14.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 446/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2204

ze dne 13. prosince 2021,

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Záznamy 28, 29 a 30 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 zakazují uvádět na trh a používat pro prodej široké veřejnosti látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorií 1 A nebo 1B, a zařazené v dodatcích 1 až 6 uvedené přílohy a směsi obsahující tyto látky v množství přesahujícím stanovené koncentrace.

(2)

Látky klasifikované jako CMR jsou zařazeny v části 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2).

(3)

Dodatky 1 až 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) 2020/2096 (3), dosud neodrážejí látky nově klasifikované jako CMR podle nařízení (ES) č. 1272/2008 ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 (4) a (EU) 2021/849 (5). Látky nově klasifikované jako CMR kategorie 1 A nebo 1B uvedené v nařízeních v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 a (EU) 2021/849 je tudíž vhodné doplnit do dodatků 2, 4 a 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.

(4)

Klasifikace látek uvedených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 se použije ode dne 1. března 2022. Omezení zavedené tímto nařízením, pokud jde o látky klasifikované jako CMR kategorie 1 A nebo 1B nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182, by se proto mělo použít ode dne 1. března 2022. Datum použitelnosti nebrání subjektům, aby omezení týkající se látek CMR kategorie 1 A nebo 1B klasifikovaných podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 uplatňovaly dříve.

(5)

Klasifikace látek uvedených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/849 se použije ode dne 17. prosince 2022. Omezení zavedené tímto nařízením, pokud jde o látky klasifikované jako CMR kategorie 1 A nebo 1B nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/849, by se proto mělo použít ode dne 17. prosince 2022. Datum použitelnosti nebrání subjektům, aby omezení týkající se látek CMR kategorie 1 A nebo 1B klasifikovaných podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/849 uplatňovaly dříve.

(6)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 133 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 přílohy se použije takto:

řádky pro vlákna z karbidu křemíku (o průměru < 3 μm, délce > 5 μm a poměru stran ≥ 3:1), dibenzo[def,p]chrysen; dibenzo[a,l]pyren, m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzen; resorcinoldiglycidylether, 2,2-bis(brommethyl)propan-1,3-diol, natrium-N-(hydroxymethyl)glycinát; [formaldehyd uvolněný z natrium-N-(hydroxymethyl)glycinátu], butan-on-oxim; ethylmethylketoxim; ethyl(methyl)ketonoxim a N-(hydroxymethyl)akrylamid; methylolakrylamid; [NMA] se použijí ode dne 1. března 2022,

řádky pro tetrafluorethylen, 1,4-dioxan a 7-oxa-3-oxiranylbicyklo[4.1.0]heptan; 1,2-epoxy-4-(1,2-epoxyethyl)cyklohexan; 4-vinylcyklohexendiepoxid se použijí ode dne 17. prosince 2022.

Bod 2 přílohy se použije ode dne 1. března 2022.

Bod 3 přílohy se použije takto:

řádky pro tris(2-methoxyethoxy)vinylsilan; 6-(2-methoxyethoxy)-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan, dichlordioktylstannan, dioktylcín-dilaurát; [1] stannan, dioktyl-, bis(koko acyloxy) deriváty [2], ipkonazol (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorbenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyklopentanol, bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)-ether; tetraglym, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal, diisooktyl-ftalát, 2-methoxyethylakrylát, pyrithion-zinek; (T-4)-bis[1-(hydroxy-.kappa.O)pyridin-2(1H)-thionato-.kappa.S]zinek, flurochloridon (ISO); 3-chlor-4-(chlormethyl)-1-[3-(trifluormethyl)fenyl]pyrrolidin-2-on a bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid se použijí ode dne 1. března 2022,

řádky pro mankozeb (ISO); N,N’-ethylenbis(dithiokarbamát) manganatý, polymerní komplex se zinečnatou solí, 7-oxa-3-oxiranylbicyklo[4.1.0]heptan; 1,2-epoxy-4-(1,2-epoxyethyl)cyklohexan; 4-vinylcyklohexendiepoxid, 6,6’-di-terc-butyl-2,2’-methylendi-p-kresol; [DBMC], dimethomorf (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorfenyl)-3-(3,4-dimethoxyfenyl)akryloyl)morfolin, 1,2,4-triazol a 3-methylpyrazol se použijí ode dne 17. prosince 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2020/2096, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), prostředky, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, perzistentní organické znečišťující látky, některé kapalné látky nebo směsi, nonylfenol a zkušební metody pro azobarviva (Úř. věst. L 425, 16.12.2020, s. 3).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 ze dne 19. května 2020, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 261, 11.8.2020, s. 2).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/849 ze dne 11. března 2021, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 188, 28.5.2021, s. 27).


