1.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 192/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/876

ze dne 31. května 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o žádosti o povolení a zprávy o přezkumu pro použití látek při výrobě původních náhradních dílů a při opravě předmětů a složených výrobků, které se již nevyrábějí, a kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 74 odst. 1 a článek 132 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 56 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 je stanoven požadavek, který se týká povolení pro uvádění na trh a používání látek vzbuzujících mimořádné obavy uvedených v příloze XIV zmíněného nařízení. Dodržování tohoto požadavku představuje v určitých případech značnou administrativní zátěž pro podniky. Ve svém sdělení ze dne 18. června 2014 nazvaném „Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti“ (2) Komise oznámila, že v některých specifických případech zvažuje zjednodušení povolovacího postupu. Ve sdělení Komise ze dne 5. března 2018„Souhrnná zpráva Komise o uplatňování nařízení REACH a přezkumu některých prvků“ (3) bylo jako jedno z opatření stanoveno zjednodušené podávání žádostí o další používání látek vzbuzujících mimořádné obavy při výrobě původních náhradních dílů.

(2)

Ve sdělení Komise ze dne 2. prosince 2015 nazvaném „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“ (4) se uvádí, že prodloužením životnosti výrobků prostřednictvím oprav lze zamezit plýtvání. V závěrech Rady ze dne 20. června 2016 o tomto akčním plánu (5) byla Komise vyzvána, aby prověřila, jaké iniciativy lze na úrovni Unie zahájit, aby byla životnost výrobků prodloužena, například podporou dostupnosti náhradních dílů.

(3)

Aby nedocházelo k předčasnému zastarávání předmětů nebo složených výrobků (6), které se po datech zániku uvedených v příloze XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 již přestaly vyrábět, je třeba, aby byly na trh i nadále dodávány a používány náhradní díly, jakož i látky a směsi, které jsou pro opravu těchto předmětů nebo složených výrobků nezbytné. Pokud byla při výrobě takových předmětů nebo složených výrobků použita látka uvedená v příloze XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 a pokud po datu zániku nelze náhradní díl vyrobit nebo výrobek nelze opravit bez použití této látky, měly by být vyjasněny požadavky týkající se obsahu žádosti o povolení a zprávy o přezkumu povolení pro taková použití, aby se tyto žádosti o povolení zjednodušily.

(4)

Pokud jde o analýzu alternativ uvedenou v čl. 62 odst. 4 písm. e) nařízení (ES) č. 1907/2006, mělo by být k vyvození závěru o neexistenci vhodných alternativ považováno za dostatečné, předloží-li se odůvodnění prokazující, že předmět nebo složený výrobek se po datu zániku již nevyrábí, že bez náhradního dílu nemůže fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a že takový náhradní díl nelze bez dané látky vyrábět, nebo že předmět nebo složený výrobek nelze opravit jinak než s použitím dané látky. Jelikož použití dané látky při výrobě takových náhradních dílů nebo při opravě takových předmětů nebo složených výrobků bude postupně klesat vzhledem k tomu, že se její zamýšlené použití týká výrobku, který se již nevyrábí, zatímco náklady na náhradu, určené na výzkum a vývoj, zkoušení, kvalifikaci a industrializaci možných alternativ pro taková použití budou v kontextu očekávaného klesajícího trendu pravděpodobně vysoké, považuje se takové ustanovení za odůvodněné.

(5)

Obdobně by odůvodnění prokazující, že předmět nebo složený výrobek se po datu zániku již nevyrábí, že bez náhradního dílu nemůže fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a že takový náhradní díl nelze bez dané látky vyrábět, nebo že předmět nebo složený výrobek nelze opravit jinak než s použitím dané látky, mělo být považováno za dostatečné k prokázání socioekonomických přínosů, které z použití dané látky vyplývají, v socioekonomické analýze uvedené v čl. 62 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006. Nedostupnost náhradních dílů nebo nemožnost opravovat předměty nebo složené výrobky, které se bez této látky již nevyrábějí, by vedly k předčasnému zastarávání těchto předmětů nebo složených výrobků před skončením jejich životnosti, a tudíž k jejich předčasné likvidaci, což by pravděpodobně vedlo k vysokým nákladům pro provozovatele, spotřebitele nebo společnost. Kromě toho se očekává, že se sníží počet použití i množství látky použité pro tyto náhradní díly, což povede ke snížení dopadu na lidské zdraví a na životní prostředí spojeného s expozicí použité látce nebo emisím této látky. Je proto vhodné, aby žadatel poskytl stručnou formou obsah socioekonomické analýzy uvedené v čl. 62 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006. Není tím dotčeno posouzení rizika, které použití látky představuje pro lidské zdraví nebo životní prostředí, ani potřeba, aby žadatel prokázal, že socioekonomické přínosy nad tímto rizikem převažují.

