25.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 420/129


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/2057

ze dne 24. listopadu 2021,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Singapurskou republikou a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 umožňuje uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Singapurskou republikou občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně by se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti měly vztahovat také na certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Singapurskou republikou státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 26. července 2021 poskytla Singapurská republika Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci systému „HealthCerts“. Singapurská republika sdělila Komisi, že se domnívá, že její certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a v technologickém systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným na základě nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Singapurská republika informovala Komisi, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané Singapurskou republikou v souladu se systémem „HealthCerts“ obsahují údaje stanovené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Singapurská republika dále Komisi sdělila, že uznává certifikáty o očkování a o testu vydané členskými státy a zeměmi EHP v souladu s nařízením (EU) 2021/953. Kromě toho Singapurská republika informovala Komisi, že bude k držitelům digitálního certifikátu EU COVID o testu a očkování přistupovat stejně jako k držitelům certifikátů o testu a očkování vydaných Singapurskou republikou. Singapurská republika zejména potvrdila, že digitální certifikáty EU COVID o testu budou přijímány jako platný důkaz negativního testu před odjezdem cestujících. Singapurská republika uvedla, že v návaznosti na přijetí tohoto rozhodnutí budou držitelé digitálního certifikátu EU COVID o očkování v Singapuru po dobu 30 dnů způsobilí pro opatření bezpečného zacházení na základě očkování bez dodatečných certifikátů o očkování.

(5)

Singapurská republika zejména informovala Komisi, že uznává všechny očkovací látky, u nichž byl dokončen proces Světové zdravotnické organizace zařazení na seznam k nouzovému použití, jakož i očkovací látky schválené v rámci singapurského postupu zvláštního přístupu v rámci pandemie (PSAR). Singapur bude uznávat i očkovací látky schválené v rámci PSAR. Pokud jde o testy, Singapurská republika Komisi informovala, že uznává certifikáty o testu jako důkaz (nebo jako absenci důkazu) o nákazovém statusu cestujícího, v současné době z toho však nevyplývá upuštění od cestovních omezení. Taková upuštění jsou předmětem singapurských přeshraničních zdravotních politik. Dále Singapur v současné době nezmírňuje požadavky na hranicích pro zotavené cestující.

(6)

Dne 30. září 2021 provedla Komise v návaznosti na žádost Singapurské republiky technické zkoušky, jež prokázaly, že Singapurská republika vydává certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 v souladu se systémem „HealthCerts“, který je interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 a umožňuje ověření pravosti, platnosti a integrity těchto certifikátů. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Singapurskou republikou v souladu se systémem „HealthCerts“ obsahují potřebné údaje.

(7)

Singapurská republika také Komisi informovala, že bude vydávat interoperabilní certifikáty o očkování proti COVID-19 pro očkovací látky, mezi něž jsou v současnosti zahrnuty Comirnaty a Spikevax.

(8)

Singapurská republika rovněž informovala Komisi, že bude vydávat interoperabilní certifikáty o testu pouze pro testy založené na amplifikaci nukleových kyselin a rychlé antigenní testy, které jsou uvedeny na společném a aktualizovaném seznamu rychlých testů na antigen na COVID-19 schváleném Výborem pro zdravotní bezpečnost zřízeným podle článku 17 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU (3) na základě doporučení Rady ze dne 21. ledna 2021 (4).

(9)

Kromě toho Singapurská republika Komisi informovala, že nevydává interoperabilní certifikáty o zotavení.

(10)

Singapurská republika dále sdělila Komisi, že při ověřování certifikátů ověřovateli v Singapurské republice budou osobní údaje v nich uvedené zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení očkování, výsledku testu nebo zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(11)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty o očkování a o testu týkající se onemocnění COVID-19 vydané Singapurskou republikou v souladu se systémem „HealthCerts“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(12)

Certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Singapurskou republikou v souladu se systémem „HealthCerts“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) 2021/953.

(13)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, měla by být Singapurská republika propojena s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/953.

(14)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení nebo ukončení platnosti tohoto rozhodnutí, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(15)

V zájmu co nejrychlejšího propojení Singapurské republiky s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(16)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Singapurskou republikou v souladu se systémem „HealthCerts“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Singapurská republika se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Doporučení Rady ze dne 21. ledna 2021 o společném rámci pro používání a validaci rychlých testů na antigen a o vzájemném uznávání výsledků testů na COVID-19 v EU (Úř. věst. C 24, 22.1.2021, s. 1).