21.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 219/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/997

ze dne 21. června 2021,

kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1), a zejména na čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrhy vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006.

(2)

Dne 9. srpna 2020 se v Bělorusku uskutečnily prezidentské volby, o nichž bylo shledáno, že neproběhly v souladu s mezinárodními standardy, jejich konání bylo poznamenáno represemi proti nezávislým kandidátům a po jejich skončení došlo k brutálním zásahům proti pokojným demonstrantům. Dne 11. srpna 2020 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku prohlášení jménem Unie, v němž se uvádí, že volby nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Bylo rovněž uvedeno, že mohou být přijata opatření proti osobám, které nesou odpovědnost za násilí, bezdůvodné zatýkání a falšování volebních výsledků.

(3)

S ohledem na eskalaci vážného porušování lidských práv v Bělorusku a násilné represe vůči občanské společnosti, demokratické opozici a novinářům, jakož i osobám náležejícím k národnostním menšinám, by měly být označeny další osoby a subjekty.

(4)

Ve dnech 24. a 25. května 2021 přijala Evropská rada závěry, v nichž ostře odsoudila vynucené přistání letadla společnosti Ryanair dne 23. května 2021 v běloruském Minsku, které ohrozilo bezpečnost letectví, a zadržení novináře Ramana Prataseviče a Sofie Sapegové běloruskými orgány. Vyzvala Radu, aby na základě příslušného sankčního rámce co nejdříve rozhodla o zařazení dalších osob a subjektů na příslušný seznam.

(5)

Na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006 by tudíž mělo být doplněno 78 osob a 7 subjektů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 765/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 21. června 2021.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha 1 nařízení (ES) č. 765/2006 se mění takto:

1)

V tabulce „A. Fyzické osoby podle čl. 2 odst. 1“ se doplňují tyto fyzické osoby:

 

Jméno

(angl. přepis z běloruštiny)

(angl. přepis z ruštiny)

Jméno

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Frunzensky v Minsku

Datum narození: 19.12.1989

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce soudkyně obvodního soudu pro obvod Frunzensky v Minsku je Natallia Buhuk odpovědná za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti novinářům a demonstrantům, mimo jiné za odsouzení novinářek Kaciaryny Bachvalavové (Andrejevové) a Darji Čulcové. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byla podle dostupných informací porušována práva na obhajobu a právo na spravedlivý proces.

21.6.2021

 

 

 

 

Je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Asistentka prokurátora obvodního soudu pro obvod Frunzensky v Minsku

Datum narození: 12. 3. 1998

Místo narození:

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce asistentky prokurátora obvodního soudu pro obvod Frunzensky v Minsku zastupovala Alina Kasianchyk Lukašenkův režim v politicky motivovaných řízeních proti novinářům, aktivistům a demonstrantům. Konkrétně stojí za stíháním novinářek Kaciaryny Bachvalavové (Andrejevové) a Darji Čulcové za to, že pořizovaly záznam pokojných protestů, přičemž stíhání vycházelo z nepodložených obvinění ze „zločinného spolčení“ a „narušování veřejného pořádku“. Stíhala rovněž členy běloruské občanské společnosti, například za účast na pokojných protestech a za uctění památky zavražděného demonstranta Aljaksandra Tarajkouského. U soudu systematicky navrhovala dlouhodobé tresty odnětí svobody.

21.6.2021

 

 

 

 

Je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

Hlavní vyšetřovatel odboru vyšetřovacího výboru pro obvod Frunzensky

Datum narození: 26. 9. 1990

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce hlavního vyšetřovatele obvodního soudu pro obvod Frunzensky v Minsku se Ihar Kurylovich podílel na přípravách politicky motivovaného trestního řízení vedeného proti novinářkám Kaciaryně Bachvalavové (Andrejevové) a Darje Čulcové. Uvedené novinářky, jež pořizovaly záznam pokojných protestů, byly obviněny z narušování veřejného pořádku a odsouzeny ke dvěma letům odnětí svobody.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

Soudce obvodního soudu pro obvod Sovetsky v Minsku

Datum narození: 13. 8. 1989

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce soudce obvodního soudu pro obvod Sovetsky v Minsku je Siarhei Shatsila odpovědný za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti demonstrantům, zejména za odsouzení těchto demonstrantů: Natallia Hersche, Dmitrij Halko a Dmitrij Karatkevič, které běloruská organizace pro lidská práva Viasna považuje za politické vězně.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Leninsky v Minsku

Datum narození: 15.10.1992

Místo narození: Minsk, Bělorusko

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce soudkyně obvodního soudu pro obvod Leninsky v Minsku je Anastasia Achalava odpovědná za řadu politicky motivovaných rozhodnutí proti novinářům, aktivistům a demonstrantům, zejména za odsouzení člena Koordinační rady Dmitrije Kruka, jakož i za soudní rozhodnutí proti zdravotnickému personálu a starším občanům. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byly podle dostupných informací používány výpovědi anonymních svědků.

21.6.2021

 

 

 

 

Je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Frunzensky v Minsku

Datum narození: 4. 7. 1987

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce soudkyně obvodního soudu pro obvod Frunzensky v Minsku je Mariya Yerokhina odpovědná za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, odborovým aktivistům, sportovcům a demonstrantům, zejména za odsouzení novináře Vladimira Hrydzina.

Je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

Místopředsedkyně/soudkyně obvodního soudu pro obvod Frunzensky v Minsku

Datum narození: 23. 9. 1971

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce místopředsedkyně a soudkyně obvodního soudu pro obvod Frunzensky v Minsku je Yuliya Blizniuk odpovědná za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti novinářům, aktivistům a demonstrantům, mimo jiné za odsouzení těchto aktivistů: Arťom Kvaščevski, Arťom Saučuk, Maksim Pauliuščyk, které běloruská organizace pro lidská práva Viasna považuje za politické vězně.

Je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

Soudce obvodního soudu pro obvod Pervomaisky v Minsku

Datum narození: 28. 7. 1989

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce soudkyně obvodního soudu pro obvod Pervomaisky v Minsku je Anastasia Kulik odpovědná za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti pokojným demonstrantům, zejména za odsouzení Aljaksandra Zachareviče, kterého běloruská organizace pro lidská práva Viasna považuje za politického vězně.

Je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

Soudce obvodního soudu pro obvod Pervomaisky v Minsku

Datum narození: 12. 8. 1989

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce soudce obvodního soudu pro obvod Pervomaisky v Minsku je Maksim Trusevich odpovědný za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, aktivistům a demonstrantům. Během soudních řízení vedených pod jeho dohledem byla podle dostupných informací porušována práva na obhajobu a právo na spravedlivý proces.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Moskovsky v Minsku

Datum narození: 20.1.1968

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce soudkyně obvodního soudu pro obvod Moskovsky v Minsku je Tatsiana Matyl odpovědná za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti novinářům, vůdcům opozice, aktivistům a demonstrantům, zejména za odsouzení politika Nikolaje Statkeviče a novináře Alexandera Borozenka. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byla podle dostupných informací porušována práva na obhajobu a právo na spravedlivý proces.

Je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

Místopředseda obvodního soudu pro obvod Oktyabrsky v Minsku

Datum narození: 1. 12. 1981

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce místopředsedy obvodního soudu pro obvod Oktyabrsky v Minsku je Aliaksandr Rudzenka odpovědný za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti novinářům, aktivistům a demonstrantům, zejména za uložení pokuty staršímu a zdravotně postiženému demonstrantovi, jakož i za odsouzení Lyudmily Kazakové – advokátky Marie Kalesnikavové. Během soudních řízení vedených pod jeho dohledem byla podle dostupných informací porušována práva na obhajobu a právo na spravedlivý proces.

21.6.2021

 

 

 

 

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

Soudce obvodního soudu pro obvod Sovetsky v Minsku

Datum narození: 1. 8. 1979

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své soudce obvodního soudu pro obvod Sovetsky v Minsku je Aliaksandr Vouk odpovědný za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti pokojným demonstrantům, zejména za odsouzení sester Anastasie a Victorie Mirontsevových, které běloruská organizace pro lidská práva Viasna považuje za politické vězeňkyně. Během soudních řízení vedených pod jeho dohledem byla podle dostupných informací porušována práva na obhajobu a právo na spravedlivý proces.

21.6.2021

 

 

 

 

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Oktyabrsky v Minsku

Datum narození: 14. 2. 1991

Místo narození:

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce soudkyně obvodního soudu pro obvod Oktyabrsky v Minsku je Volha Niaborskaya odpovědná za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti demonstrantům, zejména za odsouzení Sofie Malaševičové a Tichona Kliukacha, které běloruská organizace pro lidská práva Viasna považuje za politické vězně. Během soudních řízení vedených pod jejím dohledem byla podle dostupných informací porušována práva na obhajobu.

