20.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 347/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1503

ze dne 7. října 2020

o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropskou centrální bankou,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Skupinové financování se stále větší měrou stává zavedenou formou alternativního financování pro začínající a malé a střední podniky, které obvykle spoléhají na malé investice. Skupinové financování představuje stále významnější druh zprostředkování, kdy poskytovatel služeb skupinového financování provozuje digitální platformu otevřenou pro veřejnost s cílem spárovat potenciální investory nebo poskytovatele úvěrů s podniky usilujícími o finanční prostředky, nebo toto spárování usnadnit, aniž by sám přejímal riziko. Toto financování by mohlo mít podobu úvěrů, nabytí převoditelných cenných papírů nebo jiných nástrojů přijatých pro účely skupinového financování. Do oblasti působnosti tohoto nařízení je proto vhodné zařadit skupinové úvěrování i skupinové investování, protože takové typy skupinového financování mohou být strukturovány jako srovnatelné alternativy financování.

(2)

Poskytování služeb skupinového financování obecně zahrnuje tři typy aktérů: vlastníka projektu, který navrhuje projekt k financování, investory, kteří navrhovaný projekt financují, a zprostředkující organizaci v podobě poskytovatele služeb skupinového financování, která prostřednictvím on-line platformy propojuje vlastníky projektů a investory.

(3)

Skupinové financování může usnadnit přístup malých a středních podniků k financování a také dokončení unie kapitálových trhů. Nedostatečný přístup malých a středních podniků k financování představuje problém dokonce i v těch členských státech, v nichž přístup k bankovnímu financování zůstal po celou dobu finanční krize stabilní. Skupinové financování se stalo zavedeným postupem financování podnikatelských činností fyzických a právnických osob. Toto financování se provádí prostřednictvím on-line platforem; podnikatelské činnosti jsou obvykle financovány značným počtem osob nebo organizací; podniky včetně začínajících podniků získávají poměrně malé finanční částky.

(4)

Vedle toho, že je alternativním zdrojem financování, včetně rizikového kapitálu, může skupinové financování podnikům skýtat i další výhody. Může potvrdit životaschopnost podnikatelského záměru, provázat podnikatele s velkým počtem lidí poskytujících odborné zkušenosti a informace a být marketingovým nástrojem.

(5)

Několik členských států již zavedlo své vlastní režimy skupinového financování. Tyto režimy jsou přizpůsobeny charakteristikám a potřebám místních trhů a investorů. V důsledku toho se v Unii stávající vnitrostátní pravidla různí z hlediska podmínek provozování platforem skupinového financování, rozsahu povolených činností a požadavků na udělování povolení.

(6)

Rozdíly mezi stávajícími vnitrostátními pravidly jsou takové, že narušují přeshraniční poskytování služeb skupinového financování, a mají tudíž přímý dopad na fungování vnitřního trhu s těmito službami. Konkrétně v důsledku toho, že právní rámec je rozdělen podle vnitrostátních hranic členských států, vyvstávají značné náklady v souvislosti s právními předpisy pro retailové investory, kteří se často potýkají s problémy při určování pravidel vztahujících se na přeshraniční služby skupinového financování. Tito investoři se proto od přeshraničního investování prostřednictvím platforem pro skupinové financování často nechají odradit. Z týchž důvodů jsou poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří tyto platformy provozují, odrazováni od nabízení svých služeb v jiných členských státech, než v nichž jsou usazeni. V důsledku toho mají služby skupinového financování dosud do značné míry stále vnitrostátní povahu, což způsobuje újmu trhu skupinového financování v celé Unii a podniky to připravuje o přístup ke službám skupinového financování, zejména v případech, kdy takové podniky působí na menších vnitrostátních trzích.

(7)

S cílem podpořit přeshraniční služby skupinového financování a usnadnit výkon svobody poskytování a přijímání takových služeb na vnitřním trhu je nezbytné řešit stávající překážky řádného fungování vnitřního trhu služeb skupinového financování a zajistit vysokou úroveň ochrany investorů stanovením regulačního rámce na úrovni Unie.

(8)

Řešením překážek fungování vnitřního trhu se službami skupinového financování toto nařízení usiluje o podporu přeshraničního financování podniků. Do oblasti působnosti tohoto nařízení by tudíž neměly spadat služby skupinového financování týkající se úvěrů poskytovaných spotřebitelům ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES (3).

(9)

S cílem předejít regulatorní arbitráži a zajistit účinný dohled nad poskytovateli služeb skupinového financování by těmto poskytovatelům mělo být zakázáno přijímat vklady nebo jiné splatné prostředky od veřejnosti, nemají-li povolení jako úvěrová instituce podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (4). Členské státy by však měly zajistit, aby podle jejich vnitrostátního práva nebylo po vlastnících projektů nebo investorech v případech, kdy přijímají finanční prostředky nebo poskytují úvěry pro účely nabídky nebo investování do projektů skupinového financování, vyžadováno povolení pro úvěrové instituce ani jiné individuální povolení, výjimka nebo osvobození.

(10)

Cílem poskytování služeb skupinového financování je usnadnit financování projektu prostřednictvím získávání kapitálu od velkého počtu osob, z nichž každá přispívá relativně malými investičními částkami prostřednictvím veřejně přístupného internetového informačního systému. Služby skupinového financování jsou tak otevřeny neomezenému okruhu investorů, kteří dostávají investiční návrhy současně, a zahrnují získávání finančních prostředků převážně od fyzických osob včetně těch, které nejsou jednotlivci s vysokým čistým jměním. Toto nařízení by se mělo vztahovat na služby skupinového financování, které zahrnují společné poskytování přijímání a předávání pokynů klientů a umisťování převoditelných cenných papírů nebo nástrojů přijatých pro účely skupinového financování bez pevného závazku na veřejné platformě, která poskytuje neomezený přístup investorům. Společné poskytování těchto služeb je klíčovým prvkem služeb skupinového financování ve srovnání s některými investičními službami poskytovanými podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (5), i když jednotlivě se tyto služby shodují s těmi, na něž se vztahuje uvedená směrnice.

(11)

Pokud jde o skupinové financování založené na úvěrování, mělo by se toto nařízení vztahovat na služby skupinového financování, které spočívají v činnostech umožňujících poskytování úvěrů, včetně služeb, jako je předkládání nabídek skupinového financování klientům a oceňování nebo hodnocení úvěrového rizika projektů skupinového financování nebo vlastníků projektů. Definice služeb skupinového financování by měla obsáhnout různé modely podnikání, které umožňují uzavření úvěrové smlouvy mezi jedním nebo více investory a jedním nebo více vlastníky projektů prostřednictvím platformy skupinového financování. Úvěry zahrnuté do oblasti působnosti tohoto nařízení by měly být úvěry s nepodmíněnými závazky splacení sjednané částky investorovi, přičemž platformy skupinového financování založené na úvěrování pouze umožňují investorům a vlastníkům projektů uzavírání úvěrových smluv, aniž by poskytovatel služby skupinového financování v kterémkoli okamžiku jednal jako věřitel vlastníka projektu. Umožnění poskytování úvěrů, na které se vztahuje oblast působnosti tohoto nařízení, by mělo být odlišeno od činnosti úvěrové instituce, která poskytuje úvěry na vlastní účet a přijímá vklady nebo jiné splatné peněžní prostředky od veřejnosti.

(12)

Za účelem poskytování svých služeb provozují poskytovatelé služeb skupinového financování veřejně přístupné internetové informační systémy, včetně systémů, které vyžadují registraci uživatelů.

(13)

Pro skupinové financování založené na investicích představuje převoditelnost důležitý ochranný prvek, který umožňuje investorům investici ukončit, neboť jim skýtá možnost zcizovat jejich majetkové účasti na kapitálových trzích. Toto nařízení se proto vztahuje na služby skupinového financování související s převoditelnými cennými papíry a povoluje je. Podíly některých společností s ručením omezeným založených podle vnitrostátního práva členských států jsou rovněž volně převoditelné na kapitálových trzích, a proto by nemělo být bráněno tomu, aby byly zahrnuty do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(14)

Některé nástroje přijaté pro účely skupinového financování podléhají v některých členských státech vnitrostátním právním předpisům upravujícím jejich převoditelnost, jako je požadavek na notářské ověření převodu. Toto nařízení by se mělo použít, aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy upravující převod takových nástrojů.

(15)

I když počáteční nabídky mincí mají potenciál financovat malé a střední podniky, inovativní začínající podniky a rychle se rozvíjející podniky a mohou urychlit přenos technologií, jejich charakteristiky se od služeb skupinového financování upravených tímto nařízením značně liší.

(16)

S ohledem na rizika spojená se skupinovým investováním je v zájmu účinné ochrany investorů a zajištění mechanismu tržní disciplíny vhodné stanovit prahovou hodnotu pro celkové protiplnění u nabídek skupinového financování učiněných vlastníkem konkrétního projektu. V souladu s tímto by tato prahová hodnota měla být stanovena ve výši 5 000 000 EUR, což je prahová hodnota, kterou používá většina členských států k osvobození veřejných nabídek cenných papírů od povinnosti zveřejnit prospekt v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 (6).

(17)

Překrývající se regulační rámce zřízené podle tohoto nařízení a nařízení (EU) 2017/1129 by mohly vzhledem k prahové hodnotě 5 000 000 EUR zvýšit riziko regulatorní arbitráže a mít rušivý dopad na přístup k financování a na rozvoj kapitálových trhů v některých členských státech. Kromě toho dosud pouze několik členských států zavedlo zvláštní právní rámec upravující platformy a služby skupinového financování. S ohledem na skutečnost, že některé členské státy v prováděcím nařízení (EU) 2017/1129 stanovily pro osvobození veřejných nabídek cenných papírů od povinnosti zveřejnit prospekt prahovou hodnotu nižší než 5 000 000 EUR, a musely by tudíž za účelem úpravy jejich vnitrostátních právních předpisů a zajištění uplatňování jednotné prahové hodnoty podle tohoto nařízení vynaložit zvláštní úsilí, toto nařízení by mělo stanovit dočasnou odchylku, kterou nelze obnovit, s cílem umožnit těmto členským státům toto značné úsilí vynaložit. Dočasná odchylka by se měla použít po co nejkratší možnou dobu, aby bylo co nejméně narušeno fungování vnitřního trhu.

(18)

S cílem zachovat vysokou úroveň ochrany investorů, snížit rizika spojená se skupinovým financováním a zajistit spravedlivé zacházení se všemi klienty by poskytovatelé služeb skupinového financování měli mít zavedeny postupy, které zajistí, že projekty na jejich platformách jsou vybírány odborně, spravedlivě a transparentně a že tímto způsobem budou poskytovány i služby skupinového financování.

(19)

V zájmu zlepšení služby pro své klienty by poskytovatelé služeb skupinového financování měli mít možnost navrhovat projekty skupinového financování jednotlivým investorům na základě jednoho nebo více konkrétních parametrů či ukazatelů rizik, jako je druh nebo odvětví činnosti podniku nebo úvěrový rating, které investor předem sdělil poskytovateli služeb skupinového financování. Povolení získané podle tohoto nařízení by však nemělo poskytovatelům služeb skupinového financování dávat právo poskytovat individuální nebo kolektivní služby v oblasti správy aktiv. Aby bylo zajištěno, že potenciálním investorům budou nabízeny investiční příležitosti na neutrálním základě, neměli by poskytovatelé služeb skupinového financování vyplácet ani přijímat žádnou odměnu, slevu či nepeněžitou výhodu za směrování pokynů investorů k určité nabídce uvedené na jejich platformě nebo na platformě třetí strany.

(20)

Modely podnikání využívající automatizované procesy, na jejichž základě poskytovatel služeb skupinového financování automaticky přiděluje finanční prostředky na projekty skupinového financování v souladu s parametry a ukazateli rizik stanovenými investorem předem, tzv. automatické investice, by měly být považovány za individuální správu portfolia úvěrů.

(21)

Existence nástrojů filtrování na platformě skupinového financování podle tohoto nařízení by neměla být považována za investiční poradenství podle směrnice 2014/65/EU, pokud tyto nástroje poskytují klientům informace neutrálním způsobem, který nepředstavuje doporučení. Takové nástroje by měly zahrnovat nástroje, které zobrazují výsledky založené na kritériích, jež souvisí s čistě objektivními vlastnostmi produktu. Objektivními vlastnostmi produktu v rámci platformy skupinového financování by mohla být předem definovaná kritéria projektu, jako je hospodářské odvětví, použitý nástroj a úroková míra nebo kategorie rizika, pokud jsou zveřejněny dostatečné informace o metodě výpočtu. Podobně by měly být za objektivní kritéria považovány i klíčové finanční údaje, které se vypočítávají bez jakékoli volnosti uvážení.

(22)

Cílem tohoto nařízení je usnadnit finančním zprostředkovatelům regulovaným podle jiných právních aktů Unie, zejména podle právních aktů Unie pro správce aktiv, přímé investice a předejít vzniku příležitostí k regulatorní arbitráži. Využívání právních struktur, včetně zvláštních účelových jednotek, pro účely zprostředkování mezi projektem skupinového financování a investory by proto mělo být přísně regulováno a povoleno pouze tehdy, je-li to odůvodněno tím, že umožňuje investorovi získat účast, a to například v nelikvidním nebo nedělitelném aktivu prostřednictvím vydání převoditelných cenných papírů zvláštní účelovou jednotkou.

(23)

Zajištění účinného řídicího a kontrolního systému je nezbytným předpokladem pro řádné řízení rizik a předcházení veškerým střetům zájmů. Poskytovatelé služeb skupinového financování by proto měli mít zavedeny řídicí a kontrolní mechanismy zajišťující účinné a obezřetné řízení. Fyzické osoby odpovědné za jejich řízení by měly mít dobrou pověst a dostatečné znalosti, odborné dovednosti a zkušenosti. Poskytovatelé služeb skupinového financování by také měli stanovit postupy pro přijímání a vyřizování stížností klientů.

(24)

Klienti jsou vystaveni potenciálním rizikům spojeným s poskytovateli služeb skupinového financování, zejména provozním rizikům. V zájmu ochrany klientů před těmito riziky by poskytovatelé služeb skupinového financování měli podléhat obezřetnostním požadavkům.

(25)

Poskytovatelé služeb skupinového financování by měli být povinni vypracovat plány kontinuity činnosti, které řeší rizika spojená se selháním poskytovatele služeb skupinového financování. Tyto plány kontinuity činnosti by měly obsahovat ustanovení pro řešení zásadních funkcí, které by v závislosti na modelu podnikání poskytovatele služeb skupinového financování mohly obsahovat ustanovení o nepřetržité obsluze nesplacených úvěrů, o informování klientů a ujednání o úschově aktiv.

(26)

Poskytovatelé služeb skupinového financování by na své platformě měli působit jako neutrální zprostředkovatelé mezi klienty. S cílem předejít střetům zájmů by měly být stanoveny určité požadavky týkající se poskytovatelů služeb skupinového financování, jejich společníků, řídících pracovníků, zaměstnanců a jakékoli fyzické či právnické osoby, která je s nimi úzce spojena prostřednictvím kontroly. Poskytovatelé služeb skupinového financování by zejména neměli mít možnost držet jakoukoli účast v nabídkách skupinového financování na svých platformách skupinového financování. Významní společníci, řídící pracovníci, zaměstnanci a jakákoli fyzická či právnická osoba, která je s nimi úzce spojena prostřednictvím kontroly, by neměli vystupovat jako vlastníci projektů v souvislosti se službami skupinového financování nabízenými na jejich platformě skupinového financování. Těmto významným společníkům, řídícím pracovníkům, zaměstnancům a fyzickým či právnickým osobám by však nemělo být zakázáno působit jako investoři v projektech nabízených na jejich platformě skupinového financování, existují-li vhodné záruky proti střetu zájmů.

(27)

V zájmu účinného a hladkého poskytování služeb skupinového financování by poskytovatelé služeb skupinového financování měli mít možnost pověřit jakoukoli provozní funkcí v plném nebo částečném rozsahu třetí stranu, pokud toto externí zajištění činnosti podstatným způsobem nenaruší kvalitu interních kontrol nebo účinného dohledu poskytovatelů služeb skupinového financování. Poskytovatelé služeb skupinového financování by však měli nadále nést plnou odpovědnost za dodržování tohoto nařízení, pokud jde o externě zajišťované činnosti.

(28)

Požadavky týkající se úschovy aktiv jsou klíčové pro ochranu investorů, kteří přijímají služby skupinového financování. Převoditelné cenné papíry nebo přijaté nástroje pro účely skupinového financování, které mohou být zapsány na účtu finančních nástrojů nebo které lze fyzicky dodat schovateli, by měly být uschovány kvalifikovaným schovatelem, který má povolení podle směrnice 2013/36/EU nebo 2014/65/EU. Podle druhu aktiv, která mají být uschována, jsou aktiva buď držena v úschově stejně jako převoditelné cenné papíry, které mohou být zapsány na účtu finančních nástrojů nebo mohou být fyzicky dodány, nebo podléhají ověřování vlastnictví a požadavku na evidenci. Úschova převoditelných cenných papírů nebo nástrojů přijatých pro účely skupinového financování, které jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy zapsány pouze u vlastníka projektu nebo jeho zástupce, jako jsou například investice do nekotovaných společností, nebo které jsou drženy na individuálním odděleném účtu, který by si klient mohl přímo otevřít u centrálního depozitáře cenných papírů, se považuje za rovnocennou úschově aktiv kvalifikovanými schovateli.

(29)

Jelikož pouze poskytovatelům platebních služeb je povoleno poskytovat platební služby podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (7), povolení k poskytování služeb skupinového financování neznamená povolení poskytovat rovněž platební služby. Je proto vhodné vyjasnit, že pokud poskytovatel služeb skupinového financování poskytuje takové platební služby v souvislosti se svými službami skupinového financování, musí být rovněž poskytovatelem platebních služeb ve smyslu směrnice (EU) 2015/2366. Tímto požadavkem nejsou dotčeny subjekty povolené podle směrnice 2014/65/EU, které provádějí činnost uvedenou v článku 3 směrnice (EU) 2015/2366 a které rovněž podléhají oznamovací povinnosti podle článku 37 směrnice (EU) 2015/2366. Aby byl umožněn řádný dohled nad takovými činnostmi, měl by poskytovatel služeb skupinového financování informovat příslušné orgány o tom, zda hodlá poskytovat platební služby sám s příslušným povolením nebo zda tyto služby bude externě zajišťovat třetí strana, která je držitelem povolení.

(30)

Růst přeshraničních služeb skupinového financování a jejich hladké fungování vyžadují dostatečný rozsah těchto služeb a důvěru veřejnosti v tyto služby. Je proto nutné stanovit jednotné, přiměřené a přímo použitelné požadavky na udělení povolení poskytovatelům služeb skupinového financování. Požadavky na služby skupinového financování by proto měly usnadňovat přeshraniční poskytování těchto služeb, snižovat provozní rizika a zajišťovat vysokou míru transparentnosti a ochrany investorů.

(31)

S cílem zajistit účinný dohled nad poskytovateli služeb skupinového financování by možnost požádat o povolení pro poskytovatele služeb skupinového financování podle tohoto nařízení měly mít pouze právnické osoby, které jsou v Unii řádně a trvale usazeny, což zahrnuje nezbytné zdroje.

(32)

Jak je zdůrazněno ve zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě z 26. června 2017 o posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která mají dopad na vnitřní trh a souvisejí s přeshraničními činnostmi, mohou být služby skupinového financování vystaveny rizikům v podobě praní peněz a financování terorismu. Měly by proto být stanoveny záruky při vymezování podmínek potřebných pro udělení povolení poskytovatelům služeb skupinového financování a pro posuzování dobré pověsti fyzických osob odpovídajících za jejich řízení, a rovněž tím, že se poskytování platebních služeb vyhradí subjektům s licencí, na něž se vztahují požadavky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Aby byla dále zajištěna integrita trhu předcházením rizika praní peněz a financování terorismu a s přihlédnutím k výši finančních prostředků, které lze získat nabídkou skupinového financování podle tohoto nařízení, měla by Komise posoudit nutnost a přiměřenost toho, aby se na poskytovatele služeb skupinového financování vztahovaly povinnosti dodržovat vnitrostátní právní předpisy, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (8), pokud jde o praní peněz nebo financování terorismu, a byli doplněni na seznam povinných osob pro účely uvedené směrnice.

