17.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/460

ze dne 16. března 2021,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat některé drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů (dále jen „komodity“) do Unie a tranzit přes její území, včetně skladování během tranzitu. Uvedené nařízení stanoví, že zmíněné komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I zmíněného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“).

(3)

Ukrajina je uvedena v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, z níž je z určitých částí jejího území v závislosti na výskytu HPAI povolen dovoz některých drůbežích komodit do Unie a jejich tranzit přes území Unie. Uvedená regionalizace byla stanovena v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2020/352 (4) poté, co bylo dne 19. ledna 2020 potvrzeno ohnisko HPAI podtypu H5N8.

(4)

V návaznosti na ohnisko HPAI zavedla Ukrajina politiku depopulace s cílem tlumit HPAI a omezit šíření uvedené nákazy. Po provedení politiky depopulace v hospodářství s chovem drůbeže, kde bylo v lednu 2020 potvrzeno ohnisko HPAI, Ukrajina kromě toho dokončila požadovaná čisticí a dezinfekční opatření. Ukrajina předložila aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijala s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI, a Komise tyto informace vyhodnotila.

(5)

Na základě uvedeného hodnocení se dospělo k závěru, že uvedené ohnisko bylo odstraněno a že neexistuje žádné riziko spojené s dovozem drůbežích komodit do Unie z oblastí Ukrajiny uvedených v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, z nichž byl dovoz uvedeným nařízením ve znění prováděcího nařízení (EU) 2020/352 pozastaven.

(6)

Dne 4. prosince 2020 však Ukrajina potvrdila výskyt HPAI podtypu H5 v jednom hospodářství s chovem drůbeže nacházejícím se na jejím území. Vzhledem k uvedenému potvrzenému ohnisku HPAI již nelze celé území Ukrajiny považovat za prosté uvedené nákazy, a ukrajinské veterinární orgány Ukrajiny proto již nemohou vydávat osvědčení pro zásilky drůbežích komodit pro dovoz do Unie nebo tranzit přes území Unie z oblastí, jichž se uvedené ohnisko týká. Po potvrzení zmíněného ohniska Ukrajina potvrdila další ohniska HPAI podtypu H5 v hospodářstvích s chovem drůbeže na svém území.

(7)

Ukrajinské veterinární orgány potvrdily, že v důsledku ohniska v prosinci 2020 pozastavily vydávání osvědčení pro zásilky komodit určených pro dovoz do Unie nebo tranzit přes území Unie a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit HPAI a omezit šíření uvedené nákazy.

(8)

Ukrajina kromě toho poskytla Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a oznámila oblasti, pro něž byla zavedena omezení, jakož i opatření, která přijala s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI mimo uvedené uzavřené oblasti. Tyto informace Komise nyní vyhodnotila a na základě uvedeného hodnocení, jakož i záruk poskytnutých Ukrajinou, by měl být učiněn závěr, že stanovit omezení dovozu zásilek drůbežích komodit do Unie pouze pro oblasti postižené HPAI, pro něž ukrajinské veterinární orgány zavedly omezení z důvodu stávajících ohnisek, by mělo z hlediska řešení rizik spojených s dovozem dotčených komodit do Unie postačovat.

(9)

Položka týkající se Ukrajiny v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna, aby zohledňovala stávající epizootologickou situaci v této třetí zemi.

(10)

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/352 ze dne 3. března 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat některé drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Úř. věst. L 65, 4.3.2020, s. 4).


