28.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 358/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1565

ze dne 27. října 2020,

kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro butan1,4-diamin, 1-methylcyklopropen, octan amonný, bifenazát, chlorantraniliprol, chlormekvat, cyprodinil, vápenec, mandipropamid, pepř, pyridaben, repelenty: krevní moučka, výtažky z mořských řas a trimethylamin hydrochlorid v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro 1-methylcyklopropen, bifenazát, cyprodinil, mandipropamid a pyridaben byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro chlorantraniliprol a chlormekvat byly stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení. Butan1,4‐diamin, octan amonný, vápenec, pepř, repelenty: krevní moučka, výtažky z mořských řas a trimethylamin hydrochlorid jsou zahrnuty v příloze IV uvedeného nařízení.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku 1-methylcyklopropen k ošetření jablek a banánů byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.

(3)

V případě bifenazátu byla taková žádost podána u bezu černého / bezinek. V případě chlormekvatu byla taková žádost podána u ječmene. V případě cyprodinilu byla taková žádost podána u reveně kadeřavé / rebarbory. V případě mandipropamidu byla taková žádost podána u kedluben a „bylinek a jedlých květů“. V případě pyridabenu byla taková žádost podána u papriky seté.

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byly podány žádosti o přípustné odchylky pro dovoz pro chlorantraniliprol používaný v Malajsii k ošetření jader plodů palem a plodů palem a pro pyridaben používaný ve Spojených státech k ošetření ořechů ze stromů. Žadatelé tvrdí, že povolená použití uvedených látek k ošetření těchto plodin v uvedených zemích vedou k reziduím přesahujícím MLR uvedené v nařízení (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz uvedených plodin.

(5)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal žadatelům, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(7)

V případě 1-methylcyklopropenu předložil žadatel informace, které dříve během přezkumu provedeného v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 nebyly k dispozici. Jedná se o informace o pokusech týkajících se reziduí a o studiích metabolismu.

(8)

V případě chlormekvatu úřad doporučil stávající MLR zvýšit pro některé produkty živočišného původu v návaznosti na použití látky k ošetření ječmene.

(9)

V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(10)

Butan1,4-diamin, octan amonný, vápenec, pepř, repelenty: krevní moučka, výtažky z mořských řas a trimethylamin hydrochlorid (3) byly zařazeny do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005 dočasně, než bude dokončeno jejich hodnocení podle směrnice Rady 91/414/EHS (4) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (5). Úřad uvedené látky vyhodnotil a dospěl k závěru, že je vhodné zachovat vápenec, pepř, repelenty: krevní moučku, výtažky z mořských řas a trimethylamin hydrochlorid v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005 trvale (6) , (7). Pokud jde o butan1,4-diamin a octan amonný, dospěl k závěru, že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Z hlediska řízení rizik je vhodné trvale zachovat tyto látky v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005 s ohledem na jejich přirozený výskyt v životním prostředí.

(11)

Na základě odůvodněných stanovisek, prohlášení a závěru úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(12)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for 1‐methylcyclopropene. EFSA Journal 2020;18(1):5963.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for bifenazate in elderberries. EFSA Journal 2019;17(11):5878.

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for chlorantraniliprole in oil palms fruits and oil palms kernels. EFSA Journal 2019;17(11):5877.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlormequat in barley and animal commodities. EFSA Journal 2020;18(1):5982.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in rhubarbs. EFSA Journal 2019;17(9):5813.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in kohlrabies and herbs and edible flowers. EFSA Journal 2020;18(1):5958.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyridaben in sweet pepper/bell pepper and setting of an import tolerance in tree nuts. EFSA Journal 2020;18(2):6035.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 839/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o přílohy II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 234, 30.8.2008, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(6)  Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(12):5954.

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance blood meal. EFSA Journal 2020;18(2):6006.