Je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

Místopředsedkyně soudu pro obvod Leninsky v Minsku

Datum narození: 28.3.1982

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce místopředsedkyně a soudkyně soudu pro obvod Leninsky v Minsku je Marina Zapasnik odpovědná za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti pokojným demonstrantům, zejména za odsouzení těchto aktivistů: Vladislav Zenevič, Olga Pavlova, Olga Klaskovskaya, Viktar Baruška, Sergej Ratkevič, Aleksej Charvinsky, Andrej Chrenkov; a dále za odsouzení studenta Viktora Aktistova a nezletilého Maksima Babiše. Všechny uvedené osoby běloruská organizace pro lidská práva Viasna uznala jako politické vězně.

21.6.2021

 

 

 

 

Je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

103.

Maxim Yurevich FILATAU

Maxim Yurevich FILATOV

Максiм Юр'евiч Фiлатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

Soudce městského soudu ve městě Lida

Datum narození:

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce soudce městského soudu ve městě Lida je Maxim Filatau odpovědný za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti pokojným demonstrantům, zejména za odsouzení aktivisty Vitolda Ašuraka, který je uznán jako politický vězeň běloruskou organizací pro lidská práva Viasna.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Soudce obvodního soudu pro obvod Leninsky v Brestu.

Datum narození: 24. 1. 1979

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce soudce obvodního soudu pro obvod Leninsky v Brestu je Andrei Hrushko odpovědný za řadu politicky motivovaných soudních rozhodnutí proti pokojným demonstrantům, zejména za odsouzení aktivistů, kteří byli uznáni jako političtí vězni, a nezletilých.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмiтрый Юр'евiч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Předseda vyšetřovacího výboru Běloruska (jmenován 11. března 2021)

Bývalý zástupce generálního prokurátora Běloruské republiky (do 11. března 2021)

Datum narození: 4. 5. 1970

Z titulu své funkce zástupce generálního prokurátora, kterou vykonával do března 2021, je Dzmitry Hara odpovědný za politicky motivovaná trestní řízení vedená proti pokojným demonstrantům, členům opozice, novinářům, občanské společnosti a řadovým občanům. Hara se rovněž podílel na zahájení politicky motivovaného trestního řízení vedeného proti Sjarheji Cichanouskému – opozičnímu aktivistovi a manželovi prezidentské kandidátky Svjatlany Cichanouské.

21.6.2021

 

 

 

Místo narození: Tbilisi, bývalá Gruzínská SSR (nyní Gruzie)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Jako vedoucí mezivládní komise, kterou zřídila generální prokuratura za účelem vyšetřování stížností občanů týkajících se zneužívání pravomocí ze strany příslušníků donucovacích orgánů, je Dzmitry Hara odpovědný za nečinnost této instituce, neboť není známo, že by toto vyšetřování v některém z případů probíhalo, a to přesto, že byly podány návrhy na zahájení trestního řízení v případech stížností na použití násilí, špatné zacházení a mučení.

Od března 2021 je předsedou vyšetřovacího výboru Běloruska. Z titulu této funkce je odpovědný za stíhání obránců lidských práv a účastníků pokojných protestů.

 

 

 

 

 

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

Zástupce generálního prokurátora Běloruské republiky

Datum narození: Datum narození: 1959

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce generálního prokurátora je Aliaksei Stuk odpovědný za politicky motivovaná trestní řízení vedená proti opozici, novinářům, občanské společnosti a řadovým občanům. Je odpovědný za zpřísnění kontroly činnosti občanů v obcích a na pracovištích ze strany prokuratury a rovněž za uplatňování nepřiměřené právní odpovědnosti na účastníky pokojných protestů. Veřejně prohlásil, že generální prokuratura bude pracovat na odhalení „nezákonných“ občanských sdružení a omezovat jejich činnost.

21.6.2021

 

 

 

 

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

Zástupce generálního prokurátora Běloruské republiky, státní justiční poradce 3. třídy Datum narození: 22. 3. 1964

Místo narození: Ašmjany, Hrodenská oblast, (bývalý SSSR) nyní Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce generálního prokurátora je Genadz Dysko odpovědný za politicky motivovaná trestní řízení vedená proti opozici, novinářům, občanské společnosti a řadovým občanům. Podílel se rovněž na zahájení politicky motivovaného trestního řízení vedeného proti Sjarheji Cichanouskému – opozičnímu aktivistovi a manželovi prezidentské kandidátky Svjatlany Cichanouské.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za závažné oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

108.

Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

Členka Sněmovny reprezentantů Národního shromáždění Běloruské republiky, předsedkyně stálého výboru pro právo

Datum narození: 3. 6. 1971

Místo narození: bývalý SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce předsedkyně parlamentního výboru pro právo je Sviatlana Lyubetskaya odpovědná za přijetí nového zákona o správních deliktech (vstoupil v platnost dne 1. března 2021), jenž povoluje svévolné zatýkání a ukládá vyšší míru odpovědnosti v případě účasti na masových akcích, mimo jiné za nošení politických symbolů. Vzhledem k těmto legislativním činnostem je odpovědná za vážné porušování lidských práv, včetně práva na pokojné shromažďování, a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici. Tyto legislativní činnosti rovněž závažným způsobem narušují demokracii a právní stát v Bělorusku.

21.6.2021

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

Člen Sněmovny reprezentantů Národního shromáždění Běloruské republiky, místopředseda stálého výboru pro právo

Datum narození: 16. 12. 1969

Z titulu své funkce místopředsedy parlamentního výboru pro právo je Aliaksei Iahorau odpovědný za přijetí nového zákona o správních deliktech (vstoupil v platnost dne 1. března 2021), jenž povoluje svévolné zatýkání a ukládá vyšší míru odpovědnosti v případě účasti na masových akcích, mimo jiné za nošení politických symbolů. Vzhledem k těmto legislativním činnostem je odpovědný za vážné porušování lidských práv, včetně práva na pokojné shromažďování, a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici. Tyto legislativní činnosti rovněž závažným způsobem narušují demokracii a právní stát v Bělorusku.

21.6.2021

 

 

 

Místo narození: Novosokolniki, Pskovská oblast, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

 

 

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

Člen Sněmovny reprezentantů Národního shromáždění Běloruské republiky, místopředseda stálého výboru pro právo

Datum narození: 6. 3. 1964

Z titulu své funkce místopředsedy parlamentního výboru pro právo je Aliaksandr Amelianiuk odpovědný za přijetí nového zákona o správních deliktech (vstoupil v platnost dne 1. března 2021), jenž povoluje svévolné zatýkání a ukládá vyšší míru odpovědnosti v případě účasti na masových akcích, mimo jiné za nošení politických symbolů. Vzhledem k těmto legislativním činnostem je odpovědný za vážné porušování lidských práv, včetně práva na pokojné shromažďování, a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici. Tyto legislativní činnosti rovněž závažným způsobem narušují demokracii a právní stát v Bělorusku.

21.6.2021

 

 

 

Místo narození: Kobrin, Brestská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

 

 

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

Politický komentátor deníku „Bělorusko dnes“ („Sovietskaia Belarus – Belarus Segodnya“) („Sovětské Bělorusko – Bělorusko dnes“)

Datum narození: 13.6.1963

Místo narození: Novosibirsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Andrei Mukavozchyk je jedním z hlavních strůjců propagandy Lukašenkova režimu publikujícím v deníku „Bělorusko dnes“, jenž je oficiálním periodikem úřadu prezidenta. Ve svých článcích systematicky prezentuje demokratickou opozici a občanskou společnost negativním a hanlivým způsobem a používá při tom nepravdivé informace. Je jedním z hlavních tvůrců státní propagandy, která podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti.

21.6.2021

 

 

 

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Č. cestovního pasu: MP 3413113 a MP 2387911

V květnu 2020 převzal Mukavozchyk cenu „Zlaté pero“, kterou uděluje provládní organizace Běloruský svaz novinářů. V prosinci 2020 převzal od zástupců běloruského ministerstva pro informace ocenění „Zlaté písmeno“. V lednu 2021 pak Lukašenko podepsal dekret, kterým Mukavozchykovi udělil řád „Za pracovní zásluhy“.

Má tak prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

 

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Zástupce ředitele běloruské státní televize a rozhlasu (společnost Belteleradio)

Datum narození: 5. 11. 1983

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Tel. (kancelář): +375 (-17) 369 90 15

Z titulu své funkce zástupce ředitele společnosti Belteleradio – státní televize – a autora a moderátora televizního pořadu „Glavnyy efir“, vysílaného každý týden, Siarhei Gusachenka vědomě poskytoval běloruské veřejnosti nepravdivé informace o výsledcích voleb a demonstracích, jakož i o represích, jichž se dopouštěly státní orgány. Je přímo odpovědný za způsob, jímž státní televize prezentuje informace o situaci v zemi, a poskytuje tak podporu státním orgánům, včetně Lukašenka.

