1.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/5


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1733

ze dne 23. září 2021

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 30 o zvláštních ustanoveních o organizaci spolupráce v oblasti statistiky a protokolu 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, připojených k Dohodě o EHP (Program pro jednotný trh)

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114, čl. 43 odst. 2 čl. 168 odst. 4 písm. b) a články 173 a 338 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně protokolu 30 o zvláštních ustanoveních o organizaci spolupráce v oblasti statistiky (dále jen „protokol 30“) a protokolu 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (dále jen „protokol 31“), připojených k Dohodě o EHP.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 (3) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Protokoly 30 a 31 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně protokolu 30 o zvláštních ustanoveních o organizaci spolupráce v oblasti statistiky a protokolu 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, připojených k Dohodě o EHP, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP (4).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. září 2021.

Za Radu

předseda

G.DOVŽAN


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014 (Úř. věst. L 153, 3.5.2021, s. 1).

(4)  Viz dokument ST 11225/21 na http://register.consilium.europa.eu.