4.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 69/117


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2022/368

ze dne 18. února 2022,

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/2218 o postupu při vyloučení předpokladu, že zaměstnanci mají podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce (ECB/2022/6)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 6 a článek 132 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 (2) stanovilo kvalitativní a kvantitativní kritéria k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce. Rovněž zavedlo postup, jímž může instituce stanovit, že ačkoli zaměstnanec splňuje kvantitativní kritéria, jeho pracovní činnosti se nepovažují za činnosti, které mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, a na základě tohoto stanovení může podat příslušnému orgánu oznámení nebo jej může požádat o souhlas za účelem vyloučení předpokladu, že pracovní činnosti dotyčného zaměstnance mají podstatný vliv na rizikový profil instituce. ECB, která odpovídá za zajištění toho, aby subjekty podléhající jejímu přímému dohledu uplatňovaly pravidla týkající se určování zaměstnanců konzistentním způsobem zabezpečujícím spolehlivost takového určení, přijala rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2218 (ECB/2015/38) (3), aby vyjasnila postup při vyloučení předpokladu v souvislosti s vlivem zaměstnanců stanovený v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014.

(2)

V návaznosti na změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (4) bylo nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 pro úvěrové instituce zrušeno a nahrazeno dne 14. června 2021 nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 (5), které zohledňuje nové návrhy regulačních technických norem pro vymezení pojmů manažerská odpovědnost, kontrolní funkce, významné obchodní jednotky a podstatný vliv na rizikový profil významné obchodní jednotky a pro určení zaměstnanců nebo kategorií zaměstnanců uvedených v čl. 94 odst. 2 písm. c) směrnice 2013/36/EU. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 rovněž ruší postup oznamování a stanoví kritéria pro posuzování výjimečných okolností podle čl. 6 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923.

(3)

K zajištění právní jistoty pro úvěrové instituce, které podaly oznámení a žádosti podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 nebo žádosti o předchozí schválení podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost, je nezbytné stanovit přechodná opatření.

(4)

Rozhodnutí (EU) 2015/2218 (ECB/2015/38) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny

Rozhodnutí (EU) 2015/2218 (ECB/2015/38) se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanoví procesní požadavky týkající se žádostí o předchozí souhlas, jež dohlížené úvěrové instituce podávají ECB s cílem vyloučit u zaměstnanců nebo kategorií zaměstnanců předpoklad, že jsou určenými zaměstnanci na základě kvantitativních kritérií stanovených v článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 (*1).

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 ze dne 25. března 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví kritéria vymezující manažerskou odpovědnost, kontrolní funkce, významné obchodní jednotky a podstatný vliv na rizikový profil významné obchodní jednotky, a které stanoví kritéria pro určení pracovníků nebo kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají vliv na rizikový profil instituce, který je srovnatelně podstatný jako u pracovníků nebo kategorií pracovníků uvedených v čl. 92 odst. 3 uvedené směrnice (Úř. věst. L 203, 9.6.2021, s. 1).“;"

2)

V článku 2 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

„určenými zaměstnanci“ se rozumějí: a) všichni zaměstnanci a kategorie zaměstnanců dohlížené úvěrové instituce, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil úvěrové instituce a kteří jsou uvedeni v čl. 92 odst. 3 písm. a) až c) směrnice 2013/36/EU; a b) všichni ostatní zaměstnanci a kategorie zaměstnanců, kteří nejsou výslovně uvedeni v čl. 92 odst. 3 písm. a) až c) směrnice 2013/36/EU a jejichž pracovní činnosti mají vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce, který je srovnatelně podstatný jako u zaměstnanců nebo kategorií zaměstnanců určených podle článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923.“;

3)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Žádost o předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 musí obsahovat následující informace ke konci předchozího účetního roku a za aktuální účetní rok:“;

b)

v odstavci 1 se písmena e) a f) nahrazují tímto:

„e)

počet určených zaměstnanců na základě kvalitativních kritérií stanovených v čl. 92 odst. 3 písm. a) a b) směrnice 2013/36/EU a v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923;“;

„f)

počet určených zaměstnanců výhradně na základě kvantitativních kritérií stanovených v čl. 92 odst. 3 písm. c) směrnice 2013/36/EU a v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923, přičemž se uvede, do které z kategorií uvedených v čl. 92 odst. 3 písm. c) směrnice 2013/36/EU nebo v čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 každý určený zaměstnanec patří;“;

c)

v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:

