21.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 373/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1840

ze dne 20. října 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1), a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 1013/2006 má Komise pravidelně aktualizovat nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 (2) o vývozu některých odpadů určených k využití do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD (3). Komise tak činí na základě nových informací o právních předpisech použitelných v dotčené třetí zemi, jež se týkají dovozu odpadů.

(2)

V roce 2019 zaslala Komise některým zemím, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, písemnou žádost o písemné potvrzení, že odpady a směsi odpadů uvedené v příloze III nebo IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006, jejichž vývoz není podle článku 36 uvedeného nařízení zakázán, je možno vyvážet z Unie k využití v uvedených zemích. Komise rovněž požádala dotčené země o uvedení případného použitelného vnitrostátního kontrolního postupu. Komise obdržela odpovědi včetně žádostí o další objasnění (4).

(3)

Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (5) (dále jen „Basilejská úmluva“) na svém 14. zasedání, jež se konalo v květnu 2019, přijala rozhodnutí BC-14/12. Tímto rozhodnutím byly do příloh Basilejské úmluvy přidány nové položky pro plasty, včetně položky B3011 v příloze IX týkající se odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný. Tyto změny jsou účinné od 1. ledna 2021. Kromě toho přijal Výbor pro environmentální politiku OECD dne 7. září 2020 změny dodatku 4 k rozhodnutí OECD týkající se nebezpečného plastového odpadu a vysvětlení v dodatcích 3 a 4 k rozhodnutí OECD s účinností ode dne 1. ledna 2021.

(4)

Na základě uvedených rozhodnutí změnilo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2174 (6) přílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII nařízení (ES) č. 1013/2006, aby byly zohledněny změny týkající se položek plastových odpadů v přílohách Basilejské úmluvy a v rozhodnutí OECD. V důsledku toho je ode dne 1. ledna 2021 vývoz plastového odpadu z Unie do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, povolen pouze tehdy, pokud tento odpad spadá pod novou položku týkající se plastového odpadu B3011 zahrnutou do přílohy IX Basilejské úmluvy a země určení umožňuje dovoz takového odpadu na své území.

(5)

V letech 2019 a 2020 se Komise obrátila na dotčené země s žádostí o objasnění vnitrostátních postupů v souvislosti s novými položkami týkajícími se plastů podle Basilejské úmluvy. Komise obdržela odpovědi od 23 zemí a celních území (7).

(6)

Některé země oznámily svůj úmysl řídit se kontrolními postupy, jež se odlišují od postupů stanovených v čl. 37. odst. 1 nařízení (ES) č. 1013/2006. V těchto případech, uvedených ve sloupci d) přílohy tohoto nařízení, se předpokládá, že vývozci znají přesné právní požadavky stanovené zemí určení.

(7)

Pokud je v příloze uvedeno, že určitá země nezakazuje některou přepravu odpadů, ani na ně neuplatňuje postup předchozího písemného oznámení a souhlasu stanovený v článku 35 nařízení (ES) č. 1013/2006, měl by se na takovou přepravu použít obdobně článek 18 uvedeného nařízení.

(8)

Je-li určitá země uvedena v příloze nařízení (ES) č. 1418/2007 a Komise má informace o tom, že došlo ke změnám příslušných vnitrostátních právních předpisů, avšak země nevydala písemné potvrzení v odpovědi na žádosti o informace, jež Komise zaslala v letech 2019 a 2020, použije se postup předchozího písemného oznámení a souhlasu v souladu s čl. 37 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1013/2006.

(9)

Pokud není určitá země uvedena nebo pokud pro danou zemi není uveden určitý odpad nebo směs odpadů v příloze nařízení (ES) č. 1418/2007, znamená to, že uvedená země nevydala písemné potvrzení nebo nevydala písemné potvrzení pro tento odpad nebo směs odpadů, že je možno je vyvážet z Unie k využití v této zemi. V souladu s čl. 37 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1013/2006 se v případě vývozu odpadů určených k využití, který není podle článku 36 uvedeného nařízení zakázán, do uvedených zemí a v souvislosti s těmito odpady použije postup předchozího písemného oznámení a souhlasu. V případech, uvedených ve sloupci a) přílohy tohoto nařízení, kdy země uvedly, že zakazují dovoz veškerého odpadu, na nějž se vztahují přílohy III a IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006, avšak neposkytly konkrétní informace o svých vnitrostátních kontrolních postupech, pokud jde o plastový odpad spadající pod položku B3011, by se mělo mít za to, že se všeobecný zákaz dovozu vztahuje rovněž na plastový odpad spadající pod položku B3011.

(10)

V případech, kdy země uvedly, že veškerý odpad, na nějž se vztahují přílohy III a IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006, nebude podléhat kontrolnímu postupu nebo jiným kontrolním postupům podle vnitrostátního práva, avšak neposkytly konkrétní informace o svých vnitrostátních kontrolních postupech, pokud jde o plastový odpad spadající pod položku B3011, by se měl postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle sloupce b) přílohy tohoto nařízení považovat za použitelný s ohledem na položku B3011.