(33)

Aby mohli poskytovatelé služeb skupinového financování provozovat přeshraniční činnost, aniž by čelili odchylným pravidlům, a aby tak usnadnili financování projektů v celé Unii investory z různých členských států, neměly by být členské státy oprávněny ukládat těmto poskytovatelům služeb skupinového financování, kteří mají povolení podle tohoto nařízení, další požadavky.

(34)

Povolovací postup by měl příslušným orgánům umožnit, aby byly informovány o službách, které potenciální poskytovatelé služeb skupinového financování hodlají poskytovat, včetně platforem skupinového financování, jež hodlají provozovat, aby posoudily kvalitu jejich řízení a zhodnotily jejich vnitřní organizaci a postupy stanovené pro zajištění souladu s požadavky tohoto nařízení.

(35)

S cílem zajistit řádný dohled a zabránit nepřiměřené administrativní zátěži by mělo být subjektům, které získaly povolení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES (9) nebo směrnic 2013/36/EU, 2014/65/EU nebo (EU) 2015/2366 a které hodlají poskytovat služby skupinového financování, umožněno, aby byly držiteli povolení podle jedné z uvedených směrnic i podle tohoto nařízení. V těchto případech by se měl použít zjednodušený povolovací postup a příslušné orgány by neměly vyžadovat předložení dokladů nebo důkazů, které již mají k dispozici.

(36)

Za účelem zvýšení transparentnosti pro investory, pokud jde o poskytování služeb skupinového financování, by měl Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (10) (dále jen „orgán ESMA“), zřídit veřejný a aktualizovaný registr všech poskytovatelů služeb skupinového financování s povolením podle tohoto nařízení. Tento registr by měl obsahovat informace o všech platformách skupinového financování provozovaných v Unii.

(37)

Povolení podle tohoto nařízení by mělo být odňato, přestane-li poskytovatel služeb skupinového financování splňovat podmínky, za nichž bylo uděleno. Příslušné orgány by rovněž měly mít pravomoc odejmout povolení podle tohoto nařízení vždy, když poskytovatel služeb skupinového financování nebo třetí strana jednající jeho jménem pozbyli povolení umožňující poskytování platebních služeb podle směrnice (EU) 2015/2366 nebo investičních služeb podle směrnice 2014/65/EU, nebo vždy, když poskytovatel služeb skupinového financování, který je zároveň poskytovatelem platebních služeb, nebo jeho řídící pracovníci, zaměstnanci nebo třetí strana jednající jeho jménem porušili vnitrostátní právní předpisy provádějící směrnici (EU) 2015/849.

(38)

Za účelem poskytování široké škály služeb svým klientům by poskytovatel služeb skupinového financování s povolením podle tohoto nařízení měl mít možnost vykonávat vedle poskytování služeb skupinového financování, na něž se vztahuje povolení podle tohoto nařízení, i jiné činnosti.

(39)

S cílem zajistit jasné porozumění povaze skupinového financování a rizikům, nákladům a poplatkům, jež jsou s těmito službami spojeny, by poskytovatelé služeb skupinového financování měli svým klientům poskytovat pravdivé, srozumitelné a nezavádějící informace.

(40)

Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří poskytují služby skupinového financování spočívající v umožnění poskytování úvěrů, by měli všem klientům poskytovat některé relevantní informace, jako je míra selhání úvěrů.

(41)

Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří používají úvěrové hodnocení projektů skupinového financování nebo navrhují ocenění nabídek skupinového financování, by měli zveřejnit klíčové prvky své metodiky. Požadavek na sdělování informací o metodách výpočtu úvěrového ohodnocení, ocenění nebo úrokové míry by neměl být formulován tak, že by vyžadoval sdělování citlivých obchodních informací, ani tak, že by narušoval inovace.

(42)

V zájmu zajištění odpovídající ochrany investorů pro různé kategorie investorů účastnících se projektů skupinového financování a současného usnadnění investičních toků toto nařízení odlišuje kvalifikované investory od nekvalifikovaných a zavádí různé úrovně ochrany investorů, které se použijí pro jednotlivé kategorie. Odlišení kvalifikovaných investorů od nekvalifikovaných by mělo vycházet z rozdílu mezi profesionálními a neprofesionálními zákazníky podle směrnice 2014/65/EU. Toto odlišení by však mělo zohledňovat vlastnosti trhu skupinového financování. Toto odlišení kvalifikovaných investorů od nekvalifikovaných by v tomto nařízení mělo zejména rovněž zohlednit zkušenosti potenciálních investorů a jejich znalosti v oblasti skupinového financování, což by mělo být opětovně posuzováno každé dva roky.

(43)

Finanční produkty uváděné na trh na platformách skupinového financování nejsou tytéž jako tradiční investiční nebo spořicí produkty a neměly by být uváděny na trh jako uvedené produkty. S cílem zajistit, aby potenciální nekvalifikovaní investoři chápali míru rizika spojeného s investicemi do skupinového financování, by poskytovatelé služeb skupinového financování měli mít povinnost provádět vstupní test znalostí svých potenciálních nekvalifikovaných investorů, aby se ujistili o míře jejich porozumění takovému investování. Poskytovatelé služeb skupinového financování by měli potenciální nekvalifikované investory, kteří mají nedostatečné znalosti, odborné dovednosti a zkušenosti, výslovně varovat, že poskytované služby skupinového financování pro ně nemusí být vhodné.

(44)

Vzhledem k tomu, že kvalifikovaní investoři si vzhledem ke svému postavení uvědomují rizika spojená s investicemi do projektů skupinového financování, není namístě uplatňovat na ně vstupní test znalostí. Stejně tak by se od poskytovatelů služeb skupinového financování nemělo požadovat, aby kvalifikované investory varovali před riziky.

(45)

S cílem zajistit, aby si nekvalifikovaní investoři přečetli výslovná varování před riziky, která pro ně poskytovatel služeb skupinového financování vydává, a porozuměli jim, by měli tito výslovně souhlasit s riziky, která podstupují při investování do projektu skupinového financování. Aby byla zachována vysoká úroveň ochrany investorů a jelikož neexistence takového souhlasu znamená, že daný nekvalifikovaný investor neporozuměl dostatečně souvisejícím rizikům, poskytovatelé služeb skupinového financování by měli přijímat investice pouze od těch nekvalifikovaných investorů, kteří výslovně uvedli, že tato varování obdrželi a porozuměli jim.

(46)

Vzhledem k rizikům souvisejícím s projekty skupinového financování by se nekvalifikovaní investoři měli vyhnout přílišné expozici vůči těmto projektům. Existuje významné riziko ztráty velkého objemu původně investovaných částek či dokonce celé investice. Je proto vhodné stanovit maximální částku, kterou mohou nekvalifikovaní investoři bez dodatečných záruk investovat do jednotlivého projektu. Naproti tomu kvalifikovaní investoři, kteří mají nezbytné zkušenosti, znalosti či finanční kapacitu nebo jejich kombinaci, by neměli být takovou maximální částkou omezováni.

(47)

S cílem posílit ochranu nekvalifikovaných investorů je nezbytné stanovit lhůtu na rozmyšlenou, během níž by potenciální nekvalifikovaný investor mohl odvolat nabídku investovat do konkrétní nabídky skupinového financování nebo vyjádření zájmu o ni, a to bez udání důvodu a jakéhokoli sankčního postihu. To je nezbytné, aby se zabránilo situaci, v níž potenciální nekvalifikovaný investor přijetím nabídky skupinového financování rovněž přijímá nabídku k uzavření právně závazné smlouvy bez možnosti odstoupení v přiměřené lhůtě. Lhůta na rozmyšlenou není nutná, pokud potenciální nekvalifikovaný investor může vyjádřit zájem o konkrétní nabídku skupinového financování, aniž by se tím zavazoval k uzavření smlouvy, s výjimkou případu, kdy je taková nabídka investování učiněna nebo takové vyjádření zájmu vyjádřeno v okamžiku, který se blíží plánovanému datu uplynutí lhůty pro přijetí nabídky nebo datu dosažení cílové částky financování. Poskytovatelé služeb skupinového financování by měli zajistit, aby před uplynutím lhůty na rozmyšlenou nebyly žádné finanční prostředky vybírány od investora ani převáděny vlastníku projektu.

(48)

S ohledem na možné účinky práva na odvolání nabídky investování nebo vyjádření zájmu během lhůty na rozmyšlenou na náklady na získávání kapitálu prostřednictvím platforem pro skupinové financování by Komise měla v rámci své zprávy podle tohoto nařízení posoudit, zda by lhůta na rozmyšlenou měla být zkrácena tak, aby postup získávání kapitálu byl efektivnější, aniž by byla ohrožena ochrana investorů.

(49)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES (11) se vztahuje na pohledávky vznikající z neschopnosti investičního podniku splatit peníze, které dluží nebo jež náleží investorům a které jejich jménem drží v souvislosti s investiční činností, nebo z neschopnosti investičního podniku vrátit investorům veškeré nástroje, jež jim náleží a které drží, spravuje nebo spravuje jejich jménem v souvislosti s investičními operacemi. Vzhledem k tomu, že úschova aktiv v souvislosti se službami skupinového financování poskytovanými investičním podnikem, který má povolení rovněž podle směrnice 2014/65/EU, nezahrnuje poskytování investičních služeb ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 uvedené směrnice, nekvalifikovaní investoři by měli být v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory informováni o tom, že se ochrana systému pro odškodnění investorů nevztahuje na převoditelné cenné papíry ani na nástroje přijaté pro účely skupinového financování, jež jsou nabyty prostřednictvím platformy skupinového financování. Poskytování služeb skupinového financování poskytovatelem služeb skupinového financování by navíc nemělo být považováno za přijímání vkladů ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU (12).

(50)

Toto nařízení stanoví obsah dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, který poskytovatelé služeb skupinového financování mají poskytnout potenciálním investorům pro každou nabídku skupinového financování s cílem umožnit jim učinit informované investiční rozhodnutí. Dokument s klíčovými informacemi pro investory by měl potenciální investory varovat, že investiční prostředí, do kterého vstupují, obnáší rizika, na která se nevztahují systémy pojištění vkladů zřízené podle směrnice 2014/49/EU ani systémy pro odškodnění investorů zřízené podle směrnice 97/9/ES.

(51)

Dokument s klíčovými informacemi pro investory by měl odrážet specifické rysy skupinového financování založeného na úvěrování a skupinového financování založeného na investování. Za tímto účelem by se měly vyžadovat specifické a relevantní ukazatele. Dokument s klíčovými informacemi pro investory by měl také případně zohlednit konkrétní rysy a rizika spojené s vlastníky projektů a měl by se zaměřit na podstatné informace týkající se vlastníků projektů, práv investorů a poplatků a druhu nabízených převoditelných cenných papírů, přijatých nástrojů pro účely skupinového financování a úvěrů. Dokument s klíčovými informacemi pro investory by měl vypracovat vlastník projektu, neboť vlastníci projektu mají nejlepší předpoklady k tomu, aby poskytli informace, jež je třeba v dokumentu uvést. Jelikož však poskytovatelé služeb skupinového financování nesou odpovědnost za to, že je potenciálním investorům poskytnut dokument s klíčovými informacemi pro investory, měli by poskytovatelé služeb skupinového financování zajistit, aby byl dokument s klíčovými informacemi pro investory jasný, pravdivý a úplný.

(52)

Poskytovatelé služeb skupinového financování by měli mít možnost poskytnout více informací, než se vyžaduje v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, který vypracovává vlastník projektu. Tyto informace by však měly další údaje uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory doplňovat a být s nimi v souladu.

(53)

Pokud poskytovatel služeb skupinového financování zjistí v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory opomenutí, chybu nebo nepřesnost, které by mohly mít významný dopad na očekávanou návratnost investice, měl by na tuto skutečnost neprodleně upozornit vlastníka projektu, který by měl takové informace doplnit nebo opravit. Nejsou-li takové doplnění či oprava učiněny, měl by poskytovatel služeb skupinového financování za určitých podmínek takovou nabídku skupinového financování přerušit či dokonce zrušit.

(54)

S cílem zajistit bezproblémový a rychlý přístup ke kapitálovým trhům pro začínající a malé a střední podniky, snížit jejich náklady na financování a předejít prodlením a nákladům na straně poskytovatelů služeb skupinového financování by neměl být stanoven požadavek schvalování dokumentu s klíčovými informacemi pro investory příslušným orgánem.

(55)

Pokud to vnitrostátní právní předpisy povolují, měl by poskytovatel služeb skupinového financování mít možnost aktualizací údajů ve svém informačním systému převést vlastnické právo k podílům projektu skupinového financování. Poskytovatel služeb skupinového financování by rovněž měl být schopen v zájmu transparentnosti a toku informací umožnit klientům, kteří investovali prostřednictvím jeho platformy skupinového financování, inzerovat na elektronické vývěsce na jeho platformě skupinového financování jejich zájem na uzavření smluv spočívajících v koupi či prodeji úvěrů, převoditelných cenných papírů nebo nástrojů přijatých pro účely skupinového financování, jež byly původně nabídnuty na této platformě skupinového financování, a to za podmínky, že elektronická vývěska nesdružuje vícero zájmů třetích osob na nákupu či prodeji způsobem, který vede k uzavření smlouvy v souvislosti s takovou reklamou. Elektronická vývěska poskytovaná poskytovatelem služeb skupinového financování by proto neměla sestávat z vnitřního systému párování, který provádí pokyny klientů na mnohostranném základě, ledaže má poskytovatel služeb skupinového financování ve vztahu k převoditelným cenným papírům rovněž samostatné povolení jako investiční podnik v souladu s článkem 5 směrnice 2014/65/EU nebo jako regulovaný trh v souladu s článkem 44 uvedené směrnice. Poskytovatelé služeb skupinového financování v souvislosti s převoditelnými cennými papíry, kteří takové povolení týkající se převoditelných cenných papírů nemají, by měli jasně informovat investory o tom, že nepřijímají pokyny pro účely smluv o nákupu nebo prodeji v souvislosti s investicemi, které byly původně na platformě realizovány, o tom, že za veškeré činnosti nákupu a prodeje na platformě skupinového financování odpovídá investor a jsou na investorově volném uvážení, a o tom, že neprovozují obchodní systém v souladu se směrnicí 2014/65/EU.

(56)

Aby byla usnadněna transparentnost a zajištěna řádná dokumentace komunikace s klienty, měli by poskytovatelé služeb skupinového financování uchovávat veškeré příslušné záznamy související s jejich službami a transakcemi.

(57)

V zájmu zajištění spravedlivého a nediskriminačního zacházení s klienty by poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří propagují své služby prostřednictvím marketingových sdělení, měli poskytovat pravdivé, srozumitelné a nezavádějící informace.

(58)

S cílem poskytnout větší právní jistotu poskytovatelům služeb skupinového financování, kteří působí v rámci Unie, a zajistit snadnější přístup na trh by vnitrostátní právní a správní předpisy, které konkrétně upravují marketingová sdělení poskytovatelů služeb skupinového financování a které jsou použitelné v členských státech, měly být zveřejňovány elektronicky, jakož i jejich shrnutí v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí. Za tímto účelem by orgán ESMA a příslušné orgány měly průběžně aktualizovat své internetové stránky.

(59)

Aby bylo možné lépe porozumět rozsahu rozdílů v regulaci mezi členskými státy ve věci požadavků použitelných na marketingová sdělení, měly by příslušné orgány každoročně předkládat orgánu ESMA podrobnou zprávu o svých opatřeních k prosazování práva v této oblasti.

(60)

Aby se zabránilo zbytečným nákladům a administrativní zátěži při přeshraničním poskytování služeb skupinového financování, neměla by marketingová sdělení podléhat požadavkům na překlad, pokud jsou uvedena alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž jsou marketingová sdělení šířena, nebo v jazyce, který příslušné orgány daného členského státu uznávají.

(61)

Aby byl zajištěn účinný postup dohledu a povolování, měly by členské státy vymezit úkoly a funkce, které budou podle tohoto nařízení plnit příslušné orgány. S cílem usnadnit účinnou přeshraniční správní spolupráci by každý členský stát měl určit jednotné kontaktní místo pro řízení komunikace s orgánem ESMA a příslušnými orgány v rámci Unie.

(62)

Jelikož účinné nástroje, pravomoci a zdroje příslušných orgánů zaručují účinnost dohledu, mělo by toto nařízení stanovit minimální soubor dohledových a vyšetřovacích pravomocí, které mají být svěřeny příslušným orgánům v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Pokud to vyžaduje vnitrostátní právo, měly by být tyto pravomoci vykonávány prostřednictvím předložení návrhu příslušným soudním orgánům. Při výkonu svých pravomocí podle tohoto nařízení by orgán ESMA a příslušné orgány měly jednat objektivně a nestranně a měly by rozhodovat samostatně.

(63)

Za účelem zjišťování případů porušení tohoto nařízení je nutné, aby příslušné orgány byly za účelem zajištění dokumentů oprávněny vstupovat do prostor, které nejsou soukromými obydlími fyzických osob. Přístup do těchto prostor je nutný, jestliže existuje důvodné podezření, že existují dokumenty a jiné údaje týkající se předmětu kontroly nebo šetření, které by mohly být důležité k prokázání porušení tohoto nařízení. Kromě toho je přístup do těchto prostor nezbytný, pokud fyzická či právnická osoba, která již byla požádána o informace, této žádosti nevyhoví, nebo pokud existují rozumné důvody, na jejichž základě lze mít za to, že i pokud by taková žádost byla vznesena, nebylo by jí vyhověno, nebo by byly odstraněny, pozměněny nebo zničeny dokumenty či informace, na které se vztahuje povinnost poskytovat informace.

(64)

S cílem zajistit splnění požadavků stanovených v tomto nařízení je nutné, aby členské státy učinily nezbytné kroky, jimiž zajistí, že porušení tohoto nařízení podléhají příslušným správním sankcím a jiným správním opatřením. Tyto sankce a opatření by měly být účinné, přiměřené a odrazující a měly by zajistit, že v členských státech bude uplatňován společný přístup a že budou mít odrazující účinek. Toto nařízení by nemělo omezovat možnost členských států stanovit vyšší sazby správních sankcí.

(65)

S cílem zajistit, aby rozhodnutí ukládající správní sankce a jiná správní opatření přijatá příslušnými orgány měla odrazující účinek na širokou veřejnost, měla by být tato opatření zveřejněna, ledaže by příslušný orgán měl za to, že je nezbytné zvolit anonymní zveřejnění, zveřejnění odložit nebo rozhodnutí nezveřejnit vůbec.

(66)

Ačkoli členské státy mohou stanovit pravidla týkající se správních i trestních sankcí v případě týchž porušení předpisů, nemělo by se od členských států vyžadovat, aby stanovily správní sankce za porušení tohoto nařízení, na která se vztahuje vnitrostátní trestní právo. Zachováním trestních sankcí namísto správních sankcí za porušení tohoto nařízení by však neměla být snížena ani jinak ovlivněna schopnost příslušných orgánů pro účely tohoto nařízení včas spolupracovat, mít přístup k informacím a vyměňovat si informace s příslušnými orgány v jiných členských státech, a to ani po postoupení daného porušení předpisů příslušným soudním orgánům k trestnímu stíhání.

