28.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 437/30


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2221

ze dne 23. prosince 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o dodatečné zdroje a prováděcí opatření na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a při přípravě zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 a čl. 322 odst. 1 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Účetního dvora (1),

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Členské státy zasáhla nebývalá krize způsobená hospodářskými, sociálními a zdravotními následky pandemie COVID-19. Tato krize brání členským státům v růstu, což následně zhoršuje vážný nedostatek likvidity způsobený náhlým a značným zvýšením veřejných investic, jež jsou zapotřebí v systémech zdravotnictví a v dalších odvětvích hospodářství těchto států. Krize rovněž zhoršila situaci osob ohrožených chudobou, čímž snížila sociální soudržnost v členských státech. Uzavření vnitřních hranic mělo navíc závažný dopad na hospodářskou spolupráci, zejména v příhraničních oblastech, a ovlivnilo dojíždění pracovníků a životaschopnost mikropodniků a malých a středních podniků. Vznikla tak výjimečná situace, kterou je třeba řešit za pomoci zvláštních, okamžitých a mimořádných opatření, která se rychle projeví v reálné ekonomice.

(2)

V zájmu řešení dopadů krize byla nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 (4) a (EU) č. 1303/2013 (5) pozměněna nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460 (6) s cílem umožnit větší flexibilitu při provádění operačních programů podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (dále společně jen „fondy“) a z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Poněvadž se však ještě zhoršily vážné nepříznivé dopady na hospodářství a společnost Unie, byla obě nařízení znovu pozměněna nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/558 (7). Uvedené změny poskytly mimořádnou dodatečnou flexibilitu spočívající ve snazší mobilizaci nevyužité podpory z fondů a zjednodušení procesních požadavků spojených s prováděním programů a audity, a členské státy se tak mohly soustředit na nezbytnou reakci na bezprecedentní krizi.

(3)

Dne 23. dubna 2020 schválila Evropská rada „Plán cesty k oživení“ v zájmu nápravy obrovských hospodářských otřesů a zmírnění na jedné straně sociálních a hospodářských dopadů těchto otřesů pro Unii vyplývajících z mimořádných omezení, která členské státy zavedly k omezení šíření onemocnění COVID-19, a na druhé straně rizik asymetrického oživení následkem toho, že jednotlivé členské státy nemají k dispozici stejné prostředky, což má následně závažné dopady na fungování vnitřního trhu. Plán cesty k oživení má silnou investiční složku a vyzývá ke zřízení evropského fondu na podporu oživení. Kromě toho a jak bylo opětovně uvedeno v závěrech Evropské rady ze dne 21. července 2020, zmocňuje Komisi, aby zpracovala analýzu potřeb, a prostředky tak mohly směřovat do odvětví a zeměpisných oblastí, které jsou nejvíce postiženy, a aby zároveň vyjasnila souvislost s víceletým finančním rámcem na období 2021–2027.

(4)

V souladu s nařízením Rady (EU) 2020/2094 (8) a v mezích dostupných zdrojů, které jsou mu přiděleny, by se v rámci evropských strukturálních a investičních fondů měla provádět opatření na podporu oživení a odolnosti s cílem řešit nebývalý dopad krize COVID-19. Tyto dodatečné zdroje by měly být použity tak, aby byly dodrženy lhůty stanovené v nařízení (EU) 2020/2094.

(5)

Toto nařízení stanoví pravidla a prováděcí opatření týkající se dodatečných zdrojů, jež jsou poskytovány jakožto pomoc při oživení pro soudržnost a území Evropy (dále jen „REACT-EU“) s cílem poskytnout pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a při přípravě zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství. Podle REACT-EU by dodatečná výjimečná částka ve výši až 47 500 000 000 EUR v cenách roku 2018 (dále jen „zdroje REACT-EU“) na rozpočtový závazek ze strukturálních fondů na roky 2021 a 2022 měla být poskytnuta členským státům a regionům, které jsou nejvíce dotčeny při zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a které připravují zelené, digitální a odolné oživení hospodářství, přičemž prostředky je třeba rychle přesunout do reálné ekonomiky prostřednictvím stávajících operačních programů. Zdroje REACT-EU pocházejí z Nástroje Evropské unie na podporu oživení. Část zdrojů REACT-EU by měla být přidělena na technickou pomoc z podnětu Komise. Komise by měla stanovit rozdělení zdrojů REACT-EU pro každý členský stát na základě metody pro přidělování založené na nejnovějších dostupných objektivních statistických údajích týkajících se relativní prosperity členských států a rozsahu dopadu krize COVID-19 na jejich hospodářství a společnost. Před uplatněním metody pro přidělování týkající se zdrojů REACT-EU na rok 2021 a s cílem poskytnout podporu nejdůležitějším odvětvím po krizi COVID-19 v některých členských státech by měla být částka 100 000 000 EUR přidělena Lucembursku a částka 50 000 000 EUR Maltě. Vzhledem ke zvláštní zranitelnosti hospodářství a společnosti v nejvzdálenějších regionech by metoda přidělování měla pro tyto regiony počítat se zvláštní dodatečnou částkou. Aby bylo možné zohlednit vyvíjející se povahu dopadů krize COVID-19 a přidělit zdroje REACT-EU připadající na rok 2022, mělo by se rozdělení v roce 2021 revidovat na základě téže metody přidělování a s využitím nejnovějších statistických údajů dostupných k 19. říjnu 2021.