„2.   Žádost o předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 musí ve vztahu ke každému zaměstnanci, pro něhož se požaduje použití čl. 6 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923, obsahovat následující informace:“;

d)

v odstavci 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

celková výše odměny v eurech a poměr pohyblivé a pevné složky odměny, která byla zaměstnanci přiznána v předchozím referenčním roce;“;

e)

v odstavci 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

kvantitativní kritéria, na jejichž základě byl zaměstnanec klasifikován jako určený zaměstnanec (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/923);“;

f)

v odstavci 2 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

kritéria, na jejichž základě se pro daného zaměstnance požaduje předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 (čl. 6 odst. 2 písm. a) nebo b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923).“;

g)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Žádost o předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 obsahuje ve vztahu ke každému zaměstnanci, pro kterého se požaduje předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923, roční hodnotící zprávu o interním nebo externím auditu procesu identifikace určených zaměstnanců a jeho výsledků.“;

4)

Článek 4 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Dokumentace požadovaná k prokázání skutečnosti, že zaměstnanec nebo kategorie zaměstnanců vykonává pracovní činnosti a má oprávnění pouze v obchodní jednotce, jež není významnou obchodní jednotkou“;

b)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Při podání žádosti o předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923, předloží dohlížené úvěrové instituce ECB níže uvedenou dokumentaci, aby prokázaly, že zaměstnanec nebo kategorie zaměstnanců, do níž zaměstnanec patří, vykonává pracovní činnosti a má oprávnění pouze v obchodní jednotce, jež není významnou obchodní jednotkou, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) (EU) 2021/923:“;

c)

v odstavci 1 se vkládá nové písmeno da), které zní:

„da)

odůvodnění, proč není obchodní jednotka z jiného hlediska považována za jednotku, která má podstatný vliv na vnitřně stanovený kapitál dohlížené úvěrové instituce;“;

d)

v odstavci 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

zdůvodnění, proč dohlížená úvěrová instituce přiznala zaměstnanci nebo kategorii zaměstnanců, do níž zaměstnanec patří, odměnu, která splňuje kritéria vymezená v čl. 6 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923, i když zaměstnanec nebo kategorie zaměstnanců, do níž zaměstnanec patří, vykonává pracovní činnosti v obchodní jednotce, jež není významnou obchodní jednotkou;“;

e)

v odstavci 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

zdůvodnění, proč zaměstnanec nebo kategorie zaměstnanců, do níž zaměstnanec patří, nesplňuje kvalitativní kritéria uvedená v čl. 92 odst. 3 písm. a) a b) směrnice 2013/36/EU a v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/923;“;

f)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno g), které zní:

„g)

podrobné a komplexní zdůvodnění, proč obchodní jednotka nepředstavuje hlavní linii podnikání ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 36 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (*2) nebo ve smyslu jakéhokoli aktu v přenesené pravomoci, který je Komise zmocněna přijmout podle čl. 2 odst. 2 uvedené směrnice.

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“;"

5)

Článek 5 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Dokumentace požadovaná k prokázání skutečnosti, že pracovní činnosti zaměstnance nebo kategorie zaměstnanců nemají podstatný vliv na rizikový profil významné obchodní jednotky“;

b)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Při podání žádosti o předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923, předloží dohlížené úvěrové instituce ECB níže uvedenou dokumentaci, aby prokázaly, že pracovní činnosti zaměstnance nebo kategorie zaměstnanců, do níž zaměstnanec patří, nemají podstatný vliv na rizikový profil významné obchodní jednotky, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923:“;

c)

v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

podrobný popis kritérií stanovených v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923, která byla použita k vyhodnocení, že pracovní činnosti příslušného zaměstnance nebo kategorie zaměstnanců, do níž zaměstnanec patří, nemají podstatný vliv na rizikový profil významné obchodní jednotky, s upřesněním, jak byla tato kritéria uplatněna a jak byly zohledněny všechny relevantní ukazatele rizik a výkonnosti používané pro účely měření interního rizika;“;

d)

v odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

zdůvodnění, proč dohlížená úvěrová instituce přiznala zaměstnanci nebo kategorii zaměstnanců, do níž zaměstnanec patří, odměnu, která splňuje kritéria stanovená v čl. 6 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923, i když zaměstnanec nemá podstatný vliv na rizikový profil významné obchodní jednotky;“;

e)

v odstavci 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

zdůvodnění, proč příslušný zaměstnanec nebo kategorie zaměstnanců, do níž zaměstnanec patří, nesplňuje kvalitativní kritéria stanovená v čl. 92 odst. 3 písm. a) a b) směrnice 2013/36/EU a v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/923.“;

