30.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 473/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2280

ze dne 16. prosince 2021,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 odst. 3, 4 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 338/97 reguluje obchod s druhy živočichů a rostlin, které jsou uvedeny na seznamu v příloze daného nařízení. Druhy uvedené v dané příloze zahrnují druhy uvedené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „úmluva“), jakož i jiné druhy, jejichž stav zachování si žádá, aby byl regulován nebo monitorován obchod s nimi směřující z Unie a do Unie a probíhající na jejím území.

(2)

Objem obchodu s určitými druhy vyžaduje sledování, aby bylo možné shromáždit údaje a zvážit, zda v budoucnu může být nutné zpřísnění ochrany. Vědecká prověřovací skupina zřízená podle článku 17 nařízení (ES) č. 338/97 proto na svých pravidelných zasedáních v letech 2019 a 2020 přezkoumala různé druhy a dospěla k závěru, že do přílohy D uvedeného nařízení by měly být zařazeny tyto taxony: Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes spp. (s výjimkou druhů uvedených v příloze B) a Atelopus spp. (s výjimkou druhů uvedených v příloze A). Vědecká prověřovací skupina rovněž dospěla k závěru, že do přílohy D by měly být zařazeny tyto druhy doplněné vysvětlivkou vymezující druhy exemplářů, na které se zařazení vztahuje: Handroanthus spp., Tabebuia spp., Roseodendron spp., Aucoumea klaineana, Rhodiola spp., Boswellia spp., Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya spp., Okoubaka aubrevilleiBaillonella toxisperma.

(3)

Do poznámek k výkladu příloh A, B, C a D by se měly vložit nové vysvětlivky. Do bodu 12 je nezbytné vložit vysvětlivku týkající se nového zařazení do přílohy C, aby se zohlednilo zařazení do přílohy III podle areálového státu. Je rovněž nezbytné vložit do odstavce 17 dvě vysvětlivky týkající se druhů dřevin, které mají být zařazeny do přílohy D, aby se zajistilo, že se zařazení vztahuje na exempláře, jež se vyskytují v mezinárodním obchodu.

(4)

S ohledem na nedávné taxonomické změny dohodnuté na osmnáctém zasedání konference smluvních stran úmluvy, které se konalo ve dnech 17. až 28. srpna 2019 ve švýcarské Ženevě (CoP 18), je vhodné nahradit současné zařazení druhu Homalopsis bucata do přílohy D zařazením celého rodu Homalopsis spp. Je nezbytné změnit Prionailurus iriomotensis v příloze A na Prionailurus bengalensis euptilurus a zařazení Agalychnis spp. do přílohy B na zařazení Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltatorA. spurrelli. Je rovněž nezbytné změnit zařazení čeledi Pristidae tak, aby spadala do řádu Rhinopristiformes. Je třeba opravit pravopis uPelophylax shqipericus v příloze D a vymazat Lophura hatinhensis z přílohy B, neboť se s ním nakládá jako s L. edwardsi.

(5)

Je třeba odstranit poznámku pod čarou v příloze nařízení týkající se Ovis collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. poliiO. severtzovi, která uvádí „Tento taxon je uveden jako Ovis ammon v příloze XIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006“, čímž se uvede do souladu s přílohou XIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (2) ve znění čl. 2 bodu 14 tohoto nařízení. Tyto změny jsou důsledkem změn taxonomie této skupiny druhů.

(6)

Za účelem zlepšení srozumitelnosti je třeba změnit znění některých vysvětlivek v příloze nařízení (ES) č. 338/97 (Canis lupus, Caracara lutosa, Ceratophora aspera, C. stoddartii, Lyriocephalus scutatus, Crotalus durissusRheobatrachus spp.).

(7)

Goniurosaurus spp. by měl být přesunut z čeledi Eublepharidae do čeledi Gekkonidae, aby se zařazení uvedlo do souladu se stávajícím standardním názvoslovím.

(8)

Do přílohy III úmluvy byly od 14. února 2021 zařazeny tyto druhy: Goniurosaurus kuroiwae, Goniurosaurus orientalis, Goniurosaurus sengokui, Goniurosaurus splendens, Goniurosaurus toyamai, Goniurosaurus yamashinaeEchinotriton andersoni (všechny s vysvětlivkou) na žádost Japonska a Calotes ceylonensis, Calotes desilvai, Calotes liocephalus, Calotes liolepis, Calotes manamendrai, Calotes nigrilabrisCalotes pethiyagodai na žádost Šrí Lanky. Od 22. června 2021 byly do přílohy III úmluvy zařazeny tyto druhy: Lodoicea maldivica (s vysvětlivkou) na žádost Seychel a Alauda arvensis, Galerida cristata, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Emberiza citronella, Emberiza hortulana, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis flammea, Carduelis hornemanni, Carduelis spinus, Carpodacus erythrinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Erithacus rubecula, Ficedula parva, Hippolais icterina, Luscinia svecica, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Monticola saxatilis, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus philomelos, Oriolus oriolus, Parus ater, Troglodytes troglodytesEmys orbicularis (použitelné pouze na populaci Ukrajiny) na žádost Ukrajiny. Tyto změny přílohy III by se měly zohlednit v příloze C nařízení (ES) č. 338/97.

(9)

Vědecká prověřovací skupina dospěla na svých pravidelných zasedáních v roce 2020 a prostřednictvím několika písemných konzultací k závěru, že zařazení těchto druhů do přílohy D nařízení (ES) č. 338/97 již není nutné a že tyto druhy by měly být z uvedené přílohy odstraněny: Dendrolagus dorianus, Dendrolagus goodfellowi, Dendrolagus matschiei, Dendrolagus pulcherrimus, Dendrolagus stellarum, Columba oenops, Didunculus strigirostris, Ducula pickeringii, Gallicolumba crinigera, Ptilinopus marchei, Turacoena modesta, Crax alector, Pauxi unicornis, Penelope pileata, Eulipoa wallacei, Arborophila gingica, Lophura bulweri, Lophura diardi, Lophura inornata, Bombycilla japonica, Cyanocorax caeruleus, Cyanocorax dickeyi, Procnias nudicollis, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Sporophila frontalis, Sporophila hypochroma, Sporophila palustris, Amandava amandava, Cryptospiza reichenovii, Erythrura coloria, Erythrura viridifacies, Estrilda quartinia (často obchodován jako Estrilda melanotis), Hypargos niveoguttatus, Lonchura griseicapilla, Lonchura punctulata, Lonchura stygia, Carduelis ambigua, Carduelis atrata, Kozlowia roborowskii, Pyrrhula erythaca, Serinus canicollis, Serinus citrinelloides hypostictus (často obchodován jako Serinus citrinelloides), Sturnella militaris, Cochoa azurea, Cochoa purpurea, Garrulax formosus, Garrulax galbanus, Garrulax milnei, Niltava davidi, Stachyris whiteheadi, Swynnertonia swynnertoni (též označovaný jako Pogonicichla swynnertoni), Turdus dissimilis, Pitta nipalensis, Pitta steerii, Sitta magna, Sitta yunnanensis, Lamprotornis regius, Mino dumontii, Sturnus erythropygius, Teratoscincus microlepis, Rhabdophis subminiatus, Calloselasma rhodostoma, Baronia brevicornis, Papilio grosesmithi, Papilio maraho, Calibanus hookeri, Biarum davisii ssp. marmarisense, Biarum ditschianum, Othonna cacalioides, Othonna hallii, Othonna lepidocaulis, Ceraria carrissoanaCeraria fruticulosa.

(10)

Na základě přezkumu provedeného vědeckou prověřovací skupinou by k zařazení Teratoscincus scincus do přílohy D nařízení (ES) č. 338/97 měly být přidány tři poddruhy.

(11)

Je nezbytné opravit některé chyby ve formátování v příloze nařízení (ES) č. 338/97.

(12)

S ohledem na rozsah změn a z důvodu přehlednosti je vhodné celou přílohu nařízení (ES) č. 338/97 nahradit.

(13)

Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Účelem nařízení (ES) č. 865/2006 je provést nařízení (ES) č. 338/97 a zajistit plný soulad s ustanoveními úmluvy.