(6)

S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle OSN týkající se udržitelného rozvoje budou fondy přispívat k zohledňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 30 % výdajů Unie na podporu cílů v oblasti klimatu. REACT-EU má podle očekávání přispět 25 % celkového finančního krytí programu k cílům v oblasti klimatu. V souladu s povahou nástroje REACT-EU jako nástroje zotavení z krize a s flexibilitou stanovenou tímto nařízením, včetně chybějících požadavků na tematické zaměření a možnosti, aby členské státy směrovaly zdroje REACT-EU na operace EFRR nebo ESF podle svých potřeb, se výše příspěvků členských států k dosažení uvedeného cíle může lišit v závislosti na vnitrostátních prioritách.

(7)

Na toto nařízení se použijí horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“). Uvedená pravidla jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (9) (dále jen „finanční nařízení“) a určují zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění a dále stanoví kontroly odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 Smlouvy o fungování EU rovněž zahrnují obecný režim podmíněnosti pro ochranu rozpočtu Unie.

(8)

Aby měly členské státy maximální flexibilitu při přizpůsobování svých opatření na zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a s jejími sociálními dopady svým potřebám a při přípravě zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství, měla by Komise příděly prostředků stanovit na úrovni členských států. Stejně tak by mělo být stanoveno, že zdroje REACT-EU lze použít na pomoc nejchudším osobám a také pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Dále je nutno stanovit stropy pro přidělování na technickou pomoc z podnětu členských států a zároveň umožnit členským státům maximální flexibilitu při přidělování prostředků v rámci operačních programů podporovaných z EFRR nebo ESF. Operační síla ESF by měla být zachována při přidělování zdrojů REACT-EU v oblastech politiky zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí v souladu s posílenými zárukami pro mladé lidi, dovedností a vzdělávání, sociálního začleňování a zdraví, se zvláštním zaměřením na znevýhodněné skupiny a děti. Předpokládá se, že zdroje REACT-EU budou vynaloženy rychle, a proto by s nimi související závazky měly být zrušeny až při uzavření operačních programů.

(9)

Vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 postihla regiony a obce v různých členských státech rozdílně, je zapojení regionálních a místních subjektů z řad orgánů, hospodářských a sociálních partnerů a občanské společnosti v souladu se zásadou partnerství důležité pro přípravu, provádění, monitorování a hodnocení zotavení z krize podporovaného prostřednictvím REACT-EU.

(10)

U zdrojů REACT-EU by rovněž měla být zavedena možnost finančních převodů mezi EFRR a ESF v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ v souladu s článkem 25a nařízení (EU) č. 1303/2013. Tyto převody by neměly ovlivnit zdroje dostupné v rámci cíle Evropská územní spolupráce ani konkrétní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

(11)

K doplnění opatření, jež jsou k dispozici v rámci podpory z EFRR, která byla rozšířena nařízeními (EU) 2020/460 a (EU) 2020/5585, by členské státy měly mít i nadále možnost využívat zdroje REACT-EU především na investice do výrobků a služeb v oblasti zdravotnictví, včetně přeshraničních zdravotních služeb a ústavní, komunitní a rodinné péče, na poskytování podpory v podobě provozního kapitálu nebo investiční podpory pro malé a střední podniky, včetně poradenské podpory, zejména v odvětvích, která byla pandemií COVID-19 zasažena nejvíce a potřebují rychlou revitalizaci, jako je cestovní ruch a kultura, a na investice přispívající k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku, na investice do infrastruktury poskytující nediskriminační základní služby občanům a na hospodářskou podporu regionům, které jsou nejvíce závislé na odvětvích, jež byla krizí COVID-19 dotčena nejvíce. Měla by být rovněž posílena spolupráce, koordinace a odolnost v oblasti zdraví. Mimoto by se měla podporovat technická pomoc. V zájmu zjednodušení programování a provádění zdrojů REACT-EU je vhodné, aby se tyto zdroje soustředily výhradně na nový tematický cíl „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“, který by měl rovněž být jedinou investiční prioritou.

(12)

V případě ESF by členské státy měly zdroje REACT-EU použít především na podporu přístupu na trh práce a k sociálním systémům a na zajištění zachování pracovních míst, mimo jiné prostřednictvím režimů zkrácené pracovní doby a podpory osob samostatně výdělečně činných, podnikatelů a externích pracovníků, umělců a pracovníků v tvůrčích odvětvích. Režimy zkrácené pracovní doby a podobná opatření, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné, mají za cíl chránit zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné před rizikem nezaměstnanosti a zároveň zachovat stejnou úroveň pracovních a zaměstnaneckých podmínek a mezd zaměstnanců. Zdroje REACT-EU vyčleněné na tyto programy mají být použity výhradně na podporu pracovníků. Za současných okolností způsobených pandemií COVID-19 by mělo být možné poskytnout podporu na režimy zkrácené pracovní doby pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, i když taková podpora není spojena s aktivními opatřeními na trhu práce, pokud tato opatření neukládají vnitrostátní právní předpisy. Uvedené pravidlo by se mělo rovněž jednotně vztahovat na režimy zkrácené pracovní doby, které byly podporovány v souladu s nařízením (EU) č. 1303/2013 ve znění nařízení (EU) 2020/460 a (EU) 2020/558 po krizi COVID-19 a které jsou i nadále podporovány v rámci zvláštní investiční priority „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“. Unijní podpora pro tyto režimy zkrácené pracovní doby měla být časově omezena.

