16.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1158

ze dne 22. června 2021

o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2020/1170

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (1), a zejména na čl. 35 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy pro lodní výstroj, která spadá do oblasti působnosti směrnice 2014/90/EU, jsou stanoveny v mezinárodních nástrojích vymezených v čl. 2 odst. 5 uvedené směrnice.

(2)

S cílem zohlednit nejnovější změny by měl být seznam použitelných mezinárodních nástrojů aktualizován. Lodní výstroj, na niž se začaly vztahovat harmonizované požadavky Unie podle směrnice 2014/90/EU na základě změn mezinárodních nástrojů, by měla být výslovně uvedena.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1170 (2) by proto mělo být zrušeno.

(4)

Je vhodné a přiměřené povolit přechodné období, během něhož může být nová položka, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před vstupem tohoto nařízení v platnost, nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU vymezené v čl. 2 odst. 2 směrnice 2014/90/EU.

(5)

V zájmu usnadnění harmonizovaného, urychleného a jednoduchého provádění směrnice 2014/90/EU by prováděcí akty přijaté podle uvedené směrnice měly mít formu prováděcích nařízení.

(6)

Aby se odvětví lodní výstroje a další zúčastněné strany mohly přizpůsobit opatřením stanoveným v tomto nařízení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost 40 dní po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy stanovené v mezinárodních nástrojích vymezených v čl. 2 odst. 5 směrnice 2014/90/EU se použijí na každou položku lodní výstroje uvedenou v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1170 se zrušuje.

Článek 3

1.   Lodní výstroj zařazená ve sloupci 1 přílohy jako „nová položka doplněná prováděcím nařízením 2019/1397“, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před 3. říjnem 2019, smí být i nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU do 3. října 2022.

2.   Lodní výstroj zařazená ve sloupci 1 přílohy jako „nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2020/1170“, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před 1. zářím 2020, smí být i nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU do 1. září 2023.

3.   Lodní výstroj zařazená ve sloupci 1 přílohy jako „nová položka doplněná prováděcím nařízením 2021/1158“, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před 25. srpnem 2021, smí být i nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU do 25. srpna 2024.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost čtyřicátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1170 ze dne 16. července 2020 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2019/1397 (Úř. věst. L 264, 12.8.2020, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecná poznámka: Pravidla SOLAS jsou ustanovení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři v platném znění.

Seznam použitých zkratek

A.1: změna 1 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

A.2: změna 2 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

AC: změna týkající se opravy normativních dokumentů jiných než IMO;

CAT: kategorie radarového zařízení stanovená v oddíle 1.3 normy IEC 62388 (2007);

oběž.: oběžník;

COLREG: Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři;

COMSAR: podvýbor IMO pro radiokomunikace a vyhledávání a záchranářství;

EN: evropská norma;

ETSI: Evropský ústav pro telekomunikační normy;

FSS: Mezinárodní předpisy pro systémy protipožární bezpečnosti;

FTP: Mezinárodní předpisy pro použití postupů požárních zkoušek;

GNSS globální družicový navigační systém (Global Navigation Satellite System);

HSC: Předpisy pro vysokorychlostní plavidla;

IBC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií;

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví;

IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise;

IGC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny;

IMO: Mezinárodní námořní organizace;

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci;

ITU: Mezinárodní telekomunikační unie;

LSA: záchranné prostředky;

MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí;

MED: směrnice o lodní výstroji;

MEPC: Výbor pro ochranu mořského prostředí;

MSC: Výbor pro námořní bezpečnost;

NOx: oxidy dusíku;

Systémy O2/HC: kyslíkové a uhlovodíkové systémy;

SOLAS: Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři;

SOx: oxidy síry;

prav.: pravidlo;

rez.: rezoluce.

