23.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 491/1


Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise

Legislativní priority EU na období 2023–2024

(2022/C 491/01)

Nevyprovokovaná, brutální agrese Ruska vůči Ukrajině, která s sebou přináší hrůzné násilí a stále četnější důkazy o válečných zločinech, podrobuje zkoušce odhodlání a akceschopnost Unie. Útok Ruska má také dopad na náš životní styl, který jsme dlouho považovali za samozřejmost, a proto dnes mají naši občané pocit menší stability, bezpečí a důvěry v budoucnost. Navzdory úsilí Ruska o oslabení a rozdělení Unie jsme si zachovali jednotu a zůstáváme rozhodnuti a pevně odhodláni podporovat Ukrajinu a její lid. Naše úsilí bude obnášet vojenskou a humanitární pomoc, politickou a finanční podporu, jakož i trvalý přístup Ukrajinců k pracovním místům, bydlení, vzdělávání, odborné přípravě a zdravotní péči v EU v rámci mechanismu dočasné ochrany. Usnadníme rovněž přístup Ukrajiny na jednotný trh a do prostoru bez roamingových poplatků a podpoříme obnovu a rekonstrukci Ukrajiny. Zaručíme také efektivní a trvalé uplatňování sankcí vůči Rusku, aby byl zachován hospodářský tlak a oslabeny vojenské schopnosti Ruska. Budeme podporovat Ukrajinu a Mezinárodní trestní soud při dokumentování a stíhání možných válečných zločinů a prozkoumáme možnosti, jak zajistit plnou odpovědnost za tyto činy. Důsledky této agrese jsou pociťovány také v našem bezprostředním sousedství, neboť velké množství lidí je vysídleno, i na celém světě v podobě drasticky zvýšeného nedostatku potravin.

V okamžiku, kdy jsme začínali překonávat pandemii a kdy procházíme radikální transformací s cílem bojovat proti dalším závažným výzvám, jako je klimatická a přírodní krize, se musí naši občané vyrovnávat s prudce rostoucími cenami elektřiny a rostoucí inflací. Jsme odhodláni zasazovat se o společná řešení na úrovni EU, abychom se vypořádali s krizí způsobenou vysokými životními náklady pro naše občany a podniky, kterou válka na Ukrajině ještě prohloubila. EU v souladu s plánem REPowerEU urychleně omezila svou závislost na dovozu energie z Ruska tím, že podpořila alternativní zdroje energie, úspory a skladování energie. Využitím naší společné tržní síly, urychlením souběžné transformace v odvětví energetiky a reformou uspořádání trhu s elektřinou dosáhneme strukturálních řešení.

V této souvislosti bude zásadní prioritou zajištění udržitelnosti víceletého finančního rámce v nové geopolitické a hospodářské situaci. Budeme rovněž usilovat o zavedení dostatečných nových vlastních zdrojů.

Vítáme výsledky Konference o budoucnosti Evropy (1), která byla inspirativní a úspěšnou zkušeností v oblasti poradní demokracie. Jednotlivé orgány budou v rámci svých individuálních pravomocí i nadále zajišťovat rychlá a účinná opatření navazující na doporučení konference, aby se naplnila očekávání občanů. Mnoho návrhů z konference bylo zohledněno v pracovním programu Komise na rok 2023 a společně se zavazujeme, že jim budeme věnovat velkou pozornost.

V tomto společném prohlášení vyzdvihujeme klíčové legislativní návrhy (2), na něž všechny tři orgány vynaloží maximální úsilí. Dosahování výsledků v těchto prioritních oblastech bude o to důležitější s ohledem na volby do Evropského parlamentu v roce 2024, kdy občané posoudí, jak EU reagovala na aktuální výzvy. To se týká jak legislativních návrhů, které jsou v současné době v rukou spolunormotvůrců, tak návrhů, které musí Evropská komise předložit do konce roku 2023. Všechny tři orgány se dohodly, že v průběhu roku 2023 a až do konce volebního období Parlamentu v roce 2024 budou mít nejvyšší prioritu tyto politické cíle:

1.