67)

Jelikož dokument s klíčovými informacemi pro investory je navržen tak, aby byl uzpůsoben specifickým rysům nabídky skupinového financování a informačním potřebám investorů, měly by být nabídky skupinového financování podle tohoto nařízení vyňaty z povinnosti zveřejnit prospekt podle nařízení (EU) 2017/1129 a uvedené nařízení by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(68)

Oznamovatelé mohou upozornit příslušné orgány na nové informace, které jim pomohou odhalit porušení tohoto nařízení a uložit sankce. Toto nařízení by proto mělo zajistit, aby byla k dispozici odpovídající opatření, která oznamovatelům umožní upozorňovat příslušné orgány na skutečné či možné případy porušení tohoto nařízení a ochrání je před odvetnými opatřeními. To by mělo být provedeno změnou oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 (13), aby se vztahovala na porušení toto nařízení.

(69)

Za účelem upřesnění požadavků stanovených v tomto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), pokud jde o prodloužení přechodného období ve vztahu k službám skupinového financování, jež jsou poskytovány v souladu s vnitrostátním právem. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (14). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(70)

S cílem podpořit jednotné uplatňování tohoto nařízení, včetně odpovídající ochrany investorů a spotřebitelů v celé Unii, by měly být vypracovány technické normy. Vzhledem k vysoce specializovaným odborným znalostem, jimiž disponují orgán ESMA a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (15) (dále jen „orgán EBA“), by bylo účelné a vhodné pověřit tyto orgány vypracováním návrhů regulačních technických norem, jejichž součástí nejsou politická rozhodnutí, a jejich předložením Komisi.

(71)

Komise by měla být zmocněna k přijetí regulačních technických norem vypracovaných orgány ESMA a EBA, pokud jde o individuální správu portfolií úvěrů, vyřizování stížností, střety zájmů, udělování povolení poskytovatele služeb skupinového financování, informování klientů, poskytování informací o míře selhání, vstupní test znalostí a simulaci schopnosti nést ztrátu, dokument s klíčovými informacemi pro investory a spolupráci mezi příslušnými orgány. Komise by měla tyto regulační technické normy přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010.

(72)

Komise by měla být rovněž zmocněna k přijímání prováděcích technických norem vypracovaných orgánem ESMA, pokud jde o podávání zpráv ze strany poskytovatelů služeb skupinového financování, o zveřejňování vnitrostátních předpisů týkajících se požadavků na uvádění na trh a o spolupráci mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA. Komise by měla tyto prováděcí technické normy přijímat prostřednictvím prováděcích aktů podle článku 291 Smlouvy o fungování EU a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(73)

Jakékoli zpracování osobních údajů prováděné v rámci tohoto nařízení, jako je výměna či předávání osobních údajů příslušnými orgány, by mělo být prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (16) a jakákoli výměna či předávání informací prostřednictvím orgánu ESMA by měly být prováděny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (17).

(74)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž řešit roztříštěnost právního rámce použitelného na služby skupinového financování za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu s těmito službami při posílení ochrany investorů a zvýšení efektivnosti trhu a zároveň přispět k vytvoření unie kapitálových trhů, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(75)

Datum použitelnosti tohoto nařízení by mělo být odloženo, aby bylo uvedeno do souladu s datem použitelnosti vnitrostátních předpisů, kterými se ve vnitrostátním právním řádu provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1504 (18), která vyjímá poskytovatele služeb skupinového financování spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení z použití směrnice 2014/65/EU.

(76)

V zájmu právní jistoty a s ohledem na nahrazení vnitrostátních předpisů pravidly stanovenými v tomto nařízení v rozsahu, v němž jsou dotčeny typy služeb skupinového financování, které jsou nyní zahrnuty do působnosti tohoto nařízení, je vhodné přijmout přechodná opatření umožňující osobám poskytujícím takové služby skupinového financování podle vnitrostátních právních předpisů, jejichž účinnost předcházela tomuto nařízení, přizpůsobit jejich podnikatelskou činnost tomuto nařízení a mít dostatek času na podání žádosti o povolení podle tohoto nařízení. Tyto osoby by proto měly mít možnost pokračovat v poskytování služeb skupinového financování, které jsou zahrnuty do oblasti působnosti tohoto nařízení, v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy do 10. listopadu 2022. Během tohoto přechodného období mohou členské státy zavést zvláštní postupy, aby umožnily právnickým osobám, které jsou k tomu oprávněny podle vnitrostátního práva, pokračovat v poskytování služeb skupinového financování, které jsou zahrnuty do oblasti působnosti tohoto nařízení, aby přeměnily svá vnitrostátní povolení na povolení podle tohoto nařízení, a to za podmínky, že poskytovatelé služeb skupinového financování splňují požadavky stanovené v tomto nařízení.

(77)

Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří nezískali povolení v souladu s tímto nařízením do 10. listopadu 2022, by neměli po tomto datu vydávat žádné nové nabídky na skupinové financování. Aby se zabránilo situaci, kdy by získávání cílového kapitálu v souvislosti s konkrétním projektem skupinového financování nebylo dokončeno do 10. listopadu 2022, měly by být výzvy k poskytnutí financování uzavřeny před tímto datem. Nicméně po 10. listopadu 2022 může pokračovat v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy správa stávajících smluv, včetně shromažďování a převodu pohledávek, poskytování služeb úschovy aktiv nebo zpracování úkonů související s výkonem práv ve společnostech.

(78)

Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie. Proto je třeba toto nařízení vykládat a uplatňovat v souladu s těmito právy a zásadami.

(79)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován Evropský inspektor ochrany údajů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět, oblast působnosti a výjimky

1.   Toto nařízení stanoví jednotné požadavky na poskytování služeb skupinového financování, na organizaci a udělování povolení poskytovatelům služeb skupinového financování a dohled nad nimi, na provoz platforem skupinového financování, jakož i na transparentnost a marketingová sdělení v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování v Unii.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na:

a)

služby skupinového financování poskytované vlastníkům projektů, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice 2008/48/ES;

b)

jiné služby související s těmi, které jsou vymezeny v čl. 2 odst. 1 písm. a) a které jsou poskytovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

c)

nabídky skupinového financování s protiplněním vyšším než 5 000 000 EUR, které mají být vypočteny za období dvanácti měsíců jako částka složená z:

i)

celkového protiplnění z nabídek převoditelných cenných papírů a nástrojů přijatých pro účely skupinového financování ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. m) a n) tohoto nařízení uskutečněných vlastníkem konkrétního projektu a částek, které tento vlastník získal na základě úvěrů prostřednictvím platformy skupinového financování; a

ii)

celkového protiplnění z veřejných nabídek převoditelných cenných papírů uskutečněných vlastníkem projektu uvedeným v bodě i) tohoto písmene jakožto předkladatele nabídky ve smyslu výjimky podle čl. 1 odst. 3 nebo čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1129.

3.   Pokud nemá poskytovatel služeb skupinového financování, vlastník projektu nebo investor povolení jako úvěrová instituce v souladu s článkem 8 směrnice 2013/36/EU, členské státy neuplatňují vnitrostátní požadavky, kterými se provádí čl. 9 odst. 1 uvedené směrnice, a zajistí, aby vnitrostátní právní předpisy nevyžadovaly povolení úvěrové instituce nebo jiná individuální povolení, výjimky nebo osvobození v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování v těchto situacích:

a)

pro vlastníky projektů, kteří ve vztahu k úvěrům umožněným poskytovatelem služeb skupinového financování přijímají finanční prostředky od investorů, nebo

b)

pro investory, kteří poskytují úvěry vlastníkům projektů umožněné poskytovatelem služeb skupinového financování.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„službou skupinového financování“ párování zájmů investorů a vlastníků projektů na financování podnikání prostřednictvím využití platformy skupinového financování, které zahrnuje kteroukoli z těchto činností:

i)

umožnění poskytování úvěrů;

ii)

umisťování převoditelných cenných papírů a nástrojů přijatých pro účely skupinového financování vydaných vlastníky projektů nebo zvláštní účelovou jednotkou bez pevného závazku převzetí podle bodu 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU a přijímání a předávání pokynů klientů týkajících se těchto převoditelných cenných papírů a přijatých nástrojů pro účely skupinového financování podle bodu 1 uvedeného oddílu;

b)

„úvěrem“ dohoda, v jejímž rámci investor poskytne vlastníkovi projektu dohodnutou finanční částku na dohodnutou dobu a vlastník projektu se bezpodmínečně zaváže tuto částku investorovi splatit spolu se vzniklým úrokem v souladu se splátkovým kalendářem;

c)

„individuální správou portfolií úvěrů“ přidělení předem určené výše finančních prostředků investora, který je původním věřitelem, poskytovatelem služeb skupinového financování na jeden nebo více projektů skupinového financování na jeho platformě skupinového financování v souladu s individuálním mandátem uděleným investorem na základě vlastního uvážení jednotlivých investorů;

d)

„platformou skupinového financování“ veřejně přístupný internetový informační systém, který provozuje nebo řídí poskytovatel služeb skupinového financování;

e)

„poskytovatelem služeb skupinového financování“ právnická osoba, která poskytuje služby skupinového financování;

f)

„nabídkou skupinového financování“ jakékoli sdělení poskytovatele služeb skupinového financování v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem, které uvádí dostatečné informace o podmínkách nabídky a nabízeném projektu skupinového financování tak, aby investor mohl do projektu skupinového financování investovat;

g)

„klientem“ jakýkoli potenciální nebo skutečný investor nebo vlastník projektu, kterému poskytovatel služeb skupinového financování poskytuje nebo hodlá poskytovat služby skupinového financování;

h)

„vlastníkem projektu“ jakákoli fyzická či právnická osoba, která usiluje o financování prostřednictvím platformy skupinového financování;

i)

„investorem“ jakákoli fyzická či právnická osoba, která prostřednictvím platformy skupinového financování poskytuje úvěry nebo získává převoditelné cenné papíry nebo nástroje přijaté pro účely skupinového financování;

j)

„kvalifikovaným investorem“ jakákoli fyzická či právnická osoba, která je profesionálním zákazníkem podle bodů 1, 2, 3 nebo 4 oddílu I přílohy II směrnice 2014/65/EU, nebo jakákoli fyzická či právnická osoba, která má povolení v souladu s kritérii a postupem stanoveným v příloze II tohoto nařízení od poskytovatele služeb skupinového financování k tomu, aby s ní bylo zacházeno jako s kvalifikovaným investorem;

k)

„nekvalifikovaným investorem“ investor, který není kvalifikovaným investorem;

l)

„projektem skupinového financování“ podnikatelská činnost nebo činnosti, pro které vlastník projektu hledá financování prostřednictvím nabídky skupinového financování;

m)

„převoditelnými cennými papíry“ převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU;

n)

„nástroji přijatými pro účely skupinového financování“ s ohledem na každý členský stát podíly ve společnosti s ručením omezeným, na které se nevztahují omezení, která by účinně bránila v jejich převodu, včetně omezení způsobu, jakým jsou tyto podíly nabízeny veřejnosti nebo pro veřejnost inzerovány;

o)

„marketingovým sdělením“ jakékoli informace nebo sdělení ze strany poskytovatele služeb skupinového financování potenciálnímu investorovi nebo potenciálnímu vlastníkovi projektu týkající se služeb poskytovatele služeb skupinového financování, jiné než informace pro investory vyžadované podle tohoto nařízení;

p)

„trvalým nosičem“ jakýkoli nástroj, který umožňuje uchování informací způsobem, který zajistí jejich budoucí dostupnost po dobu přiměřenou jejich účelu a který umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě;

q)

„zvláštní účelovou jednotkou“ subjekt vytvořený výlučně za účelem sekuritizace nebo sloužící výlučně tomuto účelu ve smyslu čl. 1 bodu 2 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 (19);

r)

„příslušným orgánem“ se rozumí orgán nebo orgány určené členským státem v souladu s článkem 29.

2.   Aniž je dotčena možnost, že podíly společnosti s ručením omezeným spadají do definice převoditelných cenných papírů podle odst. 1 písm. m), příslušné orgány, které poskytovateli služeb skupinového financování udělily povolení, mohou pro účely tohoto nařízení povolit použití těchto podílů, splňují-li tyto podíly podmínky pro nástroje přijaté pro účely skupinového financování podle odst. 1 písm. n).

3.   Příslušné orgány každoročně informují orgán ESMA o typech společností s ručením omezeným a o jejich podílech, které jsou nabízeny a spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, s odkazem na platné vnitrostátní právní předpisy.

Orgán ESMA informace uvedené v prvním pododstavci zveřejní bez zbytečného odkladu na svých internetových stránkách.

4.   Orgán ESMA každoročně po dobu prvních dvou let uplatňování tohoto nařízení shromažďuje dokumenty s klíčovými informacemi pro investory, které jsou vypracovány vlastníky projektu, kteří emitovali nástroje přijaté pro účely skupinového financování. Orgán ESMA porovná informace podle písm. b) a c) části F přílohy I, jež byly poskytnuty v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, s informacemi, které poskytly členské státy podle odstavce 3 tohoto článku. Orgán ESMA předloží toto srovnání Komisi, která je zahrne do zprávy uvedené v článku 45.

KAPITOLA II

Poskytování služeb skupinového financování a organizační a provozní požadavky na poskytovatele služeb skupinového financování

Článek 3

Poskytování služeb skupinového financování

1.   Služby skupinového financování poskytují pouze právnické osoby, které jsou usazeny v Unii a které mají povolení pro poskytovatele služeb skupinového financování podle článku 12.

2.   Poskytovatelé služeb skupinového financování jednají čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepším zájmem svých klientů.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování nevyplatí ani nepřijmou žádnou odměnu, slevu či nepeněžitou výhodu v souvislosti se směrováním pokynů klientů k určité nabídce skupinového financování uvedené na jejich platformě skupinového financování nebo k určité nabídce skupinového financování učiněné na platformě skupinového financování třetí strany.

4.   Poskytovatelé služeb skupinového financování mohou jednotlivým investorům navrhnout konkrétní projekty skupinového financování, které odpovídají jednomu nebo více specifickým parametrům nebo ukazatelům rizik vybraným investorem. Pokud chce investor učinit investici do navrhovaných projektů skupinového financování, investor přezkoumá a výslovně přijme investiční rozhodnutí týkající se každé jednotlivé nabídky skupinového financování.

Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří poskytují individuální správu portfolií úvěrů, tak činí v souladu s parametry, které poskytli investoři, a přijímají veškerá nezbytná opatření k dosažení co nejlepšího výsledku pro tyto investory. Poskytovatelé služeb skupinového financování obeznámí investory s rozhodovacím procesem pro výkon uděleného diskrečního mandátu.

5.   Odchylně od odst. 4 prvního pododstavce mohou poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří poskytují individuální správu portfolií úvěrů, jednat dle vlastního uvážení jménem svých investorů v rámci dohodnutých parametrů, aniž by museli investoři přezkoumat a přijmout investiční rozhodnutí ve vztahu ke každé jednotlivé nabídce skupinového financování.

6.   Je-li pro poskytování služeb skupinového financování používána zvláštní účelová jednotka, lze prostřednictvím takové zvláštní účelové jednotky nabízet pouze jedno nelikvidní nebo nedělitelné aktivum. Tento požadavek se na základě přístupu se zohledněním použije na podkladové nelikvidní nebo nedělitelné aktivum držené finančními nebo právními strukturami, které jsou zcela nebo zčásti vlastněny nebo ovládány zvláštní účelovou jednotkou. Rozhodnutí přijmout expozici vůči takovému podkladovému aktivu je výhradně na investorech.

Článek 4

Účinné a obezřetné řízení

1.   Vedoucí orgán poskytovatele služeb skupinového financování stanoví odpovídající politiky a postupy zajišťující účinné a obezřetné řízení, včetně oddělení funkcí, kontinuity činností a předcházení střetům zájmů, a zajistí dohled nad prováděním těchto politik a postupů, a to způsobem, který podporuje integritu trhu a zájmy jeho klientů.

2.   Vedoucí orgán poskytovatele služeb skupinového financování stanoví vhodné systémy a kontroly k posuzování rizik spojených s úvěry zprostředkovanými platformou skupinového financování a dohlíží nad jejich prováděním.

Poskytovatel služeb skupinového financování, který poskytuje individuální správu portfolia úvěrů, zajistí, aby měl zavedeny odpovídající systémy a kontroly pro řízení rizika a finanční modelování pro toto poskytování služeb a dodržoval požadavky, jež jsou stanoveny v čl. 6 odst. 1 až 3.

3.   Vedoucí orgán poskytovatele služeb skupinového financování přezkoumá alespoň jednou za dva roky obezřetnostní záruky uvedené v čl. 12 odst. 2 písm. h) a plán kontinuity činnosti podle čl. 12 odst. 2 písm. j), přičemž zohlední povahu, rozsah a složitost poskytovaných služeb skupinového financování.

4.   Pokud poskytovatel služeb skupinového financování stanovuje cenu nabídky skupinového financování, je povinen:

a)

před učiněním nabídky skupinového financování provést přiměřené hodnocení úvěrového rizika projektu skupinového financování nebo vlastníka projektu, včetně posouzení rizika, že vlastník projektu v případě úvěru, dluhopisu nebo jiné formy sekuritizovaného dluhu neuhradí k datu splatnosti jednu nebo více splátek;

b)

opírat se při hodnocení úvěrového rizika uvedeného v písmeni a) o dostatečné informace, včetně:

i)

auditovaných účetních výkazů za poslední dvě účetní období, jsou-li k dispozici;

ii)

informací, které jsou mu známy v době, kdy je prováděno hodnocení úvěrového rizika;

iii)

informací, které jsou v příslušných případech získány od vlastníka projektu; a

iv)

informací, které poskytovateli služeb skupinového financování umožňují provést přiměřené hodnocení úvěrového rizika;

c)

stanovit, zavést a udržovat jasné a účinné politiky a postupy, které mu umožní provádět hodnocení úvěrového rizika, a tyto politiky a postupy zveřejňovat;

d)

zajistit, aby cena byla spravedlivá a přiměřená, a to i v situacích, kdy poskytovatel služeb skupinového financování, který určuje cenu úvěrů, umožní poskytovateli úvěru vystoupit z úvěrového vztahu před datem splatnosti úvěru;

e)

provést ocenění každého úvěru alespoň za těchto okolností:

i)

v okamžiku poskytování úvěru;

ii)

pokud má poskytovatel služeb skupinového financování za to, že je nepravděpodobné, že vlastník projektu splní své závazky splatit úvěr v plné výši, aniž by poskytovatel služeb skupinového financování prosazoval jakýkoli příslušný přednostní nárok ze zajištění nebo přijal jiné kroky s obdobným účinkem;

iii)

po selhání; a

iv)

pokud poskytovatel služeb skupinového financování umožní poskytovateli úvěru vystoupit z úvěrového vztahu před datem jeho splatnosti;

f)

mít a používat rámec pro řízení rizik, jehož účelem je dosáhnout souladu s požadavky stanovenými v písm. a) až e) tohoto odstavce;

g)

vést záznamy o všech zprostředkovaných nabídkách skupinového financování, aby prokázal, že:

i)

bylo provedeno hodnocení úvěrového rizika v okamžiku, kdy bylo vyžadováno, a v souladu s písm. a) a b) tohoto odstavce; a

ii)

cena nabídky skupinového financování byla spravedlivá a přiměřená v souladu s rámcem řízení rizik.

Článek 5

Požadavky na náležitou péči

1.   Poskytovatel služeb skupinového financování jedná ve vztahu k vlastníkům projektů, kteří předkládají projekt, jenž má být financován prostřednictvím platformy pro skupinové financování poskytovatele služeb skupinového financování, alespoň s minimální náležitou péčí.