Poznámky použitelné pro celou tuto přílohu

(a)

Obecně: Kromě zkušebních norem konkrétně uvedených v této příloze přezkoušení typu (schválení typu) musí být v souladu s použitelnými požadavky mezinárodních úmluv a příslušných rezolucí a oběžníků IMO. Tento soulad je uveden v modulech pro posuzování shody ve směrnici 2014/90/EU.

(b)

Sloupec 3: Jsou-li uvedeny dva soubory zkušebních norem oddělené slovem „nebo“, každý soubor splňuje všechny zkušební požadavky, aby vyhověl výkonnostním normám IMO; zkouška podle jednoho souboru tedy dostačuje k prokázání souladu s požadavky příslušných mezinárodních dokumentů. Naopak jsou-li použity jiné oddělovače (například čárka), použijí se všechny uvedené odkazy.

(c)

Sloupec 6: Za účelem zohlednění časového rámce pro stavbu lodí v závislosti na vlastnostech konkrétní lodní výstroje se výrazem „instalace na palubu“ rozumí (uvedeno v závorkách za daty):

i)

:

první instalace výstroje ve funkční poloze na palubě lodi EU;

ii)

:

první instalace výstroje ve funkční poloze nebo uložení ve funkční poloze na palubě lodi EU;

iii)

:

dodání výstroje do loděnice, pokud tento okamžik nastane do 30 měsíců před první instalací výstroje ve funkční poloze.

(d)

Pokud existují dva řádky pro jeden záznam s lodní výstrojí (např. MED/1.3), druhý (spodní) řádek obsahuje požadavky mezinárodních nástrojů, jež jsou vůči těm, které byly uvedeny v prvním (horním) řádku, aktualizované.

(e)

V případech podle písmene d) a pokud není ve sloupcích 5 ani 6 uvedeno datum, to znamená, že nedošlo v příslušných zkušebních normách ke změně a že příslušná položka s lodní výstrojí musí splňovat požadavky uvedené ve (druhém) spodním řádku.

(f)

Pokud existují více než dva řádky pro jeden záznam s lodní výstrojí (např. MED/1.2a), nejspodnější řádek obsahuje požadavky mezinárodních nástrojů, jež jsou vůči těm, které byly uvedeny v horních řádcích, aktualizované.

1.   Záchranné prostředky

Sloupec 2: použije se oběžník IMO MSC/Circ.1628, IMO MSC.1/Circ.1629, IMO MSC.1/Circ.1630, IMO MSC.1/Circ.1631, IMO MSC.1/Circ.1632 a IMO MSC.1/Circ.1633 v příslušných případech s výjimkou případů, kdy byl nahrazen zvláštním dokumentem uvedeným ve sloupci 2.

Číslo a označení položky

Pravidla SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

První uvedení na trh

Poslední instalace na palubě

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Záchranné kruhy

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2a

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

pro záchranná plavidla a záchranářské čluny.

Řádek 1 z 3

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2a

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

pro záchranná plavidla a záchranářské čluny.

Řádek 2 z 3

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

nebo

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2a

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

pro záchranná plavidla a záchranářské čluny.

Řádek 3 z 3

Pozn.: Zkoušky elektromagnetické kompatibility uvedené v normách EN 60945 a IEC 60945 jsou vyloučeny a provedou se pouze zkoušky uvedené v rez. IMO MSC 81(70) doložce 10.4.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

ISO 24408 (2005).

nebo

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

ISO 24408 (2005),

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2b

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

pro záchranné kruhy.

Řádek 1 z 3

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2b

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

pro záchranné kruhy.

Řádek 2 z 3

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

nebo

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2b

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

pro záchranné kruhy.

Řádek 3 z 3

Pozn.: Zkoušky elektromagnetické kompatibility uvedené v normách EN 60945 a IEC 60945 jsou vyloučeny a provedou se pouze zkoušky uvedené v rez. IMO MSC 81(70) doložce 10.4.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

ISO 24408 (2005).

nebo

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

ISO 24408 (2005).