V zájmu naplňování Zelené dohody pro Evropu a jejího cíle dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050 navzdory nepříznivým geopolitickým okolnostem budeme usilovat o urychlení ekologické a spravedlivé transformace jako klíčové součásti řešení otázky energetické bezpečnosti a vysokých cen energií, jakož i obav souvisejících s potravinovým zabezpečením. Budeme se snažit urychleně dokončit práci na balíčku „Fit for 55“, abychom dosáhli našich cílů v oblasti snižování emisí do roku 2030, a v této souvislosti zvýšíme ambice v zájmu dosažení cílů plánu REPowerEU spočívajících v postupném ukončení závislosti na ruských fosilních palivech a podpoře energie z obnovitelných zdrojů v Evropě. Prioritou bude celková revize trhu EU s elektřinou, nastartování trhu EU s vodíkem a rychlejší zavádění obnovitelných zdrojů energie. Budeme věnovat pozornost obnově a ochraně biologické rozmanitosti; zdraví půdy; omezování znečištění vody a ovzduší a znečištění mikroplasty, jakož i boji proti trestné činnosti proti životnímu prostředí. V zájmu vybudování oběhového hospodářství budeme usilovat o dosahování výsledků v oblasti práva na opravu, udržitelného designu výrobků a řešení obalových odpadů, jakož i o zajištění toho, aby spotřebitelé měli správné informace o environmentálních tvrzeních. Budeme pracovat na dalších opatřeních v oblasti klimatu, zejména pokud jde o emise a znečištění z dopravy, ekologizaci nákladní dopravy a certifikaci pohlcování uhlíku. Přednostně se zaměříme na snížení množství odpadu a jeho dopadu na životní prostředí.

2.

V zájmu dosažení digitální transformace a posílení odolnosti EU se zaměříme na omezení využívání zdrojů a dopadu na životní prostředí a klima, na posílení vedoucího postavení Evropy v průkopnických technologiích, bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a odolnosti, na podporu relevantních digitálních dovedností a na uplatňování přístupu zaměřeného na člověka. Naši pozornost soustředíme na projednávané návrhy týkající se umělé inteligence, přístupu k datům a jejich využívání, kybernetické odolnosti a kybernetické bezpečnosti a posílení našeho obranného průmyslu. Abychom zajistili odpovídající a diverzifikované zásobování pro účely souběžné transformace, budou pro nás prioritou opatření týkající se kritických surovin a vzácných zemin, jakož i polovodičů. V zájmu podpory inovativních technologií budeme pracovat na regulačním rámci pro hyperloop, novém programu politiky rádiového spektra a zabezpečené vesmírné komunikaci. Budeme pracovat na společném evropském datovém prostoru pro mobilitu. Posílíme jednotný trh, který je jedním z našich hlavních přínosů, mimo jiné tím, že budeme pracovat na nástroji pro mimořádné situace na jednotném trhu a na zlepšení podmínek při práci prostřednictvím platforem. Budeme rovněž usilovat o nové účinné předpisy patentového práva a budeme podporovat malé a střední podniky v obtížné době, mimo jiné prostřednictvím revidovaných předpisů týkajících se opožděných plateb.

3.