(11)

Komise rovněž pro země, které neodpověděly na její žádost o informace, zrušila položky B3010 a GH013, které již neexistují.

(12)

Dne 25. května 2021 Rada OECD schválila stanovisko Výboru pro environmentální politiku, pokud jde o dodržení rozhodnutí OECD Kostarikou. V důsledku toho se čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 1013/2006 na tuto zemi již nevztahuje, a položka pro Kostariku se proto z přílohy nařízení (ES) č. 1418/2007 odstraňuje.

(13)

Příloha nařízení (EU) č. 1418/2007 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1418/2007 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6).

(3)  Rozhodnutí Rady o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití (OECD/LEGAL/0266).

(4)  Odpovědi od: Albánie, Andorry, Anguilly, Arménie, Ázerbájdžánu, Bahrajnu, Bangladéše, Běloruska, Beninu, Bosny a Hercegoviny, Burkina Fasa, Kambodže, Kapverd, Čadu, Čínské Tchaj-peje, Kolumbie, Demokratické republiky Kongo, Konga, Kostariky, Pobřeží slonoviny, Kuby, Ekvádoru, Egypta, Salvadoru, Etiopie, Gabonu, Gruzie, Ghany, Guatemaly, Guineje, Guyany, Haiti, Hondurasu, Hongkongu (Číny), Indie, Indonésie, Jamaiky, Kosova*, Kyrgyzstánu, Laosu, Libanonu, Libérie, Madagaskaru, Malajsie, Mali, Moldavska, Monaka, Černé Hory, Maroka, Myanmaru/Barmy, Namibie, Nikaraguy, Nigeru, Nigérie, Ománu, Pákistánu, Panamy, Paraguaye, Peru, Filipín, Kataru, Rwandy, Svaté Lucie, San Marina, Svatého Tomáše a Princova ostrova, Senegalu, Srbska, Singapuru, Jižní Afriky, Šrí Lanky, Súdánu, Thajska, Trinidadu a Tobaga, Turkmenistánu, Ukrajiny, Spojených arabských emirátů, Uruguaye, Uzbekistánu, Vietnamu a Zambie.

*Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Kolumbie se stala členem OECD dne 28. dubna 2020. Nařízení (ES) č. 1418/2007 se přestane na Kolumbii uplatňovat, jakmile příslušné orgány OECD zjistí, že Kolumbie plně dodržuje rozhodnutí OECD.

(5)  1673 UNTS s. 57.

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2174 ze dne 19. října 2020, kterým se mění přílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 433, 22.12.2020, s. 11).

(7)  Celní území jsou v příloze uvedena samostatně, i když náleží k téže zemi.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 1418/2007 se mění takto:

1)

Tabulka pro Albánii se nahrazuje tímto:

Albánie

a)

b)

c)

d)“

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006 s výjimkou B1010:

odpad železa a oceli vysoké čistoty (98 %)

odpad hliníku vysoké čistoty (95 %)

 

z B1010:

odpad železa a oceli vysoké čistoty (98 %)

odpad hliníku vysoké čistoty (95 %)

 

2)

Tabulka pro Anguillu se nahrazuje tímto:

Anguilla

a)

b)

c)

d)“

 

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 

3)

Tabulka pro Argentinu se nahrazuje tímto:

Argentina

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 – B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 – B1090

z B1100:

tvrdý zinek

strusky a stěry obsahující zinek:

zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

zinkové stěry

 

 

z B1100:

hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

 

 

 

B1115 – B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 – B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 – B2110

B2120 – B2130

 

 

 

z B3020:

netříděný odpad a výmět

 

 

z B3020:

veškeré další odpady

 

 

 

B3030 – B3120

B3130 – B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 – GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 – GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

Směsi odpadů

 

 

 

Směs B1010 a B1050

 

 

 

Směs B1010 a B1070

 

 

 

Směs B3040 a B3080

 

 

 

Směs B1010

 

 

 

Směs B2010

 

 

 

Směs B2030

ze směsi B3020:

netříděný odpad a výmět

 

 

ze směsi B3020:

veškeré další směsi odpadů

 

 

 

Směs B3030

 

 

 

Směs B3040

 

 

 

Směs B3050“

4)

Tabulka pro Arménii se nahrazuje tímto:

Arménie

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

B1100

 

 

 

B1170 – B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

5)

Tabulka pro Ázerbájdžán se nahrazuje tímto:

Ázerbájdžán

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

z B1010:

veškeré další odpady

 

z B1010:

odpad cínu

odpad kovů vzácných zemin

 

B1020 – B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 – B1250

 

 

 

z B2010:

odpady z břidlice, též hrubě osekané, rozřezané nebo

jinak rozčleněné

slídový odpad

odpad z leucitu, nefelinu a nefelinického syenitu

odpad kazivce

 

z B2010:

odpady z přírodního grafitu

odpad živce

odpad oxidu křemičitého, v pevné formě, s výjimkou těchto odpadů používaných ve slévárenství

 

 

 

B2020 – B2030

 

z B2040:

částečně čištěný síran vápenatý z odsiřování spalin

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (především DIN 4301 a DIN 8201 ), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

síra v pevném stavu

chloridy sodný, draselný

a vápenatý

odpad skla obsahujícího lithium-tantal a lithium-niob

z B2040:

odpady sádrové omítky vzniklé při demolici budov

uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9)

karborundum (karbid křemíku)

úlomky betonu

 

B2060 – B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 – B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 – B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

z B3060:

vinný kal

 

z B3060:

veškeré další odpady

 

 

 

B3065 – B3120

 

B3130 – B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

 

 

GE020 – GG040

 

 

 

GN010 – GN030“

6)

Tabulka pro Bahrajn se nahrazuje tímto:

Bahrajn

a)

b)

c)

d)

B3011

veškeré další odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

7)

Tabulka pro Bangladéš se nahrazuje tímto:

Bangladéš

a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006 s výjimkou:

z B1010:

odpad a šrot ze železa a oceli

hliníkový odpad a šrot

měděný odpad a šrot

B2020

B3020

 

 

z B1010:

odpad a šrot ze železa a oceli

hliníkový odpad a šrot

měděný odpad a šrot

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020“

8)

Tabulka pro Bělorusko se nahrazuje tímto:

Bělorusko

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

 

B1010 – B1160

 

 

B1170 – B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 – B1240

 

 

 

 

B1250 – B2130

 

 

 

B3020 – B3035

 

z B3040:

odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit)

z B3040:

veškeré další odpady

 

 

 

 

B3050

 

 

z B3060:

vinný kal

z B3060:

veškeré další odpady

 

 

 

B3065 – B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 – B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 – GN030

 

Směsi odpadů

 

 

Směs B1010 a B1050

 

 

 

Směs B1010 a B1070

 

 

Směs B3040 a B3080

 

 

 

 

Směs B1010

 

 

 

Směs B2010

 

 

 

Směs B2030

 

 

 

Směs B3020

 

 

 

Směs B3030

 

 

Směs B3040

 

 

 

 

Směs B3050“

 

9)

Tabulka pro Benin se nahrazuje tímto:

Benin

a)

b)

c)

d)

 

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

10)

Tabulka pro Bosnu a Hercegovinu se nahrazuje tímto:

Bosna a Hercegovina

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

 

 

z B1010:

odpad železa a oceli

odpad mědi

odpad hliníku

odpad zinku

odpad cínu

 

 

 

z B1020:

odpad olova (s výjimkou olověných akumulátorů)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

z B1100:

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

z B1120:

Přechodné kovy, s výjimkou odpadních katalyzátorů (upotřebené katalyzátory, upotřebené kapaliny používané jako katalyzátory nebo jiné katalyzátory) uvedených na seznamu A

skandium

vanad

mangan

kobalt

měď

yttrium

niob

hafnium

wolfram

titan

chrom

železo

nikl

zinek

zirkonium

molybden

tantal

rhenium

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020“

11)

Tabulka pro Brazílii se nahrazuje tímto:

Brazílie

a

b

c

d

Položky jednotlivých odpadů

 

 

z B1010:

drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

odpad železa a oceli

odpad mědi

odpad hliníku

odpad cínu

odpad titanu

z B1010:

odpad niklu

odpad zinku

odpad wolframu

odpad molybdenu

odpad tantalu

odpad hořčíku

odpad kobaltu

odpad bismutu

odpad zirkonia

odpad manganu

odpad germania

odpad vanadu

odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

odpad thoria

odpad kovů vzácných zemin

odpad chromu

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 – B1040

 

B1031 – B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 – B1090

 

B1080 – B1090

 

z B1100:

strusky a stěry obsahující zinek:

zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 %)

zinkové stěry

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

z B1100:

tvrdý zinek

hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

z B1100:

strusky a stěry obsahující zinek:

zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 %)

zinkové stěry

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 – B1220

 

B1160 – B1220

 

 

B1230 – B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 – B2130

 

 

 

B3020 – B3050

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

 

B3080 – B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

 

GB040 – GC020

 

GC030 – GC050

 

GC030 – GC050

 

 

GE020 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

GG030 – GG040

GN010 – GN030

 

 

 

Směsi odpadů

 

 

 

Směs B1010 a B1050

 

 

 

Směs B1010 a B1070

 

 

Směs B3040 a B3080

 

 

 

 

Směs B1010

 

 

Směs B2010

 

 

 

Směs B2030

 

 

 

Směs B3020

 

 

 

Směs B3030

 

 

 

Směs B3040

 

 

 

Směs B3050“

 

12)

Tabulka pro Burkina Faso se nahrazuje tímto:

Burkina Faso

a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

 

13)

Tabulka pro Kambodžu se nahrazuje tímto:

Kambodža

a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006 s výjimkou B3011“

 

 

B3011

14)

Tabulka pro Kapverdy se nahrazuje tímto:

Kapverdy

a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

 

15)

Tabulka pro Čínu se zrušuje.