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2c

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

pro záchranné vesty.

Řádek 1 z 3

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2c

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

pro záchranné vesty.

Řádek 2 z 3

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

nebo

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.2c

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

pro záchranné vesty.

Řádek 3 z 3

Pozn.: Zkoušky elektromagnetické kompatibility uvedené v normách EN 60945 a IEC 60945 jsou vyloučeny a provedou se pouze zkoušky uvedené v rez. IMO MSC 81(70) doložce 10.4.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

ISO 24408 (2005).

nebo

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

ISO 24408 (2005).

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.3

Záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály

Řádek 1 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.3

Záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály

Řádek 2 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

ISO 15736 (2006).

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.4

Záchranné vesty

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 922,

IMO MSC.1/oběž. 1304,

IMO MSC.1/oběž. 1470.

MED/1.5a

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou:

neizolovaný námořní záchranný oblek.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.5b

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou:

izolovaný námořní záchranný oblek.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.5c

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou:

obleky chránící před povětrnostními vlivy.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.6a

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty:

neizolovaný námořní záchranný oblek.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.6b

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty:

izolovaný námořní záchranný oblek.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.6c

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty:

obleky chránící před povětrnostními vlivy.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/7,

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.7

Pomůcky tepelné ochrany

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/22,

SOLAS 74, prav. III/32,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

MED/1.8

Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika)

Řádek 1 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/6,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.8

Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika)

Řádek 2 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

ISO 15736 (2006).

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2020

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/6,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.9

Ruční pochodně (pyrotechnika)

Řádek 1 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.9

Ruční pochodně (pyrotechnika)

Řádek 2 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

ISO 15736 (2006).

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.10

Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika)

Řádek 1 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III.

MED/1.10

Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika)

Řádek 2 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

ISO 15736 (2006).

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III.

MED/1.11

Zařízení pro vrhání lanek

Řádek 1 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/18,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VII,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.11

Zařízení pro vrhání lanek

Řádek 2 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

ISO 15736 (2006).

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/18,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VII,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.12

Nafukovací záchranné vory

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

A pro prodloužené servisní intervaly:

IMO MSC.1/oběž. 1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/13,

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811,

IMO MSC.1/oběž. 1328.

MED/1.13

Pevné záchranné vory

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.14a

Záchranné vory se samočinným uvedením do správné polohy:

nafukovací.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

A pro prodloužené servisní intervaly:

IMO MSC.1/oběž. 1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 809,

IMO MSC/oběž. 811,

IMO MSC.1/oběž. 1328.

MED/1.14b

Záchranné vory se samočinným uvedením do správné polohy:

pevné.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 809,

IMO MSC/oběž. 811,

IMO MSC.1/oběž. 1328.

MED/1.15

Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

A pro prodloužené servisní intervaly:

IMO MSC.1/oběž. 1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 809,

IMO MSC/oběž. 811,

IMO MSC.1/oběž. 1328.

MED/1.16

Uvolňovací zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení)

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/13,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811.

MED/1.17a

Záchranné čluny

záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby:

zčásti uzavřené,

zcela uzavřené.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/oběž. 1423.

MED/1.17b

Záchranné čluny

Záchranné čluny spouštěné volným pádem.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/oběž. 1423.

MED/1.18

Pevné záchranářské čluny

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.19

Nafukovací záchranářské čluny

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.20a

Rychlé záchranářské čluny:

nafukovací.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

IMO MSC/oběž. 1016,

IMO MSC/oběž. 1094.

MED/1.20b

Rychlé záchranářské čluny:

pevné.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

IMO MSC/oběž. 1016,

IMO MSC/oběž. 1094.

MED/1.20c

Rychlé záchranářské čluny:

nafukovací s pevným trupem.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

IMO MSC/oběž. 1016,

IMO MSC/oběž. 1094.