Podporuje tudíž Lukašenkův režim.

21.6.2021

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

Člen Sněmovny reprezentantů, předseda výboru pro lidská práva a sdělovací prostředky

Předseda běloruské politické organizace „Belaya Rus“ (Bílá Rus)

Datum narození: 29. 9. 1955

Jako předseda organizace „Belaya Rus“ , která patří k výrazným podporovatelům Lukašenka, je Genadz Davydzka jedním z hlavních strůjců režimní propagandy. V rámci podpory Lukašenka často používal štvavou rétoriku a podněcoval k násilí ze strany státního aparátu vůči pokojným demonstrantům.

Podporuje tudíž Lukašenkův režim.

21.6.2021

 

 

 

Místo narození: obec Popovka, Senno/Sjanno, Vitebská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Č. cestovního pasu: MP2156098

 

 

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Tisková tajemnice běloruského ministerstva vnitra

Datum narození: 13. 10. 1977

Místo narození: Minská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Hodnost: plukovnice

Č. cestovního pasu: MC1405076

Jako hlavní zástupkyně běloruského ministerstva vnitra pro styk se sdělovacími prostředky má Volha Chamadanava klíčovou úlohu, pokud jde o zkreslování skutečnosti při informování o násilí páchaném na demonstrantech a odvádění pozornosti, jakož i pokud jde o šíření nepravdivých informací o těchto skutečnostech. Pokojným demonstrantům adresovala výhružné projevy a nadále obhajuje násilí namířené proti nim.

Jelikož je součástí bezpečnostního aparátu a je jeho mluvčí, podporuje tedy Lukašenkův režim.

21.6.2021

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Iванавiч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

Prorektor Běloruské státní ekonomické univerzity pro pedagogickou činnost

Datum narození: 21.11.1964 / 1965

Místo narození: Kletsk, Minská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

e-mail: skriba_s@bseu.by

Z titulu své funkce prorektora Běloruské státní ekonomické univerzity (BSEU) pro pedagogickou činnost je Siarhei Skryba odpovědný za tresty uložené studentům za jejich účast na pokojných protestech, včetně vyloučení z univerzity.

Některé z těchto trestů byly uloženy na základě výzvy Lukašenka ze dne 27. října 2020 k vyloučení studentů, kteří se účastnili protestů a stávek.

Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a podporuje Lukašenkův režim.

21.6.2021

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

Rektor Běloruské státní lékařské univerzity Datum narození: 1974

Místo narození: Šarkauščina, Vitebská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce rektora Běloruské státní lékařské univerzity, jehož jmenování schválil Alexandr Lukašenko, je Siarhei Rubnikovich odpovědný za rozhodnutí správních orgánů univerzity vyloučit studenty za účast na pokojných protestech. Tyto příkazy k vyloučení byly uloženy na základě Lukašenkovy výzvy ze dne 27. října 2020 k vyloučení studentů, kteří se účastnili protestů a stávek.

Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a podporuje Lukašenkův režim.

21.6.2021

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Rektor Brestské státní technické univerzity

Datum narození: Datum narození: 1972

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce rektora Brestské státní technické univerzity, jehož jmenování schválil Alexandr Lukašenko, je Aliaksandr Bakhanovich odpovědný za rozhodnutí správních orgánů univerzity vyloučit studenty za účast na pokojných protestech. Tyto příkazy k vyloučení byly uloženy na základě Lukašenkovy výzvy ze dne 27. října 2020 k vyloučení studentů, kteří se účastnili protestů a stávek.

Bakhanovich je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a podporuje Lukašenkův režim.

21.6.2021

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

Rektor Běloruské státní akademie umění (BSAA)

Datum narození: 20.11.1962

Místo narození: Rakušava, Mohylevská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce rektora Běloruské státní akademie umění (BSAA) je Mikhail Barazna odpovědný za rozhodnutí správních orgánů univerzity vyloučit studenty za účast na pokojných protestech.

Tyto příkazy k vyloučení byly uloženy na základě Lukašenkovy výzvy ze dne 27. října 2020 k vyloučení studentů, kteří se účastnili protestů a stávek.

Mikhail Barazna je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a podporuje Lukašenkův režim.

21.6.2021

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

První zástupce vedoucího úřadu prezidenta

Datum narození: 19. 6. 1972

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce prvního zástupce vedoucího úřadu prezidenta je Maksim Ryzhankou úzce spjat s prezidentem a je odpovědný za výkon prezidentských pravomocí v oblasti vnitřní i zahraniční politiky. Za více než 20 let působení v běloruské státní správě zastával řadu funkcí, mimo jiné na ministerstvu vnitra a na několika velvyslanectvích. Podporuje tudíž Lukašenkův režim.

21.6.2021

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

Podnikatel, předseda prezidentova sportovního klubu

Datum narození: 23.3.1980

Místo narození: Mohylev, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Podnikatel Dzmitry Lukashenka (Dmitrij Lukašenko) je synem Alexandra Lukašenka. Od roku 2005 je předsedou státního sdružení „Prezidentský sportovní klub“, v roce 2020 byl do této funkce zvolen znovu. Prostřednictvím výše uvedeného subjektu podniká a ovládá řadu společností. Byl přítomen na tajné inauguraci Alexandra Lukašenka v září 2020. Má tak prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

21.6.2021

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Podnikatelka, ředitelka galerie

Datum narození: 1978 nebo 1979

Místo narození:

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Liliya Lukashenka (Lilija Lukašenková) je manželkou Viktora Lukašenka a snachou Alexandra Lukašenka. Je úzce spjata s řadou prominentních společností, které mají prospěch s Lukašenkova režimu, mimo jiné se společnostmi Dana Holdings / Dana Astra, Belkhudozhpromysly concern a Eastleigh trading Ltd. Spolu s manželem Viktorem Lukašenkem se zúčastnila tajné inaugurace Alexandra Lukašenka v září 2020. Má tak prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

21.6.2021

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер'евiч IВАНКОВIЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

Generální ředitel společnosti OJSC „MAZ“.

Datum narození: Datum narození: 1971

Místo narození: Novopolotsk, Běloruská SSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce generálního ředitele společnosti OJSC „MAZ“ nese Valeri Ivankovich odpovědnost za zadržování pracovníků společnosti „MAZ“ bezpečnostními jednotkami v prostorách společnosti a za propuštění zaměstnanců společnosti „MAZ“, kteří se účastnili pokojných protestů proti režimu. Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti.

Byl jmenován Lukašenkem členem výboru pověřeného vypracováním návrhů změn běloruské ústavy. Podporuje tudíž Lukašenkův režim.

21.6.2021

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Podnikatel, vlastník a výkonný ředitel společnosti „LLC Synesis“

Datum narození:

Místo narození: bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: ruská, běloruská

Z titulu své funkce výkonného ředitele společnosti LLC Synesis je Alexander Shatrov odpovědný za to, že se tato společnost rozhodla poskytnout běloruským orgánům platformu pro účely sledování, která prohledává a analyzuje videozáznamy a používá software pro rozpoznávání obličeje. Přispívá tudíž k represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici ze strany státního aparátu.

21.6.2021

 

 

 

 

Společnost LLC a její dceřiná společnost Panoptes mají prospěch z účasti na státním bezpečnostním monitorovacím systému. I další společnosti vlastněné či spoluvlastněné Shatrovem, například BelBet a Synesis Sport, mají prospěch ze státních zakázek.

Shatrov veřejně kritizoval osoby protestující proti Lukašenkovu režimu a relativizoval absenci demokracie v Bělorusku. Má tak prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

 

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Podnikatel, vlastník společnosti BELGLOBALSTART, spoluvlastník společnosti VIBEL, předseda běloruské tenisové federace

Datum narození: 7. 1. 1961

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Siarhei Tsiatseryn je jedním z předních podnikatelů působících v Bělorusku; jeho podnikatelská činnost se zaměřuje na distribuci alkoholických nápojů (prostřednictvím jeho společnosti „Belglobalstart“), potravinářských produktů a nábytku. Patří do užšího okruhu podnikatelů spojených s Lukašenkem.

V roce 2019 dostala společnost Belglobalstart příležitost zahájit výstavbu víceúčelového obchodního centra naproti prezidentskému paláci v Minsku. Spoluvlastní společnost VIBEL, která prodává reklamní časy na řadě běloruských státních televizních kanálů. Je předsedou běloruské tenisové federace a bývalý Lukašenkův poradce pro otázky sportu.

21.6.2021

 

 

 

 

Veřejně odsoudil běloruské sportovce, kteří protestovali proti Lukašenkově režimu, konkrétně proti násilí páchaném na pokojných demonstrantech, novinářích a obráncích lidských práv a proti jejich stíhání. Tyto sportovce veřejně žádal, aby vrátili veškeré finanční prostředky, které do nich stát investoval.

