24.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1398

ze dne 4. června 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o uznávání schválení udělených v souladu s předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 49 a 96

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (1), a zejména na čl. 24 odst. 11, čl. 25 odst. 4 písm. b) a c), čl. 34 odst. 9 písm. c) a čl. 42 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodováním v případě neuznání reprezentativnosti navrhovaného základního motoru z rodiny motorů na zemní plyn/biomethan (NG) nebo na zkapalněný ropný plyn (LPG), včetně motorů dual fuel, byly pověřeny technické zkušebny. Vzhledem k celkovému dopadu takových rozhodnutí na proces schvalování typu by však za vydávání takových rozhodnutí měly odpovídat schvalovací orgány.

(2)

Bod 11.4.2.1.4 dodatku 1 k příloze IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 (2) stanoví, že počitadlo, jehož údaje byly zmrazeny, smí být vynulováno pouze v případě, že během předchozích 40 hodin chodu motoru nebyla zjištěna žádná chybná funkce regulace emisí NOx. Příslušná verze předpisu EHK OSN č. 49 však požaduje, aby žádná chybná funkce regulace emisí NOx nebyla zjištěna během předchozích 36 místo během předchozích 40 hodin chodu motoru. Tento nesoulad brání uznání rovnocennosti schválení typu udělených podle příslušné verze předpisu EHK OSN č. 49. Pro účely udělení EU schválení typu podle nařízení (EU) 2016/1628 by proto měly být považovány za dostačující méně přísné požadavky, tj. minimální doba 36 hodin.

(3)

Podle přílohy V bodu 1 pátého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 mohou technické zkušebny k provedení nesilničního zkušebního cyklu v ustáleném stavu vyjmout provozní body z kteréhokoli kontrolního rozsahu motoru. Vzhledem k celkovému dopadu takových rozhodnutí na postup schvalování typu je však vhodné vyžadovat, aby s takovými vynětími souhlasily schvalovací orgány.

(4)

Mezní hodnoty emisí, obecné a technické požadavky a zkušební metody stanovené v sérii změn 06 předpisu EHK OSN č. 49 a v sérii změn 05 předpisu EHK OSN č. 96 jsou v souladu s těmi, které jsou uvedeny v nařízení (EU) 2016/1628, s výjimkou článku 19 uvedeného nařízení. Schválení typu udělená podle série změn 06 předpisu EHK OSN č. 49 a série změn 05 předpisu EHK OSN č. 96 by proto měla být uznávána za rovnocenná uděleným EU schválením typu a povinnému označení požadovanému v souladu s nařízením (EU) 2016/1628, pokud schvalovací orgán zajistí, že výrobce splňuje požadavky stanovené v článku 19 nařízení (EU) 2016/1628.

(5)

Za účelem zajištění souladu s článkem 19 nařízení (EU) 2016/1628 by měl výrobce motorů schválených ve shodě se sérií změn 06 předpisu EHK OSN č. 49 nebo sérií změn 05 předpisu EHK OSN č. 96 požádat jeden nebo více schvalovacích orgánů o dohled nad jeho dodržováním povinností stanovených v článku 19 nařízení (EU) 2016/1628.

(6)

Mezní hodnoty emisí, obecné a technické požadavky a zkušební metody stanovené v sériích změn 00, 01, 02, 03 a 04 (3) předpisu EHK OSN č. 96 jsou v souladu s těmi, které jsou určeny pro mezní hodnoty znečišťujících látek etap I, II, IIIA, IIIB a IV stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES (4) a pro motory pro zvláštní účely spadající do oblasti působnosti čl. 34 odst. 5 a 6 nařízení (EU) 2016/1628. Schválení typu udělená podle série změn 00, 01, 02, 03 a 04 předpisu EHK OSN č. 96 by proto měla být uznávána jako rovnocenná s udělenými ES schváleními typu a povinným označením vyžadovaným pro etapy I, II, IIIA, IIIB a IV v souladu se směrnicí 97/68/ES a EU schváleními typu pro motory pro zvláštní účely udělenými v souladu s nařízením (EU) 2016/1628.

(7)

Aby bylo možné jednoznačně identifikovat motor a zajistit soulad s platnými správními předpisy, měly by být motory uváděné na trh v souladu se schváleními typu udělenými podle sérií změn 00, 01, 02, 03 a 04 předpisu EHK OSN č. 96 doprovázeny příslušným prohlášením o shodě a doplňkovým označením podle článku 31 a čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1628.