MED/1.21

Spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje (člunové jeřáby)

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/33,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

Položka MED/1.22 Spouštěcí prostředky se samočinným uvolňováním pro záchranná plavidla – přesunuta do položky MED/9/1.3.

MED/1.23

Prostředky pro spouštění záchranných člunů volným pádem

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/33,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.24

Prostředky pro spouštění záchranných vorů

(člunové jeřáby)

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/12,

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.25

Prostředky pro spouštění rychlých záchranářských člunů

(člunové jeřáby)

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI.

MED/1.26a

Uvolňovací mechanismus pro:

záchranné čluny a záchranářské čluny (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji).

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

rez. IMO MSC.1/oběž. 1419.

MED/1.26b

Uvolňovací mechanismus pro:

záchranné vory (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji).

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

MED/1.26c

Uvolňovací mechanismus pro:

záchranné čluny spouštěné volným pádem.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.27

Námořní evakuační systémy

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/15,

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.28

Záchranné prostředky

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/26,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI.

MED/1.29

Naloďovací žebříky

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. III/11,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

ISO 5489 (2008).

B+D

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/11,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

IMO MSC.1/oběž. 1285.

MED/1.30

Odrazky a reflexní materiály

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO A.658(16) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

Položka MED/1.31 Obousměrné radiotelefonní přístroje VHF záchranných plavidel – přesunuta do položek MED/5.17 a MED/5.18.

Položka MED/1.32 Odpovídač SAR 9 GHz (SART) – přesunuta do položky MED/4.18.

MED/1.33

Radarové odrážeče pro záchranné čluny a záchranářské čluny

(pasivní)

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

EN ISO 8729 (1998),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

nebo

EN ISO 8729 (1998),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

nebo

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

nebo

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO A.384 (X),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

rez. IMO MSC.164(78).

Položka MED/1.34 Magnetický kompas třídy B pro záchranné čluny a záchranářské čluny – přesunuta do položky MED/4.23.

Položka MED/1.35 Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny – přesunuta do položky MED/3.38.

MED/1.36

Hnací motor záchranných člunů a záchranářských člunů

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.

MED/1.37

Hnací motor záchranářských člunů – přívěsný motor

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.

MED/1.38

Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech

Řádek 1 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.38

Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech

Řádek 2 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

nebo

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.39

Otevřené oboustranně použitelné záchranné vory

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11.

A pro prodloužené servisní intervaly:

IMO MSC.1/oběž. 1328.

B+D

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11,

IMO MSC.1/oběž. 1328.

Položka MED/1.40 Lodivodský mechanický výtah – přesunuta do položky MED/4.48.

MED/1.41a

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.41b

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

záchranné čluny spouštěné volným pádem.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI.

MED/1.41c

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

záchranné vory.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/24,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.41d

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

záchranářské čluny.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

MED/1.41e

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny:

rychlé záchranářské čluny.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/16,

SOLAS 74, prav. III/17,

SOLAS 74, prav. III/23,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

Položka MED/1.42 Lodivodský žebřík – přesunuta do položky MED/4.49.

MED/1.43

Pevné nafukovací záchranářské čluny

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. III/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. III/21,

SOLAS 74, prav. III/31,

SOLAS 74, prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2.   Zabránění znečišťování moří

Číslo a označení položky

Pravidla Marpol 73/78 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

První uvedení na trh

Poslední instalace na palubě

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Filtrovací zařízení k zadržení ropných látek (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14.

rez. IMO MEPC.107(49) v platném znění,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

MED/2.2

Detektory rozhraní ropné látky/voda

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 32.

rez. IMO MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 32.

MED/2.3

Měřiče obsahu ropných látek

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14.

rez. IMO MEPC.107(49) v platném znění,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

Položka MED/2.4 Zpracovatelské zařízení určené k připojení na stávající zařízení na oddělování vody znečištěné ropnými látkami (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion) – položka záměrně nevyplněna.

