26.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/184


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/351

ze dne 22. února 2021

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na schůzi stran Dohody o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (dále jen „dohoda“), sjednaná pod záštitou Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), jejímž je Unie členem, byla Unií schválena rozhodnutím Rady 2011/443/EU (1). Dohoda vstoupila v platnost dne 5. června 2016.

(2)

Schůze stran je rozhodovacím orgánem v rámci dohody a má pravomoc přijímat opatření k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (dále jen „rybolov NNN“), která jsou pro strany závazná. Schází se každé dva roky nebo častěji, pokud tak rozhodne.

(3)

V čl. 24 odst. 2 dohody se stanoví, že po uplynutí čtyř let od vstupu dohody v platnost FAO svolá schůzi stran za účelem přezkumu a posouzení účinnosti dohody (dále jen „první schůze za účelem přezkumu“), pokud jde o dosažení jejích cílů. Strany se pak podle potřeby dohodnou na konání dalších schůzí. Zvláštní schůze stran se mohou konat i v jiných termínech, které strany považují za nezbytné, nebo na písemnou žádost kterékoli ze stran.

(4)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na první schůzi za účelem přezkumu, která se bude konat ve dnech 31. května až 4. června 2021, jakož i na třech následných schůzích stran pořádaných jednou za dva roky a v rámci jakýchkoli souvisejících jednání mezi těmito schůzemi, neboť opatření stanovená dohodou budou pro Unii závazná a rozhodujícím způsobem budou moci ovlivnit obsah právních předpisů Unie, totiž nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (2) a (ES) č. 1224/2009 (3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (4) a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (5).

(5)

Vzhledem k tomu, že je třeba, aby postoj Unie zohledňoval nový vývoj na základě příslušných informací předložených před schůzí stran nebo v jejím průběhu, měly by být rovněž v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvenou v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoveny postupy pro každoroční stanovení postoje, který má být zaujat jménem Unie na schůzi stran.

(6)

Cílem dohody je předcházet rybolovu NNN a uvedený rybolov potírat a odstraňovat prováděním účinných opatření přístavních států. Dohoda snižuje motivaci plavidel provádějících rybolov NNN pokračovat v činnosti a zároveň zamezuje pronikání produktů z takového rybolovu na vnitrostátní a mezinárodní trhy.

(7)

Rybolov NNN představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb pro udržitelné využívání živých vodních zdrojů a ohrožuje samotnou podstatu společné rybářské politiky Unie, jakož i mezinárodní snahy o podporu lepší správy oceánů.

(8)

Schůze stran odpovídá za přijetí opatření určených k zajištění provádění dohody pro účely dlouhodobého zachování a udržitelného využívání živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů. Unie by měla na těchto schůzích stran hrát aktivní, účinnou a konstruktivní úlohu s cílem zajistit provádění dohody a podpořit mezinárodní spolupráci v oblasti rybolovu NNN,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie na schůzi stran Dohody o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, je v souladu se zásadami a pokyny pro postoj, který ma být zaujat na schůzi stran (6).

2.   Tento postoj uvedený v odstavci 1 je stanoven pro první schůzi za účelem přezkumu dohody, jakož i pro tři následující schůze stran pořádané jednou za dva roky a jakákoli související jednání mezi těmito schůzemi.

Článek 2

1.   Před každou schůzí stran, na které má tento orgán přijmout rozhodnutí, která mají pro Unii právní účinky, je třeba podniknout nezbytné kroky, aby postoj, který má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější vědecké a jiné relevantní údaje předložené Komisi v souladu se zásadami a pokyny stanovenými v čl. 1 odst. 1.

2.   Pro účely odstavce 1 a na základě údajů podle uvedeného odstavce Komise předloží Radě s dostatečným předstihem před každou schůzí stran písemný dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti o navrhovaném stanovení postoje Unie, aby se podrobnosti o postoji, jenž má být jménem Unie vyjádřen, projednaly a schválily.

3.   Nelze-li v průběhu schůze stran, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.

Článek 3

Postoj Unie uvedený v čl. 1 odst. 1 posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději pro schůzi stran následující po třetí schůzi stran konané každé dva roky po první schůzi za účelem přezkumu.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 22. února 2021.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutí Rady 2011/443/EU ze dne 20. června 2011 o schválení dohody o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 191, 22.7.2011, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).

(6)  Viz dokument ST 5410/21 na: http://register.consilium.europa.eu.