(13)

Měla by být rovněž poskytována podpora vytváření pracovních míst a kvalitního zaměstnání, zejména pro osoby ve zranitelném postavení, a opatření pro sociální začleňování a odstraňování chudoby. Opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měla být rozšířena v souladu s posílenými zárukami pro mladé lidi. Měly by být zajištěny investice do vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje dovedností, včetně rekvalifikace a rozšiřování dovedností, zejména pro znevýhodněné skupiny. Měl by být podporován rovný přístup k sociálním službám obecného zájmu, a to i pro děti, starší osoby, osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny a bezdomovce.

(14)

Členské státy by mimoto měly i nadále věnovat zvláštní pozornost obyvatelům venkovských, pohraničních, méně rozvinutých, ostrovních, horských, řídce osídlených a nejvzdálenějších regionů a oblastí postižených průmyslovou transformací a vylidňováním, a použít zdroje REACT-EU na jejich podporu, je-li to vhodné.

(15)

Jelikož dočasné uzavření hranic mezi členskými státy způsobilo značné problémy přeshraničním komunitám a podnikům, mělo by být členským státům umožněno, aby přidělily zdroje REACT-EU také na stávající přeshraniční programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce.

(16)

Aby měly členské státy dostatek finančních prostředků na rychlé provedení krizových opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 a s jejími sociálními dopady a na přípravu zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství, je v zájmu rychlého provedení opatření podporovaných ze zdrojů REACT-EU nezbytné poskytnout vyšší počáteční předběžnou platbu. Počáteční předběžné financování by členským státům mělo zajistit prostředky k tomu, aby příjemcům v případě potřeby poskytly zálohové platby a po předložení žádostí o platbu jim mohly prostředky rychle vyplácet.

(17)

Členské státy by měly mít možnost přidělit zdroje REACT-EU na nové specializované operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost nebo na nové prioritní osy v rámci stávajících programů v rámci cílů Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. V zájmu umožnění rychlého provádění by měly být u nových specializovaných operačních programů určeny pouze orgány, které jsou již určeny u stávajících operačních programů podporovaných z EFRR, ESF nebo Fondu soudržnosti. Od členských států by se nemělo vyžadovat předběžné hodnocení a prvky vyžadované při předložení operačního programu ke schválení Komisi by se měly omezit.

(18)

Zdroje REACT-EU by měly být využívány v souladu se zásadou udržitelného rozvoje a zásadou „nepůsobit škodu“ s přihlédnutím k Pařížské dohodě a k cílům OSN týkajícím se udržitelného rozvoje. Dále by měly být po celou dobu provádění operačních programů zohledňovány a prosazovány rovnost žen a mužů a začleňování genderového hlediska.

(19)

S cílem zmírnit zátěž veřejných rozpočtů při zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a při přípravě na zelené, digitální a odolné oživení hospodářství by výdaje na operace měly být způsobilé ode dne 1. února 2020 a členské státy by měly výjimečně dostat možnost požádat až o 100% spolufinancování, které by se vztahovalo na jednotlivé prioritní osy operačních programů poskytujících podporu ze zdrojů REACT-EU.

(20)

I když je důležité zajistit, aby 31. prosinec 2023 zůstal konečným datem způsobilosti pro programové období 2014–2020, mělo by být jasně stanoveno, že i v průběhu roku 2023 by ještě mělo být možné vybírat operace, které získají podporu.

(21)

V zájmu zajištění kontinuity provádění některých operací podporovaných ze zdrojů REACT-EU by se měla použít ustanovení týkající se fázování nařízení o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza.

(22)

V návaznosti na zvláštní opatření flexibility v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 zavedená nařízením (EU) 2020/558 do nařízení (EU) č. 1303/2013 by způsobilými měly být rovněž výdaje na fyzicky dokončené nebo plně provedené operace, jež podporují zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a přípravu zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství podporovaného v rámci odpovídajícího nového tematického cíle, za předpokladu, že dotčené operace byly zahájeny od 1. února 2020.

(23)

Aby mohly členské státy v rámci stávajícího programového období rychle uvolňovat zdroje REACT-EU, je opodstatněné, aby výjimečně nemusely dodržovat předběžné podmínky a požadavky týkající se výkonnostní rezervy a uplatňování výkonnostního rámce, tematického zaměření, a to i co se týče prahových hodnot stanovených u EFRR pro udržitelný rozvoj měst, a požadavků na přípravu komunikační strategie pro zdroje REACT-EU. Je však třeba, aby členské státy provedly do 31. prosince 2024 alespoň jedno hodnocení s cílem posoudit účinnost, efektivnost, dopad a inkluzivitu zdrojů REACT-EU, jakož i to, jak tyto zdroje přispěly ke splnění cílů nového specializovaného tematického cíle. Aby se daly na úrovni Unie snáze zajistit srovnatelné informace, členské státy by měly případně u každého programu používat specifické ukazatele týkající se onemocnění COVID-19, které poskytla Komise. Členské státy a řídicí orgány by navíc při plnění svých povinností souvisejících s informacemi, komunikací a zviditelněním měly zvyšovat povědomí o výjimečných opatřeních Unie a zdrojích, které poskytla, zejména informováním potenciálních příjemců, příjemců, účastníků, konečných příjemců finančních nástrojů a široké veřejnosti o existenci a objemu zdrojů REACT-EU a dodatečné podpoře, která z nich plyne.

