12.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/53


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1339

ze dne 11. srpna 2021,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/2048, pokud jde o harmonizovanou normu pro internetové stránky a mobilní aplikace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (2) se má za to, že obsah internetových stránek a mobilních aplikací, jenž je v souladu s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, je v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4 uvedené směrnice, na něž se uvedené normy nebo jejich části vztahují.

(2)

Na základě prováděcího rozhodnutí C(2017) 2585 pozměnily výbory CEN, CENELEC a ústav ETSI harmonizovanou normu EN 301549 v2.1.2 (2018-08), na niž jsou uvedeny odkazy v příloze prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/2048 (3). Výsledkem bylo přijetí pozměňující harmonizované evropské normy EN 301549 v3.2.1 (2021-03).Harmonizovaná evropská norma EN 301549 v3.2.1 (2021-03) stanoví mimo jiné technické požadavky na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací a je v ní uveden vztah mezi příslušnými ustanoveními normy a požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4 směrnice (EU) 2016/2102.

(3)

Harmonizovanou normou EN 301549 v3.2.1 se mimo jiné (2021-03) aktualizují vztahy uvedené v tabulkách A.1 a A.2 přílohy A, které zakládají předpoklad shody se směrnicí (EU) 2016/2102. Norma rovněž v příloze E obsahuje pokyny k jejímu používání a v příloze F poskytuje další informace o změnách.

(4)

Komise společně s CEN, CENELEC a ETSI posoudila, zda příslušná ustanovení harmonizované evropské normy EN 301549 v3.2.1 (2021-03), kterou předložily CEN, CENELEC a ETSI, vyhovují žádosti uvedené v prováděcím rozhodnutí C(2017) 2585.

(5)

Výsledkem posouzení je, že příslušná ustanovení harmonizované evropské normy EN 301549 v3.2.1 (2021-03) splňují požadavky, na které se mají vztahovat a které jsou stanoveny v příloze II prováděcího rozhodnutí C(2017) 2585. Je proto vhodné zveřejnit odkaz na tuto normu v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Odkazy na harmonizovanou normu EN 301549 v2.1.2 (2018-08) je proto třeba v Úředním věstníku Evropské unie zrušit, neboť byly změněny harmonizovanou evropskou normou EN 301549 v3.2.1 (2021-03).

(7)

Aby byl dostatek času připravit se na používání harmonizované normy EN 301549 V3.2.1 (2021-03), je nezbytné, aby bylo zrušení harmonizované normy EN 301549 v2.1.2 (2018-08) odloženo.

(8)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/2048 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/2048 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 přílohy se použije ode dne 12. února 2022.

V Bruselu dne 11. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro internetové stránky a mobilní aplikace vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 84).


PŘÍLOHA

Tabulka v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/2048 se mění takto:

1)

Řádek 1 se zrušuje.

2)

Vkládá se nový řádek 2, který zní:

Č.

Odkaz na normu

„2.

EN 301549 V3.2.1 (2021-03)

Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT“