6.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/8


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/732

ze dne 26. ledna 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014, pokud jde o obsah spisu, který má vyšetřující úředník předložit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, právo vyjádřit se v souvislosti s prozatímními rozhodnutími a ukládání pokut a penále na účty

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 64 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 648/2012 bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 (2). Tyto změny se týkaly mimo jiné definice finančních protistran, práva vyšetřovaných osob nahlížet do spisu, pokut, jež má platit registr obchodních údajů, který se úmyslně nebo z nedbalosti dopustil některého porušení povinnosti uvedeného v příloze I nařízení (EU) č. 648/2012, a práva osob, jimž může být uloženo penále, na vyjádření.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014 (3) bylo přijato na základě čl. 64 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012 a zabývá se procesními pravidly týkajícími se sankcí ukládaných registrům obchodních údajů Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“), včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu. Vzhledem k tomu, že změny zavedené nařízením (EU) 2019/834 do nařízení (EU) č. 648/2012 se týkají těchto procesních pravidel, je nezbytné zajistit, aby tyto změny byly zohledněny také v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014.

(3)

Je důležité, aby byla zajištěna transparentnost mezi vyšetřujícím úředníkem, kterého jmenoval orgán ESMA v souladu s článkem 64 nařízení (EU) č. 648/2012, a samotným orgánem ESMA. Taková transparentnost vyžaduje, aby spis vyšetřujícího úředníka obsahoval podání, která předložily vyšetřované osoby, a zprávu o nálezu, ke které tyto osoby svá podání předložily.

(4)

Podle čl. 67 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012 má orgán ESMA za situace, kdy je třeba přijmout naléhavá opatření, možnost přijmout prozatímní rozhodnutí bez předchozího vyjádření vyšetřovaných osob nebo účastníků řízení. K zajištění účinnosti pravomoci orgánu ESMA přijímat prozatímní rozhodnutí by vyšetřované osoby neměly mít právo nahlížet do spisu nebo právo na vyjádření předtím, než vyšetřující úředník předloží spis se svým nálezem orgánu ESMA, ani předtím, než orgán ESMA přijme prozatímní rozhodnutí. V zájmu respektování práva na obhajobu by však vyšetřované osoby měly mít právo nahlížet do spisu, jakmile vyšetřující úředník předloží spis se svou zprávou o nálezu orgánu ESMA, a právo na vyjádření co nejdříve poté, co orgán ESMA přijme prozatímní rozhodnutí.

(5)

V souladu s čl. 68 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012 mají být částky odpovídající pokutám a penále, které orgán ESMA vybírá, odvedeny do souhrnného rozpočtu Unie. Pokuty a penále vybrané orgánem ESMA by se měly uložit na úročené účty, než o nich bude pravomocně rozhodnuto. V případě každého rozhodnutí ukládajícího pokuty nebo penále by částky vybrané orgánem ESMA měly být uloženy na samostatný účet nebo podúčet s cílem zajistit jejich sledovatelnost až do doby, než je toto rozhodnutí pravomocné.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

V zájmu okamžitého uplatňování účinných pravomocí orgánu ESMA v oblasti dohledu a výkonu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014 se mění takto:

1)

v článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Úplný spis, který má vyšetřující úředník předložit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, obsahuje tyto dokumenty:

a)

zprávu o nálezu a kopii zprávy o nálezu určenou vyšetřované osobě;

b)

kopii písemných podání vyšetřované osoby;

c)

zápis z případného ústního slyšení.“;

2)

vkládá se článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Právo vyjádřit se před Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v souvislosti s prozatímními rozhodnutími o opatřeních v oblasti dohledu

1.   Odchylně od článků 2 a 3 se postup stanovený v tomto článku použije v případech, kdy Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přijímá prozatímní rozhodnutí podle čl. 67 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012.

2.   Vyšetřující úředník předloží spis se svým nálezem Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a ihned o svém nálezu informuje vyšetřovanou osobu, avšak neposkytne jí příležitost učinit podání. Zpráva o nálezu vyšetřujícího úředníka uvádí skutečnosti, které mohou zakládat jedno nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 648/2012, včetně veškerých přitěžujících nebo polehčujících okolností uvedených porušení povinnosti.

Pokud je o to požádán, umožní vyšetřující úředník vyšetřované osobě nahlížení do spisu.

3.   Pokud má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy za to, že skutečnosti popsané ve zprávě o nálezu vyšetřujícího úředníka zřejmě nezakládají porušení povinnosti uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 648/2012, rozhodne o ukončení šetření a toto rozhodnutí oznámí vyšetřované osobě.

4.   Pokud Evropský orgán pro cenné papíry a trhy rozhodne, že se vyšetřovaná osoba dopustila jednoho nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 648/2012, a přijme prozatímní rozhodnutí o uložení opatření v oblasti dohledu stanovených v čl. 73 odst. 1 písm. a), c) a d) nařízení (EU) č. 648/2012, ihned toto prozatímní rozhodnutí oznámí vyšetřované osobě.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy stanoví přiměřenou lhůtu, v níž mohou vyšetřované osoby učinit písemná podání týkající se prozatímního rozhodnutí. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy není povinen zohledňovat písemná podání došlá po uplynutí této lhůty.

Pokud je o to požádán, umožní Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vyšetřovaným osobám nahlížení do spisu.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může vyšetřované osoby vyzvat, aby se dostavily k ústnímu slyšení. Vyšetřovaným osobám mohou být nápomocni jejich právní poradci nebo jiné kvalifikované osoby připuštěné Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy. Ústní slyšení nejsou veřejná.

5.   Co nejdříve po přijetí prozatímního rozhodnutí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vyslechne vyšetřovanou osobu a přijme konečné rozhodnutí.

Pokud má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy na základě úplného spisu a poté, co vyslechl vyšetřované osoby, za to, že se vyšetřovaná osoba dopustila jednoho nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 648/2012, přijme potvrzující rozhodnutí o uložení jednoho nebo více opatření v oblasti dohledu stanovených v čl. 73 odst. 1 písm. a), c) a d) nařízení (EU) č. 648/2012. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy takové rozhodnutí ihned oznámí dotčené osobě.

Pokud Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přijme konečné rozhodnutí, které nepotvrzuje prozatímní rozhodnutí, považuje se prozatímní rozhodnutí za zrušené.“;

3)

článek 8 se mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Částky pokut a penále vybrané Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy se uloží na úročený účet otevřený účetním tohoto orgánu do doby, než o nich bude pravomocně rozhodnuto. V případě, že bylo Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy vybráno souběžně více pokut nebo penále, účetní tohoto orgánu zajistí, aby byly uloženy na různé účty nebo podúčty. Zaplacené částky se nezahrnou do rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a neevidují se jako rozpočtové částky.“;

b)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Účetní Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy schvalujícímu úředníkovi Generálního ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Evropské komise pravidelně podává zprávy o výši uložených pokut a penále a o jejich stavu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 42).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014 ze dne 13. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných registrům obchodních údajů Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 31).