(24)

Aby se zdroje REACT-EU podařilo nasměrovat do nejpotřebnějších zeměpisných oblastí, nemělo by být vyžadováno, aby se zdroje REACT-EU přidělené EFRR a ESF výjimečně, a aniž jsou dotčena obecná pravidla pro přidělování zdrojů ze strukturálních fondů, členily podle jednotlivých kategorií regionů. Předpokládá se však, že členské státy zohlední potřeby v jednotlivých regionech a jejich úroveň rozvoje, aby podpora vyváženým způsobem řešila jak potřeby regionů a měst nejvíce dotčených dopadem pandemie COVID-19, tak potřebu zaměřovat se nadále na méně rozvinuté regiony v souladu s cíli hospodářské, sociální a územní soudržnosti podle článku 174 Smlouvy o fungování EU. Členské státy by rovněž měly v souladu se zásadou partnerství zapojit místní a regionální orgány i příslušné orgány zastupující občanskou společnost a sociální partnery.

(25)

S výjimkou případů, kdy toto nařízení stanoví odchylky, by výdaje v rámci REACT-EU měly podléhat stejným povinnostem a zárukám jako veškeré financování soudržnosti. To zahrnuje dodržování základních práv a Listiny základních práv Evropské unie a také účinná opatření proti podvodům prováděná s podporou stávajících agentur pro boj proti podvodům na úrovni členských států a Unie, jako je Evropský úřad pro boj proti podvodům a případně Úřad evropského veřejného žalobce.

(26)

Pokud jsou přijata opatření pro ochranu rozpočtu Unie, je nezbytné náležitě chránit oprávněné zájmy konečných a jiných příjemců.

(27)

Aby se usnadnily převody povolené na základě změn tohoto nařízení, neměla by se na ně vztahovat podmínka stanovená v čl. 30 odst. 1 písm. f) finančního nařízení o použití prostředků na stejný cíl.

(28)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž reakce na dopady krize COVID-19 zavedením flexibilních opatření při poskytování podpory z fondů ESI, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu nebo účinků navrhované akce může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(29)

Vzhledem k naléhavosti situace v souvislosti s pandemií COVID-19 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(30)

Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(31)

Ustanovení čl. 135 odst. 2 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (10) stanoví, že změny nařízení Rady (EU, EURATOM) č. 1311/2013 (11) nebo rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom (12), které jsou přijaty ke dni vstupu dané dohody v platnost nebo po tomto dni, se nemají vztahovat na Spojené království, pokud mají dopad na jeho finanční závazky. Podpora podle tohoto nařízení na roky 2021 a 2022 je financována zvýšením stropu vlastních zdrojů Unie, což by mělo dopad na finanční závazky Spojeného království. Toto nařízení by se proto na Spojené království a ve Spojeném království nemělo použít,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

1.

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 92a

Zdroje REACT-EU

Opatření uvedená v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EU) 2020/2094 (*1) se v rámci strukturálních fondů provádějí částkou do výše 47 500 000 000 EUR v cenách roku 2018, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2 písm. a) bodě i) uvedeného nařízení, s výhradou čl. 3 odst. 3, 4, 7 a 9 uvedeného nařízení.

Tyto dodatečné zdroje na roky 2021 a 2022 pocházející z Nástroje Evropské unie na podporu oživení poskytují pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a při přípravě zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství (dále jen „zdroje REACT-EU“).

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EU) 2020/2094 představují zdroje REACT-EU vnější účelově vázané příjmy pro účely čl. 21 odst. 5 finančního nařízení.

Článek 92b

Prováděcí opatření pro zdroje REACT-EU

1.   Zdroje REACT-EU se uvolní v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost.

Odchylně od článku 94 vyčlení členské státy společně část svých zdrojů REACT-EU rovněž na programy přeshraniční spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce, jehož se účastní, pokud se dohodnou, že toto vyčlenění prostředků odráží jejich příslušné vnitrostátní priority.

Zdroje REACT-EU se použijí k provádění technické pomoci podle odstavce 6 tohoto článku a operací, jimiž se provádí tematický cíl uvedený v prvním pododstavci odst. 9 tohoto článku.

2.   Zdroje REACT-EU se uvolní na rozpočtový závazek v letech 2021 a 2022 nad rámec celkových prostředků uvedených v článku 91 takto:

2021: 37 500 000 000 EUR;

2022: 10 000 000 000 EUR.

Zdroje REACT-EU rovněž podporují správní výdaje do výše 18 000 000 EUR v cenách roku 2018.

