4.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/896

ze dne 24. února 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 s ohledem na dodatečné informace pro účely sbližování, pokud jde o oznamování orgánům dohledu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (1), a zejména na čl. 40 odst. 9 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu (PEPP) se vztahuje několik unijních a vnitrostátních odvětvových právních předpisů v oblasti finančních služeb a odpovídající odvětvové požadavky na oznamování příslušným orgánům, včetně evropských orgánů dohledu. Je nezbytné zaujmout standardizovaný přístup k informacím, které jsou nutné pro účely dohledu nad rámec informací poskytovaných podle příslušného odvětvového práva, aby se omezilo riziko, že v jednotlivých členských státech budou zavedeny významné dodatečné požadavky na oznamování, které se budou lišit. Komise požádala o odborné poradenství Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(2)

Pro lepší srovnatelnost a vyšší účinnost a pro zamezení dvojímu oznamování v souvislosti s odvětvovými informačními požadavky je nezbytné sestavit standardizovaný soubor informací,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dodatečné informace uvedené v čl. 40 odst. 1 až 5 nařízení (EU) 2019/1238 zahrnují tyto informace:

a)

popis systému řízení rizik poskytovatele PEPP, v rámci něhož jsou řízena rizika vyplývající z produktů PEPP, včetně jeho správy;

b)

popis podnikatelské činnosti provozované poskytovatelem PEPP ve vztahu k odvětví, v němž působí, který zahrnuje popis druhu uskutečněných investic a jejich správy, zda jsou investice aktivní, nebo pasivní, zda jsou nabízeny záruky, uplatňování technik zmírňování rizika, velikost z hlediska příspěvků a hodnoty aktiv a seznam obsahující domovský členský stát a všechny hostitelské členské státy poskytovatele PEPP;

c)

informace o tom, jaké zdokumentované strategie řešení příslušných rizik mají mít poskytovatelé PEPP zavedeny;

d)

v relevantních případech informace o zásadách oceňování používaných pro účely solventnosti;

e)

přehled příslušných rizik vyplývajících z poskytování PEPP nebo s ním souvisejících a jak je poskytovatel PEPP hodlá řídit, mimo jiné včetně finančních rizik, rizik likvidity, tržních rizik, úvěrových rizik, rizik poškození dobré pověsti a rizik souvisejících s environmentálními, sociálními a správními faktory;

f)

informace o kapitálové struktuře poskytovatele PEPP, včetně kapitálových poměrů a výše finanční páky;

g)

informace o smlouvách držených poskytovatelem PEPP nebo o smlouvách uzavřených se třetími stranami, včetně závazků vůči účastníkům PEPP během výplatní fáze, nebo při poskytování podúčtů PEPP.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 1.