(15)

Na 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy (CoP 18) byla přijata nebo pozměněna usnesení týkající se mimo jiné kritérií pro určení účelu transakce, seznamu standardních odkazů používaných pro určení názvů druhů uvedených v přílohách úmluvy, jakož i zavedení nového kódu, který se má používat v povoleních a potvrzeních. Za účelem začlenění těchto dohodnutých usnesení z 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy do práva Unie je proto nezbytné pozměnit některá ustanovení nařízení Komise (ES) č. 865/2006 a do téhož nařízení doplnit další ustanovení.

(16)

Na 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy bylo pozměněno usnesení Conf. 12.3 týkající se povolení a potvrzení s cílem zohlednit různé účely transakcí a kódy, které se mají používat v dokumentech úmluvy k označování těchto účelů. Uvedené změny by měly být zapracovány do nařízení (ES) č. 865/2006.

(17)

Usnesení Conf. 12.3 bylo na 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy dále pozměněno zavedením nového kódu, který se má používat k označení zdroje některých exemplářů rostlin, které neodpovídají žádnému z dřívějších kódů. Tento nový zdrojový kód by měl být zařazen do přílohy IX nařízení (ES) č. 865/2006.

(18)

Usnesení Conf. 12.3 bylo dále změněno, pokud jde o platnost dokumentů úmluvy pro exempláře druhů, které byly převedeny do přílohy I úmluvy. Uvedená změna by se měla zohlednit v nařízení (ES) č. 865/2006.

(19)

Příloha IV Conf. 12.3 týkající se typů biologických vzorků a jejich použití byla rovněž pozměněna a uvedené změny by se měly zohlednit v příloze XI nařízení (ES) č. 865/2006.

(20)

Na 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy bylo rovněž pozměněno usnesení Conf. 11.3 týkající se dodržování a prosazování, mimo jiné pokud jde o podmínky, za nichž je třeba přijmout vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu vydaná třetími zeměmi. Uvedené změny by se měly zohlednit v nařízení (ES) č. 865/2006.

(21)

Na 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy bylo pozměněno usnesení Conf. 12.11 týkající se standardního názvosloví a toto nové standardní názvosloví by se mělo zohlednit v příloze VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

(22)

Konference smluvních stran úmluvy již na svém 17. zasedání, které se konalo ve dnech 24. září až 4. října 2016 v jihoafrickém Johannesburgu (CoP 17), pozměnila usnesení Conf. 11.17 týkající se národních zpráv tím, že předcházející dvouleté zprávy nahradila zprávami o provádění, jež se mají předkládat každé tři roky. Tato změna by se měla zohlednit v nařízení (ES) č. 865/2006.

(23)

Na 17. zasedání konference smluvních stran úmluvy bylo rovněž pozměněno usnesení Conf. 10.10 týkající se obchodu s exempláři slonů, které doporučuje, aby „všechny smluvní strany […], v jejichž jurisdikci existuje zákonný vnitrostátní trh se slonovinou, který přispívá k nezákonnému lovu nebo obchodu, naléhavě přijaly veškerá nezbytná legislativní, regulační a vymáhací opatření k uzavření svých vnitrostátních trhů pro komerční obchodování se surovou a zpracovanou slonovinou“.

(24)

Z informací, které jsou v současné době k dispozici, vyplývá, že v Unii se vyskytují významná množství starých předmětů ze slonoviny, jež byly většinou dovezeny do členských států EU před zařazením druhů slonů do přílohy I úmluvy.

(25)

V zájmu posílení boje proti nezákonnému obchodu se slonovinou a s ohledem na zásadu proporcionality je třeba posílit pravidla a úsilí k jejich vymáhání, a to úměrně ke zjištěným rizikům, pokud jde o pytlačení slonů a nezákonný obchod se slonovinou.

(26)

Všeobecně platná výjimka udělená v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97, která umožňuje obchod se zpracovanými exempláři ze slonoviny získanými před více než 50 lety ve smyslu čl. 2 písm. w) nařízení (ES) č. 338/97 bez potvrzení vydaného v souladu s čl. 8 odst. 3 téhož nařízení, by měla být odstraněna pro zpracované exempláře obsahující slonovinu. V důsledku toho již nebude možné zpracovanou slonovinu uvádět na trh bez potvrzení vydaného v souladu s čl. 8 odst. 3 téhož nařízení.

(27)

Zároveň je třeba vzít v úvahu skutečnost, že potvrzení uvedená v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, která se týkají exemplářů slonoviny, se již vydávají po dobu téměř 40 let (od vstupu nařízení (EHS) č. 3626/82 v platnost) a že právo Unie nevyžaduje, aby příslušné orgány tato potvrzení pravidelně obnovovaly. O vydaných potvrzeních proto není možné mít úplný přehled a vzhledem k tomu, že se časem mění správní postupy, mohou v některých případech vzniknout pochybnosti o tom, zda potvrzený materiál odpovídá potvrzení, které pro něj bylo vydáno. S cílem lépe přispět k nepřetržitému boji proti nezákonnému obchodu a umožnit příslušným orgánům členských států posílit kontrolu obchodu se slonovinou v rámci Unie se proto jeví jako nezbytné stanovit u všech těchto potvrzení datum ukončení platnosti. Vzhledem k tomu, že se hospodářské subjekty a orgány musí těmto změnám přizpůsobit, mělo by se datum ukončení platnosti stanovit po uplynutí přechodného období v délce 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(28)

Očekává se, že poté, co zrušení těchto výjimek nabude účinnosti, dojde v důsledku změn po určitou dobu ke zvýšení počtu žádostí o potvrzení, která jsou pro obchodní činnosti týkající se exemplářů slonoviny nově vyžadována. Lhůta, v níž mají výkonné orgány členských států žádosti o tato potvrzení zpracovat, by proto měla být během prvního roku po vstupu tohoto nařízení v platnost prodloužena.

(29)

Nařízení (ES) č. 865/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(30)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 338/97

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze 1 tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení (ES) č. 865/2006

Nařízení (ES) č. 865/2006 se mění takto:

1)

v čl. 5 odst. 1 se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

účel transakce se v případě potřeby musí určovat za použití kritérií stanovených v článku 5c a musí se označovat v příslušném povolení nebo potvrzení za použití jednoho z kódů uvedených v bodě 1 přílohy IX tohoto nařízení;“;

2)

vkládá se nový článek 5c, který zní:

„Článek 5c

Účel transakce

1.   Účel transakce se označí za použití jednoho z kódů uvedených v bodě 1 přílohy IX tohoto nařízení.

2.   U vývozního povolení určuje kód účelu transakce povaha transakce mezi vývozcem a dovozcem. U potvrzení o zpětném vývozu určuje kód účelu transakce povaha transakce mezi zpětným vývozcem a dovozcem.

Kód označuje důvod, proč dochází k výměně exempláře (exemplářů) mezi vývozcem a dovozcem nebo mezi zpětným vývozcem a dovozcem nebo k přesunu exempláře (exemplářů) od vývozce k dovozci nebo od zpětného vývozce k dovozci.

3.   U dovozního povolení nebo potvrzení o přivezení z moře určuje kód účelu transakce zamýšlené použití exemplářů dovozcem. Kód označuje důvod, proč si dovozce exemplář vyžádal nebo jej obdržel.