MED/2.5

Systém sledování a ovládání vypouštění ropných látek u ropného tankeru

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 31,

IMO MEPC.1/oběž. 858.

rez. IMO MEPC.108(49) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 31.

MED/2.6a

Systémy odpadních vod

(použijí osobní lodě ve všech oblastech, včetně zvláštní oblasti podle přílohy IV úmluvy MARPOL).

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.

rez. IMO MEPC.227(64), včetně oddílu 4.2.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.

MED/2.6b

Systémy odpadních vod

(použijí lodě jiné než osobní lodě ve všech oblastech a osobní lodě mimo zvláštní oblasti podle přílohy IV úmluvy MARPOL).

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.

rez. IMO MEPC.227(64), včetně oddílu 4.2.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.

MED/2.7

Lodní spalovny odpadů

(spalovny s kapacitou do 4 000  kW)

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

MARPOL 73/78 – příloha VI, prav. 16.

rez. IMO MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

MARPOL 73/78 – příloha VI, prav. 16.

MED/2.8

Analyzátor NOx trvale umístěný na palubě a určený k použití na palubě podle technického předpisu NOx 2008

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 13).

rez. IMO MEPC.177(58) – (technický předpis NOx 2008) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 13),

rez. IMO MEPC.177(58) – (technický předpis NOx 2008),

rez. IMO MEPC.198(62).

Položka MED/2.9 Zařízení využívající technické metody omezování emisí SOx – přesunuta do položky MED/9/2.4.

MED/2.10

Palubní systémy pro čištění výfukových plynů

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 4),

rez. IMO MEPC.259(68).

rez. IMO MEPC.259(68).

Režim A:

B+F

G

Režim B:

G

19.6.2018

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 4).

3.   Protipožární ochrana

Číslo a označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

První uvedení na trh

Poslední instalace na palubě

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Primární povlak hlavní paluby

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.2

Přenosné hasicí přístroje

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007),

EN 3-8 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-9 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. II-2/18,

SOLAS 74, prav. II-2/19,

SOLAS 74, prav. II-2/20,

rez. IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4,

rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11,

IMO MSC/oběž. 1239,

IMO MSC/oběž. 1275.

MED/3.3a

Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem):

protipožární nereflexní ochranný oděv.

Řádek 1 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 469 (2005), včetně A1 (2006) a AC (2006).

B+D

B+E

B+F

 

25.8.2024

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

MED/3.3a

Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem):

protipožární nereflexní ochranný oděv.

Řádek 2 z 2

(NOVÝ ŘÁDEK)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 469 (2020)

B+D

B+E

B+F

25.8.2021

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

MED/3.3b

Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem):

protipožární ochranný oděv: reflexní oblek pro zvláštní postupy hašení požáru.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 1486 (2007).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

MED/3.3c

Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem):

protipožární ochranný oděv: ochranný oděv s reflexní vnější vrstvou

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

ISO 15538 (2001).

Pozn.: Úroveň 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

MED/3.4

Hasičská výzbroj a výstroj: obuv

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 15090 (2012).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. II-2/15,

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11,

rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

MED/3.5

Hasičská výzbroj a výstroj: rukavice

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 659 (2003), včetně A1 (2008) a AC (2009).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. II-2/15,

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11,

rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

MED/3.6

Hasičská výzbroj a výstroj: přilba

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 443 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. II-2/15,

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11,

rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

MED/3.7

Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch

Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku.

(Viz položka 7.1)

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

ISO 23269-2 (2011) (hašení požáru – pouze k použití na moři).

Maska typu 1 se nesmí používat u MED/3.7 ani u MED/7.1.

Pozn.: Žáruvzdorné záchranné lano jako příslušenství výstroje požárníka požadované ISO 23269 § 4.28 musí být certifikováno podle MED coby položka MED 3.44 a používáno spolu s dýchacím přístrojem a musí být možné je za pomoci háku karabiny upevnit na postroj přístroje nebo na zvláštní pásy, aby se během používání záchranného lana zamezilo odepnutí dýchacího přístroje.