(6)

Vyjasnění obsahu žádostí o povolení použití látky při výrobě náhradních dílů pro opravy nebo při opravě předmětů a složených výrobků, které se již nevyrábějí, by mělo vést ke snížení pracovní zátěže Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „agentura“) při posuzování žádostí o povolení v těchto specifických případech. V takových případech by měly být poplatky vybírané za takové žádosti úměrné očekávané pracovní zátěži agentury, a proto by měly být sníženy ve srovnání s poplatky vybíranými za žádosti o jiná použití. Ze stejných důvodů by platby za přezkum povolení udělených pro tato použití měly být sníženy o stejný podíl.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 (7) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení provádí čl. 61 odst. 1, čl. 62 odst. 4 písm. e) a čl. 62 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o žádosti o povolení a zprávy o přezkumu pro kterékoli z následujících použití látky samotné nebo obsažené ve směsi, zmíněných v příloze XIV uvedeného nařízení:

a)

výroba náhradních dílů, jako jsou předměty nebo složené výrobky, pro opravu předmětů nebo složených výrobků, jejichž výroba byla nebo bude ukončena před datem zániku pro danou látku uvedenou v příloze XIV, pokud byla tato látka používána při výrobě uvedených předmětů nebo složených výrobků a pokud tyto předměty nebo složené výrobky nemohou bez uvedeného náhradního dílu fungovat, jak bylo zamýšleno, a tento náhradní díl nelze bez této látky vyrobit („výroba původních náhradních dílů“);

b)

oprava předmětů nebo složených výrobků, jejichž výroba byla nebo bude ukončena před datem zániku pro danou látku uvedenou v příloze XIV, pokud byla tato látka používána při výrobě uvedených předmětů nebo složených výrobků a pokud tyto předměty nebo složené výrobky nelze opravit jinak než s použitím této látky („oprava předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí“).

Článek 2

1.   Žádost o povolení podle článku 62 nařízení (ES) č. 1907/2006 pro použití látky při výrobě původních náhradních dílů nebo při opravě předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí, se považuje za žádost, která je v souladu s čl. 62 odst. 4 písm. e) uvedeného nařízení, pokud obsahuje:

a)

popis a analýzu funkce látky a

b)

odůvodnění prokazující, že byly v příslušných případech splněny podmínky stanovené v čl. 1 písm. a) nebo b) tohoto nařízení.

2.   Žádost o povolení podle článku 62 nařízení (ES) č. 1907/2006 pro použití látky při výrobě původních náhradních dílů nebo při opravě předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí, se považuje za žádost, která je v souladu s čl. 62 odst. 5 písm. a) uvedeného nařízení, pokud obsahuje:

a)

stručný popis dopadů na lidské zdraví nebo životní prostředí v souladu s informacemi uvedenými ve zprávě o chemické bezpečnosti;

b)

stručný popis socioekonomických přínosů použití, jež je předmětem žádosti o povolení, včetně odůvodnění prokazujícího, že byly v příslušných případech splněny podmínky stanovené podle potřeby v čl. 1 písm. a) nebo b) tohoto nařízení;

c)

závěr založený na srovnání rizik a přínosů použití látky, jež je předmětem žádosti o povolení, popsaných v písmenech a) a b) tohoto odstavce.

3.   Pokud je žádost o povolení podána pro použití látky při výrobě původních náhradních dílů nebo při opravě předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí, informace uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku spolu s příspěvky jakékoli třetí strany o možných alternativách předložených v souladu s čl. 64 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 postačují pro účely posouzení socioekonomických faktorů a vhodnosti alternativ spojených s použitím dané látky.

4.   Odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku se použijí obdobně na zprávy o přezkumu předložené podle čl. 61 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 týkající se povolení uděleného pro použití látky při výrobě původních náhradních dílů nebo při opravě předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí.

5.   Do 5. července 2021 Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) zveřejní konkrétní formáty pro analýzu alternativ a socioekonomickou analýzu, které mají být použity v žádostech o povolení použití látek při výrobě původních náhradních dílů nebo při opravě předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí, jakož i ve zprávách o přezkumu, které se týkají povolení udělených pro taková použití a které se předkládají v souladu s tímto nařízením, přičemž se zohlední prvky uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 340/2008 se mění takto:

(1)

V čl. 8 odst. 2 se za čtvrtý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Agentura vybere snížený poplatek podle bodu 2 přílohy VI tohoto nařízení za žádosti o povolení použití látek při výrobě původních náhradních dílů pro opravu předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí, podle čl. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise 2021/876 (*1), a při opravě předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí, podle čl. 1 písm. b) uvedeného nařízení, předložené v souladu s uvedeným prováděcím nařízením.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/876 ze dne 31. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o žádosti o povolení a zprávy o přezkumu pro použití látek při výrobě původních náhradních dílů a při opravě předmětů a složených výrobků, které se již nevyrábějí, a kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 ze dne... (Úř. věst. 192).“"