4.   Je-li vydáno vývozní povolení a dovozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu a dovozní povolení, může se kód účelu transakce použitý v dovozním povolení lišit od kódu uvedeného ve vývozním povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.“;

3)

v článku 7 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:

„7.   Vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu vydaná třetími zeměmi budou přijata pouze tehdy, pokud byla vydána výkonným orgánem, jenž byl vyvážející nebo zpětně vyvážející stranou úředně stanoven jako příslušný orgán.“;

4)

v článku 10 se vkládá odstavec 2b, který zní:

„2b.   Pokud byl určitý druh na zasedání konference smluvních stran převeden do přílohy I úmluvy a Unie nevznesla k tomuto převodu výhradu, platnost jakéhokoli dovozního nebo vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu týkajícího se exemplářů uvedeného druhu nepřesáhne datum vstupu v platnost převodu do přílohy I.“;

5)

v článku 11 se vkládá nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   Potvrzení uvedená v článku 48 týkající se exemplářů ze slonoviny a vydaná před dnem 19. ledna 2022 pozbývají platnosti dne 19. ledna 2023.“;

6)

v čl. 48 odst. 1 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

jsou zpracovanými exempláři obsahujícími slonovinu získanými před více než 50 lety, jak stanoví čl. 2 písm. w) nařízení (ES) č. 338/97.“;

7)

v článku 52 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Štítky uvedené v čl. 2 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 se používají pouze pro přesun mezi řádně evidovanými vědci a vědeckými institucemi, pokud jde o nekomerční zápůjčky, dary a výměny herbářových exemplářů, exemplářů pro diagnostiku a forenzní výzkum (jak je popsáno v příloze XI tohoto nařízení), muzejních exemplářů konzervovaných, sušených nebo zalitých v konzervačním médiu a živého rostlinného materiálu pro vědecká studia.“;

8)

v článku 62 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

zpracované exempláře získané před více než 50 lety, jak stanoví čl. 2 písm. w) nařízení (ES) č. 338/97, kromě exemplářů obsahujících slonovinu;“;

9)

článek 69 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

„Zprávy o dovozech, vývozech a zpětných vývozech a o provádění“;

b)

v odstavci 1 se zrušuje poslední věta;

c)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Informace uvedené v první větě odstavce 5 se předkládají v elektronické podobě a v souladu s „formátem pro předkládání zpráv o provádění“ vydaným sekretariátem úmluvy a pozměněným Komisí, a to jeden rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy, a odpovídají tříletému období končícímu 31. prosince předcházejícího roku.

Nejsou-li informace uvedené v odst. 5 druhém pododstavci obsaženy ve sdělení podle čl. 15 odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 338/97 nebo v oznámení podle čl. 66 odst. 7, předkládají se v elektronické podobě spolu se sdělením podle čl. 15 odst. 4 písm. c).“;

10)

příloha VII se mění takto:

a)

v řádku „Kosmetika“ se znění ve sloupci „Vysvětlivky“ nahrazuje tímto:

„Jakýkoli výrobek nebo směs výrobků, které se aplikují pouze na vnější část těla (např. na pleť, vlasy, nehty, genitálie, rty nebo zuby nebo na sliznici ústní dutiny) se záměrem čištění, odorizace, změny vzhledu nebo ochrany. Kosmetika může zahrnovat: líčidla, parfémy, pleťové krémy, laky na nehty, barvy na vlasy, mýdla, šampony, holicí krémy, deodoranty, přípravky proti slunečnímu záření, zubní pasty. Množství by mělo odrážet množství obsažených druhů uvedených na seznamu CITES.“;

b)

v řádku „Plůdky“ se znění ve sloupci „Vysvětlivky“ nahrazuje tímto:

„Živé nedospělé ryby pro akvaristiku, akvakulturu, odchovny ryb, spotřebu nebo pro vypuštění, včetně živých úhořů říčních (Anguilla anguilla) do délky 12 cm“;

11)

příloha VIII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze 2 tohoto nařízení;

12)

v příloze IX se doplňuje nový bod Y, který zní:

„Y

Exempláře rostlin získané z asistované produkce, které se nepovažují za „uměle vypěstované“ podle článku 56 ani za odebrané z přírody, protože jsou vypěstovány nebo vysazovány v prostředí s určitou mírou lidských zásahů za účelem produkce rostlin.“;

13)

příloha XI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze 3 tohoto nařízení;

14)

v příloze XIII se za položku Ovis ammon vkládají tyto druhy: O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi.

Článek 3

Přechodné ustanovení týkající se lhůty pro vydání některých potvrzení podle nařízení (ES) č. 338/97

Odchylně od čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 865/2006 činí lhůta pro přijetí rozhodnutí o vydání potvrzení tři měsíce, pokud jde o žádosti podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 týkající se exemplářů ze slonoviny, jež jsou předloženy mezi 19. lednem 2022 a 19. lednem 2023.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).


PŘÍLOHA 1

„PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1.

Druhy zařazené do příloh A, B, C a D jsou uváděny:

a)

jménem druhu, nebo

b)

souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.

2.

Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.

3.

Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.

4.

Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statusem jejich ochrany, který stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (1) nebo směrnice Rady 92/43/EHS (2).

5.

Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:

a)

„ssp.“ se používá k označení poddruhů;

b)

„var(s).“ se používá k označení variety (variet) a

c)

„fa.“ se používá k označení odrůdy (formy).

6.

Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7, 8 a 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.

7.

(I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.

8.

(II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.

9.

(III) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.

10.

„Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny) rozumí jedinec ze škály rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků; b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu množení si tyto znaky uchovává. Taxon nemůže být považován za nový kultivar, dokud daný název kategorie a vymezení nejsou formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny.

11.

Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.

12.

Je-li druh zahrnut v příloze A, B nebo C, je zahrnut celý živočich nebo celá rostlina, ať živý (živá) nebo neživý (neživá), a všechny jeho (její) části a odvozeniny. Pokud jde o druhy živočichů zařazené v příloze C a druhy rostlin zařazené v příloze B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, není-li u dotyčného druhu vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

#1

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);

b)

semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c)

řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin a

d)

plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla.

#2

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

semen a pylu a

b)

hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

#3

Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.

#4

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

semen (včetně tobolek čeledi Orchidaceae), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů Cactaceae spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů Beccariophoenix madagascariensisDypsis decaryi vyvážená z Madagaskaru;

b)

semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c)

řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;

d)

plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla (Orchidaceae) a čeledi Cactaceae;

e)

stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Opuntia podrodu Opuntia a rodu Selenicereus (Cactaceae) a

f)

hotových výrobků z druhu Aloe feroxEuphorbia antisyphilitica, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

#5

Označuje klády, řezivo a dýhy.

#6

Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.

#7

Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.

#8

Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.

#9

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu Hoodia spp. získaného z řízené sklizně a produkce na základě dohody s příslušným výkonným orgánem CITES [Botswany na základě dohody č. BW/xxxxxx] [Namibie na základě dohody č. NA/xxxxxx] [Jižní Afriky na základě dohody č. ZA/xxxxxx]“.

#10

Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového dřevěného zboží používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.

#11

Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.

#12

Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.

#13

Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopra“) a veškeré jeho odvozené části s výjimkou hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

#14

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

semen a pylu;

b)

semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c)

plodů;

d)

listů;

e)

vysušeného (exhaustovaného) prášku z agarwood, včetně lisovaného prášku ve všech tvarech, a

f)

hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod; tato výjimka se nepoužije na dřevěné štěpky, korálky, růžence a řezbářské výrobky.

#15

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

listů, květů, pylu, plodů a semen;

b)

hotových výrobků s maximální hmotností dřeva ze zařazených druhů až 10 kg na zásilku;

c)

hotových hudebních nástrojů, hotových částí a součástí hudebních nástrojů a hotového příslušenství hudebních nástrojů;

d)

částí a odvozenin druhu Dalbergia cochinchinensis, na které se vztahuje vysvětlivka #4;

e)

částí a odvozenin druhů Dalbergia spp. pocházejících a vyvážených z Mexika, na které se vztahuje vysvětlivka #6.

#16

Označuje semena, plody a oleje.

#17

Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a upravené dřevo.

#18

Vyjma částí a odvozenin jiných, než jsou vajíčka.

13.

Níže uvedené pojmy a výrazy, používané ve vysvětlivkách k těmto přílohám, jsou definovány následovně:

Extrakt

Jakákoli látka přímo získaná z rostlinného materiálu fyzikálními či chemickými prostředky bez ohledu na výrobní proces. Extrakt může mít skupenství pevné (např. krystaly, pryskyřice, jemné či hrubé částice), polopevné (např. gumy, vosky) nebo kapalné (např. roztoky, tinktury, oleje a esenciální oleje).

Hotové hudební nástroje

Hudební nástroj (jak je uveden v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů), na který je možno ihned hrát nebo u něhož je nutná pouze montáž částí, aby na něj bylo možno hrát. Tento pojem zahrnuje historické nástroje (ve smyslu kódů 97.05 a 97.06 harmonizovaného systému; umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti).

Hotové příslušenství hudebních nástrojů

Příslušenství hudebního nástroje (jak je uvedeno v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů), které je odděleno od hudebního nástroje a je speciálně navrženo nebo tvarováno tak, aby mohlo být použito výslovně ve spojení s nástrojem, a které nevyžaduje žádnou další úpravu.