Má tak prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

 

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Podnikatel, vlastník společností Safmar, Slavkali a Slavneft

Datum narození: 9.5.1958

Místo narození: Akmolinsk, bývalý SSSR (nyní Kazachstán)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: ruská

Mikhail Gutseriev je přední ruský podnikatel s obchodními zájmy v Bělorusku v odvětví energetiky, potaše, pohostinství a dalších. Je dlouholetým přítelem Alexandra Lukašenka a díky této vazbě nashromáždil značné bohatství a získal významný vliv mezi politickou elitou v Bělorusku. Společnost „Safmar“, ovládaná Gutserievem, byla jedinou ruskou ropnou společností, která zajišťovala dodávky ropy běloruským rafinériím v průběhu energetické krize mezi Běloruskem a Ruskem na počátku roku 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Gutseriev rovněž podpořil Lukašenka ve sporu s Ruskem ohledně dodávek ropy. Gutseriev rovněž vlastní společnost „Slavkali“, která buduje závod na těžbu a zpracování chloridu draselného Nezhinsky na Starobinském nalezišti potaše v blízkosti města Ljubaň. Jedná se o největší investici v Bělorusku v celkovém objemu 2 miliardy amerických dolarů. Lukašenko přislíbil na počest podnikatele přejmenovat město Ljubaň na Gutserievsk. Mezi jeho další podniky v Bělorusku patří čerpací stanice „Slavneft“ a úložiště nafty či hotel, podnikatelské centrum a letištní terminál v Minsku. Poté, co bylo proti Gutserievovi v Rusku zahájeno trestní řízení, vystupoval Lukašenko na jeho obranu. Lukašenko také Gutserievovi poděkoval za jeho finanční příspěvky na dobročinné účely a za investice v Bělorusku v objemu miliard dolarů. Gutseriev údajně daroval Lukašenkovi luxusní dary.

 

 

 

 

 

Rovněž prohlásil, že je majitelem rezidence, která de facto patří Lukašenkovi, čímž jej kryl, když novináři začali vyšetřovat Lukašenkův majetek. Gutseriev se údajně zúčastnil tajné inaugurace Lukašenka dne 23. září 2020. V říjnu 2020 se Lukašenko i Gutseriev objevili na slavnostním otevření ortodoxního kostela, jehož výstavbu Gutseriev sponzoroval. Když byli v srpnu 2020 propuštěni stávkující zaměstnanci běloruských státních sdělovacích prostředků, byli podle informací z médií do Běloruska letadly patřícími Gutserievovi přepraveni ruští pracovníci sdělovacích prostředků, aby propuštěné pracovníky nahradili, a byli ubytováni v hotelu Minsk Renaissance patřícím Gutserievovi. Mikhail Gutseriev má tudíž prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

 

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

Podnikatel, spoluvlastník Skupiny Bremino

Datum narození:

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Aliaksei Aleksin (Alexej Oleksin) je jedním z předních běloruských podnikatelů, jehož podnikatelské zájmy jsou zaměřeny na odvětví ropy a energetiky, realitní a developerské činnosti, logistiku, tabákový průmysl, maloobchod, finanční služby a další činnosti. Má úzké vazby na Alexandra Lukašenka a jeho syna Viktora Lukašenka, který byl v minulosti poradcem pro národní bezpečnost. Podobně jako Viktor Lukašenko je aktivním členem běloruského motorkářského hnutí. Jeho společnost vlastní nemovitost Alexandria 2 (Mohylevská oblast), která je známa jako „prezidentská rezidence“ a v níž je Alexandr Lukašenko častým hostem.

21.6.2021

 

 

 

 

Je spoluvlastníkem společnosti Skupina Bremino, jež je iniciátorem a jedním ze správců projektu zvláštní ekonomické zóny Bremino-Orša, která byla vytvořena prezidentským dekretem podepsaným Alexandrem Lukašenkem. Společnost obdržela státní podporu na rozvoj zóny Bremino-Orša, jakož i řadu finančních a daňových výhod a dalších výsad. Oleksin a další vlastníci společnosti Skupina Bremino získali podporu Viktora Lukašenka.

 

 

 

 

 

Společnosti „Inter Tobacco“ a „Energo-Oil“, které patří Oleksinovi a jeho blízkým příbuzným, získaly na základě dekretu podepsaného Alexandrem Lukašenkem výhradní povolení k dovozu tabákových výrobků do Běloruska a rovněž obdržely státní podporu na otevření kiosků „Tabakierka“. Byl rovněž údajně zapojen do vytvoření první vládou schválené soukromé vojenské společnosti v Bělorusku „GardServis“, která má podle dostupných informací vazby na běloruský bezpečnostní aparát. Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

 

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Podnikatel, spoluvlastník Skupiny Bremino a Skupiny Sohra

Datum narození: 22. 11. 1976 nebo 22. 11. 1975

Místo narození: Ružany, Brestská oblast (bývalý SSSR, nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Aliaksandr Zaitsau (Alexandr Zajcev) je bývalým asistentem Viktora Lukašenka, syna a poradce pro národní bezpečnost Alexandra Lukašenka. Prostřednictvím vazeb na rodinu Lukašenků získává Alexandr Zajcev lukrativní zakázky pro své podniky. Je vlastníkem Skupiny Sohra, která má oprávnění k vývozu produkce státem vlastněných podniků (traktory, nákladní automobily) do zemí Perského zálivu a do afrických zemí. Je rovněž spoluvlastníkem společnosti Skupina Bremino. Společnost obdržela státní podporu na rozvoj zóny Bremino-Orša, jakož i řadu finančních a daňových výhod a dalších výsad. Zajcev a další vlastníci Skupiny Bremino získali podporu Viktora Lukašenka.

21.6.2021

 

 

 

 

Má tak prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

 

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

První zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra

Datum narození 23. 10. 1976

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce prvního zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra, pod nějž spadají vazební zařízení, je Ivan Myslitski odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané, kteří se účastnili pokojných protestů a byli zadržováni v daných vazebních zařízeních, v souladu s projevem Alexandra Lukašenka určeným pracovníkům ministerstva vnitra.

21.6.2021

 

 

 

 

V této funkci nese odpovědnost za podmínky zadržování v běloruských věznicích, včetně kategorizace vězňů, což zahrnuje různé formy špatného zacházení se zadržovanými osobami a jejich mučení, například slovní útoky, represivní izolaci, odpírání telefonických hovorů a návštěv, mrzačení, bití a brutální mučení.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra

Datum narození:

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra, pod nějž spadají vazební zařízení, je Aleh Beliakou odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané, kteří se účastnili pokojných protestů a byli zadržováni v daných vazebních zařízeních, v souladu s projevem Alexandra Lukašenka určeným pracovníkům ministerstva vnitra.

21.6.2021

 

 

 

 

V této funkci nese odpovědnost za podmínky zadržování v běloruských věznicích, včetně kategorizace vězňů, což zahrnuje různé formy špatného zacházení se zadržovanými osobami a jejich mučení, například slovní útoky, represivní izolaci, odpírání telefonických hovorů a návštěv, mrzačení, bití a brutální mučení.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

Zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra

Datum narození: 4. 7.1971

Místo narození:

Č. občanského průkazu: 3040771A125PB2; Č. cestovního pasu: MP3810311.

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra, pod nějž spadají vazební zařízení, je Uladzislau Mandryk odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané, kteří se účastnili pokojných protestů a byli zadržováni v daných vazebních zařízeních, v souladu s projevem Alexandra Lukašenka určeným pracovníkům ministerstva vnitra.

21.6.2021

 

 

 

 

V této funkci nese odpovědnost za podmínky zadržování v běloruských věznicích, včetně kategorizace vězňů, což zahrnuje různé formy špatného zacházení se zadržovanými osobami a jejich mučení, například slovní útoky, represivní izolaci, odpírání telefonických hovorů a návštěv, mrzačení, bití a brutální mučení.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra

Datum narození: 1. 7. 1974

Místo narození:

Č. cestovního pasu: KH2133825

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra, pod nějž spadají vazební zařízení, je Andrei Dailida odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané, kteří se účastnili pokojných protestů a byli zadržováni v daných vazebních zařízeních, v souladu s projevem Alexandra Lukašenka určeným pracovníkům ministerstva vnitra.

21.6.2021

 

 

 

 

V této funkci nese odpovědnost za podmínky zadržování v běloruských věznicích, včetně kategorizace vězňů, což zahrnuje různé formy špatného zacházení se zadržovanými osobami a jejich mučení, například slovní útoky, represivní izolaci, odpírání telefonických hovorů a návštěv, mrzačení, bití a brutální mučení. Za činnost ve funkci zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra obdržel v prosinci 2020 prezidentské vyznamenání – řád za službu vlasti, a měl tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

Bývalý zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra

Datum narození: 12. 5. 1963

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

V době, kdy zastával funkci zástupce vedoucího odboru pro nápravná zařízení, pod nějž spadají vazební zařízení ministerstva vnitra, byl Aleh Lashchynouski odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané, kteří se účastnili pokojných protestů a byli zadržováni v daných vazebních zařízeních, v souladu s projevem Alexandra Lukašenka určeným pracovníkům ministerstva vnitra.