16

Tabulka pro Čínskou Tchaj-pej se nahrazuje tímto:

Čínská Tchaj-pej

a)

b)

c)

d)

 

z B1010:

drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

odpad molybdenu

odpad tantalu

odpad kobaltu

odpad bismutu

odpad zirkonia

odpad manganu

odpad vanadu

odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

odpad thoria

odpad kovů vzácných zemin

odpad chromu

 

z B1010:

odpad železa a oceli

odpad mědi

odpad niklu

odpad hliníku

odpad zinku

odpad cínu

odpad wolframu

odpad hořčíku

odpad titanu

odpad germania

z B1020:

odpad kadmia

odpad olova (s výjimkou olověných akumulátorů)

odpad selenu

z B1020:

odpad antimonu

odpad berylia

odpad telluru

 

 

 

B1030 – B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 – B1090

 

 

 

z B1100:

hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

 

z B1100:

tvrdý zinek

strusky a stěry obsahující zinek:

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 – B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 – B1250

 

 

 

B2010 – B2030

 

 

 

z B2040:

částečně čištěný síran vápenatý z odsiřování spalin

odpady sádrové omítky vzniklé při demolici budov

síra v pevném stavu

uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9)

chloridy sodný, draselný a vápenatý

karborundum (karbid křemíku)

úlomky betonu

odpad skla obsahujícího lithium-tantal a lithium-niob

 

z B2040:

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (především DIN 4301 a DIN 8201 ), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

 

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

z B3020:

papíru nebo lepenky, vyrobených zejména z mechanické vlákniny

jiný, včetně:

1.

laminované lepenky

2.

netříděného odpadu a výmětu

 

z B3020:

neběleného sulfátového (kraftového) papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo vlnité lepenky

jiného papíru nebo lepenky, vyrobeného hlavně z bělené buničiny, nebarvené ve hmotě

 

B3026 – B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 – B3100

 

 

 

 

B3110 – B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

Směsi odpadů

 

veškeré směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

17)

Tabulka pro Kolumbii se nahrazuje tímto:

Kolumbie

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

 

B1010 – B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 – B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 – B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 – B1250

 

 

 

z B2010:

veškeré další odpady

z B2010:

slídový odpad

 

 

B2020 – B2030

 

 

 

z B2040:

veškeré další odpady

z B2040:

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (především DIN 4301 a DIN 8201 ), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

z B3030:

hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých ke smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu:

nemykaný nebo nečesaný

ostatní

odpad z vlny nebo z jemné a hrubé zvířecí srsti včetně odpadů z příze, avšak s výjimkou rozvlákněného materiálu:

výčesky z vlny nebo jemné zvířecí srsti

jiný odpad vlny nebo jemné zvířecí srsti

odpad hrubé zvířecí srsti

bavlněný odpad (včetně odpadní příze a rozvlákněného materiálu):

přízový odpad (včetně odpadních vláken)

rozvlákněný materiál

ostatní

lněná koudel a lněný odpad

koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, pravého konopí a ramie)

odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu):

syntetických vláken

umělých vláken

obnošené oděvy a použité textilní výrobky

použité hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebované výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan z textilních materiálů:

tříděné

ostatní

z B3030:

koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) konopí (Cannabis sativa L.)

koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave

koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z kokosu

koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abakových vláken (manilské konopí nebo Musa textilis Nee)

koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z ramie a jiných rostlinných textilních vláken jinde neuvedených ani nezahrnutých

 

 

B3035 – B3040

 

 

 

z B3050:

odpad korku: rozdrceného, granulovaného nebo na prach umletého korku

z B3050:

dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

 

 

z B3060:

vinný kal

jiné odpady ze zemědělsko-potravinářského průmyslu s výjimkou vedlejších produktů, které splňují vnitrostátní a mezinárodní požadavky a normy pro lidskou spotřebu či krmení zvířat

z B3060:

veškeré další odpady

 

 

 

B3065

 

 

z B3070:

odpad z lidských vlasů

odpadní sláma

z B3070:

deaktivované mycelium z výroby penicilinu používané jako krmivo

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 – B3100

 

 

B3110 – B3130

 

 

 

 

B3140 – B4010

 

 

B4020 – B4030

 

 

 

z GB040:

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

z GB040:

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 – GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 – GN030

Směsi odpadů

 

 

 

Směs B1010 a B1050

 

 

 

Směs B1010 a B1070

 

 

 

Směs B1010

 

 

veškeré další směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

18)

V abecedním pořadí se vkládá tato tabulka pro Kongo:

Kongo

a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

 

19)

Tabulka pro Kostariku se zrušuje.