Hotové části a součásti hudebních nástrojů

Část nebo součást (jak je uvedena v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů) hudebního nástroje, která je připravena k montáži a je speciálně navržena a tvarována tak, aby mohla být použita výslovně ve spojení s nástrojem, a umožnila tak na něj hrát.

Hotové výrobky, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod

Výrobky přepravované po jednom nebo ve velkém, jež nevyžadují žádné další zpracování, jsou zabalené, označené pro konečné použití či maloobchod a jsou ve stavu, ve kterém je možné je prodávat široké veřejnosti nebo ve kterém je může široká veřejnost používat.

Prášek

Suchá pevná látka ve formě jemných nebo hrubých částic.

Zásilka

Náklad přepravovaný podle podmínek jediného náložného nebo leteckého nákladního listu bez ohledu na množství nebo počet kontejnerů či nákladových kusů, nebo kusy, které jsou nošeny, přepravovány nebo obsaženy v osobních zavazadlech.

10 kg na zásilku

U označení „10 kg na zásilku“ je zapotřebí limit 10 kg vykládat tak, že se vztahuje na hmotnost jednotlivých částí každé položky v zásilce, které jsou ze dřeva dotčeného druhu. Jinými slovy, limit 10 kg je třeba posuzovat na základě hmotnosti jednotlivých částí dřeva druhů Dalbergia/Guibourtia obsažených v každé položce zásilky, a nikoli na základě celkové hmotnosti zásilky.

Upravené dřevo

Ve smyslu kódu 44.09 harmonizovaného systému. Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované (s pery, drážkované, spojované do V, vroubkované nebo podobně profilované) podél jakýchkoli hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované.

Dřevěné štěpky

Dřevo rozřezané, rozsekané či rozštípané na drobné kousky.

14.

Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena vysvětlivka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.

15.

Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.

16.

Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, toto nařízení se vztahuje pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§1

Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.

17.

Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§2

Sušené a čerstvé rostliny, v příslušných případech včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.

§4

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

semen a pylu;

b)

hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

§5

Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a upravené dřevo. (*)

(*)

Ve smyslu kódu 44.09 harmonizovaného systému: Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované (s pery, drážkované, spojované do V, vroubkované nebo podobně profilované) podél jakýchkoli hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované.

 

příloha A

příloha B

příloha C

obecný název

FAUNA

CHORDATA (CHORDATES)

MAMMALIA

 

 

 

savci

ARTIODACTYLA

 

 

 

sudokopytníci

Antilocapridae

 

 

 

vidlorohovití

 

Antilocapra americana (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

 

 

vidloroh

Bovidae

 

 

 

turovití

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

adax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

paovce hřivnatá

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepál/Pákistán)

antilopa jelení

 

Bos gaurus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos frontalis (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

 

 

gaur

 

Bos mutus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos grunniens (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

 

 

jak divoký

 

Bos sauveli (I)

 

 

kuprej

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pákistán)

nilgau

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bubalus bubalis (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

anoa horský

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

koza šrouborohá

 

 

Capra caucasica (II)

 

kozorožec kavkazský

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pákistán) (Na jedince domestikované formy se toto nařízení nevztahuje)

koza sindská

 

 

 

Capra sibirica (III Pákistán)

kozorožec sibiřský

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

serau čínský

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

serau červený

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

serau velký

 

Capricornis thar (I)

 

 

serau himálajský

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

chocholatka Brookeova

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

chocholatka černohřbetá

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

chocholatka čabraková

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

chocholatka Ogilbyova

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

chocholatka žlutohřbetá

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

chocholatka páskovaná

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

buvolec pestrý bělořitný

 

 

 

Gazella bennettii (III Pákistán)

gazela indická (činkara)

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

gazela atlaská

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžírsko/Tunisko)

gazela dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

gazela písková

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

antilopa obrovská

 

 

Kobus leche (II)

 

voduška červená

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

goral červený

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

goral východní

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

goral tmavý

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

goral sečuánský

 

Nanger dama (I)

 

 

gazela dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

přímorožec šavlorohý

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

přímorožec arabský

 

 

Ovis ammon (II)

 

argali altajský

 

 

Ovis arabica (II)

 

ovce arabská

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

ovce bucharská

 

 

Ovis canadensis (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou do příloh tohoto nařízení zařazeny)

 

ovce tlustorohá

 

 

Ovis collium (II)

 

argali kazašský

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

argali středoasijský

 

 

Ovis darwini (II)

 

argali mongolský

 

Ovis gmelini (I) (populace na Kypru)

 

 

ovce kruhorohá

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

argali tibetský

 

 

Ovis jubata (II)

 

argali čínský

 

 

Ovis karelini (II)

 

argali ťanšanský

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

argali turkestánský

 

 

Ovis polii (II)

 

argali Marco Polův

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

ovce pandžábská

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

ovce Severtzovova

 

Ovis vignei (I)

 

 

ovce stepní

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

orongo

 

 

Philantomba monticola (II)

 

chocholatka modrá

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pákistán)

nahur modrý

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

kamzík apeninský

 

 

Saiga borealis (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely)

 

sajga mongolská

 

 

Saiga tatarica (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely)

 

sajga tatarská

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

antilopa čtyřrohá

Camelidae

 

 

 

velbloudovití

 

 

Lama guanicoe (II)

 

guanako

 

Vicugna vicugna (I) (s výjimkou populací v: Argentině [populace provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace regionu Tarapacá a regionu Arica a Parinacota], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], které jsou zařazeny v příloze B)

Vicugna vicugna (II) (pouze populace v Argentině [populace provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace regionu Tarapacá a regionu Arica a Parinacota], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A) (3)

 

vikuňa

Cervidae

 

 

 

jelenovití

 

Axis calamianensis (I)

 

 

axis kalamianský

 

Axis kuhlii (I)

 

 

axis baveánský

 

 

 

Axis porcinus (III Pákistán (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A))

axis vepří

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

axis vepří, poddruh annamiticus

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

jelenec bahenní

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

jelen bucharský

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko / Tunisko)

jelen berberský

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

jelen hanglu

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

daněk mezopotámský

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

huemul

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

mazama červený, poddruh cerasina

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

muntžak tmavý

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

muntžak obrovský

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

jelenec běloocasý, poddruh mayensis

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

jelenec pampový

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

pudu severní

 

Pudu puda (I)

 

 

pudu jižní

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

jelen lyrorohý

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

žirafovití

žirafa

Hippopotamidae

 

 

 

hrochovití

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

hrošík liberijský

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

hroch obojživelný

Moschidae

 

 

 

kabarovití

 

Moschus spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

Moschus spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)

 

kabar

Suidae

 

 

 

prasatovití

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa zlatá

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

babirusa Bola-Batu

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

babirusa sulaweská

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

babirusa togianská

 

Sus salvanius (I)

 

 

prase zakrslé

Tayassuidae

 

 

 

pekariovití

 

 

Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací Pecari tajacu (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)

 

pekariovití

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

pekari Wagnerův

CARNIVORA

 

 

 

šelmy

Ailuridae

 

 

 

pandy malé

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

panda červená

Canidae

 

 

 

psovití

 

 

 

Canis aureus (III Indie)

šakal obecný

 

Canis lupus (I/II)

(všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky, zařazených v příloze B. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako Canis lupus familiarisCanis lupus dingo.)

Canis lupus (II) (zahrnuje pouze populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako Canis lupus familiarisCanis lupus dingo.)

 

vlk obecný

 

Canis simensis

 

 

vlček etiopský

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

maikong

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

pes hřivnatý

 

 

Cuon alpinus (II)

 

dhoul

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

pes horský

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

pes Darwinův

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

pes argentinský

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

pes pampový

 

Speothos venaticus (I)

 

 

pes pralesní

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indie)

liška džunglová

 

 

Vulpes cana (II)

 

liška kana

 

 

Vulpes zerda (II)

 

fenek

Eupleridae

 

 

 

šelmy madagaskarské

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

puchol malý

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

kočkovití

 

 

Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení. Pro (africké populace) Panthera leo: byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro vzorky kostí, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely.

Roční vývozní kvóta pro kosti, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby pro komerční účely pocházející z chovu v zajetí v Jižní Africe bude stanovena a oznámena každoročně sekretariátu CITES.)