2.   Minimální náležitá péče uvedená v odstavci 1 zahrnuje získání všech následujících důkazů o tom, že:

a)

vlastník projektu nemá záznam v trestním rejstříku týkající se porušení vnitrostátních pravidel v oblasti obchodního práva, insolvenčního práva, právních předpisů upravujících finanční služby, právních předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz, právních předpisů proti podvodům nebo předpisů týkajících se profesní odpovědnosti v případě porušení profesních povinností;

b)

vlastník projektu není usazen v nespolupracující jurisdikci vymezené na základě příslušné politiky Unie, nebo ve vysoce rizikové třetí zemi podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849.

Článek 6

Individuální správa portfolií úvěrů

1.   Pokud poskytovatel služeb skupinového financování nabízí individuální správu portfolií úvěrů, je mu investor povinen udělit mandát stanovující parametry pro poskytovanou službu, který obsahuje alespoň dvě z následujících kritérií, jež musí splňovat všechny úvěry v portfoliu:

a)

minimální a maximální úrokovou sazbu hrazenou v rámci jakéhokoli úvěru umožněného pro investora;

b)

minimální a maximální datum splatnosti úvěru umožněného pro investora;

c)

rozsah a rozložení jakýchkoli kategorií rizik, jež se použijí na úvěry; a

d)

je-li nabízena roční cílová míra návratnosti investic, pravděpodobnost, že vybrané úvěry umožní investorovi s přiměřenou mírou jistoty dosáhnout cílové sazby.

2.   Aby byl poskytovatel služeb skupinového financování schopen splnit požadavky podle odstavce 1, má zavedeny spolehlivé interní postupy a metodiky a používá vhodné údaje. Poskytovatel služeb skupinového financování může používat své vlastní údaje nebo údaje získané od třetích stran.

Poskytovatel služeb skupinového financování na základě řádných a správně stanovených kritérií a s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, které mohou mít nepříznivý vliv na výkonnost úvěrů, zhodnotí:

a)

úvěrové riziko jednotlivých projektů skupinového financování vybraných pro portfolio investora;

b)

úvěrové riziko na úrovni portfolia investora; a

c)

úvěrové riziko vlastníků projektů vybraných pro portfolio investora ověřením pravděpodobnosti toho, zda vlastníci projektů splní své závazky z úvěru.

Poskytovatel služeb skupinového financování rovněž investorovi poskytne popis metody použité pro hodnocení uvedená v druhém pododstavci písm. a), b) a c).

3.   Pokud poskytovatel služeb skupinového financování nabízí individuální správu portfolií úvěrů, uchovává záznamy o uděleném mandátu a o každém z úvěrů v jednotlivém portfoliu. Poskytovatel služeb skupinového financování uchovává na trvalém nosiči záznamy o každém mandátu a úvěru přinejmenším po dobu tří let od data jeho splatnosti.

4.   Poskytovatel služeb skupinového financování průběžně a na žádost investora poskytuje elektronickými prostředky alespoň tyto informace o každém jednotlivém portfoliu:

a)

seznam jednotlivých úvěrů, z nichž je portfolio složeno;

b)

vážený průměr roční úrokové sazby z úvěrů v portfoliu;

c)

rozdělení úvěrů podle kategorie rizika v procentech a absolutních číslech;

d)

u všech úvěrů, z nichž je portfolio složeno, klíčové informace, které zahrnují alespoň úrokovou sazbu nebo jinou náhradu investorovi, datum splatnosti, kategorii rizika, splátkový kalendář jistiny a plateb úroků, dodržování splátkového kalendáře vlastníkem projektu;

e)

u všech úvěrů, z nichž je portfolio složeno, opatření ke zmírnění rizika včetně poskytovatelů kolaterálu nebo ručitelů nebo jiných druhů záruk;

f)

veškerá selhání vlastníka projektu ve vztahu k úvěrovým smlouvám v posledních pěti letech;

g)

veškeré poplatky, které investor, poskytovatel služeb skupinového financování nebo vlastník projektu zaplatil v souvislosti s tímto úvěrem;

h)

pokud poskytovatel služeb skupinového financování provedl ocenění úvěru:

i)

poslední ocenění;

ii)

datum ocenění;

iii)

vysvětlení, proč poskytovatel služeb skupinového financování ocenění provedl, a

iv)

pravdivý popis pravděpodobné skutečné návratnosti s ohledem na poplatky a míry selhání.

5.   Pokud poskytovatel služeb skupinového financování zřídil a provozuje pohotovostní fond pro svou činnost související s individuální správou portfolií úvěrů, je povinen poskytnout investorům tyto informace:

a)

varování před riziky, v němž se uvádí: „Pohotovostní fond, který nabízíme, vám nezakládá nárok na vyplacení, takže se může stát, že i pokud vám vznikne ztráta, neobdržíte výplatu peněžních prostředků. Je výlučně na volném uvážení provozovatele pohotovostního fondu rozhodovat o tom, jak vysoká částka má být vyplacena, včetně toho, že k vyplacení nedojde vůbec. Investoři by se při svém rozhodování, zda investují a jakou částku, proto neměli spoléhat na možné vyplacení z pohotovostního fondu.“;

b)

popis politiky pohotovostního fondu, včetně:

i)

vysvětlení zdroje peněz zaplacených do fondu;

ii)

vysvětlení toho, jak je fond spravován;

iii)

vysvětlení toho, komu peníze patří;

iv)

důvodů, k nimž provozovatel pohotovostního fondu přihlíží při rozhodování o tom, zda a jakým způsobem přistoupí k vyplacení prostředků z fondu, včetně toho:

zda má fond k výplatě dostatečné finanční prostředky, či nikoli, a

že je vždy na volném uvážení provozovatele pohotovostního fondu žádnou platbu neprovést, či rozhodnout o její výši;

v)

vysvětlení postupu pro zvažování, zda z fondu provést platbu na základě vlastního uvážení, a

vi)

uvedení toho, jak bude s peněžitými prostředky splacenými do fondu nakládáno v případě platební neschopnosti provozovatele pohotovostního fondu.

6.   Poskytovatel služeb skupinového financování, který zřídil a provozuje pohotovostní fond uvedený v odstavci 5, poskytne veřejnosti čtvrtletně tyto informace o výkonnosti fondu:

a)

velikost pohotovostního fondu ve srovnání s celkovými neuhrazenými částkami u úvěrů relevantních pro pohotovostní fond a

b)

poměr plateb uhrazených z pohotovostního fondu a celkové částky neuhrazených úvěrů relevantních pro pohotovostní fond.

7.   Orgán EBA v úzké spolupráci s orgánem ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž upřesní:

a)

prvky včetně formátu, které mají být zahrnuty do popisu metody uvedené v odst. 2 třetím pododstavci;

b)

informace uvedené v odstavci 4 a

c)

politiky, postupy a organizační opatření, které poskytovatelé služeb skupinového financování mají mít zavedeny, pokud jde o jakékoli pohotovostní fondy, které mohou nabízet podle odstavců 5 a 6.

Orgán EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 10. listopadu 2021.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 7

Vyřizování stížností

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování mají zavedené účinné a transparentní postupy pro bezodkladné, spravedlivé a jednotné vyřizování stížností obdržených od klientů a popisy těchto postupů zveřejňují.

2.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby klienti měli možnost proti nim bezplatně podat stížnost.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování vypracují a klientům zpřístupní standardní vzor pro podávání stížností a zaznamenávají všechny obdržené stížnosti a přijatá opatření.

4.   Poskytovatelé služeb skupinového financování včas a spravedlivě šetří veškeré stížnosti a v přiměřené lhůtě sdělí výsledek stěžovateli.

5.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž stanoví požadavky, standardní formáty a postupy pro vyřizování stížností.

Orgán ESMA předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 10. listopadu 2021.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 8

Střet zájmů

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování nesmí držet žádnou účast v jakékoli nabídce skupinového financování na své platformě skupinového financování.

2.   Poskytovatelé služeb skupinového financování nesmí jako své klienty v roli vlastníků projektu v souvislosti se službami skupinového financování nabízenými na jejich platformě skupinového financování přijmout:

a)

žádného ze svých společníků, který drží nejméně 20 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv,

b)

žádného ze svých řídících pracovníků nebo zaměstnanců,

c)

ani žádnou fyzickou či právnickou osobu, která je spojena s těmito společníky, řídícími pracovníky nebo zaměstnanci prostřednictvím kontroly ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 písm. b) směrnice 2014/65/EU.

Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří v rámci projektů nabízených na své platformě skupinového financování přijmou jako investora jakoukoli z osob uvedených v prvním pododstavci písm. a), b) a c), zveřejní na svých internetových stránkách skutečnost, že tyto osoby přijímají jako investory, včetně informací o konkrétních projektech skupinového financování, do nichž je investováno, a zajistí, aby tyto investice byly uskutečněny za stejných podmínek jako investice ostatních investorů a aby tyto osoby nepožívaly žádného preferenčního zacházení ani zvýhodněného přístupu k informacím.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování udržují a uplatňují účinná vnitřní pravidla pro předcházení střetům zájmů.

4.   Poskytovatelé služeb skupinového financování přijmou veškerá vhodná opatření k prevenci, zjištění, řízení a sdělování střetů zájmů mezi nimi samotnými, jejich společníky, řídícími pracovníky nebo zaměstnanci nebo jakoukoli fyzickou či právnickou osobou, která je s nimi spojena prostřednictvím kontroly ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 písm. b) směrnice 2014/65/EU, a jejich klienty nebo mezi dvěma různými klienty.

5.   Poskytovatelé služeb skupinového financování sdělí svým klientům obecnou povahu a zdroje střetů zájmů a přijatá opatření k jejich zmírnění.

Toto sdělení je zveřejněno na internetových stránkách poskytovatele služeb skupinového financování na nápadném místě.

6.   Sdělení uvedené v odstavci 5 je:

a)

poskytnuto na trvalém nosiči;

b)

dostatečně podrobné s přihlédnutím k povaze každého klienta, tak aby klient mohl o službě, v souvislosti s níž ke střetu zájmů dochází, učinit informované rozhodnutí.

7.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem upřesňujících:

a)

požadavky na udržování nebo uplatňování vnitřních pravidel podle odstavce 3;

b)

kroky podle odstavce 4;

c)

režim pro sdělení podle odstavců 5 a 6.

Při vypracování těchto návrhů regulačních technických norem orgán ESMA zohlední povahu, rozsah a složitost služeb skupinového financování, které má nabízet poskytovatel služeb skupinového financování.

Orgán ESMA předloží Komisi návrh regulačních technických norem do 10. listopadu 2021.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 9

Externí zajištění činností

1.   Pokud poskytovatelé služeb skupinového financování svěří výkon provozních funkcí třetí straně, přijmou veškerá přiměřená opatření k vyloučení dodatečného provozního rizika.

2.   Externí zajištění provozních funkcí uvedených v odstavci 1 nesmí zhoršit kvalitu vnitřní kontroly poskytovatelů služeb skupinového financování a schopnost příslušného orgánu sledovat, zda poskytovatel služeb skupinového financování dodržuje toto nařízení.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování nadále nesou plnou odpovědnost za dodržování tohoto nařízení, pokud jde o externě zajišťované činnosti.

Článek 10

Poskytování služeb úschovy aktiv a platebních služeb

1.   Pokud jsou poskytovány služby úschovy aktiv a platební služby, poskytovatelé služeb skupinového financování sdělují svým klientům všechny tyto informace:

a)

povahu a podmínky těchto služeb včetně odkazů na platné vnitrostátní právní předpisy;

b)

zda tyto služby zajišťují přímo oni nebo třetí strana.

2.   Pokud poskytovatelé služeb skupinového financování provádějí platební transakce související s převoditelnými cennými papíry a nástroji přijatými pro účely skupinového financování, uloží finanční prostředky u jednoho z těchto subjektů:

a)

u centrální banky nebo

b)

úvěrové instituce povolené v souladu se směrnicí 2013/36/EU.

3.   Převoditelné cenné papíry nebo nástroje přijaté pro účely skupinového financování nabízené na platformě skupinového financování, které mohou být zapsány na účtu finančních nástrojů zřízeném na jméno investora nebo které lze fyzicky doručit schovateli, drží v úschově poskytovatel služeb skupinového financování nebo třetí strana. Subjekt poskytující služby úschovy musí být držitelem povolení podle směrnice 2013/36/EU nebo 2014/65/EU.

4.   Poskytovatel služeb skupinového financování může sám nebo prostřednictvím třetí strany poskytovat platební služby za předpokladu, že je sám poskytovatel služeb skupinového financování nebo třetí strana poskytovatelem platebních služeb podle směrnice (EU) 2015/2366.

5.   Pokud poskytovatel služeb skupinového financování neposkytuje platební služby v souvislosti se službami skupinového financování sám nebo prostřednictvím třetí strany, zavede a zachová opatření, která zajistí, aby vlastníci projektů přijímali finanční prostředky v rámci projektů skupinového financování nebo jakoukoli platbu pouze prostřednictvím poskytovatele platebních služeb ve smyslu směrnice (EU) 2015/2366.

Článek 11

Obezřetnostní požadavky

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování musí mít vždy zavedeny obezřetnostní záruky rovnající se alespoň vyšší z těchto částek:

a)

25 000 EUR; a

b)

jedné čtvrtině fixních režijních nákladů za předchozí rok, která je každoročně přezkoumávána a která zahrnuje náklady na obsluhu úvěrů po dobu tří měsíců, pokud poskytovatel služeb skupinového financování rovněž umožňuje poskytování úvěrů.

2.   Obezřetnostní záruky uvedené v odstavci 1 tohoto článku mají jednu z těchto forem:

a)

kapitál tvořený položkami kmenového kapitálu tier 1 uvedenými v článcích 26 až 30 nařízení Evropského parlament a Rady (EU) č. 575/2013 (20) po odpočtech podle článku 36 uvedeného nařízení v plném rozsahu bez uplatnění prahových výjimek podle článků 46 a 48 uvedeného nařízení;

b)

pojištění pokrývající území Unie, kde jsou nabídky skupinového financování aktivně uváděny na trh, nebo srovnatelná záruka, nebo

c)

kombinaci písmen a) a b).

3.   Odstavec 1 tohoto článku se nepoužije na poskytovatele služeb skupinového financování, jež jsou podniky, na které se na individuálním základě nebo na základě jejich konsolidované situace vztahuje hlava III části třetí nařízení (EU) č. 575/2013, nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 (21).

4.   Odstavec 1 tohoto článku se nepoužije na poskytovatele služeb skupinového financování, kteří jsou podniky, na něž se vztahují články 4 a 5 směrnice 2009/110/ES nebo články 7 až 9 směrnice (EU) 2015/2366.

5.   Pokud poskytovatel skupinového financování vykonává činnost po dobu kratší než dvanáct měsíců, může pro výpočet fixních režijních nákladů použít výhledové obchodní odhady, a to za předpokladu, že jakmile budou k dispozici historické údaje, začne je používat.

6.   Pojištění uvedené v odst. 2 písm. b) splňuje přinejmenším všechny tyto podmínky:

a)

počáteční období jeho trvání činí nejméně jeden rok;

b)

výpovědní lhůta pro jeho zrušení činí nejméně 90 dnů;

c)

poskytuje ho podnik, který má povolení poskytovat pojištění v souladu s právem Unie nebo vnitrostátním právem;

d)

je poskytováno subjektem třetí strany.

7.   Pojištění uvedené v odst. 2 písm. b) zahrnuje mimo jiné pokrytí rizika:

a)

ztráty dokumentů;

b)

uvedení v omyl nebo učiněných zavádějících prohlášení;

c)

jednání, chyb nebo opomenutí, která vedla k porušení:

i)

právních a regulačních povinností;

ii)

povinnosti dovednosti a péče vůči klientům;

iii)

povinnosti zachovávat mlčenlivost;

d)

nezavedení, neprovádění a nezachovávání vhodných postupů pro předcházení střetům zájmů;

e)

ztrát vyplývajících z narušení provozu, selhání systému nebo řízení procesů;

f)

lze-li použít na daný obchodní model, hrubé nedbalosti při provádění oceňování aktiv nebo oceňování úvěrů a úvěrového hodnocení.

8.   Pro účely odst. 1 písm. b) poskytovatelé služeb skupinového financování vypočítají své fixní režijní náklady za předchozí rok, přičemž použijí údaje vyplývající z použitelného účetního rámce, odečtením níže uvedených položek od celkových nákladů po rozdělení zisku společníkům v poslední auditované roční účetní závěrce, nebo v případě, že nejsou k dispozici auditované výkazy, v ročních účetních závěrkách schválených vnitrostátními orgány dohledu:

a)

bonusy pracovníků a jiné odměny v rozsahu, v jakém jsou závislé na čistém zisku poskytovatele skupinového financování v příslušném roce;

b)

podíly zaměstnanců, řídících pracovníků a společníků na zisku;

c)

jiná rozdělení zisku a jiné pohyblivé složky odměny v rozsahu, v jakém jsou vypláceny plně na základě volného uvážení;

d)

závazky ze sdílených provizí a poplatků, které se přímo týkají pohledávek z provizí a poplatků, jež jsou začleněny v celkových výnosech, a pokud je platba závazků z provizí a poplatků podmíněna skutečným obdržením platby pohledávky z provizí a poplatků, a

e)

jednorázové náklady vyplývající z jiné než běžné činnosti.

9.   Pokud fixní náklady vznikly jménem poskytovatelů služeb skupinového financování třetím stranám a tyto fixní náklady nejsou ještě zahrnuty v rámci celkových nákladů uvedených v odstavci 8, přijmou poskytovatelé služeb skupinového financování jedno z těchto opatření:

a)

pokud je k dispozici členění nákladů těchto třetích stran, určí výši fixních nákladů, které jejich jménem těmto třetím stranám vznikly, a přičtou tuto částku k hodnotě vyplývající z odstavce 8;

b)

pokud členění nákladů těchto třetích stran není k dispozici, určí výši nákladů, které jejich jménem těmto třetím stranám vznikly, v souladu s podnikatelskými plány poskytovatelů služeb skupinového financování, a přičtou tuto částku k hodnotě vyplývající z odstavce 8.

KAPITOLA III

Udělování povolení poskytovatelům služeb skupinového financování a dohled nad nimi

Článek 12

Udělování povolení poskytovatelům služeb skupinového financování

1.   Právnická osoba, která hodlá poskytovat služby skupinového financování, podá u příslušného orgánu členského státu, v němž je usazena, žádost o povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování.

2.   Žádost uvedená v odstavci 1 obsahuje všechny níže uvedené náležitosti:

a)

název (včetně oficiálního názvu a jakéhokoli jiného obchodního názvu, který má být používán) potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování, adresa internetových stránek provozovaných tímto poskytovatelem a jeho fyzická adresa;

b)

právní formu potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování;

c)

stanovy potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování;

d)

program činnosti vymezující typy služeb skupinového financování, které potenciální poskytovatel služeb skupinového financování hodlá poskytovat, a platformu skupinového financování, kterou hodlá provozovat, včetně informací o tom, kde a jak mají být nabídky skupinového financování uváděny na trh;

e)

popis mechanismů pro řízení a vnitřních kontrolních mechanismů potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování pro zajištění dodržování tohoto nařízení, včetně postupů řízení rizik a účetních postupů;

f)

popis systémů, zdrojů a postupů potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování pro kontrolu a ochranu systémů zpracování dat;

g)

popis provozních rizik potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování;

h)

popis obezřetnostních záruk potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování podle článku 11;

i)

důkaz o tom, že potenciální poskytovatel služeb skupinového financování splňuje obezřetnostní záruky podle článku 11;

j)

popis plánu kontinuity činnosti potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování, který po zohlednění povahy, rozsahu a složitosti služeb skupinového financování, které potenciální poskytovatel služeb skupinového financování hodlá poskytovat, stanoví opatření a postupy, které v případě selhání potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování zajistí kontinuitu poskytování zásadních služeb souvisejících se stávajícími investicemi a řádnou správou dohod mezi potenciálním poskytovatelem služeb skupinového financování a jeho klienty;

k)

totožnost fyzických osob odpovědných za řízení potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování;

l)

důkaz o tom, že fyzické osoby uvedené v písmenu k) mají dobrou pověst a dostatečné znalosti, odborné dovednosti a zkušenosti k řízení potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování;

m)

popis vnitřních pravidel potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování s cílem zabránit osobám uvedeným v čl. 8 odst. 2 prvním pododstavci, aby se zapojily jako vlastníci projektů v rámci služeb skupinového financování nabízených potenciálním poskytovatelem služeb skupinového financování;

n)

popis režimu potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování pro externí zajištění služeb nebo činností;

o)

popis postupů potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování pro vyřizování stížností klientů;

p)

potvrzení, zda potenciální poskytovatel služeb skupinového financování hodlá poskytovat platební služby sám nebo prostřednictvím třetí strany podle směrnice (EU) 2015/2366 nebo prostřednictvím opatření podle čl. 10 odst. 5 tohoto nařízení;

q)

popis postupů potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování k ověření úplnosti, správnosti a jasnosti informací obsažených v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory;

r)

popis postupů potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování, pokud jde o investiční limity pro nekvalifikované investory uvedené v čl. 21 odst. 7.