Dýchací přístroj modulu B musí uvádět žáruvzdorné záchranné lano MED jako povinnou kombinovanou součást.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. II-2/15,

SOLAS 74, prav. II-2/19,

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11,

rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3,

IMO MSC.1/oběž. 1499,

IMO MSC.1/oběž. 1555.

MED/3.8

Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch

Řádek 1 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.

Pozn.: Toto zařízení je určeno pouze pro vysokorychlostní plavidla postavená podle předpisu HSC 1994.

EN 14593-1 (2005).

nebo

EN 14594 (2005), včetně AC (2005).

B+D

B+E

B+F

 

13.3.2021

ii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.

MED/3.8

Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch

Řádek 2 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.

Pozn.: Toto zařízení je určeno pouze pro vysokorychlostní plavidla postavená podle předpisu HSC 1994.

EN 14593-1 (2018).

nebo

EN 14594 (2018).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.

MED/3.9

Součásti postřikovacích systémů pro obytné a obslužné prostory a ovládací (kontrolní) stanoviště (velíny) rovnocenné systémům podle SOLAS 74, prav. II-2/12 (pouze trysky a jejich charakteristika)

(Do této položky patří trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC)).

Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

rez. IMO A.800(19) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/7,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.44(65),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8,

IMO MSC/oběž. 912,

IMO MSC/oběž. 1556.

MED/3.10

Trysky stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel

Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/10,

SOLAS 74, prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

IMO MSC/oběž.1165 v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

MED/3.11a

Požární přepážky třídy „A“ a „B“:

přepážka třídy „A“

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3.2,

IMO MSC/oběž. 1120.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění,

IMO MSC.1/oběž. 1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3.2,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

IMO MSC/oběž. 1120,

IMO MSC.1/oběž. 1434,

IMO MSC.1/oběž. 1616.

MED/3.11b

Požární přepážky třídy „A“ a „B“:

přepážky třídy „B“

Pozn.: Jestliže byla přepážka třídy B přezkoušena pouze z jedné strany a byla navržena tak, aby neozkoušenou stranou přiléhala k neozkoušené straně jiné přepážky třídy B, musí certifikát ES přezkoušení typu obsahovat podmínky, za nichž může být tato přepážka instalována na lodi, a musí být zajištěno, že úroveň ochrany uvedená v příslušných tabulkách protipožární odolnosti obsažených v úmluvě SOLAS kapitole prav. II-2/. 9.2 Tepelné a konstrukční hranice je vždy dodržena.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3.4,

IMO MSC/oběž. 1120.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3.4,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

IMO MSC/oběž. 1120,

IMO MSC.1/oběž. 1581.

MED/3.12a

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech:

ventily P/V

Řádek 1 z 3

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2010),

ISO 15364 (2016).

B+F

 

23.5.2019

iii)

MED/3.12a

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech:

ventily P/V

Řádek 2 z 3

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2016),

ISO 15364 (2016).

B+F

19.6.2018

25.8.2024

iii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

MED/3.12a

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech:

ventily P/V

Řádek 3 z 3

(NOVÝ ŘÁDEK)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2016),

ISO 15364 (2021).

B+F

25.8.2021

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

MED/3.12b

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech:

protiexplozní pojistky

Řádek 1 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2010).

B+D

B+E

B+F

 

23.5.2019

iii)

MED/3.12b

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech:

protiexplozní pojistky

Řádek 2 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2016).

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

MED/3.12c

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech:

detonační protiexplozní pojistky

Řádek 1 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2010).

B+D

B+E

B+F

 

23.5.2019

iii)

MED/3.12c

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech:

detonační protiexplozní pojistky

Řádek 2 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2016).

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

MED/3.12d

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech:

vysokorychlostní odvětrávací ventily

Řádek 1 z 3

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2010),

ISO 15364 (2016).