 

kočkovití

 

Acinonyx jubatus (I) (roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1)

 

 

gepard

 

Caracal caracal (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

karakal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

kočka Temminckova

 

Felis nigripes (I)

 

 

kočka černonohá

 

Felis silvestris (II)

 

 

kočka divoká

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

jaguarundi

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

kočka slaništní

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

kočka

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

kočka horská

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ocelot velký

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

ocelot stromový

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

rys ostrovid

 

Lynx pardinus (I)

 

 

rys pardálový

 

Neofelis diardi (I)

 

 

levhart Diardův

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

levhart obláčkový

 

Panthera leo (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

lev

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguár

 

Panthera pardus (I)

 

 

levhart

 

Panthera tigris (I)

 

 

tygr

 

Panthera uncia (I)

 

 

irbis

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

kočka mramorová

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

kočka bengálská, poddruh bengalensis

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

kočka krátkouchá

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

kočka plochočelá

 

Prionailurus rubiginosus (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

kočka cejlonská

 

Puma concolor (I) (pouze populace na Kostarice a v Panamě; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

puma

Herpestidae

 

 

 

promykovití

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indie/Pákistán)

promyka mungo

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indie)

promyka hnědá

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pákistán)

promyka malá

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)

promyka zlatá

 

 

 

Herpestes smithii (III Indie)

promyka rudá

 

 

 

Herpestes urva (III Indie)

promyka krabová

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indie)

promyka pruhovaná

Hyaenidae

 

 

 

hyenovití

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pákistán)

hyena žíhaná

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

hyenka hřivnatá

Mephitidae

 

 

 

skunkovití

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

skunk jižní

Mustelidae

 

 

 

lasicovití

Lutrinae

 

 

 

vydry

 

 

Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

vydry

 

Aonyx capensis microdon (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

vydra konžská

 

Aonyx cinerea (I)

 

 

vydra malá

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

vydra mořská, poddruh nereis

 

Lontra felina (I)

 

 

vydra pobřežní

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

vydra jihoamerická

 

Lontra provocax (I)

 

 

vydra jižní

 

Lutra lutra (I)

 

 

vydra říční

 

Lutra nippon (I)

 

 

vydra japonská

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

vydra hladkosrstá

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

vydra obrovská

Mustelinae

 

 

 

kuny

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

hyrare

 

 

 

Martes flavigula (III Indie)

charza žlutohrdlá

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indie)

kuna skalní, poddruh intermedia

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indie)

charza jižní

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

medojed

 

Mustela nigripes (I)

 

 

tchoř černonohý

Odobenidae

 

 

 

mrožovití

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

mrož

Otariidae

 

 

 

lachtanovití

 

 

Arctocephalus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

lachtan

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

lachtan ostrovní

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

lachtan guadalupský

Phocidae

 

 

 

tuleňovití

 

 

Mirounga leonina (II)

 

rypouš sloní

 

Monachus spp. (I)

 

 

tuleň

Procyonidae

 

 

 

medvídkovití

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

nosál bělohubý

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

nosál červený, poddruh solitaria

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

kynkažu

Ursidae

 

 

 

medvědovití

 

 

Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

medvědovití

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

panda velká

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

medvěd malajský

 

Melursus ursinus (I)

 

 

medvěd pyskatý

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

medvěd brýlatý

 

Ursus arctos (I/II)

(pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh Ursus arctos isabellinus (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II)

 

 

medvěd hnědý

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

medvěd ušatý

Viverridae

 

 

 

cibetkovití

 

 

 

Arctictis binturong (III Indie)

binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

cibetka africká

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

mampalon

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

puchol žíhaný

 

 

 

Paguma larvata (III Indie)

oviječ maskovaný

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)

oviječ skvrnitý

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indie)

oviječ tmavý

 

 

Prionodon linsang (II)

 

linsang pruhovaný

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

linsang skvrnitý

 

 

 

Viverra civettina (III Indie)

cibetka pobřežní

 

 

 

Viverra zibetha (III Indie)

cibetka asijská

 

 

 

Viverricula indica (III Indie)

cibetka malá

CETACEA

 

 

 

kytovci

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

kytovci

CHIROPTERA

 

 

 

letouni

Phyllostomidae

 

 

 

listonosovití

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

listonos bělopruhý

Pteropodidae

 

 

 

kaloňovití

 

 

Acerodon spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

kaloň

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

kaloň zlatotemenný

 

 

Pteropus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou Pteropus brunneus)

 

kaloň

 

Pteropus insularis (I)

 

 

kaloň mikronéský

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

kaloň komorský

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

kaloň japonský

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

kaloň mariánský

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

kaloň karolínský

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

kaloň babelthuapský

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

kaloň palauský

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

kaloň rodriguezský

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

kaloň samojský

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

kaloň tonžský

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

kaloň ualanský

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

kaloň pembský

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

kaloň japský

CINGULATA

 

 

 

pásovci

Dasypodidae

 

 

 

pásovcovití

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

pásovec dlouhouchý

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)

 

pásovec bolivijský

 

Priodontes maximus (I)

 

 

pásovec velký

DASYUROMORPHIA

 

 

 

vačnatci-kunovci

Dasyuridae

 

 

 

kunovcovití

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

vakomyš západoaustralská

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

vakomyš dunová

DIPROTODONTIA

 

 

 

vačnatci-dvojitozubci

Macropodidae

 

 

 

klokanovití

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

klokan hnědý

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

klokan medvědí

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

klokan kosmatý

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

klokan páskovaný

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

klokan uzdičkový

Phalangeridae

 

 

 

kuskusovití

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

kuskus východní

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

kuskus jižní

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

kuskus pruhovaný

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

kuskus manuský

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

kuskus skvrnitý

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

kuskus papuánský

Potoroidae

 

 

 

klokánkovití

 

Bettongia spp. (I)

 

 

klokánek

Vombatidae

 

 

 

vombatovití

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

vombat Kreftův

LAGOMORPHA

 

 

 

zajíci

Leporidae

 

 

 

zajícovití

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

králík štětinatý

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

králík lávový

MONOTREMATA

 

 

 

ptakořitní

Tachyglossidae

 

 

 

ježurovití

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

paježura

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

bandikuti

Peramelidae

 

 

 

bandikutovití hrubosrstí

 

Perameles bougainville (I)

 

 

bandikut páskovaný

Thylacomyidae

 

 

 

bandikutovití jemnosrstí

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

bandikut králíkovitý

PERISSODACTYLA

 

 

 

lichokopytníci

Equidae

 

 

 

koňovití

 

Equus africanus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Equus asinus, která není předmětem tohoto nařízení)

 

 

osel africký

 

Equus grevyi (I)

 

 

zebra Grévyho

 

Equus hemionus (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy Equus hemionus hemionusEquus hemionus khur jsou vyjmenovány v příloze I)

 

 

osel asijský

 

Equus kiang (II)

 

 

kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

kůň Převalského

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

zebra Hartmannové

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

zebra kapská

Rhinocerotidae

 

 

 

nosorožcovití

 

Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)

 

 

nosorožcovití

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)

 

nosorožec tuponosý jižní

Tapiridae

 

 

 

tapírovití

 

Tapiridae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)

 

 

tapírovití

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

tapír jihoamerický

PHOLIDOTA

 

 

 

luskouni

Manidae

 

 

 

luskounovití

 

 

Manis spp. (II)

(s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

luskoun

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

luskoun tlustoocasý

 

Manis culionensis (I)

 

 

luskoun filipínský

 

Manis gigantea (I)

 

 

luskoun velký

 

Manis javanica (I)

 

 

luskoun ostrovní

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

luskoun krátkoocasý

 

Manis temminckii (I)

 

 

luskoun stepní

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

luskoun dlouhoocasý

 

Manis tricuspis (I)

 

 

luskoun bělobřichý

PILOSA

 

 

 

chudozubí

Bradypodidae

 

 

 

lenochodovití tříprstí

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

lenochod trpasličí

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

lenochod hnědokrký

Myrmecophagidae

 

 

 

mravenečníkovití

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

mravenečník velký

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

mravenečník mexický

PRIMATES

 

 

 

primáti

 

 

PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

primáti

Atelidae

 