(8)

Požadavky stanovené v tomto nařízení jsou z technického hlediska irelevantní, pokud jde o emisní vlastnosti motorů. Je proto vhodné, aby EU schválení typu pro typ motoru nebo rodinu motorů, které byly schváleny podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ve znění použitelném ke dni 23. srpna 2021, zůstala v platnosti.

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 se mění takto:

1)

V článku 20a se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   EU schválení typu pro typ motoru nebo rodinu motorů, které byly schváleny v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 před 24. srpnem 2021, zůstávají v platnosti.“;

2)

Přílohy I, IV, V a XIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích (Úř. věst. L 102, 13.4.2017, s. 1).

(3)  Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 96 – Jednotná ustanovení pro schvalování vznětových motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí znečišťujících látek z motoru (Úř. věst. L 88, 22.3.2014, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy I, IV, V a XIII se mění takto:

1)

v příloze I se bod 2.6.2 nahrazuje tímto:

„2.6.2.

Pokud schvalovací orgán zjistí, že z hlediska vybraného základního motoru předložená žádost ne zcela reprezentuje rodinu motorů definovanou v příloze IX prováděcího nařízení (EU) 2017/656, může vybrat a vyzkoušet alternativní referenční zkušební motor, případně další referenční zkušební motor.“;

2)

v příloze IV se dodatek 1 mění takto:

a)

bod 11.4.2.1.4 se nahrazuje tímto:

„11.4.2.1.4.

Počitadlo, jehož údaje byly zmrazeny, musí být vynulováno, jestliže monitorovací funkce přiřazené k tomuto počitadlu dokončí alespoň jeden monitorovací cyklus, aniž by zjistily chybnou funkci, a jestliže během alespoň 36 hodin chodu motoru od posledního zastavení počitadla není zjištěna žádná chybná funkce (viz obrázek 4.4).“;

b)

obrázek 4.4 se nahrazuje tímto:

Image 1

Kde „x“ není kratší než 36 hodin provozu“;

c)

obrázek 4.6 se nahrazuje tímto:

Image 2

Kde „x“ není kratší než 36 hodin provozu“;

d)

obrázek 4.7 se nahrazuje tímto:

Image 3

Kde „x“ není kratší než 36 hodin provozu“;

3)

v příloze V bodě 1 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

„Výrobce může požádat, aby technická zkušebna při prokázání podle oddílu 3 vyňala provozní body z kteréhokoli kontrolního rozsahu stanoveného v oddílu 2. Technická zkušebna po dohodě se schvalovacím orgánem tuto výjimku udělí, jestliže výrobce prokáže, že motor není nikdy schopen provozu v takových bodech při jeho použití v jakékoli kombinaci nesilničního mobilního stroje.“

4)

Příloha XIII se mění takto:

a)

bod 1 se mění takto:

i)

podbod 2) se nahrazuje tímto:

„2)

schválení typu ve shodě se sérií změn 06 předpisu EHK OSN č. 49 (*), pokud technická zkušebna potvrdí, že typ motoru splňuje:

a)

požadavky stanovené v dodatku 2 přílohy IV, je-li motor určen výhradně k použití v motorech etapy V kategorií IWP a IWA, podle čl. 4 odst. 1 bodu 1) písm. b) nařízení (EU) 2016/1628, nebo

b)

požadavky stanovené v dodatku 1 přílohy IV pro motory nezahrnuté v písmeni a);

a pokud schvalovací orgán potvrdí, že výrobce splňuje povinnosti stanovené v článku 19 nařízení (EU) 2016/1628.

(*)  Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 49 – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel (Úř. věst. L 171, 24.6.2013, s. 1).“;"

ii)

doplňuje se nový podbod 3), který zní:

„3).

schválení typu rodin motorů nebo typů motorů kategorie NRE uvedených v tabulce I-1 přílohy I nařízení (EU) 2016/1628 ve shodě se sérií změn 05 předpisu EHK OSN č. 96 (**), pokud schvalovací orgán potvrdí, že výrobce splňuje povinnosti stanovené v článku 19 nařízení (EU) 2016/1628.

(**)  Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 96 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí znečišťujících látek z motoru (Úř. věst. L 107, 17.4.2019, s. 1).“;"

b)

doplňují se nové body 2 až 4.1, které znějí:

„2.

