15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/51


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1482

ze dne 14. září 2021,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Státem Izrael a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 umožňuje uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty o očkování a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Státem Izrael občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně by se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti měly vztahovat také na certifikáty o očkování a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Státem Izrael státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 19. července 2021 poskytl Stát Izrael Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci systému „Ramzor“. Stát Izrael sdělil Komisi, že se domnívá, že jeho certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a v technologickém systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným na základě nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Stát Izrael informoval Komisi, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané Státem Izrael v souladu se systémem „Ramzor“ obsahují údaje stanovené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Dne 6. září 2021 provedla Komise v návaznosti na žádost Státu Izrael technické zkoušky, jež prokázaly, že Stát Izrael vydává certifikáty o očkování a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 v souladu se systémem „Ramzor“, který je interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 a umožňuje ověření pravosti, platnosti a integrity těchto certifikátů. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty o očkování a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Státem Izrael v souladu se systémem „Ramzor“ obsahují potřebné údaje.

(5)

Stát Izrael také Komisi informoval, že vydává interoperabilní certifikáty o očkování proti COVID-19 pro očkovací látky, mezi něž jsou v současnosti zahrnuty Comirnaty a Spikevax.

(6)

Kromě toho Stát Izrael Komisi informoval, že vydává interoperabilní certifikáty o zotavení. Tyto certifikáty jsou platné nejvýše 180 dnů od data prvního pozitivního testu.

(7)

Stát Izrael Komisi sdělil, že uznává certifikáty o očkování, o testu a o zotavení vydané členskými státy a zeměmi EHP v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(8)

Stát Izrael Komisi rovněž informoval, že uznává certifikáty o očkování a zrušuje cestovní omezení pro osoby naočkované očkovacími látkami, jež obdržely registraci platnou v celé EU podle nařízení (ES) č. 726/2004.

(9)

Stát Izrael Komisi dále sdělil, že uznává certifikáty o testu na COVID-19 založeném na amplifikaci nukleových kyselin (NAAT) (např. polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí, RT-PCR) vydané členskými státy a zeměmi EHP. Stát Izrael však uvádí, že všichni cestující, včetně těch, kteří mají výsledky místních testů, musí po přistání zopakovat NAAT (např. RT-PCR), a upřesňuje, že v důsledku předletového testu se žádná cestovní omezení, kromě oprávnění k nástupu do letadla, neruší. Izrael navíc neuznává rychlé antigenní testy.

(10)

Stát Izrael dále sdělil Komisi, že při ověřování certifikátů ověřovateli ve Státě Izrael budou osobní údaje v nich uvedené zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení očkování, výsledku testu nebo zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(11)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Státem Izrael v souladu se systémem „Ramzor“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(12)

Certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Státem Izrael v souladu se systémem „Ramzor“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5 a čl. 7 odst. 8 nařízení (EU) 2021/953.

(13)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, měl by být Stát Izrael propojen s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/953.

(14)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení nebo ukončení platnosti tohoto rozhodnutí, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(15)

Vzhledem k potřebě co nejrychlejšího propojení Státu Izrael s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(16)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Státem Izrael v souladu se systémem „Ramzor“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Stát Izrael se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).