 

 

chápanovití

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

vřešťan panamský

 

Alouatta palliata (I)

 

 

vřešťan pláštíkový

 

Alouatta pigra (I)

 

 

vřešťan mono

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

chápan středoamerický, poddruh frontatus

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

chápan středoamarický, poddruh panamensis

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

chápan pavoučí

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

chápan severní

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

chápan hnědý

Cebidae

 

 

 

malpovití

 

Callimico goeldii (I)

 

 

kalimiko

 

Callithrix aurita (I)

 

 

kosman ušatý

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

kosman žlutohlavý

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

lvíček

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

tamarín pestrý

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

tamarín Geoffroyův

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

tamarín běloruký

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

tamarín Martinsův

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

tamarín pinčí

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

kotul rudohřbetý

Cercopithecidae

 

 

 

kočkodanovití

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

mangabej chocholatý

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

kočkodan Dianin

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

kočkodan Rolowayův

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

kočkodan sluneční

 

Colobus satanas (II)

 

 

gueréza černá

 

Macaca silenus (I)

 

 

makak lví

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

magot

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

dril

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

kahau nosatý

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

gueréza středoafrická

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

gueréza stříbřitonohá

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

gueréza zanzibarská

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

gueréza Pennantova

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

gueréza kamerunská

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

gueréza červenohlavá

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

gueréza šedonohá

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

gueréza Thollonova

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

hulman mentavejský

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

langur

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

langur

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

hulman kašmírský

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

hulman jižní

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hulman posvátný

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

hulman tarajský

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

hulman černoruký

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

hulman priamský

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

hulman nepálský

 

Simias concolor (I)

 

 

kahau mentavejský

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

hulman Delacourův

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

hulman uzdičkový

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

hulman zlatý

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

hulman hatinhský

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

hulman nilgirský

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

hulman laoský

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

hulman chocholatý

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

hulman zlatohlavý

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

hulman Shortridgeův

Cheirogaleidae

 

 

 

makiovití

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

makiovití

Daubentoniidae

 

 

 

ksukolovití

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

ksukol ocasatý

Hominidae

 

 

 

hominidi

 

Gorilla beringei (I)

 

 

gorila horská

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila nížinná

 

Pan spp. (I)

 

 

šimpanz

 

Pongo abelii (I)

 

 

orangutan sumaterský

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan bornejský

Hylobatidae

 

 

 

gibonovití

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibonovití

Indriidae

 

 

 

indriovití

 

Indriidae spp. (I)

 

 

indriovití

Lemuridae

 

 

 

lemurovití denní

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

lemurovití denní

Lepilemuridae

 

 

 

lemurovití noční

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

lemurovití noční

Lorisidae

 

 

 

outloňovití

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

outloň

Pitheciidae

 

 

 

chvostanovití

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

titi světlý

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

titi černoruký

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

titi černočelý

 

Callicebus personatus (II)

 

 

titi maskovaný

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

chvostan bělonosý

Tarsiidae

 

 

 

nártounovití

 

Tarsius spp. (II)

 

 

nártoun

PROBOSCIDEA

 

 

 

chobotnatci

Elephantidae

 

 

 

slonovití

 

Elephas maximus (I)

 

 

slon indický

 

Loxodonta africana (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)

Loxodonta africana (II)

(pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (5); všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)

 

slon africký

RODENTIA

 

 

 

hlodavci

Chinchillidae

 

 

 

činčilovití

 

Chinchilla spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)

 

 

činčila

Cuniculidae

 

 

 

pakovití

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka nížinná

Dasyproctidae

 

 

 

agutiovití

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

aguti středoamerický

Erethizontidae

 

 

 

urzonovití

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

kuandu mexický

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

kuandu dlouhosrstý

Hystricidae

 

 

 

dikobrazovití

 

Hystrix cristata

 

 

dikobraz obecný

Muridae

 

 

 

myšovití

 

 

Leporillus conditor (II)

 

krysa zajícová

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

myška hlasatelská

 

 

Xeromys myoides (II)

 

krysa pobřežní

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

skálomyš tlustoocasá

Sciuridae

 

 

 

veverkovití

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

psoun Merriamův

 

 

 

Marmota caudata (III Indie)

svišť dlouhoocasý

 

 

 

Marmota himalayana (III Indie)

svišť himálajský

 

 

Ratufa spp. (II)

 

ratufa

SCANDENTIA

 

 

 

tany

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tany

SIRENIA

 

 

 

sirény

Dugongidae

 

 

 

dugongovití

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong indický

Trichechidae

 

 

 

kapustňákovití

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

kapustňák jihoamerický

 

Trichechus manatus (I)

 

 

kapustňák širokonosý

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

kapustňák senegalský

AVES

 

 

 

ptáci

ANSERIFORMES

 

 

 

vrubozobí

Anatidae

 

 

 

kachnovití

 

Anas aucklandica (I)

 

 

čírka hnědá

 

 

Anas bernieri (II)

 

čírka černoskvrnná

 

Anas chlorotis (I)

 

 

čírka novozélandská

 

 

Anas formosa (II)

 

čírka sibiřská

 

Anas laysanensis (I)

 

 

kachna laysanská

 

Anas nesiotis (I)

 

 

čírka campbellská

 

Anas querquedula

 

 

čírka modrá

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

pižmovka bělokřídlá

 

Aythya innotata

 

 

polák madagaskarský

 

Aythya nyroca

 

 

polák malý

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

berneška velká aleutská

 

Branta ruficollis (II)

 

 

berneška rudokrká

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

berneška havajská

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

labuť koskoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

labuť černokrká

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

husička stromová

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

husička podzimní

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

husička dvoubarvá

 

Mergus octosetaceus

 

 

morčák paranský

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

kachnice bělohlavá

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

kachna růžovohlavá

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

pižmovka hřebenatá

 

Tadorna cristata

 

 

husice chocholatá

APODIFORMES

 

 

 

svišťouni

Trochilidae

 

 

 

kolibříkovití

 

 

Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

kolibříkovití

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

kolibřík bronzovoocasý

CHARADRIIFORMES

 

 

 

dlouhokřídlí

Burhinidae

 

 

 

dytíkovití

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

dytík dvoupruhý

Laridae

 

 

 

rackovití

 

Larus relictus (I)

 

 

racek reliktní

Scolopacidae

 

 

 

slukovití

 

Numenius borealis (I)

 

 

koliha severní

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

koliha tenkozobá

 

Tringa guttifer (I)

 

 

vodouš ochotský

CICONIIFORMES

 

 

 

brodiví

Ardeidae

 

 

 

volavkovití

 

Ardea alba

 

 

volavka bílá

 

Bubulcus ibis

 

 

volavka rusohlavá

 

Egretta garzetta

 

 

volavka stříbřitá

Balaenicipitidae

 

 

 

člunozobcovití

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

člunozobec africký

Ciconiidae

 

 

 

čápovití

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

čáp východní

 

Ciconia nigra (II)

 

 

čáp černý

 

Ciconia stormi

 

 

čáp pestrý

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

čáp jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

marabu indický

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

nesyt bílý

Phoenicopteridae

 

 

 

plameňákovití

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

plameňákovití

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

plameňák karibský

Threskiornithidae

 

 

 

ibisovití

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

ibis rudý

 

Geronticus calvus (II)

 

 

ibis jihoafrický

 

Geronticus eremita (I)

 

 

ibis skalní

 

Nipponia nippon (I)

 

 

ibis čínský

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

kolpík bílý

 

Pseudibis gigantea

 

 

ibis obrovský

COLUMBIFORMES

 

 

 

měkkozobí

Columbidae

 

 

 

holubovití

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

holub nikobarský

 

Claravis godefrida

 

 

holub červenokřídlý

 

Columba livia

 

 

holub skalní

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

holub císařský

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

holub krvavý

 

 

Goura spp. (II)

 

korunáč

 

Leptotila wellsi

 

 

holub Wellsův

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauricius)

holub růžový

 

Streptopelia turtur

 

 

hrdlička divoká

CORACIIFORMES

 

 

 

srostloprstí

Bucerotidae

 

 

 

zoborožcovití

 

 

Aceros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

zoborožec

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

zoborožec rudokrký

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

zoborožec

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

zoborožec

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

zoborožec

 

 