PŘÍLOHA

Příloha XVII se mění takto:

1)

V dodatku 2 se do tabulky v pořadí podle stanovených indexových čísel vkládají nové záznamy, které znějí:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Vlákna z karbidu křemíku (o průměru < 3 μm, délce > 5 μm a s poměrem stran ≥ 3:1)

014-048-00-5

206-991-8

409-21-2

308076-74-6“

 

„Dibenzo[def,p]chrysen; dibenzo[a,l]pyren

601-092-00-0

205-886-4

191-30-0“

 

„Tetrafluorethylen

602-110-00-X

204-126-9

116-14-3“

 

„1,4-dioxan

603-024-00-5

204-661-8

123-91-1“

 

m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzen; resorcinoldiglycidylether

603-065-00-9

202-987-5

101-90-6“

 

„7-oxa-3-oxiranylbicyklo[4.1.0]heptan; 1,2-epoxy-4-(1,2-epoxyethyl)cyklohexan; 4-vinylcyklohexendiepoxid

603-066-00-4

203-437-7

106-87-6“

 

„2,2-bis(brommethyl)propan-1,3-diol

603-240-00-X

221-967-7

3296-90-0“

 

„Natrium-N-(hydroxymethyl)glycinát; [formaldehyd uvolněný z natrium-N-(hydroxymethyl)glycinátu]

607-746-00-1

274-357-8

70161-44-3“

 

„Butan-on-oxim; ethylmethylketoxim; ethyl(methyl)ketonoxim

616-014-00-0

202-496-6

96-29-7“

 

N-(hydroxymethyl)akrylamid; methylolakrylamid; [NMA]

616-230-00-5

213-103-2

924-42-5“

 

2)

V dodatku 4 se do tabulky v pořadí podle stanovených indexových čísel vkládají nové záznamy, které znějí:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„2,2-bis(brommethyl)propan-1,3-diol

603-240-00-X

221-967-7

3296-90-0“

 

N-(hydroxymethyl)akrylamid; methylolakrylamid; [NMA]

616-230-00-5

213-103-2

924-42-5“

 

3)

V dodatku 6 se do tabulky v pořadí podle stanovených indexových čísel vkládají nové záznamy, které znějí:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Mankozeb (ISO); N,N’-ethylenbis(dithiokarbamát) manganatý, polymerní komplex se zinečnatou solí

006-076-00-1

8018-01-7“

 

„Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilan; 6-(2-methoxyethoxy)-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan

014-050-00-6

213-934-0

1067-53-4“

 

„Dichlordioktylstannan

050-021-00-4

222-583-2

3542-36-7“

 

„Dioktylcín-dilaurát; [1]

stannan, dioktyl-, bis(koko acyloxy) deriváty [2]

050-031-00-9

222-883-3 [1]

293-901-5 [2]

3648-18-8 [1]

91648-39-4 [2]“

 

„7-oxa-3-oxiranylbicyklo[4.1.0]heptan; 1,2-epoxy-4-(1,2-epoxyethyl)cyklohexan; 4-vinylcyklohexendiepoxid

603-066-00-4

203-437-7

106-87-6“

 

„Ipkonazol (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorbenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyklopentanol

603-237-00-3

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8“

 

„Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)-ether; tetraglym

603-238-00-9

205-594-7

143-24-8“

 

„6,6’-di-terc-butyl-2,2’-methylendi-p-kresol; [DBMC]

604-095-00-5

204-327-1

119-47-1“

 

„2-(4-terc-butylbenzyl)propanal

605-041-00-3

201-289-8

80-54-6“

 

„Diisooktyl-ftalát

607-740-00-9

248-523-5

27554-26-3“

 

„2-methoxyethylakrylát

607-744-00-0

221-499-3

3121-61-7“

 

„Dimethomorf (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorfenyl)-3-(3,4-dimethoxyfenyl)akryloyl)morfolin

613-102-00-0

404-200-2

110488-70-5“

 

„1,2,4-triazol

613-111-00-X

206-022-9

288-88-0“

 

„Pyrithion-zinek; (T-4)-bis[1-(hydroxy-.kappa.O)pyridin-2(1H)-thionato-.kappa.S]zinek

613-333-00-7

236-671-3

13463-41-7“

 

„Flurochloridon (ISO); 3-chlor-4-(chlormethyl)-1-[3-(trifluormethyl)fenyl]pyrrolidin-2-on

613-334-00-2

262-661-3

61213-25-0“

 

„3-methylpyrazol

613-339-00-X

215-925-7

1453-58-3“

 

„Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid

617-006-00-X

201-279-3

80-43-3“