6)

Článek 6 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Při podání žádosti o předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 ve vztahu k zaměstnanci, kterému byla v předchozím účetním roce nebo za předchozí účetní rok přiznána celková odměna ve výši 1 000 000 EUR nebo více, předloží dohlížené úvěrové instituce ECB níže uvedenou dokumentaci, aby prokázaly, že jsou dány výjimečné okolnosti ve smyslu čl. 6 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923:“;

b)

v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

podrobný popis jakýchkoli výjimečných okolností souvisejících s příslušným zaměstnancem vysvětlující, proč dohlížená úvěrová instituce přiznala zaměstnanci odměnu ve výši 1 000 000 EUR nebo více, i když zaměstnanec podle dostupných informací nemá podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce.“;

7)

Článek 7 se zrušuje;

8)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Lhůta pro podávání žádostí o předchozí souhlas

Žádosti o předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 se podávají bez zbytečného odkladu a nejpozději do šesti měsíců od skončení předchozího účetního roku.“;

9)

Článek 9 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Na základě informací obsažených v žádosti o předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 ECB posoudí:“;

b)

v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

důvody, na jejichž základě dohlížená úvěrová instituce stanovila, že dotčený zaměstnanec nebo kategorie zaměstnanců, do níž zaměstnanec patří, splňuje některou z podmínek stanovených v čl. 6 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/923;“;

c)

v odst. 1 písm. c) se body i) a ii) nahrazují tímto:

„i)

zda dohlížená úvěrová instituce řádně zohlednila podmínku stanovenou v čl. 6 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 nebo případně podmínku stanovenou v čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923; a

ii)

zda dohlížená úvěrová instituce prokázala, že dotčený zaměstnanec nebo kategorie zaměstnanců, do níž zaměstnanec patří, pro něž se podává žádost o předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923, nemá na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce vliv, který je srovnatelně podstatný jako u kategorií zaměstnanců uvedených v čl. 92 odst. 3 písm. a), b) nebo c) směrnice 2013/36/EU;“;

d)

(netýká se českého znění);

e)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   ECB vydá rozhodnutí do tří měsíců od doručení úplné dokumentace.“;

f)

odstavec 3 se zrušuje;

10)

V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Předchozí souhlas, který ECB udělí podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923, je omezen na činnost zaměstnance během účetního roku, který následuje po roce, v němž bylo rozhodnutí ECB v oblasti dohledu obsahující souhlas oznámeno dohlížené úvěrové instituci.“

Článek 2

Přechodná ustanovení

1.   Na oznámení podle čl. 4 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 a žádosti o předchozí souhlas podle čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, které byly podány před 14. červnem 2021, se nadále vztahují postupy a požadavky stanovené v rozhodnutí (EU) 2015/2218 (ECB/2015/38) ve znění platném přede dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

2.   Na žádosti o předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/923, které byly podány před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost, se vztahují postupy a požadavky stanovené v rozhodnutí (EU) 2015/2218 (ECB/2015/38) ve znění platném přede dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. února 2022.

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce (Úř. věst. L 167, 6.6.2014, s. 30).

(3)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2218 ze dne 20. listopadu 2015 o postupu při vyloučení předpokladu, že zaměstnanci mají podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce (ECB/2015/38) (Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 66).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 ze dne 25. března 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví kritéria vymezující manažerskou odpovědnost, kontrolní funkce, významné obchodní jednotky a podstatný vliv na rizikový profil významné obchodní jednotky, a které stanoví kritéria pro určení pracovníků nebo kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají vliv na rizikový profil instituce, který je srovnatelně podstatný jako u pracovníků nebo kategorií pracovníků uvedených v čl. 92 odst. 3 uvedené směrnice (Úř. věst. L 203, 9.6.2021, s. 1).