21.6.2021

 

 

 

 

V době, kdy tuto funkci zastával, nesl odpovědnost za podmínky zadržování a represivní opatření uplatňovaná v běloruských věznicích, včetně kategorizace vězňů, což zahrnuje různé formy špatného zacházení se zadržovanými osobami a jejich mučení, například slovní útoky, represivní izolaci, odpírání telefonických hovorů a návštěv, mrzačení, bití a brutální mučení.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

Vedoucí ředitelství pro výkon trestu v rámci odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra

Datum narození: 20. 4. 1972

Místo narození:

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce vedoucí ředitelství pro výkon trestu v rámci odboru pro nápravná zařízení ministerstva vnitra, pod nějž spadají vazební zařízení, je Zhana Baturytskaia odpovědná za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané, kteří se účastnili pokojných protestů a byli zadržováni v daných vazebních zařízeních, v souladu s projevem Alexandra Lukašenka určeným pracovníkům ministerstva vnitra.

21.6.2021

 

 

 

 

V této funkci nese odpovědnost za podmínky zadržování v běloruských věznicích, včetně kategorizace vězňů, což zahrnuje různé formy špatného zacházení se zadržovanými osobami a jejich mučení, například slovní útoky, represivní izolaci, odpírání telefonických hovorů a návštěv, mrzačení, bití a brutální mučení.

Je tudíž odpovědná za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

Ředitel věznice č. 8 v Žodzině

Datum narození: 19. 3. 1977

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce ředitele věznice č. 8 v Žodzině je Dzmitry Strebkou odpovědný za otřesné podmínky v tomto vězeňském zařízení a za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané, kteří se účastnili pokojných protestů a byli zadržováni v tomto zařízení, včetně jeho oddělení pro dočasné zadržení.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

Vedoucí zadržovacího zařízení pro pachatele Akrestina

Datum narození: 30. 3. 1989

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce vedoucího zadržovacího zařízení pro pachatele je Yauhen Shapetska odpovědný za otřesné podmínky v tomto zadržovacím zařízení a za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané, kteří se účastnili pokojných protestů a byli zadržováni v tomto zařízení.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

Vedoucí zařízení pro dočasné zadržení Akrestina

Datum narození: 21. 1. 1980

Místo narození: Gomelská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce vedoucího zařízení pro dočasné zadržení Akrestina je Ihar Keniukh odpovědný za otřesné podmínky a za nelidské a ponižující zacházení, včetně bití a mučení, jemuž byli vystaveni občané, kteří byli v tomto zařízení zadržováni po prezidentských volbách v roce 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Vyvíjel nátlak na lékařský personál, aby byli propuštěni lékaři, kteří sympatizují s demonstranty. Podle výpovědí řady žen obsažených ve zprávě Střediska na podporu práv žen „Her Rights“ docházelo v zadržovacím zařízení Akrestina v Minsku k nejhorším formám nelidského zacházení, přičemž zvláště krutého jednání a mučení se dopouštěli policisté složek OMON.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

Zástupce vedoucího zařízení pro dočasné zadržení Akrestina

Datum narození: 12. 5. 1980

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce vedoucího zařízení pro dočasné zadržení Akrestina je Hleb Dryl odpovědný za otřesné podmínky a za nelidské a ponižující zacházení, včetně bití a mučení, jemuž byli vystaveni občané, kteří byli v tomto zařízení zadržováni po prezidentských volbách v roce 2020.

21.6.2021

 

 

 

 

Podle výpovědí svědků byly některé ženy zadržené ve dnech 9.–12. srpna 2020 v tomto zařízení krutě bity. Podle výpovědí řady žen obsažených ve zprávě Střediska na podporu práv žen „Her Rights“ docházelo v zadržovacím zařízení Akrestina v Minsku k nejhorším formám nelidského zacházení, přičemž zvláště krutého jednání a mučení se dopouštěli policisté složek OMON.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

Zástupce vedoucího zařízení pro dočasné zadržení Akrestina

Datum narození: 21. 8. 1977

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce vedoucího zařízení pro dočasné zadržení Akrestina je Uladzimir Lapyr odpovědný za otřesné podmínky a za nelidské a ponižující zacházení, včetně bití a mučení, jemuž byli vystaveni občané, kteří byli v tomto zařízení zadržováni po prezidentských volbách v roce 2020. Podle výpovědí řady žen obsažených ve zprávě Střediska na podporu práv žen „Her Rights“ docházelo v zadržovacím zařízení Akrestina v Minsku k nejhorším formám nelidského zacházení, přičemž zvláště krutého jednání a mučení se dopouštěli policisté složek OMON.

21.6.2021

 

 

 

 

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

Vedoucí vyšetřovacího týmu vyšetřovacího výboru

Datum narození: 8. 5. 1975

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce vedoucího vyšetřovacího týmu vyšetřovacího výboru je Aliaksandr Vasiliuk odpovědný za politicky motivované stíhání a zadržování, zejména členů opoziční Koordinační rady, včetně vůdčí osobnosti běloruské opozice Marie Kalesnikavové, která je organizacemi na ochranu lidských práv považována za politickou vězeňkyni. Je rovněž odpovědný za zadržování řady zástupců opozičních sdělovacích prostředků.

Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

Vedoucí hlavního vyšetřovacího útvaru, ústřední kancelář vyšetřovacího výboru

Datum narození: 1. 7. 1977

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce vedoucího hlavního vyšetřovacího útvaru vyšetřovacího výboru Běloruska je Yauhen Arkhireeu odpovědný za zahajování politicky motivovaných trestních řízení a vedení vyšetřování v jejich rámci, zejména ve vztahu k členům opoziční Koordinační rady a dalším demonstrantům. Účelem takových vyšetřování je zastrašovat demonstranty, jakož i kriminalizovat účast na pokojných protestech.

Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

Vedoucí vyšetřovacího týmu, hlavní vyšetřovací útvar, vyšetřovací výbor

Datum narození: 3. 11. 1981

Místo narození: Babrujsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce vedoucího vyšetřovacího týmu vyšetřovacího výboru Běloruska je Aliaksei Kauryzhkin odpovědný za politicky motivované stíhání a zadržování, zejména členů týmu zajišťujícího prezidentskou kampaň Viktara Babaryky a členů Koordinační rady, včetně právníka Maksima Znaka, který je organizacemi na ochranu lidských práv považován za politického vězně.

Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмiтрыевiч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

První zástupce vedoucího vyšetřovacího týmu, hlavní vyšetřovací útvar, vyšetřovací výbor

Datum narození: 13. 3. 1982

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce prvního zástupce vedoucího vyšetřovacího týmu v rámci hlavního vyšetřovacího útvaru vyšetřovacího výboru Běloruska je Aliaksandr Ahafonau odpovědný za politicky motivované stíhání a zadržování prezidentského kandidáta Sjarheje Cichanouského – opozičního aktivisty a manžela prezidentské kandidátky Svjatlany Cichanouské – a dalších politických aktivistů, včetně Nikolaje Statkeviče a Dmitrije Kazlova. Sjarhej Cichanouský, Dmitrij Kazlov a Nikolaj Statkevič jsou běloruskou organizací pro lidská práva Viasna uznáni jako političtí vězni.

21.6.2021

 

 

 

 

Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

Vedoucí oddělení vyšetřovacího útvaru KGB

Datum narození: 20. 9. 1985

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce vedoucího oddělení vyšetřovacího útvaru KGB Kanstantsin Bychak vykonával dohled nad politicky motivovaným vyšetřováním prezidentského kandidáta Viktara Babaryky. Ústřední volební komise kandidaturu Babaryky zamítla. Toto rozhodnutí bylo založeno na zprávě KGB a oficiálních televizních prohlášeních Bychaka, v nichž uvedl, že Babaryka se dopustil praní peněz, ačkoliv vyšetřování ještě nebylo ukončeno.

21.6.2021

 

 

 

 

26. října 2020 Bychak vyhrožoval na vládním televizním kanálu pokojným demonstrantům, když uvedl, že jejich jednání bude považováno za teroristický čin.

Je tudíž odpovědný za represi vůči demokratické opozici a občanské společnosti.