Pokud jde o hospodářství ve prospěch lidí, zvýšíme úsilí o posílení konkurenceschopnosti, zajištění růstu a vytváření pracovních příležitostí pro evropské občany. Zaměříme se zejména na mladé lidi a rozvoj relevantních dovedností. Odstraníme překážky a zátěž, které jsou brzdou našich malých společností. Budeme usilovat o předložení balíčku úlev pro malé a střední podniky a o podporu a úlevu pro podniky, mimo jiné prostřednictvím snazšího přístupu ke kapitálu a údajům, rychlých a inovativních platebních řešení a zjednodušených pravidel pro platební neschopnost. Naší prioritou bude i nadále provádění evropského pilíře sociálních práv a prohlášení ze summitu v Portu, přičemž přijmeme další opatření k zajištění toho, aby byl sociální rozměr, včetně práva odpojit se a odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů, zohledňován v rámci veškeré naší činnosti. Budeme usilovat o urychlenou dohodu o koordinaci systémů sociálního zabezpečení na podporu mobility pracovních sil, jakož i o pojištění vkladů, udržitelné správě a řízení společností, boji proti praní peněz a o zákazu výrobků pocházejících z nucené práce. Budeme věnovat náležitou pozornost přezkumu správy ekonomických záležitostí EU, abychom zajistili, že působí ve prospěch hospodářství EU a členských států, a pracovat na posílení kapitálových trhů a úlohy eura, včetně digitálního eura, a na dokončení bankovní unie. Budeme usilovat o dosažení pokroku v celosvětové daňové reformě. V zájmu podpory udržitelného rozvoje v celosvětovém měřítku budeme usilovat o rychlé dosažení dohody o systému všeobecných celních preferencí a reformu celního kodexu.

4.

V zájmu silnější Evropy ve světě musíme prokázat neochvějnou podporu Ukrajině a odhodlaně prosazovat naše základní zásady multilateralismu a řádu založeného na pravidlech, jakož i náš závazek k rozvoji a humanitární pomoci. V souladu se Strategickým kompasem budeme dále usilovat o posílení našich společných obranných a bezpečnostních schopností a naší odolnosti, mimo jiné i vůči zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování. Budeme pracovat na vytvoření rámcového souboru nástrojů pro boj proti korupci. Budeme pokračovat ve spolupráci s kandidátskými zeměmi západního Balkánu a také s Ukrajinou, Moldavskou republikou a Gruzií, a to s ohledem na jejich budoucí přistoupení k Unii. V zájmu posílení odolnosti EU a diverzifikace našich dodavatelských řetězců budeme rozhodně usilovat o úplnou ratifikaci obchodních dohod a posílíme spolupráci s podobně smýšlejícími partnery a spojenci.

5.

Za účelem podpory evropského způsobu života bude naprostou prioritou dokončení reformy legislativního rámce v oblasti migrace a azylu do konce volebního období Parlamentu, a to na základě společného plánu týkajícího se paktu o migraci a azylu. Budeme rovněž usilovat o dosažení rychlého pokroku v souvislosti s balíčkem opatření v oblasti legální migrace a s revidovaným Schengenským hraničním kodexem. V rámci navrhovaného Evropského roku dovedností chceme přednostně pracovat na připravovaném návrhu týkajícím se uznávání kvalifikací získaných ve třetích zemích, jakož i podpory mobility ve vzdělávání v rámci EU. Budeme usilovat o dokončení práce na digitalizaci postupů udělování víz a cestovních dokladů, výměně informací mezi vnitrostátními donucovacími orgány, opatřeních proti obchodování s lidmi, povinnosti sdělovat předběžné informace o cestujících, zmrazení a konfiskaci výnosů z trestné činnosti, jakož i boji proti pohlavnímu zneužívání dětí. V zájmu dalšího budování evropské zdravotní unie bude prioritou urychlené přijetí a zavedení evropského prostoru pro zdravotní data. Zvláštní pozornost budeme rovněž věnovat řešení otázky duševního zdraví a prevenci rakoviny.

6.

V zájmu ochrany naší demokracie a hodnot před bezprecedentními hrozbami využijeme všech nástrojů, které máme k dispozici, abychom posílili a hájili právní stát a rovnost a antidiskriminační úsilí, jakož i svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků v rámci Unie. Budeme se snažit urychleně dokončit činnost na transparentnosti a cílení politické reklamy, statusu a financování evropských politických stran a nadací, jakož i na volebních právech mobilních Evropanů, to včas před příštími volbami do Evropského parlamentu. Zvláštní pozornost budeme věnovat dalším iniciativám na posílení vnitřní odolnosti demokracie a na ochranu našeho demokratického systému před vnějšími zájmy, dezinformacemi a zahraničním vměšováním, jakož i posílení našeho protikorupčního legislativního rámce. Prioritou bude transparentnost odměňování a boj proti násilí páchanému na ženách a domácímu násilí. Budeme pracovat na ochraně práv osob se zdravotním postižením a na podpoře mezigenerační solidarity.