Buceros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

dvojzoborožec

 

Buceros bicornis (I)

 

 

dvojzoborožec žlutozobý

 

 

Penelopides spp. (II)

 

zoborožec

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

zoborožec štítnatý

 

 

Rhyticeros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

zoborožec

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

zoborožec běloprsý

CUCULIFORMES

 

 

 

kukačky

Musophagidae

 

 

 

turakovití

 

 

Tauraco spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

turako

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

turako Bannermanův

FALCONIFORMES

 

 

 

dravci

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(s výjimkou druhů zařazených v příloze A; s výjimkou jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny; a s výjimkou druhu Caracara lutosa, který není předmětem tohoto nařízení)

 

dravci

Accipitridae

 

 

 

jestřábovití

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

krahujec krátkoprstý

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

jestřáb lesní

 

Accipiter nisus (II)

 

 

krahujec obecný

 

Aegypius monachus (II)

 

 

sup hnědý

 

Aquila adalberti (I)

 

 

orel iberský

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

orel skalní

 

Aquila clanga (II)

 

 

orel volavý

 

Aquila heliaca (I)

 

 

orel královský

 

Aquila pomarina (II)

 

 

orel křiklavý

 

Buteo buteo (II)

 

 

káně lesní

 

Buteo lagopus (II)

 

 

káně rousná

 

Buteo rufinus (II)

 

 

káně bělochvostá

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

luňákovec kubánský

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

orlík krátkoprstý

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

moták pochop

 

Circus cyaneus (II)

 

 

moták pilich

 

Circus macrourus (II)

 

 

moták stepní

 

Circus pygargus (II)

 

 

moták lužní

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

luněc šedý

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

orlík madagaskarský

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

orlosup bradatý

 

Gyps fulvus (II)

 

 

sup bělohlavý

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla je uveden v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)

 

 

orel

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpyje pralesní

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

orel jestřábí

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

orel nejmenší

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

káně západní

 

Milvus migrans (II) (s výjimkou Milvus migrans lineatus, který je zařazen v příloze B)

 

 

luňák hnědý

 

Milvus milvus (II)

 

 

luňák červený

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

sup mrchožravý

 

Pernis apivorus (II)

 

 

včelojed lesní

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

orel opičí

Cathartidae

 

 

 

kondorovití

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kondor kalifornský

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kondor královský

 

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor andský

Falconidae

 

 

 

sokolovití

 

Falco araeus (I)

 

 

poštolka seychelská

 

Falco biarmicus (II)

 

 

raroh jižní

 

Falco cherrug (II)

 

 

raroh velký

 

Falco columbarius (II)

 

 

dřemlík tundrový

 

Falco eleonorae (II)

 

 

ostříž jižní

 

Falco jugger (I)

 

 

raroh lagar

 

Falco naumanni (II)

 

 

poštolka jižní

 

Falco newtoni (I) (pouze populace na Seychelách)

 

 

poštolka madagaskarská

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

sokol šahin

 

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol stěhovavý

 

Falco punctatus (I)

 

 

poštolka mauricijská

 

Falco rusticolus (I)

 

 

raroh lovecký

 

Falco subbuteo (II)

 

 

ostříž lesní

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

poštolka obecná

 

Falco vespertinus (II)

 

 

poštolka rudonohá

Pandionidae

 

 

 

orlovcovití

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

orlovec říční

GALLIFORMES

 

 

 

hrabaví

Cracidae

 

 

 

hokovití

 

Crax alberti (III Kolumbie)

 

 

hoko modrozobý

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

hoko červenolaločnatý

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbie)

hoko žlutolaločnatý

 

 

Crax fasciolata

 

hoko žlutozobý

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbie)

hoko korunkatý

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbie/Guatemala/Honduras)

hoko proměnlivý

 

Mitu mitu (I)

 

 

hoko mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

guan horský

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

čačalaka obecná

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbie)

hoko přílbový

 

Penelope albipennis (I)

 

 

guan bělokřídlý

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

guan chocholatý

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

guan malý

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

guan černočelý

 

Pipile pipile (I)

 

 

guan trinidadský

Megapodiidae

 

 

 

tabonovití

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

tabon přílbový

Phasianidae

 

 

 

bažantovití

 

 

Argusianus argus (II)

 

argus okatý

 

Catreus wallichii (I)

 

 

bažant Wallichův

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

křepel virginský, poddruh ridgwayi

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

bažant tibetský

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

bažant mandžuský

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

kur Sonneratův

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

bažant krvavý

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

bažant lesklý

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

bažant zelenoocasý

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

bažant Sclaterův

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

bažant Edwardsův

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pákistán)

bažant kalij

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

bažant Swinhoeův

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

krocan paví

 

Odontophorus strophium

 

 

křepel límcový

 

Ophrysia superciliosa

 

 

křepelka himálajská

 

 

 

Pavo cristatus (III Pákistán)

páv korunkatý

 

 

Pavo muticus (II)

 

páv zelený

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

bažant paví

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

bažant bělolící

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

bažant malajský

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

bažant palawanský

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

bažant bornejský

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pákistán)

bažant chocholatý

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

bažant perlový

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

bažant Elliotův

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

bažant Humeové

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

bažant mikado

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

bažant královský

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

velekur kaspický

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

velekur tibetský

 

Tragopan blythii (I)

 

 

satyr Blythův

 

Tragopan caboti (I)

 

 

satyr Cabotův

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

satyr černohlavý

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepál)

satyr himálajský

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

tetřívek prériový, poddruh attwateri

GRUIFORMES

 

 

 

krátkokřídlí

Gruidae

 

 

 

jeřábovití

 

 

Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

jeřábovití

 

Balearica pavonina (I)

 

 

jeřáb paví

 

Grus americana (I)

 

 

jeřáb americký

 

Grus canadensis (I/II) (druh je uveden v příloze II, ale poddruhy Grus canadensis nesiottesGrus canadensis pulla jsou uvedeny v příloze I)

 

 

jeřáb kanadský

 

Grus grus (II)

 

 

jeřáb popelavý

 

Grus japonensis (I)

 

 

jeřáb mandžuský

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

jeřáb bílý

 

Grus monacha (I)

 

 

jeřáb kápový

 

Grus nigricollis (I)

 

 

jeřáb černokrký

 

Grus vipio (I)

 

 

jeřáb červenolící

Otididae

 

 

 

dropovití

 

 

Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

dropovití

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

drop černohlavý

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

drop obojkový

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

drop hřivnatý

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

drop bengálský

 

Otis tarda (II)

 

 

drop velký

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

drop indický

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

drop malý

Rallidae

 

 

 

chřástalovití

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

chřástal Howeův

Rhynochetidae

 

 

 

kaguovití

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu chocholatý

PASSERIFORMES

 

 

 

pěvci

Alaudidae

 

 

 

skřivanovití

 

 

 

Alauda arvensis (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

skřivan polní

 

 

 

Galerida cristata (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

chocholouš obecný

 

 

 

Lullula arborea (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

skřivan lesní

 

 

 

Melanocorypha calandra (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

kalandra zpěvná

Atrichornithidae

 

 

 

křováčkovití

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

křováček zvučný

Cotingidae

 

 

 

kotingovití

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbie)

vranucha ozdobná

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbie)

vranucha dlouholaločnatá

 

Cotinga maculata (I)

 

 

kotinga brazilská

 

 

Rupicola spp. (II)

 

skalňák

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

kotinga bělokřídlá

Emberizidae

 

 

 

strnadovití

 

 

 

Emberiza citrinella (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

strnad obecný

 

 

 

Emberiza hortulana (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

strnad zahradní

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

kardinál zelený

 

 

Paroaria capitata (II)

 

kardinál černohřbetý

 

 

Paroaria coronata (II)

 

kardinál šedý

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

tangara nádherná

Estrildidae

 

 

 

astrildovití

 

 

Amandava formosa (II)

 

tygříček olivový

 

 

Lonchura fuscata

 

rýžovník hnědý

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

rýžovník šedý

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

pásovník krátkoocasý, poddruh cincta

Fringillidae

 

 

 

pěnkavovití

 

 

 

Carduelis cannabina (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

konopka obecná

 

 

 

Carduelis carduelis (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

stehlík obecný

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

čížek ohnivý

 

 

 