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se sloupce pro 1-methylcyklopropen, bifenazát, cyprodinil, mandipropamid a pyridaben nahrazují tímto:

[Příloha II]

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

1-methylcyklopropen

Bifenazát (suma bifenazátu a bifenazát-diazenu, vyjádřeno jako bifenazát) (F)

Cyprodinil (F) (R)

Mandipropamid (všechny poměry konstitučních izomerů)

Pyridaben (F)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,01 (*1)

0,9

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0110010

Grapefruity

 

 

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,02 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0,05

0120010

Mandle

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0,04

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0,04

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0,04

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0,04

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0,04

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0,04

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0,04

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0,04

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0,04

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

0,04

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01 (*1)

0,7 (+)

2

0,01 (*1)

0,9

0130010

Jablka

 

 

 

 

(+)

0130020

Hrušky

 

 

 

 

(+)

0130030

Kdoule

 

 

 

 

(+)

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 

 

(+)

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

 

(+)

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

0,01 (*1)

2

2

0,01 (*1)

 

0140010

Meruňky

 

 

 

 

0,3 (+)

0140020

Třešně

 

 

 

 

0,01 (*1)

0140030

Broskve

 

 

 

 

0,3 (+)

0140040

Švestky

 

 

 

 

0,01 (*1)

0140990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

0,01 (*1)

 

 

 

 

0151000

a)

hrozny

 

0,7

3

2

0,01 (*1)

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

3

5

0,01 (*1)

0,9

0153000

c)

ovoce z keřů

 

7

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0153010

Ostružiny

 

 

3

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

0,02 (*1)

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

3

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0154010

Brusnice/borůvky

 

0,7

 

 

 

0154020

Klikvy

 

0,7

 

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0,7

 

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0,7

 

 

 

0154050

Šípky

 

0,02 (*1)

 

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0,7

 

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0,4

 

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0160000

Různé ovoce s

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

 

 

0161010

Datle

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161020

Fíky

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161050

Karamboly

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

2

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

0,02 (*1)

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

 

 

 

0162040

Opuncie

 

 

 

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

 

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

 

0163010

Avokádo

 

 

1

 

 

0163020

Banány

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163030

Mango

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163040

Papája

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

5

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

1,5

 

 

0163080

Ananas

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163090

Chlebovník

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163100

Durian cibetkový

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0211000

a)

brambory

 

 

0,02 (*1)

0,1

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

1,5

0,1

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213030

Celer bulvový

 

 

0,3

0,01 (*1)

 

0213040

Křen

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213050

Topinambury

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213060

Pastinák

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213080

Ředkve

 

 

0,3

0,3

 

0213090

Kozí brada

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0220010

Česnek

 

 

0,07

0,01 (*1)

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

0,3

0,1 (+)

 

0220030

Šalotka

 

 

0,07

0,01 (*1)

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

0,8

7 (+)

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0230000

Plodová zelenina

0,01 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

 

 

 

0231010

Rajčata

 

0,5

1,5

3 (+)

0,15

0231020

Paprika setá

 

3

1,5

1

0,3

0231030

Lilek/baklažán

 

0,5

1,5

3

0,15

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0,5

0,5

 

0,15

0232010

Okurky salátové

 

 

 

0,2

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

0,01 (*1)

 

0232030

Cukety

 

 

 

0,2 (+)

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0,5

0,6

 

0,01 (*1)

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

0,5

 

0233020

Dýně

 

 

 

0,3

 

0233030

Melouny vodní

 

 

 

0,3

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

0,3

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

2

 

 

0241010

Brokolice

 

 

 

2

 

0241020

Květák

 

 

 

0,3

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

0,02 (*1)

0,2

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

0,7

3

 

0242990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

0,02 (*1)

25

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

 

0,02 (*1)

0,1

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01 (*1)

0,02 (*1)

15

25

0,01 (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

 

 

 

0251020

Locika setá

 

 

 

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

 

 

0251050

Barborky

 

 

 

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

 

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

 

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

15

25

0,01 (*1)

0252010

Špenát

 

 

 

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

25

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

25

0,01 (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,06

0,15

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02 (*1)

 

40

30

0,02 (*1)

0256010

Kerblík

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256020

Pažitka

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256070

Tymián

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

40

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256100

Estragon

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,01 (*1)

 

 

 

 

0260010

Fazolové lusky

 

7

2

1

0,2 (+)

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0,4

0,08

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260030

Hrachové lusky

 

7

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0,4

0,08

0,3

0,01 (*1)

0260050

Čočka

 