20)

Tabulka pro Kubu se nahrazuje tímto:

Kuba

a)

b)

c)

d)

 

B3011

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

21)

Tabulka pro Curaçao se nahrazuje tímto:

Curaçao

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

B1010 – B2130

 

 

 

B3020

 

 

z B3030

obnošené oděvy a použité textilní výrobky

použité hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebované výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan z textilních materiálů

z B3030

veškeré další odpady

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 – B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 – B4030

 

 

 

GB040 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Směsi odpadů

 

veškeré směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

22)

Tabulka pro Ekvádor se nahrazuje tímto:

Ekvádor

a)

b)

c)

d)

 

B3011

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

23)

Tabulka pro Egypt se nahrazuje tímto:

Egypt

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

z B1010:

Odpady obsahující sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI

z B1010:

odpad železa a oceli

odpad mědi

odpad hliníku

 

z B1010:

veškeré další odpady

 

 

 

B1020

B1030 – B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 – B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 – B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

z B2020:

úlomky skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla

z B2020:

veškeré další odpady

 

 

 

B2030

 

 

z B2040:

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (především DIN 4301 a DIN 8201 ), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

z B2040:

veškeré další odpady

 

 

B2060 – B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 – B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 – B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 – B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 – B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 – GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Směsi odpadů

Směs B1010 a B1050, pokud obsahuje sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI

Směs B1010 a B1070, pokud obsahuje sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI

Směs B1010, pokud obsahuje sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI

Směs B1010 a B1050, s výjimkou těch, jež obsahují sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI

Směs B1010 a B1070, s výjimkou těch, jež obsahují sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI

Směs B1010, pokud obsahuje odpad železa a oceli, odpad mědi, odpad hliníku

 

Směs B1010, s výjimkou těch, jež obsahují sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI nebo obsahují odpad železa a oceli, odpad mědi či odpad hliníku

Směs B2010

 

 

 

 

Směs B2030

 

 

 

Směs B3020

 

 

 

Směs B3030

 

 

 

 

 

Směs B3040

 

Směs B3050

 

Směs B3040 a B3080“

24)

Tabulka pro Salvador se nahrazuje tímto:

Salvador

a)

b)

c)

d)

 

B3011

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

25)

Tabulka pro Gruzii se nahrazuje tímto:

Gruzie

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030 – B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 – B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

z B2040:

veškeré další odpady

 

 

z B2040:

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (především DIN 4301 a DIN 8201 ), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

 

 

 

B2050

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030 – B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 – B3140

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

Směsi odpadů

Směs B1010 a B1050

 

 

Směs B1010

Směs B1010 a B1070

 

 

 

Směs B2010

 

 

 

Směs B2030

 

 

 

 

 

 

Směs B3020

Směs B3030

 

 

 

Směs B3040 a B3080

 

 

 

Směs B3040

 

 

 

 

 

 

Směs B3050“

26)

Tabulka pro Ghanu se nahrazuje tímto:

Ghana

a)

b)

c)

d)

 

B3011

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

27)

V abecedním pořadí se vkládá tato tabulka pro Haiti:

Haiti

a)

b)

c)

d)

 

B3011

veškeré další odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

28)

Tabulka pro Hongkong (Čína) se nahrazuje tímto:

Hongkong (Čína)

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

B1010 – B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 – B1050

 

 

B1060 – B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

z B1120:

lanthanoidy (kovy vzácných zemin):

lanthan

praseodym

samarium

gadolinium

dysprosium

erbium

ytterbium

cer

neodym

europium

terbium

holmium

thulium

lutecium

z B1120:

Přechodné kovy, s výjimkou odpadních katalyzátorů (upotřebené katalyzátory, upotřebené kapaliny používané jako katalyzátory nebo jiné katalyzátory) uvedených na seznamu A

skandium

vanad

mangan

kobalt

měď

yttrium

niob

hafnium

wolfram

titan

chrom

železo

nikl

zinek

zirkonium

molybden

tantal

rhenium

 

 

B1140 – B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 – B2040

 

 

B2060 – B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 – B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

odpad z desek s plošnými spoji

GC020

s výjimkou odpadu z desek s plošnými spoji

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 – GN030

 

 

Směsi odpadů

Směs B1010 a B1070

Směs B1010 a B1050

 

 

 

Směs B1010

 

 

 

Směs B2010

 

 

 

Směs B2030

 

 

 

Směs B3020 omezená na nebělený sulfátový (kraftový) papír nebo lepenku nebo vlnitý papír nebo vlnitou lepenku, jiný papír nebo lepenku, vyrobené hlavně z bělené buničiny, nebarvené ve hmotě, papír nebo lepenku, vyrobené zejména z mechanické vlákniny (např. noviny, časopisy a podobné tiskoviny)

 

 

 

Směs B3030

 

 

 

Směs B3040

 

 

 

Směs B3040 a B3080

 

 

 

Směs B3050“

 

 

29)

Tabulka pro Indii se nahrazuje tímto:

Indie

a)

b)

c)

d)

 

 

 

z B1010:

Kovy a kovové slitiny v kovové, nedispergovatelné formě:

odpad thoria

odpad kovů vzácných zemin

z B1010:

Kovy a kovové slitiny v kovové, nedispergovatelné formě:

drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

odpad železa a oceli

odpad mědi

odpad niklu

odpad hliníku

odpad zinku

odpad cínu

odpad wolframu

odpad molybdenu

odpad tantalu

odpad hořčíku

odpad kobaltu

odpad bismutu

odpad titanu

odpad zirkonia

odpad manganu

odpad germania

odpad vanadu

odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

odpad chromu

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

směs neželezných kovů, odpady těžké frakce obsahující kadmium, antimon, olovo a tellur