Kromě práce, na niž se vztahuje řádný legislativní postup, dále prohlašujeme, že jsme odhodláni:

nadále stát při Ukrajině a řešit dopad ruské agrese na naše občany a podniky;

nadále provádět národní plány pro oživení a odolnost;

vzhledem k tomu, že si v roce 2023 připomeneme 30. výročí jednotného trhu, spolupracovat na jeho prohloubení odstraněním překážek a zaplněním mezer, zejména v odvětví služeb, abychom plně využívali jeho potenciál;

v kontextu Evropského roku dovedností propagovat Evropu jako atraktivní místo pro kvalifikované pracovníky a usnadnit mobilitu kvalifikované pracovní síly a stážistů v rámci EU;

urychlit provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030;

usilovat o vyšší ambice a intenzivnější opatření na celosvětové úrovni s cílem řešit vzájemně propojenou klimatickou krizi a krizi v oblasti biologické rozmanitosti;

posílit naše diplomatické kontakty se světovými partnery, mimo jiné prostřednictvím strategie Global Gateway, a zároveň prosazovat přísné normy v oblasti životního prostředí, zdraví, sociálních věcí a lidských práv;

nabídnout Ukrajině, Moldavské republice a Gruzii spolu se západním Balkánem důvěryhodnou evropskou perspektivu a zachovat naši podporu Východnímu partnerství a jižnímu sousedství;

upřednostňovat obchodní dohody s podobně smýšlejícími partnery, oživit vztahy s Latinskou Amerikou a Karibikem a upevnit obnovené partnerství s Afrikou;

řešit hrozby vyplývající z nadnárodní organizované trestné činnosti, jakož i pocházející od teroristických organizací dalším prováděním strategie bezpečnostní unie na období 2020–2025.

Jakožto předsedové Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise zavazujeme naše orgány k tomu, aby v letech 2023–2024 pracovaly na těchto společných prioritách v souladu se základními zásadami vzájemné důvěry, respektu a spolupráce. Budoucnost Evropy spočívá v její schopnosti rychle, s odvahou a svorně se přizpůsobit.

Budeme rovněž spolupracovat na zajištění řádného provádění a prosazování stávajících právních předpisů a budeme pozorně sledovat včasné a účinné provádění tohoto společného prohlášení.

Съставено в Брюксел на петнадесети декември две хиляди двадесет и втора година.

Hecho en Bruselas, el quince de diciembre de dos mil veintidós.

V Bruselu dne patnáctého prosince dva tisíce dvacet dva.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende december to tusind og toogtyve.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Dezember zweitausendzweiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne teise aasta detsembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.

Done at Brussels on the fifteenth day of December in the year two thousand and twenty two.

Fait à Bruxelles, le quinze décembre deux mille vingt-deux.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag sa bhliain dhá mhíle fiche a dó.

Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog prosinca godine dvije tisuće dvadeset druge.

Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre duemilaventidue.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit otrā gada piecpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų gruodžio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonkettedik év december havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, vijftien december tweeduizend tweeëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.

Feito em Bruxelas, em quinze de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Întocmit la Bruxelles la cincisprezece decembrie două mii douăzeci și doi.

V Bruseli pätnásteho decembra dvetisícdvadsaťdva.

V Bruslju, petnajstega decembra dva tisoč dvaindvajset.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.

Som skedde i Bryssel den femtonde december år tjugohundratjugotvå.

Image 1


(1)  Konference o budoucnosti Evropy – zpráva o konečném výsledku, k dispozici na adrese https://futureu.europa.eu/cs/pages/reporting.

(2)  V rámci řádného legislativního postupu.