0,4

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0270010

Chřest

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270020

Kardy

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

30

20

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

 

4

0,01 (*1)

 

0270050

Artyčoky

 

 

4

0,3

 

0270060

Pór

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

2

0,01 (*1)

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Fazole

 

0,3

0,2

 

 

0300020

Čočka

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0300030

Hrách

 

0,02 (*1)

0,1

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0,02 (*1)

0,1

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401030

Maková semena

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401040

Sezamová semena

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0,05 (*1)

0,02

 

 

0401070

Sójové boby

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401080

Hořčičná semena

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401090

Bavlníková semena

 

0,3

0,02 (*1)

 

 

0401100

Dýňová semena

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401130

Semena lničky seté

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401140

Konopná semena

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401990

Ostatní (2)

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0402010

Olivy na olej

 

 

 

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 

 

 

0402030

Plody palem

 

 

 

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0500000

OBILOVINY

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Ječmen

 

 

4

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500030

Kukuřice

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500040

Proso

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500050

Oves

 

 

4

 

 

0500060

Rýže

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500070

Žito

 

 

0,5

 

 

0500080

Čirok

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500090

Pšenice

 

 

0,5

 

 

0500990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0610000

Čaje

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Kávová zrna

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

0,05 (*1)

 

0631000

a)

květů

 

 

0,1 (*1)

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

0,1 (*1)

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

1,5 (+)

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

0,1 (*1)

 

 

0640000

Kakaové boby

 

 

0,1 (*1)

0,06

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

CHMEL

0,05 (*1)

20

0,1 (*1)

90

0,05 (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0820000

Plody

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Nové koření

 

 

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0830000

Kůra

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Skořice

 

 

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

 

 

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pupeny

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Šafrán

 

 

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

 

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

 

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

 

 

 

0900990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

(+)

 

 

1010000

Komodity z

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1011000

a)

prasat

 

 

0,02 (*1)

 

 

1011010

Svalovina

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011020

Tuk

 

0,05

 

 

 

1011030

Játra

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011040

Ledviny

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

 

 

 

1012000

b)

skotu

 

 

 

 

 

1012010

Svalovina

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1012020

Tuk

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1012030

Játra

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1012040

Ledviny

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1012990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1013000

c)

ovcí

 

 

 

 

 

1013010

Svalovina

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1013020

Tuk

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1013030

Játra

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1013040

Ledviny

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1013990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1014000

d)

koz

 

 

 

 

 

1014010

Svalovina

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1014020

Tuk

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1014030

Játra

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1014040

Ledviny

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1014990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

1015010

Svalovina

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1015020

Tuk

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1015030

Játra

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1015040

Ledviny

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1015990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1016000

f)

drůbeže

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1016010

Svalovina

 

 

 

 

 

1016020

Tuk

 

 

 

 

 

1016030

Játra

 

 

 

 

 

1016040

Ledviny

 

 

 

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

 

 

1016990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

 

 

1017010

Svalovina

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1017020

Tuk

 

0,05

0,02 (*1)

 

 

1017030

Játra

 

0,02 (*1)

0,05

 

 

1017040

Ledviny

 

0,02 (*1)

0,05

 

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1017990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1020000

Mléko

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Kravské

 

 

 

 

(+)

1020020

Ovčí

 

 

 

 

(+)

1020030

Kozí

 

 

 

 

(+)

1020040

Kobylí

 

 

 

 

(+)

1020990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Slepičí

 

 

 

 

 

1030020

Kachní

 

 

 

 

 

1030030

Husí

 

 

 

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

 

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

 

 

(F)

=

= Rozpustné v tuku

Bifenazát (suma bifenazátu a bifenazát-diazenu, vyjádřeno jako bifenazát) (F)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o hydrolýze nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 30. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0130000

Jádrové ovoce

Cyprodinil (F) (R)

(R)

=

= Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Cyprodinil – kód 1000000, kromě 1020000, 1040000: Cyprodinil (suma cyprodinilu a CGA 304075 (volného), vyjádřeno jako cyprodinil)

Cyprodinil – 1020000: Cyprodinil (suma cyprodinilu a CGA 304075 (volného a konjugovaného), vyjádřeno jako cyprodinil)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických a/nebo konfirmačních metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0120010