B1050:

směs neželezných kovů, odpady těžké frakce obsahující jiné než uvedené kovy

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

z B1100:

odpady, které obsahují kovy a vznikají při lití, tavení a rafinaci kovů:

tvrdý zinek

strusky a stěry obsahující zinek:

zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

zinkové stěry

hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 – B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 – B2100

B2110 – B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

z B3030:

Textilní odpad. následující materiály, za předpokladu, že nejsou smíšeny s jinými odpady a jsou připraveny podle normy:

odpad z vlny nebo z jemné a hrubé zvířecí srsti včetně odpadů z příze, avšak s výjimkou rozvlákněného materiálu:

výčesky z vlny nebo jemné zvířecí srsti

jiný odpad vlny

nebo jemné zvířecí srsti

odpad hrubé zvířecí srsti

bavlněný odpad (včetně odpadní příze a rozvlákněného materiálu):

přízový odpad (včetně odpadních vláken)

rozvlákněný materiál

ostatní

lněná koudel a lněný odpad

koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z konopí (Cannabis sativa)

koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, pravého konopí a ramie)

koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave

koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z kokosu

koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abakových vláken (manilské konopí nebo Musa textilis Nee)

koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z ramie a jiných rostlinných textilních vláken jinde neuvedených ani nezahrnutých

odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

syntetických vláken

umělých vláken

obnošené oděvy a použité textilní výrobky

použité hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebované výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan z textilních materiálů

tříděné

ostatní

 

 

 

B3035 – B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 – B3130

 

 

 

B3140:

odpadní pneumatiky a jiné pneumatiky s výjimkou pneumatik, které nevedou k využití zdrojů, recyklaci, zpětnému získávání, avšak nikoli k přímému opětovnému použití

B3140:

pneumatiky pro letadla vyvážené výrobcům původního zařízení k protektorování a po protektorování zpětně dovezené leteckými společnostmi za účelem údržby letadel a zůstávající buď na palubě, nebo v úschově ve skladech příslušných leteckých společností umístěných v neveřejném prostoru letiště v oblasti v celních zónách

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

struska ze zpracování drahých kovů a mědi k další rafinaci

262030 262090

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

 

 

 

GC010

elektrická zařízení sestávající pouze z kovů nebo slitin

 

 

 

GC020

elektronický odpad (např. desky s plošnými spoji, elektronické součástky, drát atd.) a zhodnocované elektronické součástky vhodné k opětnému získání drahých a ostatních kovů

 

 

 

GG040“

30)

Tabulka pro Indonésii se nahrazuje tímto:

Indonésie

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

B1010

odpad thoria

 

 

veškeré odpady uvedené v položce B1010, s výjimkou:

odpad thoria

B1020

 

 

z B1020:

odpad antimonu, berylium, odpad kadmia

B1030 – B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

z B3020:

laminované lepenky

 

 

B3020 s výjimkou laminované lepenky

B3026; B3027

 

 

 

z B3030:

obnošené oděvy a použité textilní výrobky

 

 

B3030 s výjimkou obnošených oděvů a použitých textilních výrobků

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 – B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 – B3140

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Směsi odpadů

veškeré odpady v této kategorii “

 

 

 

31)

Tabulka pro Írán (Íránskou islámskou republiku) se nahrazuje tímto:

Írán (Íránská islámská republika)

a)

b)

c)

d)

 

B1010 – B1090

 

 

z B1100:[I

následující strusky a stěry s obsahem zinku:

zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

zinkové stěry

hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

z B1100:

tvrdý zinek

následující strusky a stěry s obsahem zinku:

zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 –– B1150

 

 

B1160 –– B1210

 

 

 

 

B1220 –– B2010

 

 

B2020 –– B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 –– B3040

 

 

 

z B3050:

odpad korku: rozdrceného, granulovaného nebo na prach umletého korku

z B3050:

dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

 

 

B3060 –– B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 –– B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 –– B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030“

 

 

 

32)

V abecedním pořadí se vkládá tato tabulka pro Jamajku:

Jamajka

a)

b)

c)

d)

 

B3011

veškeré další odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

33)

Tabulka pro Kazachstán se nahrazuje tímto:

Kazachstán

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

B1010 –– B1160

 

 

 

B1170 –– B1240

 

B1170 –– B1240

 

B1250 –– B 2130

 

 

 

B 3020 –– B 3035

 

 

 

z B3040

odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit)

 

z B3040

jiné odpady pryže (s výjimkou odpadů uvedených jinde)

 

B3050

 

 

 

B3060

odpady vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu, pokud nejsou infekční, kromě vinného kalu

 

B3060

pouze vinný kal

 

B3065 –– B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 –– B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 –– B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 –– GN030

 

 

Směsi odpadů

 

Směs B1010 a B1050

 

 

 

Směs B1010 a B1070

 

 

 

Směs B3040 a B3080

 

Směs B3040 a B3080

 

Směs B1010

 

 

 

Směs B2010

 

 

 

Směs B2030

 

 

 

Směs B3020

 

 

 

Směs B3030

 

 

Směs B3040

 

 

 

 

Směs B3050“

 

 

34)

V abecedním pořadí se vkládá tato tabulka pro Kosovo:

Kosovo  (*)

a)

b)

c)

d)

 

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006

 

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“"

35)

Tabulka pro Kuvajt se nahrazuje tímto:

Kuvajt

a

b

c

d

 

 

 

B1010

veškeré další odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

 

36)

Tabulka pro Kyrgyzstán se nahrazuje tímto:

Kyrgyzstán

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

z B1010:

odpad thoria

 

 

z B1010:

veškeré další odpady

B1020 – B1115

 

 

 

z B1120:

všechny lanthanoidy (kovy vzácných zemin):

 

 

z B1120:

všechny přechodné kovy, s výjimkou odpadních katalyzátorů (upotřebené katalyzátory, upotřebené kapaliny používané jako katalyzátory nebo jiné katalyzátory) uvedených na seznamu A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 – B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

z B2030:

keramická vlákna jinde neuvedená nebo nezahrnutá

 

 

z B2030:

odpad a úlomky z cermetů (kompozity keramiky a kovů)

B2040 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

z B3030:

lněná koudel a lněný odpad

koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) konopí (Cannabis sativa L.)

 

 

z B3030:

veškeré další odpady

B3035 – B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

z B3060:

veškeré další odpady

 

 

z B3060:

sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, volné nebo ve tvaru pelet, nebo používané ke krmení zvířat, jinde neurčené nebo neuvedené

 

 

 

B3065

B3070 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Směsi odpadů

 

 

 

veškeré směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

37)

V abecedním pořadí se vkládá tato tabulka pro Laos:

Laos

a)

b)

c)

d)

z B1010:

odpad thoria

B1010, s výjimkou odpadu thoria

 

 

 

B1020 – B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

veškeré další odpady uvedené v příloze III a veškeré směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

38)

Tabulka pro Libanon se nahrazuje tímto:

Libanon

a)

b)

c)

d)

z B1010:

odpad chromu

z B1010:

veškeré další odpady

 

B1010, s výjimkou

odpad chromu

B1020 – B1090

 

 

 

z B1100:

zinkové stěry

hliníkové stěry, s výjimkou solné strusky

z B1100:

tvrdý zinek

strusky a stěry obsahující zinek

zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

 

z B1100:

tvrdý zinek

strusky a stěry obsahující zinek

zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)

zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)

zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)

zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)

odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi

struska ze zpracování drahých kovů k další rafinaci

cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu

 

B1115

 

B1115

B1120 – B1140

 

 

 

 

B1150 – B2030

 

B1150 – B2030

z B2040:

veškeré další odpady

z B2040:

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (především DIN 4301 a DIN 8201 ), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

 

B3020 – B3130

 

B3020 – B3130

B3140

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

B4010 – B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010; GC020

 

GC010; GC020

GC030; GC050

 

 

 

 

GE020 – GN030

 

GE020 – GN030“

39)

Tabulka pro Libérii se nahrazuje tímto:

Libérie

a)

b)

c)

d)

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006 s výjimkou

B1010

B1250

B3011

 

 

 

 

B1010 – B1250“

 

 

40)

Tabulka pro Madagaskar se nahrazuje tímto:

Madagaskar

a)

b)

c)

d)

 

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

41)

Tabulka pro Malajsii se nahrazuje tímto:

Malajsie

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

 

 

B1010; B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040 – B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200 – B2030

B1120 – B1190

 

 

 

z B2040:

odpady sádrové omítky vzniklé při demolici budov

úlomky betonu

částečně čištěný síran vápenatý z odsiřování spalin

z B2040:

chemicky stabilizované strusky z výroby mědi s vysokým obsahem železa (nad 20 %), upravené podle průmyslových norem (především DIN 4301 a DIN 8201 ), k použití pro stavební účely a jako brusný prostředek

 

z B2040:

síra v pevném stavu

uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9)

chloridy sodný, draselný a vápenatý

karborundum (karbid křemíku)

odpad skla obsahujícího lithium-tantal a lithium-niob

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3011 – B3027

z B3030:

koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) konopí (Cannabis sativa L.)

z B3030:

odpad z vlny nebo z jemné a hrubé zvířecí srsti včetně odpadů z příze, avšak s výjimkou rozvlákněného materiálu:

výčesky z vlny nebo jemné zvířecí srsti

jiný odpad vlny nebo jemné zvířecí srsti

odpad hrubé zvířecí srsti

 

z B3030:

veškeré další odpady

 

 

 

B3035 – B3050

 

z B3060:

sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, volné nebo ve tvaru pelet, nebo používané ke krmení zvířat, jinde neurčené nebo neuvedené

degras: zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), ošetřené kyselinou nebo zbavené želatiny

jiné odpady ze zemědělsko-potravinářského průmyslu s výjimkou vedlejších produktů, které splňují vnitrostátní a mezinárodní požadavky a normy pro lidskou spotřebu či krmení zvířat

 

z B3060:

vinný kal

odpad z ryb

kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

 

B3065

 

 

z B3070:

deaktivované mycelium z výroby penicilinu používané jako krmivo

 

 

z B3070:

odpad z lidských vlasů

odpadní sláma

 

 

 

B3080 – B3140

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020 – GC050

 