Carduelis flammea (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

čečetka zimní

 

 

 

Carduelis hornemanni (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

čečetka bělavá

 

 

 

Carduelis spinus (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

čížek lesní

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

čížek žlutolící

 

 

 

Carpodacus erythrinus (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

hýl rudý

 

 

 

Loxia curvirostra (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

křivka obecná

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

hýl obecný

 

 

 

Serinus serinus (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

zvonohlík zahradní

Hirundinidae

 

 

 

vlaštovkovití

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

břehule bělooká

Icteridae

 

 

 

vlhovcovití

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

vlhovec paraguajský

Meliphagidae

 

 

 

kystráčkovití

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

medosavka zlatohrdlá, poddruh cassidix

Muscicapidae

 

 

 

lejskovití

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauricus)

 

 

rákosník rodriguézský

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

lejsek medanský

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

střízlíkovec rezavohlavý

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

střízlíkovec západní

 

 

 

Erithacus rubecula (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

červenka obecná

 

 

 

Ficedula parva (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

lejsek malý

 

 

Garrulax canorus (II)

 

sojkovec drozdovitý

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

sojkovec

 

 

 

Hippolais icterina (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

sedmihlásek hajní

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

timálie stříbrouchá

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

timálie čínská

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

sojkovec s-čchuanský

 

 

 

Luscinia svecica (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

slavík modráček

 

 

 

Luscinia luscinia (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

slavík tmavý

 

 

 

Luscinia megarhynchos (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

slavík obecný

 

 

 

Monticola saxatilis (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

skalník zpěvný

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

vranule bělokrká

 

Picathartes oreas (I)

 

 

vranule šedokrká

 

 

 

Sylvia atricapilla (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

pěnice černohlavá

 

 

 

Sylvia borin (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

pěnice slavíková

 

 

 

Sylvia curruca (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

pěnice pokřovní

 

 

 

Sylvia nisoria (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

pěnice vlašská

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricius)

lejskovec maskarénský

 

 

 

Turdus merula (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

kos černý

 

 

 

Turdus philomelos (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

drozd zpěvný

Oriolidae

 

 

 

žluvovití

 

 

 

Oriolus oriolus (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

žluva hajní

Paradisaeidae

 

 

 

rajkovití

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajkovití

Paridae

 

 

 

sýkorovití

 

 

 

Parus ater (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

sýkora uhelníček

Pittidae

 

 

 

pitovití

 

 

Pitta guajana (II)

 

pita páskovaná

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

pita thajská

 

Pitta kochi (I)

 

 

pita luzonská

 

 

Pitta nympha (II)

 

pita hnědokorunkatá

Pycnonotidae

 

 

 

bulbulovití

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

bulbul korunkatý

Sturnidae

 

 

 

špačkovití

 

 

Gracula religiosa (II)

 

loskuták posvátný

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

majna Rothschildova

Troglodytidae

 

 

 

střízlíkovití

 

 

 

Troglodytes troglodytes (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)

střízlík obecný

Zosteropidae

 

 

 

kruhoočkovití

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

kruhoočko černouzdičkové

PELECANIFORMES

 

 

 

veslonozí

Fregatidae

 

 

 

fregatkovití

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

fregatka Andrewsova

Pelecanidae

 

 

 

pelikánovití

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

pelikán kadeřavý

Sulidae

 

 

 

terejovití

 

Papasula abbotti (I)

 

 

terej Abbottův

PICIFORMES

 

 

 

šplhavci

Capitonidae

 

 

 

vousákovití

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbie)

vousák tukaní

Picidae

 

 

 

datlovití

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

datel indomalajský, poddruh richardsi

Ramphastidae

 

 

 

tukanovití

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

arassari zlatý

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

arassari černokrký

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

arassari hnědouchý

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

arassari zelený

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

tukan pestrý

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

tukan krátkozobý

 

 

Ramphastos toco (II)

 

tukan obrovský

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

tukan bledohrdlý

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

tukan vrubozobý

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

arassari skvrnozobý

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

potápky

Podicipedidae

 

 

 

potápkovití

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

potápka tlustozobá

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

trubkonosí

Diomedeidae

 

 

 

albatrosovití

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

albatros bělohřbetý

PSITTACIFORMES

 

 

 

papoušci

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů Agapornis roseicollis (agapornis růžovohrdlý), Melopsittacus undulatus (andulka vlnkovaná), Nymphicus hollandicus (korela chocholatá) a Psittacula krameri (alexandr malý), které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

 

papoušci

Cacatuidae

 

 

 

kakaduovití

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

kakadu Goffinův

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

kakadu filipínský

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

kakadu molucký

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

kakadu žlutolící

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

kakadu arový

Loriidae

 

 

 

loriovití

 

Eos histrio (I)

 

 

lori modroprsý

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina (vini modrý) je uveden v příloze I, ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)

 

 

vini

Psittacidae

 

 

 

papouškovití

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

amazoňan dominikánský

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

amazoňan žlutokrký

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

amazoňan žlutoramenný

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

amazoňan rudoocasý

 

Amazona finschi (I)

 

 

amazoňan fialovotemenný

 

Amazona guildingii (I)

 

 

amazoňan Guildingův

 

Amazona imperialis (I)

 

 

amazoňan císařský

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

amazoňan kubánský

 

Amazona oratrix (I)

 

 

amazoňan velký

 

Amazona pretrei (I)

 

 

amazoňan nádherný

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

amazoňan rudooký

 

Amazona tucumana (I)

 

 

amazoňan tukumanský

 

Amazona versicolor (I)

 

 

amazoňan mnohobarvý

 

Amazona vinacea (I)

 

 

amazoňan fialovoprsý

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

amazoňan zelenolící

 

Amazona vittata (I)

 

 

amazoňan portorický

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

ara

 

Ara ambiguus (I)

 

 

ara zelený

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

ara kaninda

 

Ara macao (I)

 

 

ara arakanga

 

Ara militaris (I)

 

 

ara vojenský

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

ara červenouchý

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

ara škraboškový

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

kakariki norfolcký

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

kakariki chathamský

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

kakariki rudočelý

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

kakariki novokaledonský

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

loríček žlutoboký, poddruh coxeni

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

papoušek chocholatý

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

aratinga žlutý

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

neoféma žlutobřichá

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

arara žlutouchý

 

Pezoporus occidentalis (I)

 

 

papoušek noční

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

papoušek zemní

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

amazónek červenohlavý

 

Primolius couloni (I)

 

 

ara šedolící

 

Primolius maracana (I)

 

 

ara marakana

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

papoušek žlutoramenný

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

papoušek žlutokřídlý

 

Psephotus pulcherrimus (I)

 

 

papoušek překrásný

 

Psittacula echo (I)

 

 

alexandr mauricijský

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

žako šedý

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

papoušek zelenobradý

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

arara

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

kakapo soví

RHEIFORMES

 

 

 

nanduové

Rheidae

 

 

 

nanduovití

 

Pterocnemia pennata (I) (s výjimkou poddruhu Pterocnemia pennata pennata, který je zařazen v příloze B)

 

 

nandu menší

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

nandu menší, poddruh pennata

 

 

Rhea americana (II)

 

nandu pampový

SPHENISCIFORMES

 

 

 

tučnáci

Spheniscidae

 

 

 

tučňákovití

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

tučňák brýlový

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

tučňák Humboldtův

STRIGIFORMES

 

 

 

sovy

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou druhu Sceloglaux albifacies)

 

sovy

Strigidae

 

 

 

puštíkovití

 

Aegolius funereus (II)

 

 

sýc rousný

 

Asio flammeus (II)

 

 

kalous pustovka

 

Asio otus (II)

 

 

kalous ušatý

 

Athene noctua (II)

 

 

sýček obecný

 

Bubo bubo (II) (s výjimkou Bubo bubo bengalensis, který je zařazen v příloze B)

 

 

výr velký

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

kulíšek nejmenší

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

sýček lesní

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

výreček obří

 

Ninox natalis (I)

 

 

sovka vánoční

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

sovice sněžní

 

Otus ireneae (II)

 

 

výreček Irenin

 

Otus scops (II)

 

 

výreček malý

 

Strix aluco (II)

 

 

puštík obecný

 

Strix nebulosa (II)

 

 

puštík vousatý