 

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Vedoucí policejního oddělení pro obvod Pervomaysky v Minsku

Datum narození: 19. 11. 1983

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce vedoucího policejního oddělení pro obvod Pervomaysky v Minsku (od prosince 2019) je Andrei Bakach odpovědný za jednání policejních složek náležejících k tomuto policejnímu okrsku a za jednání, k němuž docházelo na dané policejní stanici. V době, kdy tuto funkci zastával, byli pokojní demonstranti v prostorách policejní stanice, která podléhala jeho vedení, podrobováni krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

Vedoucí policejního oddělení pro obvod Frunzensky v Minsku

Datum narození: 25. 6. 1979

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce vedoucího ředitelství pro vnitřní věci obvodní správy pro obvod Frunzensky v Minsku je Aliaksandr Palulekh odpovědný za represe vedené policejními složkami v tomto obvodě vůči pokojným demonstrantům po prezidentských volbách v roce 2020, zejména za špatné zacházení s těmi, kteří byli zadržováni na policejní stanici podléhající jeho vedení, včetně mučení.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

Zástupce vedoucího policejního oddělení pro obvod Frunzensky v Minsku

Datum narození: 1. 1. 1977

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce vedoucího policejního oddělení pro obvod Frunzensky v Minsku Aliaksandr Zakhvitsevich vykonává dohled nad policií pro veřejnou bezpečnost a je odpovědný za jednání svých podřízených, zejména za nelidské a ponižující zacházení, včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané zadržení v obvodě Frunzensky, jakož i za brutální zásahy proti pokojným demonstrantům v tomto obvodě. Příslušníci policie pod dohledem Zakhvitseviche podrobovali zadržené osoby mučení.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

Zástupce vedoucího policejního oddělení pro obvod Frunzensky v Minsku

Datum narození: 22. 8. 1980

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce vedoucího policejního oddělení pro obvod Frunzensky v Minsku, který vykonává dohled nad kriminální policií, je Siarhei Ushakou odpovědný za jednání svých podřízených, zejména za nelidské a ponižující zacházení, včetně mučení, jemuž byli po prezidentských volbách v roce 2020 vystaveni občané zadržení v obvodě Frunzensky, jakož i za brutální zásahy proti pokojným demonstrantům. Příslušníci policie pod přímým dohledem Ushakoua podrobovali zadržené osoby mučení.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

Zástupce vedoucího policejního obvodu Pervomaisky v Minsku

Datum narození: 26. 3. 1973

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce vedoucího policejního obvodu Pervomaisky v Minsku, který vykonává dohled nad policií pro veřejnou bezpečnost, je Siarhei Artemenko odpovědný za nelidské a ponižující zacházení, včetně mučení, kterému jeho podřízení podrobili občany zadržené na policejním oddělení pro obvod Pervomaisky po prezidentských volbách v roce 2020, jakož i za obecně brutální zásahy proti pokojným demonstrantům. Jedním z příkladů je špatné zacházení s Maksimem Harošinem, majitelem květinářství, který byl zatčen poté, co rozdával květiny účastnicím Pochodu žen dne 13. října 2020. Artemenko vyvíjel nátlak na občany, aby se neúčastnili pokojných protestů.

21.6.2021

 

 

 

 

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

Bývalý vedoucí policejního oddělení pro obvod Oktyabrsky v Minsku, vedoucí ředitelství pro vnitřní bezpečnost státního výboru pro forenzní vyšetřování

Datum narození: 14. 8. 1978

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

V době, kdy zastával funkci vedoucího policejního oddělení pro obvod Oktyabrsky v Minsku byl Aliaksandr Rydzetski odpovědný za nelidské a ponižující zacházení, včetně mučení, kterému jeho podřízení podrobili občany zadržené v tomto obvodu po prezidentských volbách v roce 2020.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

Vedoucí policejního oddělení pro obvod Oktyabrsky, bývalý vedoucí policejního oddělení pro obvod Partizansky v Minsku

Datum narození: 31. 1. 1980

Místo narození: Brestská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

V době, kdy zastával funkci vedoucího policejního oddělení pro obvod Partizansky v Minsku, byl Dzmitry Burdziuk odpovědný za dohled nad krutým bitím a mučením pokojných demonstrantů a přihlížejících v daném obvodě po prezidentských volbách v roce 2020.

V prosinci 2020 byl jmenován vedoucím policejního oddělení pro obvod Oktyabrsky.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

 

 

 

Státní příslušnost: běloruská

Osobní identifikační č.: 3310180C009PB7

Č. cestovního pasu: MP3567896

 

 

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

Vedoucí policejního oddělení pro obvod Leninsky v Minsku

Datum narození: 26. 11. 1988

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce vedoucího policejního oddělení pro obvod Leninsky v Minsku je Vital Kapilevich odpovědný za nelidské a ponižující zacházení, včetně mučení, jemuž byli vystaveni občané zadržovaní na policejním oddělení pro obvod Leninsky. Zadrženým osobám byla odmítnuta lékařská pomoc; zdravotníci, kteří přijeli na policejní stanici, byli zastrašováni, aby jim bylo zabráněno v poskytnutí lékařské pomoci zadrženým.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti.

21.6.2021

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

Vedoucí policejního oddělení pro obvod Zavodsky v Minsku

Datum narození: 2. 1. 1979

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce vedoucího policejního oddělení pro obvod Zavodsky v Minsku je Kiryl Kislou odpovědný za nelidské a ponižující zacházení, včetně mučení, jemuž byli vystaveni občané zadržovaní v prostorách této policejní stanice. Je rovněž odpovědný za masové represe, které jeho podřízení vyvíjeli vůči pokojným demonstrantům, novinářům, aktivistům v oblasti lidských práv, pracujícím, členům akademické obce a přihlížejícím.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti.

21.6.2021

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

Vedoucí policejního oddělení pro obvod Moskovsky v Minsku, bývalý zástupce vedoucího policejního oddělení pro obvod Zavodsky v Minsku

Datum narození: 1. 2. 1980

Místo narození:

V době, kdy vykonával funkci zástupce vedoucího policejního oddělení pro obvod Zavodsky, byl Siarhei Vareika odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli vystaveni občané zadržovaní v prostorách policejního oddělení pro obvod Zavodsky po prezidentských volbách v roce 2020. Je rovněž odpovědný za jednání svých podřízených, kteří se podíleli na masových represích vůči pokojným demonstrantům, novinářům, aktivistům v oblasti lidských práv, pracujícím, členům akademické obce a přihlížejícím.

21.6.2021

 

 

 

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Dne 21. prosince 2020 byl jmenován vedoucím policejního oddělení pro obvod Moskovsky v Minsku.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti.

 

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

Zástupce vedoucího policejního oddělení pro obvod Leninsky

Datum narození: 1. 2. 1974

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce vedoucího policejního oddělení pro obvod Leninsky je Siarhei Dubavik odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli vystaveni občané zadržovaní v prostorách policejního oddělení pro obvod Leninsky po prezidentských volbách v roce 2020. Zadrženým osobám byla odmítnuta lékařská pomoc; zdravotníci, kteří přijeli na policejní stanici, byli zastrašováni, aby jim bylo zabráněno v poskytnutí lékařské pomoci zadrženým.

21.6.2021

 

 

 

 

Je rovněž odpovědný za jednání svých podřízených, kteří se podíleli na masových represích vůči pokojným demonstrantům, novinářům, aktivistům v oblasti lidských práv, pracujícím, členům akademické obce a přihlížejícím.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

Zástupce vedoucího policejního oddělení pro obvod Frunzensky v Minsku

Datum narození: 29. 4. 1982

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce zástupce vedoucího policejního oddělení pro obvod Frunzensky v Minsku je Aliaksandr Andryeuski odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli vystaveni občané zadržovaní v prostorách policejního oddělení pro obvod Frunzensky po prezidentských volbách v roce 2020. Zadržení museli dlouhé hodiny klečet se skloněnou hlavou, přičemž byli krutě biti a napadáni taserem.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

Zástupce vedoucího policejního oddělení pro obvod Oktyabrsky v Minsku (do 17. prosince 2020). Od 17. prosince 2020 – vedoucí policejního oddělení pro obvod Partizansky v Minsku

Datum narození: 17. 2. 1975

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

V době, kdy vykonával funkci zástupce vedoucího policejního oddělení pro obvod Oktyabrsky v Minsku, byl Vital Makrytski odpovědný za dohled nad krutým bitím a mučením pokojných demonstrantů a přihlížejících zadržovaných v prostorách tohoto policejního oddělení po prezidentských volbách v roce 2020.

V prosinci 2020 byl povýšen na pozici vedoucího policejního oddělení pro obvod Partizansky v Minsku.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI

ЕвгенийАлеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

Vysoký policejní důstojník v zadržovacím zařízení pro pachatele Akrestina

Datum narození: 28. 1. 1966

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce vysokého policejního důstojníka v zadržovacím zařízení pro pachatele Akrestina je Yauhen Urubleuski odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli vystaveni občané zadržovaní v zadržovacím zařízení pro pachatele. Podle svědků a zpráv sdělovacích prostředků se osobně podílel na krutém bití civilistů zadržených v srpnu 2020.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv.