Operace, které mají být podpořeny ze zdrojů REACT-EU, mohou být pro účely podpory vybrány do konce roku 2023. Ustanovení týkající se fázování stanovená v nařízení o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza se použijí na operace podporované ze zdrojů REACT-EU.

3.   Částka ve výši 0,35 % zdrojů REACT-EU se přiděluje na technickou pomoc z podnětu Komise se zvláštním zaměřením na členské státy, které byly pandemií COVID-19 zasaženy více, a na členské státy s nižší mírou využití a čerpání prostředků.

4.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme rozhodnutí, kterým stanoví rozdělení zdrojů REACT-EU jako prostředků ze strukturálních fondů na rok 2021 pro každý členský stát v souladu s kritérii a metodikou stanovenými v příloze VIIa. V roce 2021 se provede revize uvedeného rozhodnutí za účelem rozdělení zdrojů REACT-EU pro rok 2022 na základě údajů dostupných k 19. říjnu 2021.

5.   Odchylně od čl. 76 odst. 1 se rozpočtové závazky na zdroje REACT-EU týkající se jednotlivých dotčených operačních programů stanoví pro každý fond na roky 2021 a 2022.

Právní závazek uvedený v čl. 76 druhém odstavci na roky 2021 a 2022 vstoupí v platnost nejdříve v den uvedený v čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2020/2094.

Na zdroje REACT-EU se nepoužije čl. 76 odst. 3 a 4.

Odchylně od čl. 14 odst. 3 finančního nařízení se na rozpočtové závazky na základě zdrojů REACT-EU nepoužijí pravidla pro rušení závazků stanovená v kapitole IV hlavě IX části II a v článku 136 tohoto nařízení. Odchylně od čl. 12 odst. 4 písm. c) finančního nařízení se zdroje REACT-EU nepoužijí pro nástupnický program nebo akci.

Odchylně od čl. 86 odst. 2 a čl. 136 odst. 1 tohoto nařízení se závazky týkající se zdrojů REACT-EU zruší podle pravidel, která se používají pro uzavření programů.

Každý členský stát přidělí na operační programy nebo programy přeshraniční spolupráce, do nichž jsou zapojeny místní a regionální orgány a příslušné orgány zastupující občanskou společnost a sociální partnery, v souladu se zásadou partnerství, zdroje REACT-EU, které jsou na programování k dispozici v rámci EFRR a ESF.

Odchylně od čl. 92 odst. 7 se rovněž navrhne, aby byla část zdrojů REACT-EU, pokud to dotčený členský stát považuje za vhodné, použita ke zvýšení podpory Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), s cílem řešit situaci osob, které byly bezprecedentním způsobem postiženy krizí způsobené onemocněním COVID-19. Část zdrojů REACT-EU může být rovněž použita ke zvýšení podpory pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. V obou případech lze zvýšení navrhnout před přidělením prostředků EFRR a ESF nebo zároveň s ním.

Po počátečním přidělení mohou být zdroje REACT-EU na žádost členského státu o změnu operačního programu podle čl. 30 odst. 1 převedeny mezi EFRR a ESF, a to bez ohledu na procentní podíly uvedené v čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c), přičemž celková operační síla ESF zůstane na úrovni Unie zachována. Tento pododstavec se nepoužije na zdroje EFRR přidělené na programy přeshraniční spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce.

Ustanovení čl. 30 odst. 5 se na zdroje REACT-EU nepoužije. Uvedené zdroje jsou vyloučeny ze základu pro výpočet stropů stanovených v uvedeném odstavci.

Pro účely použití čl. 30 odst. 1 písm. f) finančního nařízení se na tyto převody nepoužije podmínka, že prostředky musí být na stejný cíl. Uvedené převody se mohou vztahovat pouze na probíhající rok nebo na budoucí roky ve finančním plánu.

Požadavky stanovené v čl. 92 odst. 4 tohoto nařízení se nevztahují na počáteční přidělení ani na následné převody zdrojů REACT-EU.

Zdroje REACT-EU se provádějí podle pravidel fondu, k němuž jsou přiděleny nebo převedeny.

6.   Až 4 % celkových zdrojů REACT-EU v rámci EFRR a ESF lze přidělit z iniciativy členských států na technickou pomoc v rámci jakéhokoli stávajícího operačního programu podporovaného z EFRR nebo ESF nebo na nový operační program nebo nové operační programy uvedené v odstavci 10.

Až 6 % dodatečných zdrojů EFRR přidělených na program přeshraniční spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce podle druhého pododstavce odstavce 1 může být přiděleno na technickou pomoc.

7.   Odchylně od čl. 81 odst. 1 a čl. 134 odst. 1 činí počáteční předběžné financování, které má být vyplaceno v důsledku rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu nebo schválení změny operačního programu pro účely přidělení zdrojů REACT-EU, 11 % ze zdrojů REACT-EU přidělených na programy na rok 2021.

Pro účely použití čl. 134 odst. 2 na roční předběžné financování v letech 2021, 2022 a 2023 zahrnuje výše podpory z fondů na celé programové období pro daný operační program zdroje REACT-EU.

Částku vyplacenou v rámci dodatečného počátečního předběžného financování uvedeného v prvním pododstavci Komise plně zúčtuje nejpozději při uzavření programu.