3.   Pro účely odst. 2 písm. l) potenciální poskytovatelé služeb skupinového prokáží:

a)

neexistenci záznamů v rejstříku trestů v souvislosti s porušením vnitrostátních právních předpisů v oblasti obchodního práva, insolvenčního práva, právních předpisů upravujících finanční služby, právních předpisů týkajících se boje proti praní peněz, podvodů nebo povinností vyplývajících z profesní odpovědnosti pro všechny fyzické osoby zapojené do řízení potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování a pro všechny společníky, kteří drží alespoň 20 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv;

b)

skutečnost, že fyzické osoby zapojené do řízení potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování mají společně dostatečné znalosti, odborné dovednosti a zkušenosti k řízení potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování a že tyto fyzické osoby jsou povinny věnovat plnění svých povinností dostatek času.

4.   Příslušný orgán do 25 pracovních dnů od obdržení žádosti uvedené v odstavci 1 posoudí, zda je žádost úplná, a to tak, že zkontroluje, zda byly předloženy informace uvedené v odstavci 2. Není-li žádost úplná, stanoví příslušný orgán lhůtu, v níž musí potenciální poskytovatel služeb skupinového financování poskytnout chybějící informace.

5.   Pokud žádost uvedená v odstavci 1 zůstává po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 4 neúplná, může příslušný orgán posouzení žádosti zamítnout a v případě takového zamítnutí předložené dokumenty potenciálnímu poskytovateli služeb skupinového financování vrátí.

6.   Je-li žádost uvedená v odstavci 1 úplná, příslušný orgán o této skutečnosti neprodleně vyrozumí potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování.

7.   Před přijetím rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení poskytovateli služeb skupinového financování příslušný orgán konzultuje danou věc s příslušným orgánem jiného členského státu v těchto případech:

a)

potenciální poskytovatel služeb skupinového financování je dceřinou společností poskytovatele služeb skupinového financování s povolením v tomto jiném členském státě;

b)

potenciální poskytovatel služeb skupinového financování je dceřinou společností mateřské společnosti poskytovatele služeb skupinového financování s povolením v tomto jiném členském státě; nebo

c)

potenciální poskytovatel služeb skupinového financování je kontrolován týmiž fyzickými nebo právnickými osobami, které kontrolují poskytovatele služeb skupinového financování s povolením v tomto jiném členském státě.

8.   Příslušný orgán do tří měsíců ode dne obdržení úplné žádosti posoudí, zda potenciální poskytovatel služeb skupinového financování splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, a přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení pro poskytovatele služeb skupinového financování. Při tomto posouzení zohlední povahu, rozsah a složitost služeb skupinového financování, které hodlá potenciální poskytovatel služeb skupinového financování poskytovat. Příslušný orgán může povolení zamítnout, pokud lze mít na základě objektivních a prokazatelných důvodů za to, že vedoucí orgán potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování by mohl být hrozbou pro jeho účinné, řádné a obezřetné řízení a kontinuitu jeho činností a pro náležité zohlednění zájmů jeho klientů a integrity trhu.

9.   Příslušný orgán informuje orgán ESMA o všech povoleních udělených podle tohoto článku. Orgán ESMA doplní do registru povolených poskytovatelů služeb skupinového financování v souladu s článkem 14 informace o žádostech, jimž bylo vyhověno. Orgán ESMA si může vyžádat informace, aby zajistil, že příslušné orgány udělují povolení podle tohoto článku jednotně.

10.   Příslušný orgán oznámí potenciálnímu poskytovateli služeb skupinového financování své rozhodnutí do tří pracovních dnů od data přijetí tohoto rozhodnutí.

11.   Poskytovatel služeb skupinového financování s povolením podle tohoto článku musí trvale splňovat podmínky svého povolení.

12.   Členské státy nevyžadují, aby poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří poskytují služby skupinového financování přeshraničně, byli fyzicky přítomni na území jiného členského státu, než je členský stát, v němž mají tito poskytovatelé služeb skupinového financování povolení k činnosti.

13.   Poskytovatelé služeb skupinového financování, kterým bylo uděleno povolení podle tohoto nařízení, mohou vedle činností, které podléhají povolení podle tohoto článku, vykonávat i další činnosti, a to v souladu s příslušnými platnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy.

14.   Pokud subjekt s povolením k činnosti podle směrnice 2009/110/ES, 2013/36/EU, 2014/65/EU nebo (EU) 2015/2366 nebo vnitrostátních právních předpisů, jež se použijí na služby skupinového financování před vstupem tohoto nařízení v platnost, požádá o povolení poskytovatele služeb skupinového financování podle tohoto nařízení, příslušný orgán nevyžaduje, aby tento subjekt poskytl informace nebo dokumenty, které již předložil při žádosti o povolení podle uvedených směrnic nebo vnitrostátních právních předpisů, a to za podmínky, že tyto informace nebo dokumenty jsou i nadále aktuální a příslušný orgán k nim má přístup.

15.   Pokud potenciální poskytovatel služeb skupinového financování chce rovněž požádat o povolení poskytovat platební služby výlučně v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování a pokud mají příslušné orgány rovněž pravomoc udělovat povolení podle směrnice (EU) 2015/2366, příslušné orgány požadují, aby informace a dokumenty, které mají být předloženy v rámci každé žádosti, byly předkládány pouze jednou.

16.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění:

a)

požadavků a mechanismů pro žádost uvedenou v odstavci 1, včetně standardních formulářů, šablon a postupů pro žádost o povolení, a

b)

opatření a postupů pro plán kontinuity činnosti uvedený v odst. 2 písm. j).

Při vypracovávání těchto návrhů regulačních technických norem zohlední orgán ESMA povahu, rozsah a složitost služeb skupinového financování, které poskytovatel služeb skupinového financování poskytuje.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 10. listopadu 2021.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 13

Rozsah povolení

1.   Příslušné orgány, které udělily povolení oznámené podle čl. 12 odst. 10, zajistí, aby toto povolení obsahovalo výčet služeb skupinového financování, které je poskytovatel služeb skupinového financování oprávněn poskytovat.

2.   Poskytovatel služeb skupinového financování, který žádá o povolení k rozšíření své činnosti na další služby skupinového financování, které nebyly zamýšleny v době povolení uděleného podle článku 12, předloží žádost o rozšíření svého povolení příslušným orgánům, které mu udělily povolení podle článku 12, a to doplněním a aktualizací informací uvedených v čl. 12 odst. 2. Žádost o rozšíření se vyřizuje v souladu s čl. 12 odst. 4 až 11.

Článek 14

Registr poskytovatelů služeb skupinového financování

1.   Orgán ESMA zřídí registr všech poskytovatelů služeb skupinového financování. Tento registr je veřejně dostupný na jeho internetových stránkách a je pravidelně aktualizován.

2.   Registr podle odstavce 1 obsahuje tyto údaje:

a)

název, právní formu a případně identifikační kód právnické osoby poskytovatele služeb skupinového financování;

b)

obchodní název, fyzickou adresu a internetovou adresu platformy skupinového financování, kterou poskytovatel služeb skupinového financování provozuje;

c)

název a adresu příslušného orgánu, který udělil povolení, a jeho kontaktní údaje;

d)

informace o službách skupinového financování, pro jejichž poskytování bylo poskytovateli služeb skupinového financování uděleno povolení;

e)

seznam členských států, v nichž poskytovatel služeb skupinového financování oznámil svůj záměr poskytovat služby skupinového financování v souladu s článkem 18;

f)

veškeré další služby poskytované poskytovatelem služeb skupinového financování, na které se nevztahuje toto nařízení, s odkazem na příslušné unijní nebo vnitrostátní právní předpisy;

g)

veškeré sankce uložené poskytovateli služeb skupinového financování nebo jeho řídícím pracovníkům.

3.   Jakékoli odnětí povolení poskytovateli skupinového financování podle článku 17 se v registru zveřejní a zůstane zveřejněno po dobu pěti let.

Článek 15

Dohled

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování poskytují své služby pod dohledem příslušných orgánů, které udělily povolení.

2.   Relevantní příslušný orgán posuzuje, zda poskytovatelé služeb skupinového financování dodržují povinnosti stanovené v tomto nařízení. Příslušný orgán stanoví četnost a podrobnost tohoto posouzení s ohledem na povahu, rozsah a složitost činností poskytovatele služeb skupinového financování. Pro účely tohoto posouzení může relevantní příslušný orgán uskutečnit u poskytovatele služeb skupinového financování kontrolu na místě.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování bez zbytečného odkladu uvědomí relevantní příslušný orgán o veškerých podstatných změnách podmínek týkajících se povolení a na požádání poskytnou informace, jež jsou nezbytné k posouzení dodržování tohoto nařízení.

Článek 16

Podávání zpráv poskytovateli služeb skupinového financování

1.   Poskytovatel služeb skupinového financování poskytuje příslušnému orgánu, který mu udělil povolení, každoročně důvěrný seznam projektů financovaných prostřednictvím jeho platformy skupinového financování, přičemž u každého projektu uvádí tyto údaje:

a)

vlastník projektu a získaná částka;

b)

vydaný nástroj, jak je definován v čl. 2 odst. 1 písm. b), m) a n);

c)

souhrnné informace o investorech a investované částce v členění podle daňového domicilu investorů, s rozlišením kvalifikovaných a nekvalifikovaných investorů.

2.   Příslušné orgány poskytnou orgánu ESMA informace uvedené v odstavci 1 v anonymizované podobě do jednoho měsíce ode dne obdržení těchto informací. Orgán ESMA vypracuje a na svých internetových stránkách zveřejní souhrnnou roční statistiku týkající se trhu skupinového financování v Unii.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh prováděcích technických norem, ve kterých stanoví standardy a formáty údajů, formuláře a postupy pro podávání informací v souladu s tímto článkem.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 10. listopadu 2021.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 17

Odnětí povolení

1.   Příslušné orgány, které udělily povolení, mají pravomoc odejmout povolení v kterékoli z těchto situací, kdy poskytovatel služeb skupinového financování:

a)

nevyužil svého povolení do osmnácti měsíců od data jeho udělení;

b)

výslovně se svého povolení vzdal;

c)

neposkytoval služby skupinového financování po dobu devíti po sobě jdoucích měsíců a již není zapojen do správy stávajících smluv, které vznikly v důsledku prvotního spárování zájmů na financování podnikání prostřednictvím jeho platformy skupinového financování;

d)

získal své povolení nedovolenými prostředky, včetně uvedení nepravdivých prohlášení ve své žádosti o povolení;

e)

již nesplňuje podmínky, za nichž bylo povolení uděleno;

f)

vážně porušil toto nařízení.

Příslušné orgány, které udělily povolení, mají rovněž pravomoc povolení odejmout v kterékoli z následujících situací:

a)

je-li poskytovatel služeb skupinového financování též poskytovatelem platebních služeb v souladu se směrnicí (EU) 2015/2366 a on sám nebo jeho řídící pracovníci, zaměstnanci či třetí strany jednající jeho jménem porušili vnitrostátní právní předpisy, kterými se provádí směrnice (EU) 2015/849, pokud jde o praní peněz nebo financování terorismu; nebo

b)

pozbyl-li poskytovatel služeb skupinového financování nebo třetí strana jednající jeho jménem povolení k poskytování platebních služeb v souladu se směrnicí (EU) 2015/2366 nebo investičních služeb podle směrnice 2014/65/EU a tento poskytovatel služeb skupinového financování nebo tato třetí strana tuto situaci do 40 kalendářních dnů nenapravili.

2.   Pokud příslušný orgán v členském státě povolení odňal, informuje příslušný orgán, který je určen v daném členském státě jako jednotné kontaktní místo v souladu s čl. 29 odst. 2, bez zbytečného odkladu orgán ESMA a příslušné orgány dalších členských států, v nichž poskytovatel služeb skupinového financování poskytuje služby skupinového financování podle článku 18. Orgán ESMA vloží informaci o odnětí povolení do registru uvedeného v článku 14.

3.   Před tím, než příslušný orgán, který povolení udělil, přijme rozhodnutí o odnětí povolení, konzultuje danou věc s příslušným orgánem jiného členského státu, je-li poskytovatel služeb skupinového financování:

a)

dceřinou společností poskytovatele služeb skupinového financování s povolením v tomto jiném členském státě;

b)

dceřinou společností mateřské společnosti poskytovatele služeb skupinového financování s povolením v tomto jiném členském státě, nebo

c)

kontrolován týmiž fyzickými nebo právnickými osobami, které kontrolují poskytovatele služeb skupinového financování s povolením v tomto jiném členském státě.

Článek 18

Přeshraniční poskytování služeb skupinového financování

1.   Pokud poskytovatel služeb skupinového financování s povolením podle článku 12 hodlá poskytovat služby skupinového financování v jiném členském státě, než je členský stát, jehož příslušný orgán udělil povolení podle článku 12, předloží příslušnému orgánu určenému členským státem, v němž bylo uděleno povolení, jako jednotné kontaktní místo podle čl. 29 odst. 2 tyto informace:

a)

seznam členských států, v nichž poskytovatel služeb skupinového financování hodlá poskytovat služby skupinového financování;

b)

totožnost fyzických a právnických osob odpovědných za poskytování služeb skupinového financování v těchto členských státech;

c)

datum zahájení zamýšleného poskytování služeb skupinového financování poskytovatelem služeb skupinového financování;

d)

seznam jakýchkoliv jiných činností provozovaných poskytovatelem služeb skupinového financování, na které se nevztahuje toto nařízení.

2.   Jednotné kontaktní místo členského státu, v němž bylo uděleno povolení, do 10 pracovních dnů od přijetí informací uvedených v odstavci 1 tohoto článku oznámí tyto informace příslušným orgánům členských států, v nichž poskytovatel služeb skupinového financování hodlá poskytovat služby skupinového financování uvedené v odstavci 1 tohoto článku, a orgánu ESMA. Orgán ESMA tyto informace vloží do registru uvedeného v článku 14.

3.   Jednotné kontaktní místo členského státu, v němž bylo uděleno povolení, následně o oznámení podle odstavce 2 bez odkladu informuje poskytovatele služeb skupinového financování.

4.   Poskytovatel služeb skupinového financování může začít poskytovat služby skupinového financování v jiném členském státě, než je ten, jehož příslušný orgán povolení udělil, ode dne obdržení oznámení uvedeného v odstavci 3 nebo nejpozději 15 kalendářních dnů po předložení informací podle odstavce 1.

KAPITOLA IV

Ochrana investorů

Článek 19

Informace poskytované klientům

1.   Všechny informace včetně marketingových sdělení podle článku 27, které poskytují poskytovatelé služeb skupinového financování klientům o sobě, nákladech, finančních rizicích a poplatcích souvisejících se službami skupinového financování nebo investicemi, o kritériích výběru projektů skupinového financování a o povaze svých služeb skupinového financování a rizicích spojených s těmito službami, musí být pravdivé, srozumitelné a nezavádějící.

2.   Poskytovatelé služeb skupinového financování informují své klienty o tom, že se na jejich služby skupinového financování nevztahuje systém pojištění vkladů zřízený podle směrnice 2014/49/EU a že se na převoditelné cenné papíry nebo nástroje přijaté pro účely skupinového financování získané prostřednictvím jejich platformy skupinového financování nevztahuje systém pro odškodnění investorů zřízený v souladu se směrnicí 97/9/ES.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování informují své klienty o lhůtě na rozmyšlenou pro nekvalifikované investory podle článku 22. Poskytovatel služeb skupinového financování vždy při nabídce skupinového financování poskytuje tyto informace na nápadném místě nosiče, včetně všech mobilních aplikací, a na všech internetových stránkách, kde je taková nabídka učiněna.

4.   Veškeré informace, které mají být poskytnuty v souladu s odstavcem 1, se klientům sdělují podle potřeby, nejpozději před uzavřením transakce skupinového financování.

5.   Informace uvedené v odstavcích 1, 2 a 6 jsou nediskriminačním způsobem dostupné všem klientům v jasně určené a snadno přístupné části internetových stránek platformy skupinového financování.

6.   Pokud poskytovatelé služeb skupinového financování použijí na své platformě skupinového financování na projekty skupinového financování úvěrové ohodnocení nebo navrhnou ocenění nabídek skupinového financování, zpřístupní popis metody použité k výpočtu tohoto úvěrového ohodnocení nebo těchto cen. Pokud je výpočet založen na účetních výkazech, které nejsou předmětem auditu, je tato skutečnost jasně zveřejněna v popisu metody.

7.   Orgán EBA v úzké spolupráci s orgánem ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž upřesní:

a)

prvky včetně formátu, které se mají uvádět v popisu metody uvedené v odstavci 6;

b)

informace a faktory, které mají poskytovatelé služeb skupinového financování zohlednit při provádění hodnocení úvěrového rizika podle čl. 4 odst. 4 písm. a) a b) a při oceňování úvěrů podle čl. 4 odst. 4 písm. e);

c)

faktory, které má poskytovatel služeb skupinového financování zohlednit při zajišťování toho, aby cena úvěru, který umožňuje, byla spravedlivá a přiměřená, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 4 písm. d);

d)

minimální obsah a řízení politik a postupů požadovaných podle tohoto článku a rámce pro řízení rizik podle čl. 4 odst. 4 písm. f).

Orgán EBA předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 10. května 2022.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 20

Zveřejňování míry selhání

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování, jejichž služby skupinového financování spočívají v umožňování úvěrů:

a)

každoročně zveřejní míru selhání projektů skupinového financování, které byly nabízeny na jejich platformách přinejmenším v uplynulých 36 měsících; a

b)

do čtyř měsíců od konce každého účetního období zveřejní výsledovku, v níž jsou podle okolností uvedeny tyto informace:

i)

očekávaná a skutečná míra selhání všech úvěrů, které poskytovatel služeb skupinového financování umožnil, a to podle kategorií rizik stanovených v rámci pro řízení rizik;

ii)

souhrn předpokladů použitých při určování očekávané míry selhání; a

iii)

pokud poskytovatel služeb skupinového financování nabídl cílovou sazbu v souvislosti s individuální správou portfolií úvěrů, skutečný dosažený výnos.

2.   Míry selhání uvedené v odstavci 1 se zveřejňují na nápadném místě internetové stránky poskytovatele služeb skupinového financování.

3.   Orgán ESMA v úzké spolupráci s orgánem EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem s cílem vymezit metodiku pro výpočet měr selhání uvedených v odstavci 1 pro projekty nabízené prostřednictvím platformy skupinového financování.

