11.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1323

ze dne 10. srpna 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v některých potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity kadmia (Cd) v řadě potravin.

(2)

Dne 30. ledna 2009 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) stanovisko ke kadmiu v potravinách (3). Úřad dospěl k závěru, že kadmium je toxické zejména pro ledviny, především pro buňky proximálního tubulu, kde se v průběhu času hromadí a může vést k poruchám funkce ledvin. S ohledem na toxické účinky kadmia na ledviny stanovil úřad tolerovatelný týdenní příjem kadmia ve výši 2,5 μg/kg tělesné hmotnosti. Úřad dále dospěl k závěru, že průměrná expozice pro dospělého člověka v Unii se blíží hodnotě tolerovatelného týdenního příjmu nebo ji mírně překračuje. Rovněž usoudil, že u podskupin, jako jsou vegetariáni, děti, kuřáci a lidé žijící ve vysoce kontaminovaných oblastech, může dietární expozice převyšovat tolerovatelný týdenní příjem zhruba dvojnásobně. Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) proto dospěla k závěru, že stávající expozice kadmiu na úrovni populace musí být snížena. Na základě tohoto stanoviska vydal úřad dne 17. ledna 2012 vědeckou zprávu, ve které potvrdil, že děti a dospělí s expozicí na 95. percentilu by mohli překročit směrné hodnoty stanovené z hlediska ochrany zdraví (4).

(3)

S přihlédnutím ke stanovisku úřadu a vědecké zprávě byly nařízením Komise (EU) č. 488/2014 (5) stanoveny nové maximální limity pro potraviny pro kojence a malé děti a čokoládové/kakaové výrobky.

(4)

Komise se nicméně domnívala, že okamžité snížení stávajících maximálních limitů nebylo v dané době zapotřebí. Přijala proto doporučení Komise 2014/193/EU (6), ve kterém vyzvala členské státy, aby zajistily informování zemědělců o již dostupných metodách pro omezení obsahu a propagaci těchto metod tak, aby se tyto metody začaly používat nebo se nadále používaly, aby pravidelně sledovaly pokrok opatření pro omezení obsahu shromažďováním údajů o výskytu kadmia v potravinách a do února 2018 podaly zprávu obsahující zejména údaje ohledně úrovní kadmia, které se blíží maximálním limitům nebo je přesahují.

(5)

Z hodnocení nejnovějších údajů o výskytu shromážděných po provedení opatření pro omezení obsahu vyplývá, že snížení přítomnosti kadmia v řadě potravin je nyní proveditelné. Proto je třeba snížit stávající maximální limity pro kadmium nebo stanovit maximální limity pro uvedené potraviny.

(6)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Vzhledem k tomu, že kadmium je nepřímý genotoxický karcinogen, a jeho přítomnost proto představuje vyšší riziko pro veřejné zdraví, mělo by být produktům obsahujícím kadmium, které nesplňují nové maximální limity a byly uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, umožněno na trhu zůstat pouze po krátkou dobu.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Potraviny uvedené na seznamu v příloze, jež byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou na trhu zůstat do dne 28. února 2022.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Vědecká komise EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM); vědecké stanovisko ke kadmiu v potravinách. EFSA Journal 2009(980) 1-139, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2009,980.

(4)  Scientific Report of EFSA on Cadmium dietary exposure in the European population (Vědecká zpráva EFSA o dietární expozici kadmiu v evropské populaci). EFSA Journal 2012;10(1), 2551 [s. 37], https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012,2551.

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 488/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v potravinách (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 75).

(6)  Doporučení Komise 2014/193/EU ze dne 4. dubna 2014 o omezování přítomnosti kadmia v potravinách (Úř. věst. L 104, 8.4.2014, s. 80).