21.6.2021

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

Zástupce ministra vnitra, bývalý vedoucí hlavního odboru pro boj proti organizované trestné činnosti a korupci ministerstva vnitra

Datum narození: 6. 9. 1968

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce vedoucího hlavního odboru pro boj proti organizované trestné činnosti a korupci ministerstva vnitra je Mikalai Karpiankau odpovědný za nelidské a ponižující zacházení včetně mučení, jemuž byli vystaveni občané, kteří se účastnili poklidných protestů, a za jejich svévolné zatýkání a zadržování. Řada svědectví, fotografií a videozáznamů dokládá, jak skupina pod Karpenkovovým velením bila a zatýkala pokojné demonstranty a ohrožovala je palnými zbraněmi.

21.6.2021

 

 

 

 

Dne 6. září 2020 byl Karpiankau natočen, jak rozbíjí obuškem skleněné dveře kavárny, v níž se ukrývali účastníci pokojných protestů, a brutálně je zatýká. Byl zveřejněn záznam, na kterém tvrdí, že jeho podřízení použijí proti demonstrantům palné zbraně.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Vedoucí vrchního oddělení pro vnitřní věci v rámci výkonné rady města Minsku

Datum narození: 29. 7. 1980

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Mikhail Hryb byl od března 2019 do října 2020 vedoucím oddělení pro vnitřní věci v rámci vitebské oblastní výkonné rady a poté byl jmenován vedoucím vrchního oddělení pro vnitřní věci v rámci výkonné rady města Minsku a byla mu udělena hodnost generálmajora milicí (policejních složek).

21.6.2021

 

 

 

 

V této funkci je odpovědný za činnost policejních složek ve vitebském regionu do října 2020 a v Minsku po říjnu 2020, včetně násilných represí vůči pokojným demonstrantům a porušení práva na pokojné shromažďování a svobody projevu, kterých se dopustily policejní složky ve Vitebsku a Minsku po běloruských prezidentských volbách v roce 2020.

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

 

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

Ministr obrany

Datum narození: 1. 8. 1971

Místo narození: Novogrodek, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Hodnost: generálporučík

Č. běloruského cestovního pasu: KH2594621

Z titulu své funkce ministra obrany Běloruska, kterou zastává od 20. ledna 2020, je Viktar Khrenin odpovědný za rozhodnutí velitelství vzdušných sil a protivzdušné obrany vyslat na Lukašenkův pokyn vojenské letadlo s cílem vynutit bez řádného odůvodnění přistání letadla přepravujícího cestující – let FR4978 – na minském letišti, k němuž došlo dne 23. května 2021. Toto politicky motivované rozhodnutí mělo za cíl zatčení a zadržení opozičního novináře Ramana Prataseviče a Sofie Sapegové a je formou represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

21.6.2021

 

 

 

Osobní identifikační č.: 3010871K003PB1

V srpnu 2020 učinil několik veřejných prohlášení, v nichž uvedl, že je připraven nasadit proti pokojným demonstrantům ozbrojené síly a v nichž demonstranty používající historickou bílo-červeno-bílou vlajku přirovnal k nacistickým kolaborantům.

Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku a podporuje Lukašenkův režim.

 

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Velitel vzdušných sil a protivzdušné obrany ozbrojených sil

Datum narození: 19. 11. 1967

Místo narození: Černigov, Černigovská oblast, bývalý SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Hodnost: generálmajor

Z titulu své funkce velitele vzdušných sil a protivzdušné obrany ozbrojených sil Běloruské republiky je Ihar Holub odpovědný za rozhodnutí velitelství vzdušných sil a protivzdušné obrany vyslat na Lukašenkův pokyn vojenské letadlo s cílem vynutit bez řádného odůvodnění přistání letadla přepravujícího cestující – let FR4978 – na minském letišti, k němuž došlo dne 23. května 2021.

Toto politicky motivované rozhodnutí mělo za cíl zatčení a zadržení opozičního novináře Ramana Prataseviče a Sofie Sapegové a je formou represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

21.6.2021

 

 

 

Č. běloruského cestovního pasu: KH2187962

Osobní identifikační č.: 3191167E003PB1

Po uvedeném incidentu vydal Ihar Holub společně s ředitelem odboru civilního letectví běloruského ministerstva dopravy Arťomem Sikorským tisková prohlášení, v nichž obhajoval postup běloruských leteckých úřadů.

Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku a podporuje Lukašenkův režim.

 

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

Náčelník generálního štábu a první zástupce velitele vzdušných sil

Datum narození: 27. 7. 1971

Místo narození: Baranavičy, Brestská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Hodnost: generálmajor

Z titulu své funkce náčelníka generálního štábu a prvního zástupce velitele vzdušných sil a protivzdušné obrany ozbrojených sil je Andrei Gurtsevich odpovědný za rozhodnutí velitelství vzdušných sil a protivzdušné obrany vyslat na Lukašenkův pokyn vojenské letadlo s cílem vynutit bez řádného odůvodnění přistání letadla přepravujícího cestující – let FR4978 – na minském letišti, k němuž došlo dne 23. května 2021.

21.6.2021

 

 

 

Č. běloruského cestovního pasu: MP3849920

Osobní identifikační č.: 3270771C016PB2

Toto politicky motivované rozhodnutí mělo za cíl zatčení a zadržení opozičního novináře Ramana Prataseviče a Sofie Sapegové a je formou represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku. Po uvedeném incidentu vydal tisková prohlášení, v nichž obhajoval postup běloruských orgánů.

Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku a podporuje Lukašenkův režim.

 

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

Generální ředitel státem vlastněné společnosti BELAERONAVIGATSIA

Datum narození: 8. 7. 1956

Místo narození:

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Č. běloruského cestovního pasu: P4289481

Osobní identifikační č.: 3080756A068PB5

Z titulu své funkce generálního ředitele státem vlastněné společnosti BELAERONAVIGATSIA je Leanid Churo odpovědný za běloruské řízení letového provozu. Nese proto odpovědnost za odklonění letu přepravujícího cestující FR4978 na minské letiště, ke kterému došlo bez řádného odůvodnění dne 23. května 2021. Toto politicky motivované rozhodnutí mělo za cíl zatčení a zadržení opozičního novináře Ramana Prataseviče a Sofie Sapegové a je formou represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

Ministr dopravy a komunikací

Datum narození: 11. 5. 1977

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Č. běloruského cestovního pasu: MP3102183

Osobní identifikační č.: 3110577A020PB2

Z titulu své funkce ministra dopravy a komunikací Běloruska je Aliaksei Auramenka odpovědný za státní správu v oblasti civilního letectví a dohledu nad řízením letového provozu. Nese proto odpovědnost za odklonění letu přepravujícího cestující FR4978 na minské letiště, ke kterému došlo bez řádného odůvodnění dne 23. května 2021. Toto politicky motivované rozhodnutí mělo za cíl zatčení a zadržení opozičního novináře Ramana Prataseviče a Sofie Sapegové a je formou represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku. Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

21.6.2021

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Iгаравiч СIКОРСКI

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Ředitel odboru civilního letectví ministerstva dopravy a komunikací

Datum narození: Datum narození: 1983

Místo narození: Soligorsk, Minská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Artsiom Sikorski je z titulu své funkce ředitele odboru civilního letectví ministerstva dopravy a komunikací Běloruska odpovědný za státní správu v oblasti civilního letectví a dohledu nad řízením letového provozu. Nese proto odpovědnost za odklonění letu přepravujícího cestující FR4978 na minské letiště, ke kterému došlo bez řádného odůvodnění dne 23. května 2021. Toto politicky motivované rozhodnutí mělo za cíl zatčení a zadržení opozičního novináře Ramana Prataseviče a Sofie Sapegové a je formou represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

21.6.2021

 

 

 

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Č. běloruského cestovního pasu: MP3785448

Osobní identifikační č.: 3240483A023PB7

Po uvedeném incidentu vydal společně s velitelem vzdušných sil a protivzdušné obrany ozbrojených sil Běloruské republiky Iharem Holubem tisková prohlášení, v nichž obhajoval postup běloruských leteckých úřadů.

Je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici a podporuje Lukašenkův režim.

 

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

Místopředseda stálého výboru pro mezinárodní záležitosti ve Sněmovně reprezentantů Národního shromáždění, člen delegace Národního shromáždění pro kontakty s Parlamentním shromážděním Rady Evropy

Datum narození: 26. 3. 1977

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Aleh Haidukevich je místopředsedou stálého výboru pro mezinárodní záležitosti ve Sněmovně reprezentantů Národního shromáždění a členem delegace Národního shromáždění pro kontakty s Parlamentním shromážděním Rady Evropy. Učinil veřejná prohlášení, v nichž schvaloval odklonění letu přepravujícího cestující FR4978 dne 23. května 2021 do Minsku. Toto politicky motivované rozhodnutí bylo učiněno bez řádného odůvodnění, mělo za cíl zatčení a zadržení opozičního novináře Ramana Prataseviče a Sofie Sapegové a je formou represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

21.6.2021“

 

 

 

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Osobní identifikační č.: 3260377A081PB9

Č. cestovního pasu: MP2663333

Aleh Haidukevich kromě toho učinil veřejná prohlášení, v nichž naznačoval, že lídři běloruské opozice mohou být zadrženi v zahraničí a přepraveni do Běloruska „v kufru auta“, čímž podpořil probíhající tvrdé zákroky bezpečnostních sil proti běloruské demokratické opozici a novinářům.