Orgán ESMA předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 10. listopadu 2021.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 21

Vstupní test znalostí a simulace schopnosti nést ztrátu

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování před tím, než poskytnou potenciálním nekvalifikovaným investorům plný přístup k investování do projektů skupinového financování na svých platformách skupinového financování, posoudí, zda a které nabízené služby skupinového financování jsou pro potenciální nekvalifikované investory vhodné.

2.   Pro účely posouzení uvedeného v odstavci 1 si poskytovatelé služeb skupinového financování vyžádají informace o tom, jaké má potenciální nekvalifikovaný investor zkušenosti, investiční cíle, jaká je jeho finanční situace a jaké je jeho základní porozumění rizikům spojeným s investováním obecně a s investováním do typů investic nabízených na platformě skupinového financování, včetně informací:

a)

o předchozích investicích potenciálního nekvalifikovaného investora do převoditelných cenných papírů nebo o předchozím pořízení nástrojů přijatých pro účely skupinového financování nebo předchozích úvěrových smlouvách včetně investic do podniků v rané fázi nebo fázi rozvoje;

b)

o tom, jak potenciální nekvalifikovaný investor rozumí rizikům spojeným s poskytováním úvěrů nebo investováním do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů přijatých pro účely skupinového financování prostřednictvím platformy skupinového financování, a o odborných zkušenostech týkajících se investic v rámci skupinového financování.

3.   Po prvotním posouzení podle odstavce 1 poskytovatelé služeb skupinového financování toto posouzení vždy po dvou letech u každého nekvalifikovaného investora znovu přezkoumají.

4.   Jestliže potenciální nekvalifikovaní investoři neposkytnou informace požadované podle odstavce 2, nebo jestliže poskytovatelé služeb skupinového financování budou mít na základě informací obdržených podle uvedeného odstavce za to, že potenciální nekvalifikovaní investoři mají nedostatečné znalosti, odborné dovednosti či zkušenosti, informují poskytovatelé služeb skupinového financování takové potenciální nekvalifikované investory o tom, že služby, které nabízejí na svých platformách skupinového financování, pro ně nemusí být vhodné, a varují je před riziky. V tomto varování před riziky musí být jasně uvedeno, že hrozí riziko ztráty veškerých investovaných peněžních prostředků. Potenciální nekvalifikovaní investoři výslovně potvrdí, že obdrželi a porozuměli varování, které vydal poskytovatel služeb skupinového financování.

5.   Pro účely posouzení uvedeného v odstavci 1 poskytovatelé služeb skupinového financování od potenciálních nekvalifikovaných investorů rovněž vyžadují, aby simulovali svou schopnost nést ztrátu vypočtenou jako 10 % jejich čistého jmění, na základě informací o:

a)

pravidelném příjmu a celkovém příjmu a o tom, zda je příjem získáván jako trvalý nebo dočasný;

b)

aktivech, včetně finančních investic a případných hotovostních vkladů, avšak s výjimkou osobního a investičního majetku a penzijních fondů;

c)

finančních závazcích včetně pravidelných, stávajících či budoucích závazků.

6.   Po prvotní simulaci podle odstavce 5 poskytovatelé služeb skupinového financování každoročně u všech nekvalifikovaných investorů tuto simulaci podle uvedeného odstavce přezkoumají.

Potenciálním nekvalifikovaným investorům a nekvalifikovaným investorům se nebrání v investování do projektů skupinového financování. Nekvalifikovaní investoři potvrdí, že obdrželi výsledky simulace podle odstavce 5.

7.   Vždy, než potenciální nekvalifikovaný investor nebo nekvalifikovaný investor přijme individuální nabídku služeb skupinového investování a tedy investuje částku přesahující vyšší z částek 1 000 EUR, nebo 5 % čistého jmění takového investora vypočítaného podle odstavce 5, poskytovatel služeb skupinového financování zajistí, aby takový investor:

a)

obdržel varování před riziky;

b)

udělil poskytovateli služeb skupinového financování výslovný souhlas a

c)

prokázal poskytovateli služeb skupinového financování, že investor rozumí dané investici a jejím rizikům.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) tohoto odstavce může být posouzení uvedené v odstavci 1 použito k prokázání skutečnosti, že potenciální nekvalifikovaný investor nebo nekvalifikovaný investor rozumí dané investici a jejím rizikům.

8.   Orgán ESMA v úzké spolupráci s orgánem EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem s cílem upřesnit mechanismy nezbytné pro:

a)

posouzení podle odstavce 1;

b)

provedení simulace podle odstavce 5;

c)

poskytnutí informací podle odstavců 2 a 4.

Při vypracovávání těchto návrhů regulačních technických norem orgán ESMA zohlední povahu, rozsah a složitost služeb skupinového financování, které poskytovatel služeb skupinového financování poskytuje.

Orgán ESMA předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 10. listopadu 2021.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 22

Předsmluvní lhůta na rozmyšlenou

1.   Podmínky nabídky skupinového financování jsou pro vlastníka projektu závazné od okamžiku, kdy je nabídka skupinového financování zveřejněna na platformě skupinového financování, až do následujícího z těchto okamžiků, podle toho, který z nich nastane dříve:

a)

datum uplynutí platnosti nabídky skupinového financování, které poskytovatel služeb skupinového financování oznámil v době zařazení nabídky skupinového financování na jeho platformu skupinového financování, nebo

b)

datum, kdy bylo dosaženo cílové částky financování, nebo v případě cílového rozpětí datum, kdy bylo dosaženo maxima tohoto cílového rozpětí.

2.   Poskytovatel služeb skupinového financování stanoví předsmluvní lhůtu na rozmyšlenou, během níž může potenciální nekvalifikovaný investor kdykoli svou nabídku investování nebo vyjádření zájmu o nabídku skupinového financování odvolat bez udání důvodu a jakéhokoli sankčního postihu.

3.   Lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 2 začíná běžet okamžikem nabídky investování nebo vyjádření zájmu potenciálního nekvalifikovaného investora a její platnost končí po uplynutí čtyř kalendářních dnů.

4.   Poskytovatel služeb skupinového financování vede záznamy o nabídkách investování a vyjádřeních zájmu, které obdrží, a o okamžiku jejich obdržení.

5.   Způsoby pro odvolání nabídky investování nebo vyjádření zájmu jsou přinejmenším tytéž, jako způsoby jimiž může potenciální nekvalifikovaný investor učinit nabídku investování nebo vyjádřit zájem o nabídku skupinového financování.

6.   Poskytovatel služeb skupinového financování poskytuje potenciálnímu nekvalifikovanému investorovi přesné, jasné a včasné informace o lhůtě na rozmyšlenou a podmínkách pro odvolání nabídky investování nebo vyjádření zájmu, zahrnující přinejmenším tyto informace:

a)

bezprostředně předtím než potenciální nekvalifikovaný investor může sdělit svou nabídku investování nebo své vyjádření zájmu, má poskytovatel služeb skupinového financování informovat potenciálního nekvalifikovaného investora o:

i)

skutečnosti, že se na nabídku investování nebo vyjádření zájmu vztahuje lhůta na rozmyšlenou;

ii)

délce lhůty na rozmyšlenou;

iii)

způsobech odvolání nabídky investování nebo vyjádření zájmu;

b)

bezprostředně po obdržení nabídky investování nebo vyjádření zájmu informuje poskytovatel služeb skupinového financování potenciálního nekvalifikovaného investora prostřednictvím platformy skupinového financování o tom, že začala běžet lhůta na rozmyšlenou.

7.   V případě individuální správy portfolia úvěrů se tento článek použije pouze na prvotní investiční mandát udělený nekvalifikovaným investorem, a nikoli na investice do konkrétních úvěrů uskutečněných v rámci tohoto mandátu.

Článek 23

Dokument s klíčovými informacemi pro investory

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování poskytnou potenciálním investorům veškeré informace uvedené v tomto článku.

2.   Poskytovatelé služeb skupinového financování poskytnou potenciálním investorům dokument s klíčovými informacemi pro investory, který vypracuje vlastník projektu pro každou nabídku skupinového financování. Dokument s klíčovými informacemi pro investory je vypracován alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu, jehož příslušné orgány udělily povolení podle článku 12, nebo v jiném jazyce, který tyto orgány uznávají.

3.   Pokud poskytovatel služeb skupinového financování propaguje nabídku skupinového financování prostřednictvím marketingových sdělení v jiném členském státě, musí být dokument s klíčovými informacemi pro investory k dispozici přinejmenším v jednom z úředních jazyků tohoto členského státu nebo v jazyce, který příslušné orgány tohoto členského státu uznávají.

4.   Poskytovatelům služeb skupinového financování se nebrání v tom, aby vedle jazyků, které jsou uvedeny v odstavci 2 nebo 3, zajistili překlad dokumentu s klíčovými informacemi pro investory do jakéhokoli z jiných jazyků. Tyto překlady musí přesně odrážet obsah originálního dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.

5.   Příslušné orgány informují orgán ESMA o jazyku nebo jazycích, které uznávají pro účely tohoto nařízení, jak je uvedeno v odstavcích 2 a 3. Orgán ESMA tyto informace zveřejní na svých internetových stránkách.

6.   Dokument s klíčovými informacemi pro investory uvedený v odstavci 2 obsahuje všechny tyto informace:

a)

informace stanovené v příloze I;

b)

následující prohlášení, uvedené přímo pod názvem dokumentu s klíčovými informacemi pro investory:

„Tuto nabídku skupinového financování neověřily ani neschválily příslušné orgány ani Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Předtím než vám byl umožněn přístup k této investici, nemusela být nutně posouzena přiměřenost vašich zkušeností a znalostí. Uskutečněním této investice přebíráte plné riziko této investice, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných peněžních prostředků.“;

c)

následující varování před riziky:

„Investice do tohoto projektu skupinového financování je spojena s riziky včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných peněžních prostředků. Na vaši investici se nevztahují systémy pojištění vkladů zřízené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU (*1). Na vaši investici se nevztahují ani systémy pro odškodnění investorů zřízené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES (*2).

Ze své investice nemusíte získat žádný výnos.

Nejedná se o spořící produkt a doporučujeme, abyste do projektů skupinového financování neinvestovali více než 10 % vašeho čistého jmění.

Investiční nástroje nemusíte být schopni prodat v okamžiku, kdy tak chcete učinit. I když je budete moci prodat, můžete utrpět ztráty.

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149)."

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22).“"

7.   Dokument s klíčovými informacemi pro investory musí být pravdivý, srozumitelný a nezavádějící a nesmí obsahovat žádné poznámky pod čarou kromě těch, které uvádějí odkazy na použitelné právní předpisy, případně včetně jejich citací. Je uveden na samostatném trvalém nosiči, který lze jasně odlišit od marketingových sdělení, a obsahuje nejvýše šest tiskových stran o velikosti A4. Pokud v případě nástrojů přijatých pro účely skupinového financování informace požadované podle části F přílohy I překročí jednu tiskovou stranu papíru formátu A4, musí být zbývající informace uvedeny v příloze dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.

8.   Poskytovatel služeb skupinového financování požádá vlastníka projektu, aby jej informoval o každé změně informací, aby průběžně a po dobu trvání nabídky skupinového financování aktualizoval dokument s klíčovými informacemi pro investory. Poskytovatel služeb skupinového financování neprodleně informuje investory, kteří učinili nabídku investovat nebo vyjádřili zájem o nabídku skupinového financování, o každé podstatné změně informací v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, jež mu byla oznámena.

9.   Členské státy zajistí, aby odpovědnost za informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory nesl přinejmenším vlastník projektu nebo jeho správní, řídící nebo dozorčí orgány. Osoby odpovědné za dokument s klíčovými informacemi pro investory jsou v tomto dokumentu jasně identifikovány jménem a funkcí v případě fyzických osob, nebo názvem a sídlem v případě právnických osob, přičemž tento dokument musí rovněž obsahovat jejich prohlášení, že podle jejich nejlepšího vědomí jsou informace obsažené v tomto dokumentu v souladu se skutečností a že v něm nebylo opomenuto nic, co by mohlo změnit jeho význam.

10.   Členské státy zajistí, aby se jejich právní a správní předpisy o občanskoprávní odpovědnost vztahovaly na fyzické a právnické osoby, které nesou odpovědnost za informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, včetně všech jeho překladů, přinejmenším v těchto situacích:

a)

informace jsou zavádějící nebo nepřesné, nebo

b)

dokument s klíčovými informacemi pro investory opomíjí klíčové informace, které jsou nezbytnou pomocí pro investory při jejich zvažování, zda financovat projekt skupinového financování.

11.   Poskytovatelé služeb skupinového financování mají zavedeny a uplatňují odpovídající postupy k ověření úplnosti, správnosti a jasnosti informací obsažených v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.

12.   V případě, že poskytovatel služeb skupinového financování zjistí v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory opomenutí, chybu nebo nepřesnost, které by mohly mít významný dopad na očekávanou návratnost investice, neprodleně na opomenutí, chybu nebo nepřesnost upozorní vlastníka projektu, který tyto informace urychleně doplní nebo opraví.

Pokud takové doplnění nebo oprava nejsou urychleně učiněny, poskytovatel služeb skupinového financování pozastaví nabídku skupinového financování až do okamžiku, kdy je dokument s klíčovými informacemi pro investory doplněn nebo opraven, nejdéle však na 30 kalendářních dnů.

Poskytovatel služeb skupinového financování neprodleně informuje investory, kteří učinili nabídku investovat nebo vyjádřili zájem o nabídku skupinového financování, o zjištěných nesrovnalostech, opatřeních a o krocích, které poskytovatel služeb skupinového financování přijal či přijme, a o možnosti odvolat jejich nabídku investování nebo vyjádření zájmu o nabídku skupinového financování.

Pokud po uplynutí 30 kalendářních dnů nebyl dokument s klíčovými informacemi pro investory doplněn nebo opraven, aby byly veškeré zjištěné nesrovnalosti napraveny, nabídka skupinového financování se zruší.

13.   Potenciální investor může požadovat, aby poskytovatel služeb skupinového financování zajistil překlad dokumentu s klíčovými informacemi pro investory do jazyka dle volby investora. Překlad musí věrně a přesně odrážet obsah původního dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.

Pokud poskytovatel služeb skupinového financování nezajistí požadovaný překlad dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, vydá potenciálnímu investorovi jasné doporučení, aby se investice zdržel.

14.   Příslušné orgány členského státu, v němž bylo uděleno povolení poskytovateli služeb skupinového financování, mohou požadovat, aby jim byl předem poskytnut dokument s klíčovými informacemi pro investory, a to nejméně sedm pracovních dnů před tím, než je zpřístupní potenciálním investorům. Dokumenty s klíčovými informacemi pro investory nepodléhají předběžnému schválení příslušnými orgány.

15.   Pokud je potenciálním investorům poskytnut dokument s klíčovými informacemi pro investory vypracovaný v souladu s tímto článkem, má se za to, že poskytovatelé služeb skupinového financování a vlastníci projektů splnili povinnost vypracovat sdělení klíčových informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1286/2014 (22).

První pododstavec se použije obdobně i na fyzické či právnické osoby, které v souvislosti se skupinovým financováním poskytují poradenství nebo uvádějí na trh nabídku skupinového financování.

16.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem s cílem vymezit:

a)

požadavky týkající se vzoru pro uvádění informací podle odstavce 6 a přílohy I a jeho obsahu;

b)

typy hlavních rizik, která souvisí s nabídkou skupinového financování, a jež proto musí být zveřejněna v souladu s částí C přílohy I;

c)

používání určitých finančních poměrových ukazatelů ke zvýšení srozumitelnosti klíčových finančních informací, včetně v souvislosti s předkládáním informací uvedených v příloze I části A písm. e);

d)

provize a poplatky a náklady na transakce, na něž se vztahuje příloha I část H písm. a), včetně podrobného členění přímých a nepřímých nákladů, které ponese investor.

Při vypracovávání těchto návrhů regulačních technických norem orgán ESMA zohlední povahu, rozsah a složitost služeb skupinového financování, které poskytovatel služeb skupinového financování poskytuje.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 10. května 2022.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 24

Dokument s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy

1.   Odchylně od čl. 23 odst. 2 první věty a čl. 23 odst. 6 písm. a) poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří poskytují individuální správu portfolií úvěrů, vypracují v souladu s tímto článkem a zpřístupní potenciálním investorům dokument s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy, jenž obsahuje všechny tyto informace:

a)

informace uvedené v částech H a I přílohy I;

b)

informace o fyzických a právnických osobách, které nesou odpovědnost za informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, přičemž se u fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů poskytovatele služeb skupinového financování uvádí jméno a funkce fyzické osoby a v případě právnických osob název a sídlo;

c)

následující prohlášení o odpovědnosti:

„Poskytovatel skupinového financování prohlašuje podle svého nejlepšího vědomí, že žádné informace nebyly opomenuty ani nejsou věcně zavádějící nebo nepřesné. Za přípravu tohoto dokumentu s klíčovými informacemi pro investory odpovídá poskytovatel služeb skupinového financování.“

2.   Poskytovatel služeb skupinového financování soustavně a po dobu trvání nabídky skupinového financování dokument s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy aktualizuje. Poskytovatel služeb skupinového financování informuje neprodleně investory, kteří učinili nabídku investovat nebo vyjádřili zájem o nabídku skupinového financování, o každé podstatné změně informací v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.

3.   Dokument s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy je pravdivý, srozumitelný a nezavádějící a nesmí obsahovat žádné poznámky pod čarou kromě těch, které uvádějí odkazy na použitelné právní předpisy, případně včetně jejich citací. Je prezentován na samostatném trvalém nosiči, který lze jasně odlišit od marketingových sdělení, a obsahuje nejvýše šest tiskových stran o velikosti A4.

4.   Členské státy zajistí, aby odpovědnost za informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy nesl přinejmenším poskytovatel služeb skupinového financování. Osoby odpovědné za dokument s klíčovými informacemi pro investory jsou v tomto dokumentu na úrovni platformy jasně identifikovány jménem a funkcí v případě fyzických osob, nebo názvem a sídlem v případě právnických osob, přičemž dokument musí rovněž obsahovat jejich prohlášení, že podle jejich nejlepšího vědomí jsou informace obsažené v tomto dokumentu v souladu se skutečností a že v něm nebylo opomenuto nic, co by mohlo změnit jeho význam.

5.   Členské státy zajistí, aby se jejich právní a správní předpisy o občanskoprávní odpovědnosti vztahovaly na fyzické a právnické osoby odpovědné za informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy včetně všech jeho překladů, přinejmenším v těchto situacích:

a)

informace jsou zavádějící nebo nepřesné, nebo

b)

dokument s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy opomíjí klíčové informace, které jsou nezbytnou pomocí pro investory při jejich zvažování, zda investovat prostřednictvím individuální správy portfolia úvěrů.

6.   Poskytovatelé služeb skupinového financování mají zavedeny a uplatňují vhodné postupy k ověření úplnosti, správnosti a jasnosti informací obsažených v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy.

7.   Pokud poskytovatel služeb skupinového financování zjistí opomenutí, chybu nebo nepřesnost v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy, které by mohly mít významný dopad na očekávanou návratnost individuální správy portfolia úvěrů, tak tento poskytovatel služeb skupinového financování v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory opomenutí, chybu či nepřesnost sám napraví.

8.   Pokud je potenciálním investorům poskytnut dokument s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy vypracovaný v souladu s tímto článkem, má se za to, že poskytovatelé služeb skupinového financování splnili povinnost vypracovat sdělení klíčových informací podle nařízení (EU) č. 1286/2014.

První pododstavec se použije obdobně i na fyzické a právnické osoby, které v souvislosti se skupinovým financováním poskytují poradenství nebo uvádějí na trh nabídku skupinového financování.

Článek 25

Elektronická vývěska

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování mohou provozovat elektronickou vývěsku, na níž umožňují svým klientům inzerovat zájem o koupi a prodej úvěrů, převoditelných cenných papírů nebo nástrojů přijatých pro účely skupinového financování, které byly původně nabízeny na jejich platformách skupinového financování.