Mandle

0633000

c) kořenů

0840010

Lékořice

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0840990

Ostatní (2)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

Mandipropamid (všechny poměry konstitučních izomerů)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxicitě metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 11. července 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0220020

Cibule kuchyňská

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 11. července 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0231010

Rajčata

0232030

Cukety

Pyridaben (F)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 24. ledna 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0130010

Jablka

0130020

Hrušky

0130030

Kdoule

0130040

Mišpule obecná/německá

0130050

Mišpule japonská / lokvát

0140010

Meruňky

0140030

Broskve

0260010

Fazolové lusky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, krmných studiích a analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 24. ledna 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1012010

Svalovina

1012020

Tuk

1012030

Játra

1012040

Ledviny

1013010

Svalovina

1013020

Tuk

1013030

Játra

1013040

Ledviny

1014010

Svalovina

1014020

Tuk

1014030

Játra

1014040

Ledviny

1015010

Svalovina

1015020

Tuk

1015030

Játra

1015040

Ledviny

1020010

Kravské

1020020

Ovčí

1020030

Kozí

1020040

Kobylí

2)

V příloze III části A se sloupce pro chlorantraniliprol a chlormekvat nahrazují tímto:

[PřílohaIIIA]

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (2)

Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)

Chlormekvat (suma chlormekvatu a jeho solí, vyjádřeno jako chlormekvatchlorid)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0110000

Citrusové plody

0,7

0,01 (*2)

0110010

Grapefruity

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

0110030

Citrony

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,05

0,01 (*2)

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,5

 

0130010

Jablka

 

0,01 (*2)

0130020

Hrušky

 

0,07 (+)

0130030

Kdoule

 

0,01 (*2)

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0,01 (*2)

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0,01 (*2)

0130990

Ostatní (2)

 

0,01 (*2)

0140000

Peckové ovoce

1

0,01 (*2)

0140010

Meruňky

 

 

0140020

Třešně

 

 

0140030

Broskve

 

 

0140040

Švestky

 

 

0140990

Ostatní (2)

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

0151000

a)

hrozny

1

0,05

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b)

jahody

1

0,01 (*2)

0153000

c)

ovoce z keřů

1

0,01 (*2)

0153010

Ostružiny

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0,01 (*2)

0154010

Brusnice/borůvky

1,5

 

0154020

Klikvy

1

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

1

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

1

 

0154050

Šípky

1

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

1

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,01 (*2)

 

0154080

Bez černý / bezinky

1

 

0154990

Ostatní (2)

1

 

0160000

Různé ovoce s

 

0,01 (*2)

0161000

a)

jedlou slupkou

0,01 (*2)

 

0161010

Datle

 

 

0161020

Fíky

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

0161050

Karamboly

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01 (*2)

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0162040

Opuncie

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

0163010

Avokádo

0,01 (*2)

 

0163020

Banány

0,01 (*2)

 

0163030

Mango

0,01 (*2)

 

0163040

Papája

0,01 (*2)

 

0163050

Granátová jablka

0,4

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01 (*2)

 

0163070

Kvajáva hrušková

0,01 (*2)

 

0163080

Ananas

0,01 (*2)

 

0163090

Chlebovník

0,01 (*2)

 

0163100

Durian cibetkový

0,01 (*2)

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01 (*2)

 

0163990

Ostatní (2)

0,01 (*2)

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,01 (*2)

0211000

a)

brambory

0,02

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,02

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jamy

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

0,06

 

0213020

Mrkev/karotka

0,08

 

0213030

Celer bulvový

0,06

 

0213040

Křen

0,06

 

0213050

Topinambury

0,06

 

0213060

Pastinák

0,06

 

0213070

Petržel kořenová

0,06

 

0213080

Ředkve

0,5

 

0213090

Kozí brada

0,06

 

0213100

Brukev řepka tuřín

0,06

 

0213110

Brukev řepák vodnice

0,06

 

0213990

Ostatní (2)

0,06

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0220010

Česnek

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

0220030

Šalotka

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

0230000

Plodová zelenina

 

0,01 (*2)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

0231010

Rajčata

0,6

 

0231020

Paprika setá

1

 

0231030

Lilek/baklažán

0,6

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,6

 