B+F

 

23.5.2019

iii)

MED/3.12d

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech:

vysokorychlostní odvětrávací ventily

Řádek 2 z 3

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2016),

ISO 15364 (2016).

B+F

19.6.2018

25.8.2024

iii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

MED/3.12d

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech:

vysokorychlostní odvětrávací ventily

Řádek 3 z 3

(NOVÝ ŘÁDEK)

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

IMO MSC/oběž. 677 v platném znění,

EN ISO 16852 (2016),

ISO 15364 (2021).

B+F

25.8.2021

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. II-2/16.

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

MED/3.13

Nehořlavé materiály

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

Položka MED/3.14 Potrubí z materiálů jiných než ocel a procházející přepážkami tříd „A“ a „B“ – zahrnuta do položek MED/3.26 a MED/3.27.

MED/3.15a

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo:

plastová potrubí a armatury

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO A.753(18) v platném znění,

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.15b

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo:

ventily

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

EN ISO 10497 (2010).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.15c

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo:

sestavy ohebného potrubí a kompenzátory

Řádek 1 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

Sestavy ohebného potrubí:

EN ISO 15540 (2001),

EN ISO 15541 (2001).

B+D

B+E

B+F

 

1.7.2019

iii)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.15c

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo:

sestavy ohebného potrubí a kompenzátory

Řádek 2 z 2

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

ISO 15540 (2016),

ISO 15541 (2016).

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.15d

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo:

kovové součásti potrubí s odolným a elastomerním těsněním

Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/4,

SOLAS 74, prav. X/3.

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10,

IMO MSC/oběž. 1120,

IMO MSC/oběž. 1527.

MED/3.16

Protipožární dveře

Řádek 1 z 1

Pozn.: Součásti systémů ovládání protipožárních dveří podléhají posuzování shody podle položky MED 3.17.

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění,

IMO MSC.1/oběž. 1319.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/9,

IMO MSC.1/oběž. 1511.

MED/3.17

Součásti systémů ovládání protipožárních dveří

Pozn.: Je-li použit termín „součásti systémů“, může to znamenat, že je v zájmu splnění mezinárodních požadavků třeba přezkoušet jednu složku, skupinu složek nebo celý systém.

Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.18a

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene:

dekorativní obklady

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.18b

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene:

nátěrové systémy

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.18c

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene:

podlahové krytiny

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.18d

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene:

izolační povlaky potrubí

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.18e

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene:

lepidla používaná v konstrukci přepážek tříd „A“, „B“ a „C“

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.18f

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene:

membrána pro hořlavé potrubí

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

MED/3.19

Závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a fólie

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění,

IMO MSC.1/oběž. 1456 v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.20

Čalouněný nábytek

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

i)

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.20a

Čalouněný nábytek:

celý kus nábytku (včetně potahového materiálu, výplňového materiálu a nehořlavého rámu/kostry)

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.20b

Čalouněný nábytek:

potahový materiál pro veškerý výplňový materiál

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010), příloha 1 část 8 dodatek 3 v platném znění.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.20c

Čalouněný nábytek:

potahový materiál pro výplňový materiál zpomalující hoření (přezkoušený v konkrétní kombinaci zamýšlené pro další použití)

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010), příloha 1 část 8 dodatek 3 v platném znění.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.20d

Čalouněný nábytek:

výplňový materiál zpomalující hoření

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010), příloha 1 část 8 dodatek 3 v platném znění.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Požadavky na přepravu a funkčnost

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/5,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

MED/3.21

Lůžkoviny

Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě.

Řádek 1 z 1

Požadavky na schválení typu

SOLAS 74, prav. II-2/3,

SOLAS 74, prav. II-2/9,

SOLAS 74, prav. X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.

B+D

B+E

B+F

 

 

Požadavky na přepravu a funkčnost