(2)

V čl. 9 odst. 2 se za čtvrtý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Agentura vybere sníženou platbu podle bodu 2 přílohy VII tohoto nařízení za žádosti o povolení použití látek při výrobě původních náhradních dílů pro opravu předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí, podle čl. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2021/876, a při opravě předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí, podle čl. 1 písm. b) uvedeného nařízení, předložené v souladu s uvedeným prováděcím nařízením.“

(3)

Přílohy VI a VII se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  COM(2014) 368 final.

(3)  COM(2018) 116 final.

(4)  COM(2015) 614 final.

(5)  Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství – závěry Rady ze dne 20. června 2016, ST 10518 2016 INIT.

(6)  „Složené výrobky“’ popsané v rozsudku Soudního dvora ze dne 10. září 2015, Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) a Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), C-106/14, ECLI:EU:C:2015:576, body 48–54.

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úř. věst. L 107, 17.4.2008, s. 6).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VI

Poplatky za žádosti o povolení podle článku 62 nařízení (ES) č. 1907/2006

1.   

Poplatky za žádosti o povolení

Tabulka 1

Standardní poplatky

Základní poplatek

54 100  EUR

Další poplatek za látku

10 820  EUR

Další poplatek za použití

48 690  EUR

Tabulka 2

Snížené poplatky pro střední podniky

Základní poplatek

40 575  EUR

Další poplatek za látku

8 115  EUR

Další poplatek za použití

36 518  EUR

Tabulka 3

Snížené poplatky pro malé podniky

Základní poplatek

24 345  EUR

Další poplatek za látku

4 869  EUR

Další poplatek za použití

21 911  EUR

Tabulka 4

Snížené poplatky pro mikropodniky

Základní poplatek

5 410  EUR

Další poplatek za látku

1 082  EUR

Další poplatek za použití

4 869  EUR

2.   

Poplatky za žádosti o povolení pro použití látek při výrobě původních náhradních dílů nebo při opravě předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí, podle čl. 8 odst. 2 pátého pododstavce

Tabulka 1

Standardní poplatky

Základní poplatek

27 050  EUR

Další poplatek za látku

5 410  EUR

Další poplatek za použití

24 345  EUR

Tabulka 2

Snížené poplatky pro střední podniky

Základní poplatek

20 287  EUR

Další poplatek za látku

4 057  EUR

Další poplatek za použití

18 259  EUR

Tabulka 3

Snížené poplatky pro malé podniky

Základní poplatek

12 172  EUR

Další poplatek za látku

2 434  EUR

Další poplatek za použití

10 955  EUR

Tabulka 4

Snížené poplatky pro mikropodniky

Základní poplatek

2 705  EUR

Další poplatek za látku

541 EUR

Další poplatek za použití

2 434  EUR

PŘÍLOHA VII

Platby za přezkum povolení podle článku 61 nařízení (ES) č. 1907/2006

1.   

Platby za přezkum povolení

Tabulka 1

Standardní platby

Základní platba

54 100  EUR

Další platba za látku

10 820  EUR

Další platba za použití

48 690  EUR

Tabulka 2

Snížené platby pro střední podniky

Základní platba

40 575  EUR

Další platba za látku

8 115  EUR

Další platba za použití

36 518  EUR

Tabulka 3

Snížené platby pro malé podniky

Základní platba

24 345  EUR

Další platba za látku

4 869  EUR

Další platba za použití

21 911  EUR

Tabulka 4

Snížené platby pro mikropodniky

Základní platba

5 410  EUR

Další platba za látku

1 082  EUR

Další platba za použití

4 869  EUR

2.   

Platby za přezkum povolení uděleného pro použití látek při výrobě původních náhradních dílů nebo při opravě předmětů nebo složených výrobků, které se již nevyrábějí, podle čl. 9 odst. 2 pátého pododstavce

Tabulka 1

Standardní platby

Základní platba

27 050  EUR

Další platba za látku

5 410  EUR

Další platba za použití

24 345  EUR

Tabulka 2

Snížené platby pro střední podniky

Základní platba

20 287  EUR

Další platba za látku

4 057  EUR

Další platba za použití

18 259  EUR

Tabulka 3

Snížené platby pro malé podniky

Základní platba

12 172  EUR

Další platba za látku

2 434  EUR

Další platba za použití

10 955  EUR

Tabulka 4

Snížené platby pro mikropodniky

Základní platba

2 705  EUR

Další platba za látku

541 EUR

Další platba za použití

2 434  EUR