0231990

Ostatní (2)

0,6

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,3

 

0232010

Okurky salátové

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0232030

Cukety

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,3

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

0233020

Dýně

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,2

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,2

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0,01 (*2)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0241010

Brokolice

1

 

0241020

Květák

0,6

 

0241990

Ostatní (2)

0,6

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0242010

Kapusta růžičková

0,01 (*2)

 

0242020

Zelí hlávkové

2

 

0242990

Ostatní (2)

0,01 (*2)

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

20

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

0244000

d)

kedlubny

0,01 (*2)

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

20

0,01 (*2)

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

 

0251010

Kozlíček polníček

 

 

0251020

Locika setá

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

0251050

Barborky

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

 

 

0252010

Špenát

 

 

0252020

Šrucha

 

 

0252030

Mangold

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

 

 

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

 

 

0255000

e)

čekanka obecná setá

 

 

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

 

 

0256010

Kerblík

 

 

0256020

Pažitka

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

0256070

Tymián

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

0260000

Lusková zelenina

 

0,01 (*2)

0260010

Fazolové lusky

0,8

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

0,01 (*2)

 

0260030

Hrachové lusky

2

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,01 (*2)

 

0260050

Čočka

0,01 (*2)

 

0260990

Ostatní (2)

0,01 (*2)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0,01 (*2)

0270010

Chřest

0,01 (*2)

 

0270020

Kardy

0,01 (*2)

 

0270030

Celer řapíkatý

10

 

0270040

Fenykl obecný sladký

0,01 (*2)

 

0270050

Artyčoky

2

 

0270060

Pór

0,01 (*2)

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,01 (*2)

 

0270080

Bambusové výhonky

0,01 (*2)

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01 (*2)

 

0270990

Ostatní (2)

0,01 (*2)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (*2)

 

0280010

Pěstované houby

 

0,9 (+)

0280020

Volně rostoucí houby

 

0,01 (*2)

0280990

Mechy a lišejníky

 

0,01 (*2)

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300010

Fazole

 

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

0401010

Lněná semena

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,06

0,01 (*2)

0401030

Maková semena

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401040

Sezamová semena

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401050

Slunečnicová semena

2

0,01 (*2)

0401060

Semena řepky olejky

2

7 (+)

0401070

Sójové boby

0,05

0,01 (*2)

0401080

Hořčičná semena

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401090

Bavlníková semena

0,3

0,7

0401100

Dýňová semena

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401110

Semena světlice barvířské

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401130

Semena lničky seté

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401140

Konopná semena

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401150

Semena skočce obecného

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401990

Ostatní (2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0402000

Olejnaté plody

 

0,01 (*2)

0402010

Olivy na olej

0,01 (*2)

 

0402020

Jádra plodů palem

0,01 (*2)

 

0402030

Plody palem

0,8

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

0,01 (*2)

 

0402990

Ostatní (2)

0,01 (*2)

 

0500000

OBILOVINY

 

 

0500010

Ječmen

0,02

7

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,02

0,01 (*2)

0500030

Kukuřice

0,02

0,01 (*2)

0500040

Proso

0,02

0,01 (*2)

0500050

Oves

0,02

15

0500060

Rýže

0,4

0,01 (*2)

0500070

Žito

0,02

8

0500080

Čirok

0,02

0,01 (*2)

0500090

Pšenice

0,02

7

0500990

Ostatní (2)

0,02

0,01 (*2)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0610000

Čaje

 

 

0620000

Kávová zrna

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

0631000

a)

květů

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

0631030

Růže

 

 

0631040

Jasmín

 

 

0631050

Lípa

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

0632010

Jahodník

 

 

0632020

Roibos

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

0640000

Kakaové boby

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

 

0700000

CHMEL

40

0,05 (*2)

0800000

KOŘENÍ

 

 

0810000

Semena

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

0820000

Plody

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0820010

Nové koření

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

0820070

Vanilka

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

0830000

Kůra

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0830010

Skořice

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

0840010

Lékořice

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0840020

Zázvor (10)

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0840040

Křen (11)

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0850000

Pupeny

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0850010

Hřebíček

 

 

0850020

Kapary

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0860010

Šafrán