PŘÍLOHA

V oddíle 3 „Kovy“ přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 se pododdíl 3.2 (Kadmium) nahrazuje tímto:

Potraviny (1)

Maximální limity (μg/kg čerstvé hmotnosti)

„3.2

Kadmium

 

3.2.1

Ovoce (27) a skořápkové plody (27)

 

3.2.1.1

Citrusové plody, jádrové ovoce, peckové ovoce, stolní olivy, kiwi, banány, mango, papája a ananas

0,020

3.2.1.2

Bobuloviny a jiné drobné ovoce, kromě malin

0,030

3.2.1.3

Maliny

0,040

3.2.1.4

Ovoce, kromě ovoce uvedeného v bodech 3.2.1.1, 3.2.1.2 a 3.2.1.3

0,050

3.2.1.5

Skořápkové plody  (*1)

 

3.2.1.5.1

Skořápkové plody, kromě skořápkových plodů uvedených v bodě 3.2.1.5.2

0,20

3.2.1.5.2

Piniové oříšky

0,30

3.2.2

Kořenová a hlíznatá zelenina (27)

 

3.2.2.1

Kořenová a hlíznatá zelenina, kromě kořenové a hlíznaté zeleniny uvedené v bodech 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 a 3.2.2.6. V případě brambor se maximální limit použije na loupané brambory.

0,10

3.2.2.2

Ředkve

0,020

3.2.2.3

Tropické kořenové a hlíznaté plodiny, petržel kořenová, vodnice

0,050

3.2.2.4

Řepa červená/salátová

0,060

3.2.2.5

Celer bulvový

0,15

3.2.2.6

Křen, pastiňák, kozí brada

0,20

3.2.3

Cibulová zelenina (27)

 

3.2.3.1

Cibulová zelenina, kromě česneku

0,030

3.2.3.2

Česnek

0,050

3.2.4

Plodová zelenina (27)

 

3.2.4.1

Plodová zelenina, kromě lilku

0,020

3.2.4.2

Lilek

0,030

3.2.5

Košťálová zelenina (27)

 

3.2.5.1

Košťálová zelenina, jiná než košťálová zelenina listová

0,040

3.2.5.2

Košťálová zelenina listová

0,10

3.2.6

Listová zelenina a bylinky (27)

 

3.2.6.1

Listová zelenina, kromě listové zeleniny uvedené v bodě 3.2.6.2

0,10

3.2.6.2

Špenát a podobná zelenina (listy), sazenice hořčice a čerstvé bylinky

0,20

3.2.7

Lusková zelenina (27)

0,020

3.2.8

Řapíkatá a stonková zelenina (27)

 

3.2.8.1

Řapíkatá a stonková zelenina, jiná než uvedená v bodech 3.2.8.2 a 3.2.8.3

0,030

3.2.8.2

Pór

0,040

3.2.8.3

Celer řapíkatý

0,10

3.2.9

Houby (27)

 

3.2.9.1

Pěstované houby, jiné než uvedené v bodě 3.2.9.2

0,050

3.2.9.2

Lentinula edodes (houževnatec jedlý (houba shiitake)) a Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná)

0,15

3.2.9.3

Volně rostoucí houby

0,50

3.2.10

Luštěniny a proteiny z luštěnin

 

3.2.10.1

Luštěniny, kromě proteinů z luštěnin

0,040

3.2.10.2

Proteiny z luštěnin

0,10

3.2.11

Olejnatá semena  (*1)

 

3.2.11.1

Olejnatá semena, kromě olejnatých semen uvedených v bodech 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.11.4, 3.2.11.5 a 3.2.11.6

0,10

3.2.11.2

Semena řepky

0,15

3.2.11.3

Jádra podzemnice olejné a sójové boby

0,20

3.2.11.4

Hořčičná semena

0,30

3.2.11.5

Lněná semena a slunečnicová semena

0,50

3.2.11.6

Maková semena

1,20

3.2.12

Obiloviny  (*2)

 

3.2.12.1

Obiloviny, jiné než uvedené v bodech 3.2.12.2, 3.2.12.3, 3.2.12.4 a 3.2.12.5

0,10

3.2.12.2

Žito a ječmen

0,050

3.2.12.3

Rýže, merlík chilský, pšeničné otruby a pšeničný lepek

0,15

3.2.12.4

Pšenice tvrdá (Triticum durum)

0,18

3.2.12.5

Pšeničné klíčky

0,20

3.2.13

Konkrétní níže uvedené kakaové a čokoládové výrobky (49):

 

3.2.13.1

Mléčná čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nižším než 30 %

0,10

3.2.13.2

Čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nižším než 50 %; mléčná čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nejméně 30 %

