30.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 272/69


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1250

ze dne 26. července 2021

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody připojeného k Dohodě o EHP (Evropský obranný fond)

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 173 odst. 3, čl. 182 odst. 4, článek 183 a čl. 188 druhý pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně protokolu 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (dále jen „protokol 31“) připojeného k Dohodě o EHP.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/697 (3) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Protokol 31 by proto měl být odpovídajícím změněn.

(5)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně Protokolu 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody připojeného k Dohodě o EHP, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP (4).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 26. července 2021.

Za Radu

předseda

G. DOVŽAN


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/697 ze dne 29. dubna 2021, kterým se zřizuje Evropský obranný fond a zrušuje nařízení (EU) 2018/1092 (Úř. věst. L 170, 12.5.2021, s. 149).

(4)  Viz dokument ST 10693/21 na internetových stránkách http://register.consilium.europa.eu.