PŘÍLOHA

V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka pro Ukrajinu nahrazuje tímto:

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel(6)

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení(1)

Datum zahájení(2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„UA – Ukrajina

UA-0

celá země

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

celé území Ukrajiny kromě území UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

oblast Ukrajiny odpovídající:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Chersonská oblast (region)

WGM

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

UA-2.2

Oděská oblast (region)

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.3

Černovická oblast (region)

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.4

Vinnycká oblast (region), Nemyriv (okres), obce:

Berezivka

Braclav

Budky

Bugakiv

Červone

Čukyv

Danylky

Dovžok

Horodnycja

Hrabovec

Hranitne

Karolina

Korovajna

Korživ

Korživka

Kryklivci

Marjanivka

Melnykivci

Monastyrok

Monastyrske

Nemyriv

Novi Obyhody

Ostapkivci

Ozero

Perepelyččja

Račky

Salynci

Samčinci

Sažky

Selevynci

Šoluďky

Slobidka

Sorokoduby

Sorokotjažynci

Velyka Bušynka

Vovčok

Vyhnanka

Josypenky

Zarudynci

Zelenjanka

WGM

 

P2

19.1.2020

20.3.2021

 

 

 

POU, RAT

 

P2

19.1.2020

20.3.2021“

 

 

 

UA-2.5

Mykolajivská oblast (region)

Chersonská oblast (region), Chersonský (Bilozerskyj) rajón (okres), obce:

Tavrjyske

Nova zorja

WGM

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

UA-2.6

Kyjevská oblast (region):

Ivankivský rajón (okres),

obce:

Leonivka

Blidča

Kolenci

Zymovyšče

Rudnja-Talska

Sosnivka

Borodjanský rajón (okres), obce:

Koblycja

Talske

Myrča

Stara Buda

Velykyj Lis

Krasnyj Rih

vesnička Michajlivskyj

WGM

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

UA-2.7

Kyjevská oblast (region):

Borodjanský rajón (okres), obce:

město Borodjanka

Kačaly

Šibene

Nebrat

Nove Zalissja

Berestjanka

Zdvyživka

Babynci

Buda-Babynecka

Klavdijevo-Tarasove

Poroskoten

Pylypovyči

Nova Hreblja

Vablja

Družnja

Halynka

Zahalci

Mychajlivskyj (Mychajlenkiv)

venkovská usedlost „Blyžni sady“

Bučský rajón (okres), obce: město Nemišajeve

Mykulyči

Dibrova

Kozynci

Červona hilka

Plachtjanka

Myrocke

část města Vorzel vymezená ulicí Bilostockych a Puškina

WGM

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

UA-2.8

Chersonská oblast (region):

Kachovský rajón (okres), obce:

Zaozerne

Skvorcivka

Marjanivka

Slynenko

Olhivka

Novotrojický rajón (okres), obce:

Volodymyro-Iljinka

Sofijivka

Katerynivka

WGM

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

UA-2.9

Kyjevská oblast (region), město Kyjev:

oblast uvnitř kruhu o poloměru 10 km se středem ve vesnici Hostomel v Bučském rajónu a rozkládající se ve směru hodinových ručiček:

a)

sever, severozápad, západ, jihozápad: Kyjevský region (oblast), Bučský rajón (okres), obce: vesnice Moščun, město Hostomel, město Kocjubynske, město Irpin, město Buča, vesnice Horenka.

b)

severovýchod, východ, jihovýchod, jih: hranice Kyjevského regionu (oblast) s Obolonským, Podilským, Ševčenkevským rajónem (okresy) města Kyjev od křižovatky ulice Polarna, Avtozavodska, Semena Skljarenko ke křižovatce s ulicí Oleny Telihy, Oleksandra Dovženko ke křižovatce s třídou Peremohy

WGM

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

UA-2.10

Doněcká oblast (region):

Volnovaskyj (ex Velykonovosilkivskyj) okres, obce:

Vesele

Fedorivka

Skudne

Dniproenerhija

Velyka Novosilka

Rozdolne

Novyj Komar

Perebudova

Novoočeretuvate

Myrne

Ordadne

Komar

Vremivka

Voskresenka

Vilne Pole

Ševčenko

Burlatske

Pryvilne

Dnipropetrovská oblast (region):

Prokrovský okres, obce:

Malijivka

WGM

 

P2

3.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

3.2.2021