4e. Uvedený manažer zejména zamítne všechny letové plány podané provozovateli letadel obsahující záměr provádět činnosti nad územím Unie, které představují porušení tohoto rozhodnutí, aby pilot nezískal povolení k letu.“

9)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4i

1.   Zakazuje se:

a)

dovážet do Unie přímo či nepřímo výrobky ze železa a oceli, pokud:

i)

pocházejí z Ruska nebo

ii)

byly vyvezeny z Ruska;

b)

nakupovat přímo či nepřímo výrobky ze železa a oceli, které se nacházejí v Rusku nebo z Ruska pocházejí;

c)

přepravovat výrobky ze železa a oceli, pokud pocházejí z Ruska nebo jsou vyváženy z Ruska do jakékoli jiné země;

d)

poskytovat přímo či nepřímo technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění související se zákazy stanovenými v písmenech a), b) a c).

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento odstavec vztahovat.

2.   Zákazy stanovené v odstavci 1 se do 17. června 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 16. března 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

Článek 4j

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet luxusní zboží jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na luxusní zboží, pokud jeho hodnota přesahuje 300 EUR za kus.

3.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států nebo partnerských zemí v Rusku nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků.

4.   Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento článek vztahovat.“

10)

V čl. 7 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými na seznamech v přílohách I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX nebo X nebo uvedenými v čl. 1 odst. 1 písm. b) nebo c), odst. 2 písm. b) nebo c), odst. 3 písm. c) nebo d) nebo odst. 4 písm. b) nebo c), čl. 1a písm. a), b) nebo c), čl. 1aa písm. b) nebo c), článku 1e nebo článku 1g.“

11)

Přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. března 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


PŘÍLOHA

1)   

V příloze IV rozhodnutí 2014/512/SZBP se vkládají nové položky, které znějí:

 

„Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Centrum technologických kompetencí v radiofotonice)

 

Central Research and Development Institute Tsiklon (Ústřední vědecko-výzkumný ústav Ciklon)

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center (Centrum pro opravu lodí Dalzavod)

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory (Strojírenský závod Miass)

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Vědecko-výzkumný ústav mikroelektroniky v Novosibirsku)

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Výzkumný a konstrukční ústav silnoproudé elektrotechniky N. A. Dolležala, nositel Leninova řádu)

 

Nerpa Shipyard (Loděnice Nerpa)

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela (Výrobní sdružení Strela)

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Aleksejevova ústřední konstrukční kancelář pro křídlové lodě)

 

Rubin Sever Design Bureau (Konstrukční kancelář Rubin-Sever)

 

Russian Space Systems (Ruské kosmické systémy)

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Vědecko-výzkumný ústav aplikované chemie)

 

Scientific-Research Institute of Electronics (Vědecko-výzkumný ústav elektroniky)

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Vědecko-výzkumný ústav nadzvukových systémů)

 

Scientific Research Institute NII Submikron (Vědecko-výzkumný ústav NII Submikron)

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Loděnice Severnaja verf)

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Centrum pro údržbu lodí Zvězdočka)

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (Státní vládní vědecko-technický polygon pro letecké systémy) (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Bereznjakova státní strojírenská konstrukční kancelář Raduga)

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. (Státní vědecké centrum AO GNTs RF—FEI A.I.) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunského fyzikálně-energetický ústav)

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (Bachirevův státní vědecko-výzkumný ústav strojírenský) (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Tomské kolektivní konstrukční centrum mikrovlnných a fotonických integrovaných obvodů a modulů)

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Uralský vědecko-výzkumný ústav kompozitních materiálů)

 

Urals Project Design Bureau Detal (Uralská projektová konstrukční kancelář Detal)

 

Vega Pilot Plant (Pilotní závod Vega)

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Loděnice Jaroslavl)

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring“.

2)   

V rozhodnutí 2014/512/SZBP se doplňuje nová příloha, která zní:

„„PŘÍLOHA X

SEZNAM STÁTEM VLASTNĚNÝCH PODNIKŮ PODLE ČLÁNKU 1aa

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION“.