28.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/77,

ze dne 27. ledna 2021

o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“) k vědeckému hodnocení a Komisi a členským státům pro informaci.

(3)

Úřad vydá k danému zdravotnímu tvrzení své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost společnosti Lonza Ltd předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se L-karnitinu a normálního metabolismu lipidů (otázka č. EFSA-Q-2017-00564). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „L-karnitin přispívá k normálnímu metabolismu lipidů“.

(6)

Dne 16. ledna 2018 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko (2) úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi konzumací L-karnitinu a jejím přínosem k normálnímu metabolismu lipidů v cílové populaci. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(7)

V návaznosti na žádost společnosti Unilever N.V. předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se černého čaje a udržení normální vazodilatace závisející na endotelu (otázka č. EFSA-Q-2017-00419). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Zlepšuje vazodilataci závisející na endotelu, která přispívá ke zdravému průtoku krve“.

(8)

Dne 16. ledna 2018 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu (3), ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi konzumací černého čaje a udržením normální vazodilatace závisející na endotelu. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(9)

V návaznosti na žádost společnosti Newtricious R&D B.V. předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se NWT-02, fixní kombinace luteinu, zeaxanthinu a kyseliny dokosahexaenové ve vaječném žloutku, a redukce ztráty zraku (otázka č. EFSA-Q-2017-00539). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Konzumace NWT-02 redukuje ztrátu zraku“.

(10)

Dne 18. ledna 2018 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko (4) úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi konzumací NWT-02, fixní kombinace luteinu, zeaxanthinu a DHA ve vaječném žloutku, a redukcí ztráty zraku. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(11)

V návaznosti na žádost společnosti TA-XAN AG předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se xanthohumolu v XERME®, výtažku z praženého sladu obohaceného xanthohumolem, a ochrany DNA před oxidativním poškozením (otázka č. EFSA-Q-2017-00663). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Pomáhá udržovat celistvost DNA a chrání před oxidativním poškozením v tělesných buňkách“.

(12)

Dne 13. března 2018 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu (5), ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi konzumací xanthohumolu v XERME®, výtažku z praženého sladu obohaceného xanthohumolem, a ochranou DNA před oxidativním poškozením. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(13)

V návaznosti na žádost společnosti Essential Sterolin Products (Pty) Ltd. předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se kombinace beta-sitosterolu a beta-sitosterol-glukosidu a normální funkce imunitního systému (otázka č. EFSA-Q-2018-00701). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Přispívá k normální funkci imunitního systému obnovou rovnováhy mezi buňkami TH1 a TH2“.

(14)

Dne 24. července 2019 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko (6) úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi konzumací kombinace beta-sitosterolu a beta-sitosterol-glukosidu v poměru 100:1 a příznivým fyziologickým účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zdravotní tvrzení uvedená na seznamu v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2018;16(1):5137.

(3)  EFSA Journal 2018;16(1):5138.

(4)  EFSA Journal 2018;16(1):5139.

(5)  EFSA Journal 2018;16(3):5192.

(6)  EFSA Journal 2019;17(7):5776.


PŘÍLOHA

Zamítnutá zdravotní tvrzení

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

L-karnitin

L-karnitin přispívá k normálnímu metabolismu lipidů.

2018;16(1):5137

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Černý čaj

Zlepšuje vazodilataci závisející na endotelu, která přispívá ke zdravému průtoku krve.

2018;16(1):5138

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

NWT-02, fixní kombinace luteinu, zeaxanthinu a kyseliny dokosahexaenové ve vaječném žloutku

Konzumace NWT-02 redukuje ztrátu zraku.

2018;16(1):5139

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Xanthohumol v XERME®, výtažku z praženého sladu obohaceného xanthohumolem

Pomáhá udržovat celistvost DNA a chrání před oxidativním poškozením v tělesných buňkách.

2018;16(3):5192

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Kombinace beta-sitosterolu a beta-sitosterol-glukosidu

Přispívá k normální funkci imunitního systému obnovou rovnováhy mezi buňkami TH1 a TH2.

2019;17(7):5776