8.   Zdroje REACT-EU, které nejsou přiděleny na technickou pomoc, se použijí v rámci nového tematického cíle stanoveného v prvním pododstavci odst. 9 k podpoře opatření na zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a na přípravu zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Členské státy mohou přidělit zdroje REACT-EU na jednu nebo více samostatných prioritních os v rámci stávajícího operačního programu nebo programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost nebo v rámci stávajícího programu či programů přeshraniční spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce, nebo na nový operační program nebo na programy uvedené v odstavci 10 tohoto článku v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost. Odchylně od čl. 26 odst. 1 se program vztahuje na období do 31. prosince 2022, s výhradou odstavce 4 tohoto článku.

V případě EFRR se zdroje REACT-EU použijí především na podporu investic do výrobků a služeb ve zdravotnictví nebo do sociální infrastruktury, na podporu ve formě provozního kapitálu nebo investiční podpory malým a středním podnikům na investice do odvětví s vysokým potenciálem pro tvorbu pracovních míst, na podporu investic přispívajících k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku, na podporu investic do infrastruktury poskytující základní služby občanům a na podporu hospodářských podpůrných opatření v regionech, které jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize COVID-19 postihla nejvíce.

V případě ESF se zdroje REACT-EU použijí především k podpoře přístupu na pracovní trh na základě zachování pracovních míst zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, a to i prostřednictvím režimů zkrácené pracovní doby, a to i v případě, že tato podpora není spojena s aktivními opatřeními na trhu práce, ledaže tato opatření ukládají vnitrostátní právní předpisy. Zdroje REACT-EU podpoří tvorbu pracovních míst a kvalitu zaměstnání, zejména pro osoby ve zranitelném postavení, a rozšíří opatření pro zaměstnanost mladých lidí v souladu s posílenými zárukami pro mladé lidi. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje dovedností se cílí tak, aby podporovaly jak zelenou, tak i digitální transformaci.

Zdroje REACT-EU rovněž podpoří sociální systémy přispívající k opatřením sociálního začleňování a boje proti diskriminaci a chudobě se zvláštním ohledem na chudobu u dětí a zlepší přístup k sociálním službám obecného zájmu, včetně služeb pro děti, starší osoby, osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny a lidi bez domova.

9.   S výjimkou technické pomoci uvedené v odstavci 6 tohoto článku a zdrojů REACT-EU použitých pro FEAD nebo Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí podle odst. 5 sedmého pododstavce tohoto článku podporují zdroje REACT-EU operace v rámci nového tematického cíle „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“, a doplňují tak tematické cíle stanovené v článku 9.

Tematický cíl uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce slouží výhradně k programování zdrojů REACT-EU. Odchylně od čl. 96 odst. 1 písm. b), c) a d) tohoto nařízení a čl. 8 odst. 1) nařízení (EU) č. 1299/2013 se tento cíl nekombinuje s jinými investičními prioritami.

Tematický cíl uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce představuje rovněž jedinou investiční prioritu pro programování a provádění zdrojů REACT-EU z EFRR a ESF.

Je-li v rámci stávajícího operačního programu stanovena jedna nebo více samostatných prioritních os odpovídajících tematickému cíli uvedenému v prvním pododstavci tohoto odstavce, nevyžadují se k popisu prioritní osy v revidovaném operačním programu prvky uvedené v čl. 96 odst. 2 písm. b) bodech v) a vii) tohoto nařízení a v čl. 8 odst. 2 písm. b) bodech v) a vi) nařízení (EU) č. 1299/2013.

Revidovaný plán financování uvedený v čl. 96 odst. 2 písm. d) tohoto nařízení a v čl. 8 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1299/2013 stanoví přidělení zdrojů REACT-EU na rok 2021 a případně na rok 2022, aniž by se určovaly částky pro výkonnostní rezervu a provádělo členění podle kategorie regionů.

Odchylně od čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení musí být žádosti členských států o změnu programu řádně odůvodněny, a zejména se v nich musí uvádět očekávaný dopad změn programu na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a na přípravu zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství. K uvedeným žádostem musí být přiložen revidovaný program.

10.   Odchylně od čl. 26 odst. 4 mohou členské státy v rámci nového tematického cíle uvedeného v prvním pododstavci odst. 9 tohoto článku vypracovat nové specializované operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost. Nevyžaduje se předběžné hodnocení podle článku 55.

Odchylně od čl. 96 odst. 2 písm. a) se v případě zřízení takového nového operačního programu v odůvodnění uvede očekávaný dopad operačního programu na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a na přípravu zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Zřizuje-li se takový nový operační program, mohou členské státy pro účely čl. 96 odst. 5 písm. a) určit pouze orgány, které jsou již určeny v rámci probíhajících operačních programů podporovaných z EFRR, ESF a Fondu soudržnosti.

Prvky stanovené v čl. 96 odst. 2 prvním pododstavci písm. b) bodech v) a vii), v čl. 96 odst. 4, v čl. 96 odst. 6 písm. b) a c) a v čl. 96 odst. 7 se u takového nového operačního programu nevyžadují. Prvky podle čl. 96 odst. 3 se vyžadují pouze tehdy, pokud je poskytnuta odpovídající podpora.