U rodin motorů nebo typů motorů kategorií NRG, NRSh, NRS, SMB a ATS se schválení typu motorů, které odpovídají kategoriím motorů uvedeným v tabulkách I-2, I-3 a I-4 a tabulkách I-9 až I-10 v příloze I nařízení (EU) 2016/1628, ve shodě se sérií změn 05 předpisu EHK OSN č. 96 a případná související povinná označení uznávají jako rovnocenná s EU schváleními typu udělenými a povinným označením vyžadovaným podle nařízení (EU) 2016/1628“ pokud schvalovací orgán potvrdí, že výrobce splňuje povinnosti stanovené v článku 19 nařízení (EU) 2016/1628.

3.

U motorů pro zvláštní účely (SPE), spadajících do oblasti působnosti čl. 34 odst. 5 a 6 nařízení (EU) 2016/1628, kategorie NRE s referenčním výkonem nejméně 19 kW a nejvýše 560 kW se schválení typu rodin motorů nebo typů motorů kategorie NRE etapy IIIA uvedených v tabulce VI-1 přílohy VI nařízení (EU) 2016/1628 ve shodě se sérií změn 02 (***), 03 (****) nebo 04 (*****) předpisu EHK OSN č. 96 a případná související povinná označení uznávají jako rovnocenná s EU schváleními typu udělenými a povinným označením vyžadovaným podle uvedeného nařízení.

3.1.

Dodatečné požadavky:

Motory založené na schválení typu, které je uznáno za rovnocenné s EU schválením typu v souladu s bodem 3, musí splňovat požadavky přílohy XII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654.

4.

U následujících etap emisí se schválení typu rodin motorů nebo typů motorů níže uvedených kategorií na základě předpisů EHK OSN a případná související povinná označení uznávají jako rovnocenná s EU schváleními typu udělenými a povinným označením vyžadovaným podle směrnice 97/68/ES, v souladu s přechodnými ustanoveními stanovenými v článku 58 nařízení (EU) 2016/1628:

1)

etapa IV: schválení typu motorů kategorií Q a R podle článku 9 směrnice 97/68/ES ve shodě se sérií změn 04 předpisu EHK OSN č. 96;

2)

etapa IIIB: schválení typu motorů kategorií L, M, N a P podle článku 9 směrnice 97/68/ES ve shodě se sérií změn 03 nebo 04 předpisu EHK OSN č. 96;

3)

etapa IIIA: schválení typu motorů kategorií H, I, J a K podle článku 9 směrnice 97/68/ES ve shodě se sérií změn 02, 03 nebo 04 předpisu EHK OSN č. 96;

4)

etapa II: schválení typu motorů kategorií D, E, F a G podle článku 9 směrnice 97/68/ES ve shodě se sérií změn 01 (******), 02, 03 nebo 04 předpisu EHK OSN č. 96;

5)

etapa I: schválení typu motorů kategorií A, B a C podle článku 9 směrnice 97/68/ES ve shodě se sérií změn 00 (*******) předpisu EHK OSN č. 96.

4.1.

Dodatečné požadavky

Motory založené na schválení typu, které je v souladu s bodem 4 uznáno jako rovnocenné s EU schválením typu, musí být opatřeny prohlášením o shodě a dodatečnou informací v povinném označení, jak vyžaduje článek 31 a čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1628 a jak stanoví přílohy II a III prováděcího nařízení (EU) 2017/656.

(***)  Série změn 02 není zveřejněna v Úředním věstníku."

(****)  Série změn 03 není zveřejněna v Úředním věstníku."

(*****)  Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 96 – Jednotná ustanovení pro schvalování vznětových motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí znečišťujících látek z motoru (Úř. věst. L 88, 22.3.2014, s. 1)."

(******)  Série změn 01 není zveřejněna v Úředním věstníku."

(*******)  Série změn 00 není zveřejněna v Úředním věstníku.“"


(*)  Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 49 – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel (Úř. věst. L 171, 24.6.2013, s. 1).“;

(**)  Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 96 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí znečišťujících látek z motoru (Úř. věst. L 107, 17.4.2019, s. 1).“;

(***)  Série změn 02 není zveřejněna v Úředním věstníku.

(****)  Série změn 03 není zveřejněna v Úředním věstníku.

(*****)  Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 96 – Jednotná ustanovení pro schvalování vznětových motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí znečišťujících látek z motoru (Úř. věst. L 88, 22.3.2014, s. 1).

(******)  Série změn 01 není zveřejněna v Úředním věstníku.

(*******)  Série změn 00 není zveřejněna v Úředním věstníku.““