Podporuje tudíž Lukašenkův režim.

 

2)

V tabulce „B. Právnické osoby, subjekty a orgány podle čl. 2 odst. 1“ se doplňují tyto právnické osoby:

 

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(angl. přepis z ruštiny)

Název

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„8.

Sohra Group / Sohra LLC

ООО Сохра

Adresa: Revolucyonnaya 17/19, kancelář č. 22, 220030 Minsk, Bělorusko

Registrační číslo: 192363182

Společnost Sohra patří Alexandrovi Zajcevovi, jednomu z nejvlivnějších podnikatelů v Bělorusku, který má úzké vazby na běloruskou politickou scénu a je blízkým pomocníkem Lukašenkova nejstaršího syna Viktora. Sohra propaguje běloruské průmyslové výrobky v Africe a v zemích Blízkého východu. Sohra byla spoluzakladatelem společnosti obranného průmyslu BSVT-New Technologies, která se věnuje výrobě zbraní a modernizaci střel. Sohra díky svému privilegovanému postavení slouží jako spojka mezi politickými strukturami a běloruskými společnostmi ve vlastnictví státu a zahraničními partnery v Africe a na Blízkém východě. Je zapojena rovněž do těžby zlata v Afrických zemích na základě koncese, kterou získal Lukašenkův režim.

21.6.2021

 

 

 

Internetové stránky: http://sohra.by/

E-mail: info@sohra.by

Skupina Sohra má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

 

9.

BREMINO GROUP, LLC

ООО „Бремино групп”

Registrační číslo: (УНН/ИНН): 691598938

Adresa: Niamiha 40, Minsk 220004, Bělorusko; Oršská oblast, obec Bolbasovo, Zavodskaya 1k, Bělorusko

Skupina Bremino je iniciátorem a jedním ze správců projektu zvláštní ekonomické zóny Bremino-Orša, která byla vytvořena prezidentským dekretem podepsaným Alexandrem Lukašenkem. Společnost obdržela státní podporu na rozvoj zóny Bremino-Orša, jakož i řadu finančních a daňových výhod a dalších výsad. Majitelé Bremino-Orša – Alexandr Zajcev, Nikolaj Vorobej a Alexej Aleksin – patří do užšího kruhu podnikatelů spojených s Lukašenkem a udržují blízké vztahy s Lukašenkem a jeho rodinou.

21.6.2021

 

 

 

Internetové stránky: http://www.bremino.by

E-mail: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Skupina Bremino má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

 

10.

Globalcustom Management, LLC

ООО "Глобалкастом-менеджмент"

Adresa: Nemiga 40/301, Minsk, Bělorusko

Registrační číslo: 193299162

Internetové stránky: https://globalcustom.by/

E-mail: info@globalcustom.by

Společnost Globalcustom Management má vazby na společnost Presidential Affairs Management, v jejímž čele stojí Viktor Šejman, zařazený na sankční seznam EU od roku 2004. Společnost je zapojena do pašování zboží do Ruska, což by nebylo možné bez souhlasu režimu, pod jehož kontrolou jsou příslušníci pohraniční stráže a celní orgány. Společnost se také těší výsadnímu postavení v odvětví vývozu květin do Ruska, což je rovněž podmíněno podporou režimu. Společnost Globalcustom Management byla prvním vlastníkem GardService, jediné soukromé společnosti, jíž Lukašenko povolil používání zbraní. Globalcustom Management má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

21.6.2021

11.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC "BELAZ"

V běloruštině: ААТ «БЕЛАЗ»

V ruštině: ОАО " БЕЛАЗ"

Adresa: 40 let Octyabrya 4, 222161, Žodzina, Minská oblast, Běloruská republika

Internetové stránky: https://belaz.by

OJSC „Belaz“ je jednou z předních společností ve vlastnictví státu v Bělorusku a jedním z největších výrobců velkých nákladních automobilů a velkých sklápěcích nákladních automobilů na světě. Představuje zdroj značných příjmů pro Lukašenkův režim. Lukašenko prohlásil, že vláda bude tuto společnost vždy podporovat, a popsal ji jako „běloruskou značku“ a „součást národního dědictví“. OJSC „Belaz“ dala své prostory a vybavení k dispozici pro uspořádání politického mítinku na podporu režimu. Společnost OJSC „Belaz“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

21.6.2021

 

 

 

 

Zaměstnancům OJSC „Belaz“, kteří se účastnili stávek a pokojných protestů po podvodných volbách v srpnu 2020 v Bělorusku, bylo vyhrožováno propuštěním a byli vedením společnosti zastrašováni. Zástupci společnosti OJSC „Belaz“ zamkli skupinu zaměstnanců v prostorách závodu, aby jim zabránili v účasti na protestech. Vedení společnosti prezentovalo stávku sdělovacím prostředkům jako schůzi zaměstnanců. Společnost OJSC „Belaz“ je tudíž odpovědná za represi vůči občanské společnosti a podporuje Lukašenkův režim.

 

12.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC “MAZ”

V běloruštině: ААТ «Мiнскi аўтамабiльны завод»

V ruštině: ОАО "Минский автомобильный завод"

Datum registrace: 16. 7. 1944

Adresa: Socialisticheskaya 2, 220021, Minsk, Bělorusko

Tel. +375 17 217 22 22; +8000 217 22 22

OJSC Minský automobilový závod je jedním z největších výrobců automobilů ve vlastnictví státu v Bělorusku. Lukašenko jej popsal jako „jeden z nejdůležitějších průmyslových podniků v zemi“. Představuje zdroj příjmů pro Lukašenkův režim. OJSC MAZ poskytl své prostory a vybavení k dispozici pro uspořádání politického mítinku na podporu režimu. Závod OJSC MAZ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

21.6.2021

 

 

 

 

Zaměstnanci OJSC MAZ, kteří se účastnili stávek a pokojných protestů po podvodných volbách v srpnu 2020 v Bělorusku, byli vedením společnosti zastrašováni a později propuštěni ze zaměstnání. Zástupci OJSC MAZ zamkli skupinu zaměstnanců v prostorách závodu, aby jim zabránili v účasti na protestech. Společnost „MAZ“ je tudíž odpovědná za represi vůči občanské společnosti a podporuje Lukašenkův režim.

 

13.

Logex

ООО "ЛОГЕКС"

Adresa: Kommunisticheskaya 24, kancelář 2, Minsk, Bělorusko

Registrační číslo: 192695465

Internetové stránky: http://logex.by/

E-mail: info@logex.by

Společnost Logex má vazby na Alexandra Šakutsina, podnikatele blízkého Lukašenkovu režimu, který byl zařazen na sankční seznam EU.

Společnost se věnuje vývozu květin do Ruské federace za dumpingové ceny, což by nebylo možné bez souhlasu režimu, pod jehož kontrolou jsou příslušníci pohraniční stráže a celní orgány. Výsadní postavení této společnosti v odvětví vývozu květin do Ruska je podmíněno podporou režimu. Hlavními běloruskými dodavateli řezaných květin jsou společnosti, které jsou úzce propojeny s vedením republiky.

Logex má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

21.6.2021

14.

JSC „NNK“ (Novaia naftavaia Kampania) / New Oil Company

V běloruštině: ЗАТ „ННК“ (Новая нафтавая кампанiя)

V ruštině: ЗАО „ННК“ (Новая нефтяная компания)–

Adresa: Rakovska 14W, kancelář 7, 5. podlaží, Minsk, Bělorusko

Registrační číslo: 193402282

Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK), New Oil company, je subjekt založený v březnu 2020. Jedná se o jedinou soukromou společnost, která je oprávněna vyvážet ropné produkty z Běloruska – což svědčí o úzké vazbě na vládní orgány a o nejvyšší úrovni státních výsad. NNK je vlastněna společností Interservice, jejímž vlastníkem je Nikolaj Vorobej, jeden z předních podnikatelů, kteří mají prospěch z Lukašenkova režimu a podporují jej. NNK je údajně rovněž napojena na Alexeje Oleksina, dalšího významného běloruského podnikatele, který má prospěch z Lukašenkova režimu. Podle zpráv sdělovacích prostředků založil NKK Oleksin spolu s Vorodejem. Běloruské orgány rovněž využily NNK k přizpůsobení běloruského hospodářství omezujícím opatřením zavedeným EU.

21.6.2021”

 

 

 

 

Společnost NNK má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.