5.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 391/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1922

ze dne 4. listopadu 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1517, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) 2018/581 o dočasném pozastavení všeobecných sazeb společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2018/581 ze dne 16. dubna 2018, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1147/2002 (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2018/581 dočasně pozastavuje všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech.

(2)

Příloha II prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1517 (2) obsahuje seznam osvědčení, která se považují za rovnocenná osvědčením o uvolnění oprávněnou osobou (formulářům 1 EASA), jež mohou hospodářské subjekty EU použít při dovozu zboží v rámci pozastavení a za podmínek stanovených nařízením Rady (EU) 2018/581.

(3)

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (dále jen „dohoda“) (3) byla podepsána jménem Unie dne 29. prosince 2020. Prozatímně se uplatňovala od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2021 a formálně vstoupila v platnost dne 1. května 2021.

(4)

Dohoda se týká otázek bezpečnosti letectví, včetně spolupráce s Úřadem pro civilní letectví Spojeného království (United Kingdom Civil Aviation Authority – CAA), který vydává osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou. Je proto vhodné považovat osvědčení na formuláři 1 CAA vydaná Úřadem pro civilní letectví Spojeného království (dále jen „CAA“) za rovnocenná formuláři 1 EASA a zařadit je na seznam uvedený v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2018/1517.

(5)

Nařízení (EU) 2018/1517 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

V souladu s přílohou 30 „Osvědčování letové způsobilosti a ochrany životního prostředí“ dohody, a zejména s čl. 15 písm. a) a čl. 21 odst. 1 a 2 uvedené dohody, se osvědčení na formuláři 1 CAA vydaná úřadem CAA pro výrobky vyvinuté a certifikované před 31. prosincem 2020 považují za dostatečná k tomu, aby zboží uvedené v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/1517 mohlo využívat pozastavení dovozního cla ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) 2018/581, a to od 1. ledna 2021. Toto nařízení by se proto mělo použít se zpětnou účinností, pokud jde o uvedená osvědčení, aby se zajistila právní jistota pro hospodářské subjekty, a mělo by vstoupit v platnost co nejdříve.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) 2018/1517 se mění a doplňuje se nový řádek, který zní:

Letecký úřad

Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou

„United Kingdom Civil Aviation Authority (Úřad pro civilní letectví Spojeného království)

CAA Form 1  (4)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 98, 18.4.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1517 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) 2018/581 o dočasném pozastavení všeobecných sazeb společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech (Úř. věst. L 256, 12.10.2018, s. 58).

(3)  Úř. věst. L 149, 30.4.2021, s. 10.

(4)  Ode dne 1. ledna 2021.“