 

 

 

 

 

GE020 – GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

Směsi odpadů

 

 

 

veškeré směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

42)

Tabulka pro Moldavsko (Moldavskou republiku) se nahrazuje tímto:

Moldavsko (Moldavská republika)

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

 

 

GE020

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006

 

 

 

Směsi odpadů

veškeré směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

 

43)

V abecedním pořadí se vkládá tato tabulka pro Monako:

Monako

a)

b)

c)

d)

 

 

 

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

44)

Tabulka pro Černou Horu se nahrazuje tímto:

Černá Hora

a)

b)

c)

d)

 

 

 

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

45)

Tabulka pro Maroko se nahrazuje tímto:

Maroko

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

z B1010:

drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

 

z B1010:

veškeré další odpady

 

B1020; B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010 – B2040

 

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

z B3030:

veškeré další odpady

 

z B3030:

obnošené oděvy a použité textilní výrobky

 

B3035 – B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

GE020 – GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

GN030

Směsi odpadů

 

veškeré směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

46)

V abecedním pořadí se vkládá tato tabulka pro Myanmar/Barmu:

Myanmar/Barma

a)

b)

c)

d)

 

 

 

veškeré odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

47)

Tabulka pro Nepál se nahrazuje tímto:

Nepál

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

z B1010:

odpad zinku

odpad hořčíku

odpad bismutu

odpad titanu

odpad zirkonia

odpad manganu

odpad germania

odpad vanadu

odpad hafnia, india, niobu, rhenia a galia

odpad thoria

odpad kovů vzácných zemin

z B1010:

odpad niklu

odpad wolframu

odpad molybdenu

odpad tantalu

odpad kobaltu

odpad chromu

z B1010:

drahé kovy (zlato, stříbro, kovy platinové skupiny, avšak s výjimkou rtuti)

odpad železa a oceli

odpad hliníku

odpad cínu

z B1010:

odpad mědi

B1020 – B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 – B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 – B2130

 

 

 

z B3020:

odpad a výmět z papíru a lepenky:

jiný, včetně:

1.

laminované lepenky

2.

netříděného odpadu a výmětu

z B3020:

odpad a výmět z papíru a lepenky z:

neběleného sulfátového (kraftového) papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo vlnité lepenky

jiného papíru nebo lepenky, vyrobeného hlavně z bělené buničiny, nebarvené ve hmotě

papíru nebo lepenky, vyrobených zejména z mechanické vlákniny (např. noviny, časopisy a podobné tiskoviny)

 

 

B3030 – B4030

 

 

 

GB040 – GF010

 

 

 

 

GG030 – GG040

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Směsi odpadů

 

Směs B3020

 

 

veškeré další směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

 

48)

V abecedním pořadí se vkládá tato tabulka pro Nikaraguu:

Nikaragua

a)

b)

c)

d)

 

B3011

veškeré další odpady uvedené v příloze III a směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

49)

Tabulka pro Niger se nahrazuje tímto:

Niger

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

z B1010:

odpad chromu

odpad zinku

odpad mědi

z B1010:

veškeré další odpady

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030 – B1050

 

 

B1060 – B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115 – B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

 

B1170 – B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 – B2030

 

 

B2040

 

 

 

 

B2060 – B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 – B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

B4020; B4030

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010 – GC050

 

 

 

GE020 – GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

Směsi odpadů

Směs B1010 a B1050

Směs B1010 a B1070

Směs B1010

veškeré další směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

50)

V abecedním pořadí se vkládá tato tabulka pro Nigérii:

Nigérie

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

B1010

 

 

B1020

odpad olova (s výjimkou olověných akumulátorů)

B1020

veškeré další odpady

 

 

 

B1030 – B1100

 

 

B1115

 

 

 

B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1170 – B1250

 

 

 

B2010 – B2040

B2130

 

 

B2060 – B2120

 

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 – B3050

 

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

 

B3070 – B3140

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010 – GC050

 

 

 

GE020 – GG040

 

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Směsi odpadů

veškeré směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

 

51)

Tabulka pro Omán se nahrazuje tímto:

Omán

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

 

 

z B1010:

odpad železa a oceli

odpad hliníku

 

 

 

z B2040:

strusky z výroby mědi

 

 

 

B3011

 

 

 

GG040

veškeré další odpady uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1013/2006“

 

 

 

52)

Tabulka pro Pákistán se nahrazuje tímto:

Pákistán

a)

b)

c)

d)

Položky jednotlivých odpadů

 

 

B1010 – B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120 – B2130

 

 

B3011

 

 

 

 

B3020 – B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

z B3060:

vinný kal

degras: zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), ošetřené kyselinou nebo zbavené želatiny

kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

 

z B3060:

sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, volné nebo ve tvaru pelet, nebo používané ke krmení zvířat, jinde neurčené nebo neuvedené

z B3060:

odpad z ryb

jiné odpady ze zemědělsko-potravinářského průmyslu s výjimkou vedlejších produktů, které splňují vnitrostátní a mezinárodní požadavky a normy pro lidskou spotřebu či krmení zvířat

B3065