Odchylně od čl. 29 odst. 3 a 4 a čl. 30 odst. 2 se Komise vynasnaží schválit jakýkoli nový specializovaný operační program nebo jakoukoli změnu stávajícího programu do 15 pracovních dní od jejich předložení členským státem.

11.   Odchylně od čl. 65 odst. 2 a 9 jsou výdaje na operace podporované v rámci tematického cíle uvedeného v prvním pododstavci odst. 9 tohoto článku způsobilé ode dne 1. února 2020.

12.   Odchylně od čl. 120 odst. 3 prvního a druhého pododstavce lze na prioritní osu nebo osy, které jsou podporovány ze zdrojů REACT-EU plánovaných v rámci tematického cíle podle prvního pododstavce odst. 9 tohoto článku, použít spolufinancování až do výše 100 %. Kromě společných ukazatelů stanovených ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé fondy používají členské státy v příslušných případech rovněž specifické COVID-19 ukazatele pro jednotlivé programy, které poskytla Komise.

Odchylně od čl. 56 odst. 3 a čl. 114 odst. 2 členské státy zajistí, aby do 31. prosince 2024 bylo provedeno alespoň jedno hodnocení využití zdrojů REACT-EU s cílem posoudit jejich účinnost, efektivnost, dopad a případně schopnost zajistit inkluzi a nediskriminační zacházení, a to i z genderového hlediska, a také to, jak přispěly k tematickému cíli podle prvního pododstavce odst. 9 tohoto článku.

13.   Na zdroje REACT-EU se nevztahují tato ustanovení:

a)

požadavky na tematické zaměření včetně prahových hodnot stanovených pro udržitelný rozvoj měst, jak jsou stanoveny v tomto nařízení nebo pravidlech pro daný fond, a to odchylně od článku 18;

b)

předběžné podmínky, odchylně od článku 19 a pravidel pro daný fond;

c)

požadavky na výkonnostní rezervu a uplatňování výkonnostního rámce, odchylně od článků 20 a 22;

d)

ustanovení čl. 65 odst. 6 na operace, které byly zahájeny ode dne 1. února 2020 a přispívají k zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a k přípravě zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství podporované v rámci tematického cíle uvedeného v prvním pododstavci odst. 9 tohoto článku;

e)

požadavky na přípravu komunikační strategie, odchylně od článku 116 a čl. 115 odst. 1 písm. a).

Odchylně od požadavků stanovených v čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013, pokud jde o operace podporované ze zdrojů REACT-EU v rámci cíle Evropská územní spolupráce, postačuje spolupráce příjemců alespoň ve dvou oblastech.

14.   Členské státy a řídicí orgány při plnění svých povinností souvisejících s informacemi, komunikací a zviditelněním podle čl. 115 odst. 1 a 3 a přílohy XII zajistí, aby si potenciální příjemci, příjemci, účastníci, koneční příjemci finančních nástrojů a široká veřejnost byli vědomi existence a objemu zdrojů REACT-EU a dodatečné podpory, která z nich plyne.

Členské státy a řídicí orgány sdělí občanům, že daná operace je financována v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19, a zajistí plnou transparentnost, případně s využitím sociálních médií.

Odkazy na „fond“, „fondy“ nebo „fondy ESI“ v oddílu 2.2 přílohy XII musí být doplněny odkazem „financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19“, poskytuje-li se na operace finanční podpora ze zdrojů REACT-EU.

(*1)  Nařízení Rady (EU) 2020/2094 ze dne 14. prosince 2020, kterým se zřizuje Nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po krizi COVID-19 (Úř. věst. L 433, 22.12.2020, s. 23).”;"

2)

V článku 154 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Ustanovení čl. 92a a čl. 92b se nepoužijí na Spojené království a ve Spojeném království. Odkazy na členské státy v uvedených ustanoveních nezahrnují Spojené království.“

3)

Vkládá se příloha VIIa, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnocení programu REACT-EU do 31. března 2025. Toto hodnocení musí obsahovat informace o dosažení cílů programu REACT-EU, o účinném využívání jeho zdrojů, o druzích financovaných opatření, o příjemcích a konečných příjemcích finančních prostředků a o evropském přínosu pomoci poskytované v rámci hospodářského oživení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. C 272, 17.8.2020, s. 1.

(2)  Stanovisko ze dne 14. října 2020 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2020 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2020.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) (Úř. věst. L 99, 31.3.2020, s. 5).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1301/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 (Úř. věst. L 130, 24.4.2020, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (EU) 2020/2094 ze dne 14. prosince 2020, kterým se zřizuje Nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po krizi COVID-19 (Úř. věst. L 433, 22.12.2020, s. 23).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.

(11)  Nařízení Rady (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(12)  Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105).


PŘÍLOHA

“PŘÍLOHA VIIa

METODIKA PŘIDĚLOVÁNÍ ZDROJŮ REACT-EU – ČL. 92B ODST. 4

Metoda přidělování zdrojů REACT-EU

Zdroje REACT-EU se rozdělí mezi členské státy podle této metodiky:

1.