0,30

3.2.13.3

Čokoláda s obsahem celkové kakaové sušiny nejméně 50 %

0,80

3.2.13.4

Kakaový prášek prodávaný konečnému spotřebiteli nebo jako složka slazeného kakaového prášku prodávaného konečnému spotřebiteli (čokoláda k přípravě nápoje)

0,60

3.2.14

Produkty živočišného původu – suchozemská zvířata (6)

 

3.2.14.1

Maso (kromě drobů) skotu, ovcí, prasat a drůbeže

0,050

3.2.14.2

Koňské maso kromě drobů

0,20

3.2.14.3

Játra skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní

0,50

3.2.14.4

Ledviny skotu, ovcí, prasat, drůbeže a koní

1,0

3.2.15

Produkty živočišného původu – ryby, rybí produkty a jakékoli jiné potravinové produkty z mořských a sladkovodních živočichů

 

3.2.15.1

Svalovina ryb ( 24 ) ( 25 ), kromě druhů uvedených v bodech 3.2.15.2, 3.2.15.3 a 3.2.15.4

0,050

3.2.15.2

Svalovina těchto ryb (24) (25):

makrela (Scomber spp.), tuňák (Thunnus spp., Katsuwonus pelamis, Euthynnus spp.), hlaváč zaječí (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.15.3

Svalovina těchto ryb (24) (25):

tuňák rodu Auxis

0,15

3.2.15.4

Svalovina těchto ryb (24) (25):

sardel (Engraulis spp.), mečoun obecný (Xiphias gladius), sardinka obecná (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.15.5

Korýši (26): svalovina z končetin a břicha (44). V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (BrachyuraAnomura) svalovina z končetin.

0,50

3.2.15.6

Mlži (26)

1,0

3.2.15.7

Hlavonožci (bez vnitřností) (26)

1,0

3.2.16

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3) (29) a výživa pro malé děti (29) (57)

 

3.2.16.1

uváděná na trh ve formě prášku a vyrobená z bílkovin kravského mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin kravského mléka

0,010

3.2.16.2

uváděná na trh v tekuté formě a vyrobená z bílkovin kravského mléka nebo z hydrolyzovaných bílkovin kravského mléka

0,005

3.2.16.3

uváděná na trh ve formě prášku a vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,020

3.2.16.4

uváděná na trh v tekuté formě a vyrobená z izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,010

3.2.17

Výživa pro malé děti (29) (57)

 

3.2.17.1

uváděná na trh ve formě prášku a vyrobená z izolátů rostlinných bílkovin, jiných než izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,020

3.2.17.2

uváděná na trh v tekuté formě a vyrobená z izolátů rostlinných bílkovin, jiných než izolátů sójových bílkovin, samotných nebo ve směsi s bílkovinami kravského mléka

0,010

3.2.18

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (29)

0,040

3.2.19

Nápoje pro kojence a malé děti, takto označené a prodávané, jiné než uvedené v bodech 3.2.16 a 3.2.17

 

3.2.19.1

které jsou uváděny na trh v tekuté formě nebo které mají být rekonstituovány podle pokynů výrobce, včetně ovocných šťáv ( 4 )

0,020

3.2.20

Doplňky stravy (39)

 

3.2.20.1

Doplňky stravy, kromě doplňků stravy uvedených v bodě 3.2.20.2

1,0

3.2.20.2

Doplňky stravy složené výhradně nebo zejména ze sušených mořských řas, z produktů získávaných z mořských řas, nebo ze sušených mlžů

3,0

3.2.21

Sůl

0,50


(*1)  Maximální limity se nevztahují na skořápkové plody nebo olejnatá semena k drcení nebo rafinaci oleje, pokud zbytky lisovaných skořápkových plodů nebo olejnatých semen nejsou uvedeny na trh jako potraviny. Jsou-li zbytky lisovaných skořápkových plodů nebo olejnatých semen uvedeny na trh jako potraviny, použijí se maximální limity při zohlednění čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.

(*2)  Maximální limity se nevztahují na obiloviny používané ke zpracování na slad pro výrobu piva nebo destilátů, pokud zbytky sladu nejsou uvedeny na trh jako potraviny. Jsou-li zbytky sladu uvedeny na trh jako potraviny, použijí se maximální limity při zohlednění čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.“