2.   Elektronická vývěska uvedená v odstavci 1 se nepoužije k propojení zájmů na nákupu a prodeji prostřednictvím protokolů nebo vnitřních provozních postupů poskytovatele služeb skupinového financování způsobem, který by vedl k uzavření smlouvy. Elektronická vývěska proto neobsahuje interní systém párování, který plní pokyny klientů na mnohostranném základě.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří umožňují reklamu týkající se zájmu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku, dodržují následující požadavky:

a)

informují své klienty o povaze elektronické vývěsky podle odstavců 1 a 2;

b)

od svých klientů, kteří inzerují prodej úvěru, cenného papíru nebo nástroje podle odstavce 1, požadují, aby zpřístupnili dokument s klíčovými informacemi pro investory;

c)

poskytují klientům, kteří zamýšlejí nákup úvěrů inzerovaných na elektronické vývěsce, informace o výkonnosti úvěrů zprostředkovaných poskytovatelem platformy skupinového financování;

d)

zajistí, aby jejich klienti, kteří inzerují zájem o nákup úvěru, cenného papíru nebo nástroje podle odstavce 1 tohoto článku a lze je považovat za nekvalifikované investory, obdrželi informace podle čl. 19 odst. 2 a varování před riziky podle čl. 21 odst. 4.

4.   Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří umožňují inzerování zájmu podle odstavce 1 tohoto článku a kteří poskytují služby úschovy aktiv podle čl. 10 odst. 1, vyžadují od svých investorů, kteří inzerují tento zájem, aby jim sdělili veškeré změny vlastnictví pro účely ověřování vlastnictví a vedení záznamů.

5.   Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří navrhují referenční cenu pro nákup a prodej podle odstavce 1 tohoto článku, své klienty informují, že navrhovaná referenční cena je nezávazná, přičemž ji odůvodní a zveřejní klíčové prvky použité metodiky podle čl. 19 odst. 6.

Článek 26

Přístup k záznamům

Poskytovatelé služeb skupinového financování:

a)

uchovávají všechny záznamy týkající se jejich služeb a transakcí na trvalém nosiči po dobu nejméně pěti let;

b)

zajistí, aby jejich klienti měli neustále okamžitý přístup k záznamům o službách, které jim jsou poskytovány;

c)

archivují po dobu nejméně pěti let všechny smlouvy mezi poskytovateli služeb skupinového financování a jejich klienty.

KAPITOLA V

Marketingová sdělení

Článek 27

Požadavky týkající se marketingových sdělení

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby veškerá marketingová sdělení o jejich službách, včetně marketingových sdělení zajišťovaných externě třetími stranami, byla jako taková jasně identifikovatelná.

2.   Před završením cílové částky projektu se nesmí žádné marketingové sdělení nepřiměřeně zaměřovat na jednotlivé plánované, probíhající či stávající projekty nebo nabídky skupinového financování.

Informace obsažené v marketingovém sdělení musí být pravdivé, srozumitelné a nezavádějící a musí být v souladu s informacemi obsaženými v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, je-li již dokument s klíčovými informacemi pro investory k dispozici, nebo v souladu s informacemi požadovanými v tomto dokumentu, nebyl-li ještě dokument s klíčovými informacemi pro investory zveřejněn.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování pro svá marketingová sdělení používají jeden nebo více z úředních jazyků členského státu, v němž jsou tato marketingová sdělení šířena nebo jazyk uznaný příslušnými orgány tohoto členského státu.

4.   Příslušné orgány členského státu, ve kterém jsou marketingová sdělení šířena, odpovídají za dohled nad dodržováním vnitrostátních právních a správních předpisů, které se na marketingová sdělení vztahují, a za jejich uplatňování vůči poskytovatelům služeb skupinového financování.

5.   Příslušné orgány nevyžadují, aby marketingová sdělení byla oznamována či schvalována předem.

Článek 28

Zveřejňování vnitrostátních předpisů týkajících se marketingových požadavků

1.   Příslušné orgány na svých internetových stránkách zveřejní a průběžně aktualizují vnitrostátní právní a správní předpisy, které se použijí na marketingová sdělení poskytovatelů služeb skupinového financování a u nichž příslušné orgány odpovídají za dohled nad jejich dodržováním a za jejich prosazování vůči poskytovatelům služeb skupinového financování.

2.   Příslušné orgány oznámí orgánu ESMA právní a správní předpisy uvedené v odstavci 1 a poskytnou orgánu ESMA souhrn těchto právních a správních předpisů v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

3.   Příslušné orgány oznámí orgánu ESMA jakoukoli změnu informací poskytnutých podle odstavce 2 a neprodleně poskytnout orgánu ESMA aktualizovaný souhrn příslušných právních a správních předpisů podle odstavce 1.

4.   I v případě, že příslušné orgány nejsou odpovědné za dohled nad dodržováním právních a správních předpisů a jejich prosazování podle odstavce 1, zveřejní na svých internetových stránkách kontaktní informace o tom, kde lze získat informace o právních a správních předpisech uvedených v odstavci 1.

5.   Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem, ve kterých stanoví standardní formuláře, vzory a postupy pro oznamování podle tohoto článku.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 10. listopadu 2021.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

6.   Orgán ESMA zveřejní a aktualizuje na svých internetových stránkách souhrn podle odstavce 2 a hypertextové odkazy na internetové stránky příslušných orgánů podle odstavce 1. Orgán ESMA nenese odpovědnost za informace uvedené v tomto souhrnu.

7.   Příslušné orgány jsou jednotnými kontaktními místy, která odpovídají za poskytování informací o pravidlech pro uvádění na trh ve svých členských státech.

8.   Příslušné orgány pravidelně a přinejmenším každoročně podávají orgánu ESMA zprávu o svých opatřeních k prosazování práva přijatých během předcházejícího roku na základě vnitrostátních právních a správních předpisů, jež se použijí na marketingová sdělení poskytovatelů služeb skupinového financování. Tato zpráva zejména zahrnuje:

a)

v příslušných případech celkový počet přijatých opatření k prosazování práva rozdělených podle druhu pochybení;

b)

jsou-li k dispozici, výsledky opatření k prosazování práva, včetně typů uložených sankcí nebo prostředků nápravy, které poskytli poskytovatelé služeb skupinového financování, a

c)

jsou-li k dispozici, příklady toho, jak příslušné orgány řešily případy, v nichž poskytovatelé služeb skupinového financování nedodrželi vnitrostátní právní a správní předpisy.

KAPITOLA VI

Příslušné orgány a orgán esma

Článek 29

Příslušné orgány

1.   Členské státy určí příslušné orgány odpovědné za plnění funkcí a povinností podle tohoto nařízení a informují o nich orgán ESMA.

2.   V případě, že členské státy určí podle odstavce 1 více než jeden příslušný orgán, určí jejich příslušné úkoly a určí jeden z nich jako jednotné kontaktní místo pro přeshraniční správní spolupráci mezi příslušnými orgány a s orgánem ESMA.

3.   Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam příslušných orgánů určených v souladu s odstavcem 1.

Článek 30

Pravomoci příslušných orgánů

1.   Aby mohly plnit své povinnosti podle tohoto nařízení, musí mát příslušné orgány v souladu s vnitrostátním právem alespoň tyto vyšetřovací pravomoci:

a)

požadovat, aby poskytovatelé služeb skupinového financování a třetí strany, které jsou určeny k výkonu funkcí v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování, a fyzické či právnické osoby, které je ovládají nebo jsou jimi ovládány, poskytovali informace a dokumenty;

b)

požadovat, aby auditoři a řídicí pracovníci poskytovatelů služeb skupinového financování a třetích stran určených k výkonu funkcí v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování poskytovali informace;

c)

provádět kontroly nebo šetření na místě jinde než v soukromých obydlích fyzických osob a za tímto účelem vstupovat do prostor s cílem získat přístup k dokumentům a dalším údajům v jakékoli formě, pokud existuje důvodné podezření, že dokumenty a jiné údaje týkající se předmětu kontroly nebo šetření mohou být významné pro účely prokázání, že došlo k porušení tohoto nařízení.

2.   Aby mohly plnit své povinnosti podle tohoto nařízení, musí mít příslušné orgány v souladu s vnitrostátním právem alespoň tyto pravomoci v oblasti dohledu:

a)

pozastavit nabídku skupinového financování na dobu nejvýše deseti po sobě následujících pracovních dnů, pokud existují dostatečné důvody k podezření, že bylo porušeno toto nařízení;

b)

zakázat nebo pozastavit marketingová sdělení nebo požadovat od poskytovatele služeb skupinového financování nebo třetí strany určené k výkonu funkcí v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování, aby ukončili nebo pozastavili marketingová sdělení po dobu nejvýše deseti po sobě následujících pracovních dnů, pokud existují dostatečné důvody k podezření, že bylo porušeno toto nařízení;

c)

zakázat nabídku skupinového financování, pokud zjistí, že toto nařízení bylo porušeno, nebo pokud existují dostatečné důvody k podezření, že bude porušeno;

d)

pozastavit nebo požadovat po poskytovateli služeb skupinového financování pozastavení poskytování služeb skupinového financování na dobu nejvýše deseti po sobě následujících pracovních dnů, pokud existují dostatečné důvody k podezření, že bylo porušeno toto nařízení;

e)

zakázat poskytování služeb skupinového financování, pokud zjistí, že toto nařízení bylo porušeno;

f)

zveřejnit informaci o skutečnosti, že poskytovatel služeb skupinového financování nebo třetí strana určená k výkonu funkcí v souvislosti s poskytování služeb skupinového financování porušují své povinnosti;

g)

zveřejnit nebo požadovat po poskytovateli služeb skupinového financování nebo třetí straně určené k výkonu funkcí v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování, aby zveřejnili veškeré podstatné informace, které mohou ovlivnit poskytování služeb skupinového financování, a to s cílem zajistit ochranu investorů nebo hladké fungování trhu;

h)

pozastavit nebo požadovat po poskytovateli služeb skupinového financování nebo třetí straně určené k výkonu funkcí v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování, aby pozastavili poskytování služeb skupinového financování, pokud mají příslušné orgány za to, že je situace poskytovatele služeb skupinového financování taková, že by poskytování služby skupinového financování poškodilo zájmy investorů;

i)

převést se souhlasem klientů a přijímajícího poskytovatele stávající smlouvy na jiného poskytovatele služeb skupinového financování v případě, že je povolení poskytovateli služeb skupinového financování odňato podle čl. 17 odst. 1 prvního pododstavce písm. c).

Veškerá opatření přijatá při výkonu pravomocí podle tohoto odstavce musí být přiměřená, řádně odůvodněná a přijatá v souladu s článkem 40.

3.   Pokud to vyžaduje vnitrostátní právo, může se příslušný orgán obrátit na příslušný soudní orgán, aby rozhodl o použití pravomocí uvedených v odstavcích 1 a 2.

4.   Poskytovatel služeb skupinového financování, na kterého jsou převáděny stávající smlouvy podle odst. 2 prvního pododstavce písm. i), musí mít povolení poskytovat služby skupinového financování ve stejném členském státě, v němž měl povolení původní poskytovatel služeb skupinového financování.

5.   Příslušné orgány plní své funkce a vykonávají své pravomoci uvedené v odstavcích 1 a 2 kterýmkoli z těchto způsobů:

a)

přímo;

b)

ve spolupráci s jinými orgány;

c)

na svou odpovědnost přenesením pravomocí na takové orgány;

d)

podáním návrhu u příslušných soudních orgánů.

6.   Členské státy zajistí přijetí vhodných opatření tak, aby příslušné orgány měly veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich povinností.

7.   Má se za to, že fyzická či právnická osoba, která předává informace příslušnému orgánu v souladu s tímto nařízením, tímto předáním neporušuje žádné omezení týkající se zveřejňování informací, které by bylo uloženo na základě smlouvy nebo právního či správního předpisu, a v souvislosti s takovým oznámením jí nevzniká žádný typ odpovědnosti.

Článek 31

Spolupráce příslušných orgánů

1.   Pro účely tohoto nařízení příslušné orgány vzájemně spolupracují. Bez zbytečného odkladu si vyměňují informace a spolupracují při činnostech šetření, dohledu a vymáhání práva.

Pokud se členské státy v souladu s čl. 39 odst. 1 rozhodly stanovit za porušení tohoto nařízení trestní sankce, zajistí, aby byla zavedena vhodná opatření k tomu, aby příslušné orgány měly veškeré pravomoci nezbytné ke spolupráci se soudními orgány, orgány vedoucími trestní stíhání či jiným orgány činnými v trestním řízení v rámci své jurisdikce s cílem získat konkrétní informace týkající se trestního vyšetřování či řízení zahájeného pro porušení tohoto nařízení a poskytnout tyto informace ostatním příslušným orgánům a orgánu ESMA, aby mohly splnit svou povinnost spolupráce pro účely tohoto nařízení.

2.   Příslušný orgán může odmítnout žádost o poskytnutí informací či žádost o spolupráci při šetření pouze za některé z těchto výjimečných okolností:

a)

pokud vyhovění žádosti pravděpodobně nepříznivě ovlivní jeho vlastní šetření či vymáhání práva nebo trestní vyšetřování;

b)

pokud již bylo před orgány dožádaného členského státu zahájeno soudní řízení v souvislosti se stejnými činy a proti stejným fyzickým či právnickým osobám;

c)

pokud již bylo v dožádaném členském státě ve vztahu k těmto fyzickým či právnickým osobám za stejné činy vydáno pravomocné rozhodnutí.

3.   Příslušné orgány na vyžádání neprodleně poskytují veškeré informace požadované pro účely tohoto nařízení.

4.   Příslušný orgán může pro účely kontroly nebo šetření na místě požádat o pomoc příslušný orgán jiného členského státu.

Žádající příslušný orgán informuje orgán ESMA o všech žádostech uvedených v prvním pododstavci. Pokud příslušný orgán obdrží od příslušného orgánu jiného členského státu žádost, aby provedl kontrolu nebo šetření na místě, může učinit jakékoli z těchto opatření:

a)

provést kontrolu nebo šetření na místě sám;

b)

umožnit příslušnému orgánu, který podal žádost, účastnit se kontroly nebo šetření na místě;

c)

umožnit příslušnému orgánu, který podal žádost, aby kontrolu nebo šetření na místě provedl sám;

d)

jmenovat auditory nebo odborníky, kteří provedou kontrolu nebo šetření na místě;

e)

podělit se o konkrétní úkoly související s dohledovými činnostmi s ostatními příslušnými orgány.

5.   Příslušné orgány se mohou obrátit na orgán ESMA v situacích, kdy byla žádost o spolupráci, zejména pokud jde o výměnu informací, zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno. Aniž je dotčen článek 258 Smlouvy o fungování EU, může orgán ESMA v těchto případech postupovat v souladu s pravomocemi, které mu byly svěřeny podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

6.   Příslušné orgány úzce koordinují svůj dohled za účelem zjišťování případů porušení tohoto nařízení a jejich nápravy, rozvoje a prosazování osvědčených postupů, usnadňování spolupráce, prosazování jednotnosti výkladu a poskytování hodnocení napříč jurisdikcemi v případě jakékoli neshody.

7.   Pokud příslušný orgán zjistí nebo má důvod se domnívat, že byl porušen kterýkoli z požadavků podle tohoto nařízení, informuje o svých zjištěních dostatečně podrobně příslušný orgán subjektu či subjektů podezřelých z tohoto porušení.

8.   Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž stanoví, které informace si mají příslušné orgány v souladu s odstavcem 1 vyměňovat.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 10. května 2022.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

9.   Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem, v nichž stanoví standardní formuláře, vzory a postupy pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 10. května 2022.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 32

Spolupráce mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA

1.   Příslušné orgány a orgán ESMA vzájemně úzce spolupracují pro účely tohoto nařízení a v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010. Vyměňují si informace s cílem plnit své úkoly podle této kapitoly.

2.   V případě kontroly nebo šetření na místě s přeshraničním dopadem koordinuje orgán ESMA kontroly nebo šetření, je-li o to požádán některým z příslušných orgánů.

3.   Příslušné orgány neprodleně poskytnou orgánu ESMA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své úkoly podle článku 35 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4.   Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem za účelem určení standardních formulářů, vzorů a postupů pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA.

Orgán ESMA předloží Komisi tyto návrhy prováděcích technických norem do 10. května 2022.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 33

Spolupráce s dalšími orgány

Pokud poskytovatel služeb skupinového financování vykonává vedle činností, na něž se vztahuje povolení uvedené v článku 12, i jiné činnosti, spolupracují příslušné orgány s orgány odpovídajícími za dohled nad těmito jinými činnostmi, jak je stanoveno v příslušných unijních nebo vnitrostátních právních předpisech.

Článek 34

Oznamovací povinnosti

Členské státy oznámí právní a správní předpisy k provedení této kapitoly včetně jakýchkoli relevantních trestněprávních ustanovení Komisi a orgánu ESMA do 10. listopadu 2021. Bez zbytečného odkladu jim oznámí též veškeré následné změny těchto předpisů.

Článek 35

Služební tajemství

1.   Veškeré informace, které se týkají obchodních nebo provozních podmínek a jiných ekonomických či osobních záležitostí, vyměňované mezi příslušnými orgány podle tohoto nařízení se považují za důvěrné a podléhají požadavkům služebního tajemství s výjimkou případů, kdy příslušný orgán v okamžiku jejich předání uvede, že dané informace lze sdělit, nebo pokud je jejich sdělení nezbytné pro účely soudního řízení.

2.   Povinnost zachovávat služební tajemství platí pro všechny fyzické či právnické osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušný orgán, nebo pro jakoukoli třetí stranu, na níž příslušný orgán přenesl svou pravomoc. Informace, na něž se vztahuje služební tajemství, nesmějí být sděleny žádné jiné fyzické či právnické osobě nebo orgánu, vyjma na základě ustanovení unijního nebo vnitrostátního práva.

Článek 36

Ochrana údajů

Pokud jde o zpracování osobních údajů v oblasti působnosti tohoto nařízení, plní příslušné orgány své úkoly pro účely tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Pokud jde o zpracování osobních údajů orgánem ESMA v oblasti působnosti tohoto nařízení, řídí se orgán ESMA nařízením (ES) č. 2018/1725.

Článek 37

Předběžná opatření

1.   Má-li příslušný orgán členského státu, v němž jsou poskytovány služby skupinového financování, na základě jasných a prokazatelných důvodů za to, že se poskytovatel služeb skupinového financování nebo třetí strany určené k výkonu funkcí v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování dopustili nesrovnalostí, nebo že poskytovatelé služeb skupinového financování nebo třetí strany porušili své povinnosti podle tohoto nařízení, oznámí to příslušnému orgánu, který udělil povolení, a orgánu ESMA.

2.   Pokud i přes opatření přijatá příslušným orgánem, který udělil povolení, poskytovatel služeb skupinového financování nebo třetí strana určená k výkonu funkcí v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování nadále porušují toto nařízení, přijme příslušný orgán členského státu, v němž jsou poskytovány služby skupinového financování, poté, co informuje příslušný orgán, který udělil povolení, a orgán ESMA, veškerá vhodná opatření k ochraně investorů a bez zbytečného odkladu o tom informuje Komisi a orgán ESMA.

3.   Pokud příslušný orgán nesouhlasí s kterýmkoli z opatření, která přijal jiný příslušný orgán podle odstavce 2 tohoto článku, může věc předložit orgánu ESMA. Ten může postupovat v souladu s pravomocemi, jež mu byly svěřeny podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 38

Vyřizování stížností příslušnými orgány

1.   Příslušné orgány zavedou postupy, které klientům a dalším zúčastněným stranám, včetně spotřebitelských sdružení, umožní podávat příslušným orgánům stížnosti týkající se údajného porušení tohoto nařízení ze strany poskytovatelů služeb skupinového financování. Stížnosti by měly být vždy přijímány v písemné nebo elektronické podobě a v úředním jazyce členského státu, ve kterém byla stížnost podána, nebo v jazyce uznaném příslušnými orgány tohoto členského státu.