Prozatímní podíl každého členského státu na zdrojích REACT-EU se určí jako vážený součet podílů stanovených na základě těchto kritérií, s uvedenými váhovými koeficienty:

a)

Faktor HDP (váha 2/3) získaný použitím těchto kroků:

i)

podíl každého členského státu na celkovém úbytku skutečného sezónně očištěného HDP vyjádřeného v EUR mezi prvním pololetím roku 2019 a koncem příslušného referenčního období pro všechny posuzované členské státy;

ii)

úprava podílů získaných podle bodu i) jejich vydělením HND členského státu na obyvatele, vyjádřeno jako procentní podíl průměru HND na obyvatele EU-27 (průměr vyjádřen jako 100 %).

b)

Faktor nezaměstnanosti (váha 2/9) vyjádřený jako vážený průměr:

i)

podílu členského státu na celkovém počtu nezaměstnaných (váha 3/4) ve všech členských státech posuzovaných v lednu 2020 a

ii)

podílu členského státu na celkovém zvýšení počtu nezaměstnaných (váha 1/4) mezi lednem 2020 a koncem příslušného referenčního období u všech posuzovaných členských států.

c)

Faktor nezaměstnanosti mladých lidí (váha 1/9) vyjádřený jako průměr:

i)

podílu členského státu na celkovém počtu nezaměstnaných mladých lidí (váha 3/4) ve všech členských státech posuzovaných v lednu 2020 a

ii)

podílu členského státu na celkovém zvýšení počtu nezaměstnaných mladých lidí (váha 1/4) mezi lednem 2020 a příslušným referenčním obdobím u všech posuzovaných členských států.

Je-li skutečný sezónní očištěný HDP členského státu v eurech za příslušné referenční období vyšší než v prvním pololetí roku 2019, nepoužijí se údaje tohoto členského státu pro výpočet podle písm. a) bodu i).

Pokud je počet nezaměstnaných (věková skupina 15 až 74 let) nebo nezaměstnaných mladých lidí (věková skupina 15 až 24 let) v členském státě za příslušné referenční období nižší než v lednu 2020, nepoužijí se údaje tohoto členského státu pro výpočty podle písm. b) bodu ii) a písm. c) bodu ii).

2.

Pravidla stanovená v odstavci 1 nesmí vést k tomu, aby příděly pro jednotlivé členské státy na celé období 2021 až 2022 byly vyšší než

a)

pro členské státy, jejichž průměrný HND na obyvatele (v PPS) za období 2015–2017 byl vyšší než 109 % průměru EU-27: 0,07 % jejich skutečného HDP za rok 2019;

b)

pro členské státy, jejichž průměrný HND na obyvatele (v PPS) za období 2015–2017 byl roven 90 % průměru EU-27 nebo nižší: 2,60 % jejich skutečného HDP za rok 2019;

c)

pro členské státy, jejichž průměrný HND na obyvatele (v PPS) za období 2015–2017 byl vyšší než 90 % a roven 109 % průměru EU-27 nebo nižší: procentní hodnota se získá lineární interpolací mezi 0,07 % a 2,60 % jejich skutečného HDP za rok 2019, což vede k proporcionálnímu snížení procentní hodnoty stropu v souladu s růstem prosperity.

Částky překračující u jednotlivých členských států úroveň stanovenou v písmenech a) až c) se přerozdělí poměrně k přídělům pro všechny ostatní členské státy, jejichž průměrný HND na obyvatele (v PPS) je nižší než 100 % průměru EU-27. HND na obyvatele (v PPS) za období 2015–2017 je ten, který byl použit u politiky soudržnosti v rámci jednání o VFR na období 2021–2027.

3.

Pro účely výpočtu rozdělení zdrojů REACT-EU na rok 2021:

a)

referenčním obdobím pro HDP je první pololetí roku 2020;

b)

referenčním obdobím pro počet nezaměstnaných a počet nezaměstnaných mladých lidí je průměr za červen až srpen 2020;

c)

maximální příděl na základě použití odstavce 2 se vynásobí podílem zdrojů REACT-EU na rok 2021 na celkových zdrojích REACT-EU na roky 2021 a 2022.

Před použitím metody podle odstavců 1 a 2 se v případě zdrojů REACT-EU na rok 2021 přidělí částka 100 000 000 EUR Lucembursku a 50 000 000 EUR Maltě.

Dále se nejvzdálenějším regionům úrovně NUTS 2 přidělí z přidělených prostředků částka odpovídající intenzitě podpory ve výši 30 EUR na obyvatele. Tyto příděly budou jednotlivým regionům a členským státům rozděleny proporcionálně k celkovému počtu jejich obyvatel. Prostředky dodatečně přidělené na nejvzdálenější regiony se přičtou k příspěvku, který každý nejvzdálenější region získává z vnitrostátního rozpočtu.

Zbývající částka na rok 2021 je rozdělena mezi členské státy podle metody popsané v odstavcích 1 a 2.

4.

Pro účely výpočtu rozdělení zdrojů REACT-EU na rok 2022:

a)

referenčním obdobím pro HDP je první pololetí roku 2021;

b)

referenčním obdobím pro počet nezaměstnaných a počet nezaměstnaných mladých lidí je průměr za červen až srpen 2021;

c)

maximální příděl na základě použití odstavce 2 se vynásobí podílem zdrojů REACT-EU na rok 2022 na celkových zdrojích REACT-EU na roky 2021 a 2022.