18.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 174/1


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/796

ze dne 17. května 2021,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/797 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. května 2019 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2019/797 (1).

(2)

Rozhodnutí (SZBP) 2019/797 se použije do 18. května 2021. Na základě přezkumu uvedeného rozhodnutí by použitelnost omezujících opatření v něm uvedených měla být prodloužena do 18. května 2022.

(3)

Rozhodnutí (SZBP) 2019/797 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rozhodnutí (SZBP) 2019/797 se článek 10 nahrazuje tímto:

„Článek 10

Toto rozhodnutí se použije do 18. května 2022 a je průběžně přezkoumáváno. Bude-li mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, odpovídajícím způsobem prodlouží jeho použitelnost nebo je změní.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. května 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy (Úř. věst. L 129I, 17.5.2019, s. 13).