18.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 94/3


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/465

ze dne 16. března 2021

o jmenování jednoho člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 300 odst. 2 a článek 302 této Smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2019/853 ze dne 21. května 2019, kterým se stanoví složení Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na návrh České republiky,

po konzultaci s Evropskou komisí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Funkční období členů Evropského hospodářského a sociálního výboru skončilo dnem 20. září 2020.

(2)

Dne 2. října 2020 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2020/1392, kterým se jmenují členové Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2020 do 20. září 2025 a zrušuje rozhodnutí Rady, kterým se jmenují členové uvedeného výboru na totéž období (2). Dne 22. října 2020, 30. října 2020 a 13. listopadu 2020 přijala Rada další tři rozhodnutí o jmenování členů uvedeného výboru na dotyčné období (3). Jedno místo v Evropském hospodářském a sociálním výboru pro Českou republiku zůstalo neobsazeno a je třeba je obsadit následným rozhodnutím o jmenování.

(3)

Dopisem ze dne 7. prosince 2020 potvrdila Česká republika jmenování pana Jaroslava UNGERMANA členem Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2020 do 20. září 2025. Tento člen by měl být jmenován na zbývající část probíhajícího funkčního období, které končí dne 20. září 2025,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pan Jaroslav UNGERMAN, Advisor and analyst specialised in economics and strategic planning, je jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru na zbývající část probíhajícího funkčního období, které končí dne 20. září 2025.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. března 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Úř. věst. L 139, 27.5.2019, s. 15.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1392 ze dne 2. října 2020, kterým se jmenují členové Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2020 do 20. září 2025 a zrušuje a nahrazuje rozhodnutí Rady, kterým se jmenují členové Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2020 do 20. září 2025, přijaté dne 18. září 2020 (Úř. věst. L 322, 5.10.2020, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1555 ze dne 22. října 2020 o jmenování jedné členky Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2020 do 20. září 2025 (Úř. věst. L 355, 26.10.2020, s. 1), rozhodnutí Rady (EU) 2020/1636 ze dne 30. října 2020 o jmenování jednoho člena Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2020 do 20. září 2025 (Úř. věst. L 369, 5.11.2020, s. 1) a rozhodnutí Rady (EU) 2020/1709 ze dne 13. listopadu 2020 o jmenování dvou členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2020 do 20. září 2025 (Úř. věst. L 385, 17.11.2020, s. 16).