2.   Informace o postupech pro vyřizování stížností uvedených v odstavci 1 se uvedou na internetových stránkách každého příslušného orgánu a budou sděleny orgánu ESMA. Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách odkazy na části internetových stránek příslušných orgánů věnované postupům pro vyřizování stížností.

KAPITOLA VII

Správní sankce a jiná správní opatření

Článek 39

Správní sankce a jiná správní opatření

1.   Aniž jsou dotčeny dohledové a vyšetřovací pravomoci příslušných orgánů podle článku 30 a právo členských států stanovit a ukládat trestní sankce, zajistí členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem, aby příslušné orgány měly pravomoc ukládat správní sankce a přijímat jiná odpovídající správní opatření, které jsou účinné, přiměřené a odrazující. Tyto správní sankce a jiná správní opatření se použijí alespoň v těchto případech:

a)

porušení článků 3, 4 a 5, čl. 6 odst. 1 až 6, čl. 7 odst. 1 až 4, čl. 8, odst. 1 až 6, čl. 9 odst. 1 a 2, článku 10, článku 11, čl. 12 odst. 1, čl. 13 odst. 2, čl. 15 odst. 2 a 3, čl. 16 odst. 1, čl. 18 odst. 1 a 4, čl. 19 odst. 1 až 6, čl. 20 odst. 1 a 2, čl. 21 odst. 1 až 7, článku 22, čl. 23 odst. 2 až 13, článků 24, 25, 26 a čl. 27 odst. 1 až 3;

b)

nespolupráce či nevyhovění při šetření či kontrole nebo žádosti podle čl. 30 odst. 1.

Členské státy se mohou rozhodnout, že nestanoví pravidla pro správní sankce nebo jiná správní opatření za porušení předpisů, na které se podle jejich vnitrostátního práva vztahují trestní sankce.

Do 10. listopadu 2021 oznámí členské státy Komisi a orgánu ESMA podrobně předpisy uvedené v prvním a druhém pododstavci. Komisi a orgán ESMA také neprodleně uvědomí o každé jejich následné změně.

2.   Členské státy v souladu s vnitrostátním právem zajistí, že příslušné orgány mají pravomoc uložit alespoň tyto správní sankce a jiná správní opatření ve vztahu k porušením uvedeným v odst. 1 prvním pododstavci písm. a):

a)

veřejné oznámení, v němž je uvedena fyzická nebo právnická osoba, která je za porušení odpovědná a povaha daného porušení;

b)

příkaz požadující, aby fyzická nebo právnická osoba jednání zakládající porušení ukončila nebo aby takové jednání neopakovala;

c)

zákaz, který brání kterémukoli členu vedoucího orgánu právnické osoby odpovědné za porušení nebo jakékoli jiné fyzické osobě, která byla shledána odpovědnou za porušení, vykonávat řídicí funkce u poskytovatelů služeb skupinového financování;

d)

maximální správní pokuta ve výši přinejmenším dvojnásobku prospěchu, který byl porušením získán, pokud lze tento prospěch určit, a to i v případě, že tato částka převyšuje maximální částky stanovené v písmenu e);

e)

v případě právnických osob správní pokuta, jejíž maximální výše činí alespoň 500 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní měně ke dni 9. listopadu 2020, nebo 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle poslední dostupné účetní závěrky schválené vedoucím orgánem. Je-li právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (23), je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh příjmů v souladu s příslušným právem Unie v oblasti účetnictví podle nejnovější dostupné konsolidované účetní závěrky schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského podniku;

f)

v případě fyzické osoby maximální správní pokuta, jejíž maximální výše činí alespoň 500 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni 9. listopadu 2020.

3.   Členské státy mohou stanovit další sankce nebo opatření a vyšší sazby správních sankcí, než stanoví toto nařízení, pro fyzické i právnické osoby odpovědné za porušení.

Článek 40

Výkon pravomocí dohledu a pravomocí ukládat sankce

1.   Příslušné orgány při stanovování druhu a výše správní sankce nebo jiného správního opatření, které mají být uloženy v souladu s článkem 39, zohledňují, do jaké míry bylo porušení předpisů způsobeno úmyslně nebo z nedbalosti, a všechny ostatní relevantní okolnosti, případně včetně:

a)

závažnosti a doby trvání porušení;

b)

míry odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby odpovědné za porušení;

c)

finanční síly fyzické nebo právnické osoby odpovědné za porušení na základě celkového obratu odpovědné právnické osoby nebo ročního příjmu a čistých aktiv odpovědné fyzické osoby;

d)

výše zisku, kterého fyzická nebo právnická osoba odpovědná za porušení dosáhla, nebo ztráty, které zabránila, pokud je lze určit;

e)

ztrát třetích stran způsobených porušením povinnosti, pokud je lze určit;

f)

míry spolupráce fyzické nebo právnické osoby odpovědné za porušení s příslušným orgánem, aniž je dotčena potřeba zajistit vydání zisku, kterého uvedená osoba dosáhla, nebo ztráty, které zabránila;

g)

předchozích porušení fyzickou nebo právnickou osobou odpovědnou za porušení;

h)

vlivu porušení na zájmy investorů.

2.   Příslušné orgány plní své funkce a vykonávají své pravomoci uvedené v článku 39 v souladu s čl. 30 odst. 2 druhým pododstavcem.

3.   Příslušné orgány při výkonu svých pravomocí ukládat správní sankce a jiná správní opatření podle článku 39 navzájem úzce spolupracují, aby zajistily, že výkon jejich dohledových a vyšetřovacích pravomocí a správní sankce a jiná správní opatření, která ukládají, jsou účinné a přiměřené podle tohoto nařízení. Při výkonu svých dohledových a vyšetřovacích pravomocí a při ukládání správních pokut a jiných správních opatření v přeshraničních případech příslušné orgány koordinují své kroky, aby zabránily zdvojování a překrývání sankcí.

Článek 41

Právo na přezkum

Členské státy zajistí, aby veškerá rozhodnutí přijatá podle tohoto nařízení byla řádně odůvodněna a aby podléhala soudnímu přezkumu. Právo na soudní přezkum se rovněž uplatní v případě, že do šesti měsíců od podání žádosti o povolení obsahující všechny požadované informace není vydáno žádné rozhodnutí.

Článek 42

Zveřejňování rozhodnutí

1.   Rozhodnutí o uložení správních sankcí nebo jiných správních opatření za porušení tohoto nařízení uveřejní příslušné orgány na svých oficiálních internetových stránkách bezprostředně poté, co byla o příslušném rozhodnutí vyrozuměna fyzická či právnická osoba, jíž se toto rozhodnutí týká. Zveřejní se přinejmenším informace o typu a povaze porušení a o totožnosti odpovědné fyzické či právnické osoby. Tato povinnost se nevztahuje na rozhodnutí ukládající opatření vyšetřovací povahy.

2.   Má-li příslušný orgán na základě individuálního posouzení přiměřenosti zveřejnění totožnosti právnických osob nebo totožnosti či osobních údajů fyzických osob za to, že by zveřejnění těchto údajů bylo nepřiměřené, nebo pokud by takové zveřejnění ohrozilo probíhající vyšetřování, příslušné orgány přijmou některé z těchto opatření:

a)

odloží zveřejnění rozhodnutí o uložení sankce nebo jiného opatření až do doby, kdy důvody pro nezveřejnění pominou;

b)

zveřejní rozhodnutí o uložení sankce nebo jiného opatření anonymně, a to způsobem, který je v souladu s vnitrostátním právem, pokud toto anonymní uveřejnění zajistí účinnou ochranu dotčených osobních údajů;

c)

nezveřejní rozhodnutí o uložení sankce nebo jiného opatření, pokud se má za to, že možnosti uvedené v písmenech a) a b) nepostačují k zajištění proporcionality zveřejnění takového rozhodnutí s ohledem na opatření, jež jsou považována za méně významná.

V případě rozhodnutí zveřejnit sankci nebo opatření anonymně podle prvního pododstavce písm. b) může být zveřejnění příslušných údajů o přiměřenou dobu odloženo, pokud se předpokládá, že důvody pro anonymní uveřejnění po uplynutí této doby pominou.

3.   Je-li proti rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření podán opravný prostředek k příslušnému soudnímu či jinému orgánu, příslušné orgány tuto informaci okamžitě zveřejní na svých oficiálních internetových stránkách, stejně jako veškeré následné informace týkající se výsledku řízení o tomto opravném prostředku. Rovněž se zveřejní jakékoli rozhodnutí, kterým se dřívější rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření ruší.

4.   Příslušné orgány zajistí, aby jakékoli zveřejnění v souladu s tímto článkem zůstalo na jejich oficiálních internetových stránkách po dobu nejméně pěti let od okamžiku jeho zveřejnění. Osobní údaje, jež jsou uvedeny ve zveřejnění, se na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu ponechávají pouze po dobu, která je nezbytně nutná podle platných pravidel pro ochranu údajů.

Článek 43

Hlášení sankcí a správních opatření orgánu ESMA

1.   Příslušný orgán každoročně poskytuje orgánu ESMA souhrnné informace o všech správních sankcích a jiných správních opatřeních, které byly uloženy podle článku 39. Orgán ESMA tyto informace zveřejní ve výroční zprávě.

Pokud se členské státy v souladu s čl. 39 odst. 1 rozhodly stanovit za porušení ustanovení podle uvedeného odstavce trestní sankce, poskytnou jejich příslušné orgány orgánu ESMA každoročně anonymizované souhrnné údaje týkající se veškerého provedeného trestního vyšetřování a uložených trestních sankcí. Orgán ESMA zveřejní údaje o uložených trestních sankcích ve výroční zprávě.

2.   Pokud příslušný orgán zveřejnil správní sankce, jiná správní opatření či trestní sankce, souběžně je nahlásí orgánu ESMA.

3.   Příslušné orgány informují orgán ESMA o veškerých uložených, avšak nezveřejněných správních sankcích a jiných správních opatřeních včetně veškerých opravných prostředků, jež vůči nim byly podány, a o jejich výsledcích. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány obdržely informace a konečné rozhodnutí ve věci uložení jakékoli trestní sankce a předaly je orgánu ESMA. Orgán ESMA spravuje centrální databázi oznámených sankcí a správních opatření výhradně pro účely výměny informací mezi příslušnými orgány. Tato databáze je přístupná pouze orgánu ESMA, orgánu EBA a příslušným orgánům a aktualizuje se na základě informací poskytnutých příslušnými orgány.

KAPITOLA VIII

Akty v přenesené pravomoci

Článek 44

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 48 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu 36 měsíců od 9. listopadu 2020.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 48 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky určenými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 48 odst. 3 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitku ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

KAPITOLA IX

Závěrečná ustanovení

Článek 45

Zpráva

1.   Komise do 10. listopadu 2023 po konzultaci s orgánem ESMA a orgánem EBA předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení, v případě potřeby doprovázenou legislativním návrhem.

2.   Ve zprávě se posoudí tyto otázky:

a)

fungování trhu pro poskytovatele služeb skupinového financování v Unii, včetně vývoje a trendů na trhu, při zohlednění zkušeností v oblasti dohledu, počet poskytovatelů služeb skupinového financování s povolením a jejich podíl na trhu, jakož i dopad tohoto nařízení ve vztahu k jiným relevantním právním předpisům Unie, včetně směrnice 97/9/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (24), směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) 2017/1129;

b)

zda je rozsah služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, nadále přiměřený ve vztahu k prahové hodnotě stanovené v čl. 1 odst. 2 písm. c);

c)

používání nástrojů přijatých pro účely skupinového financování v rámci přeshraničního poskytování služeb skupinového financování;

d)

zda je rozsah služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, i nadále přiměřený s ohledem na vývoj modelů podnikání zahrnujících zprostředkování finančních pohledávek, včetně postoupení nebo prodeje pohledávek z úvěrů investorům, kteří jsou třetí stranou, prostřednictvím platforem skupinového financování;

e)

zda jsou nutné jakékoli úpravy definic stanovených v tomto nařízení, včetně definice kvalifikovaného investora podle čl. 2 odst. 1 písm. j) a kritérií uvedených v příloze II s ohledem na jejich účinnost při zajišťování ochrany investorů;

f)

zda jsou požadavky stanovené v čl. 4 odst. 1 a v článcích 6 a 24 nadále přiměřené ke sledování cílů tohoto nařízení, pokud jde o správu, zajišťování souladu a poskytování informací pro individuální správu portfolií úvěrů a s ohledem na podobné služby poskytované pro převoditelné cenné papíry v souladu se směrnicí 2014/65/EU;

g)

dopad tohoto nařízení na řádné fungování vnitřního trhu Unie pro služby skupinového financování včetně dopadu na přístup malých a středních podniků k financování a dopadu na investory a jiné kategorie fyzických či právnických osob dotčených uvedenými službami;

h)

provádění technologických inovací v odvětví skupinového financování včetně používání nových inovačních obchodních modelů a technologií;

i)

zda jsou obezřetnostní požadavky stanovené v článku 11 i nadále přiměřené pro plnění cílů tohoto nařízení, zejména pokud jde o úroveň minimálních kapitálových požadavků, definici kapitálu, využití pojištění a kombinaci kapitálu a pojištění;

j)

zda jsou nutné jakékoli změny požadavků na informace poskytované klientům stanovených v článku 19 nebo záruk ochrany investorů stanovených v článku 21;

k)

zda je částka stanovená v čl. 21 odst. 7 nadále přiměřená pro dosažení cílů tohoto nařízení;

l)

vliv jazyků uznávaných příslušnými orgány podle čl. 23 odst. 2 a 3;

m)

využití elektronických vývěsek uvedených v článku 25, včetně dopadu na sekundární trh s úvěry, převoditelnými cennými papíry a nástroji přijatými pro účely skupinového financování;

n)

účinky, které mají vnitrostátní právní a správní předpisy upravující marketingová sdělení poskytovatelů služeb skupinového financování na volný pohyb služeb, hospodářskou soutěž a ochranu investorů;

o)

uplatňování správních sankcí a jiných správních opatření, a zejména jakoukoli potřebu další harmonizace správních sankcí stanovených za porušení tohoto nařízení;

p)

nutnost a přiměřenost toho, aby poskytovatelé služeb skupinového financování podléhali povinnostem v souvislosti s dodržováním vnitrostátního práva, kterým se provádí směrnice (EU) 2015/849, pokud jde o praní peněz nebo financování terorismu, a aby byli tito poskytovatelé služeb skupinového financování doplněni na seznam povinných osob pro účely uvedené směrnice;

q)

vhodnost toho, aby subjektům usazeným ve třetích zemích bylo umožněno získat povolení poskytovatele služeb skupinového financování podle tohoto nařízení;

r)

spolupráci mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA a vhodnost toho, aby příslušné orgány byly orgány dohledu nad dodržování povinností podle tohoto nařízení;

s)

možnost zavést v rámci tohoto nařízení zvláštní opatření na podporu udržitelných a inovačních projektů skupinového financování, jakož i použití finančních prostředků Unie;

t)

celkový počet a tržní podíl poskytovatelů služeb skupinového financování s povolením podle tohoto nařízení v období od 10. listopadu 2021 do 10. listopadu 2022 v členění podle velikosti na malé, střední a velké podniky;

u)

objemy, počet projektů a trendy přeshraničního poskytování služeb skupinového financování v jednotlivých členských státech;

v)

podíl služeb skupinového financování poskytovaných podle tohoto nařízení na globálním trhu skupinového financování a na finančním trhu Unie;

w)

náklady na dodržování tohoto nařízení pro poskytovatele služeb skupinového financování jako procentní podíl provozních nákladů;

x)

objem investic, jež investoři vzali zpět během lhůty na rozmyšlenou, jejich podíl na celkovém objemu investic a na základě těchto údajů posouzení, zda je doba trvání a povaha lhůty na rozmyšlenou stanovená v článku 22 přiměřená a nepoškozuje účinnost procesu navyšování kapitálu nebo ochrany investorů;

y)

počet a výše správních pokut a trestních sankcí uložených podle tohoto nařízení nebo v souvislosti s ním, v členění podle členských států;

z)

typy a trendy podvodného jednání investorů, poskytovatelů služeb skupinového financování a třetích stran, ke kterému došlo v souvislosti s tímto nařízením.

Článek 46

Změna nařízení (EU) 2017/1129

V čl. 1 odst. 4 nařízení (EU) č. 2017/1129 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„k)

nabídku cenných papírů veřejnosti od poskytovatele služeb skupinového financování, který je držitelem povolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 (*3), za předpokladu, že nepřesáhne prahovou hodnotu stanovenou v čl. 1 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení.

Článek 47

Změna směrnice (EU) 2019/1937

V části I B přílohy směrnice (EU) 2019/1937 se doplňuje nový bod, který zní:

„xxi)

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1).“

Článek 48

Přechodné období týkající se služeb skupinového financování poskytovaných v souladu s vnitrostátním právem

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování mohou pokračovat v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy v poskytování služeb skupinového financování, které jsou zahrnuty do působnosti tohoto nařízení, do 10. listopadu 2022 nebo do okamžiku, kdy je jim uděleno povolení podle článku 12, podle toho, které datum nastane dříve.

2.   Po přechodné období uvedené v odstavci 1 tohoto článku mohou členské státy zavést zjednodušené povolovací postupy pro subjekty, které jsou v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost oprávněny podle vnitrostátních právních předpisů poskytovat služby skupinového financování. Příslušné orgány zajistí, aby před udělením povolení na základě těchto zjednodušených postupů byly splněny požadavky stanovené v článku 12.

3.   Komise po konzultaci s orgánem ESMA do 10. května 2022 posoudí uplatňování tohoto nařízení na poskytovatele služeb skupinového financování, kteří poskytují služby skupinového financování pouze na vnitrostátním základě, a dopad tohoto nařízení na rozvoj vnitrostátních trhů skupinového financování a na přístup k financování. Na základě tohoto posouzení je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 44 s cílem prodloužit lhůtu 12 měsíců uvedenou v odstavci 1 tohoto článku jedenkrát o 12 měsíců.

Článek 49

Dočasná odchylka týkající se prahové hodnoty stanovené v čl. 1 odst. 2 písm. c)

Odchylně od čl. 1 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení se po dobu 24 měsíců od 10. listopadu 2021, pokud je v členském státě prahová hodnota celkového protiplnění pro zveřejnění prospektu podle nařízení (EU) 2017/1129 nižší než 5 000 000 EUR, toto nařízení použije v dotčeném členském státě pouze na nabídky skupinového financování s celkovým protiplněním do výše uvedené prahové hodnoty.

Článek 50

Provedení změn směrnice (EU) 2019/1937

1.   Členské státy přijmou, zveřejní do 10. listopadu 2021 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 47 a tyto předpisy od tohoto data použijí. Pokud však toto datum nastane dříve než datum provedení podle čl. 26 odst. 1 směrnice (EU) 2019/1937, přijetí, zveřejnění a použití těchto právních a správních předpisů se odloží k datu provedení podle čl. 26 odst. 1 směrnice (EU) 2019/1937.

2.   Členské státy sdělí Komisi a orgánu ESMA znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti podléhající článku 47.

Článek 51

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 10. listopadu 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. října 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 65.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 20. července 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. října 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 140).

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17).

(14)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1504 ze dne 7. října 2020, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (viz strana 50 v tomto čísle Úředního věstníku).

(19)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2013/40) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 107).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1)

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1).

(22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(23)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

(24)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

DOKUMENT S KLÍČOVÝMI INFORMACEMI PRO INVESTORY

Část A: Informace o vlastníkovi či vlastnících projektu a o projektu skupinového financování

a)

totožnost, právní forma, vlastnictví, vedení a kontaktní údaje;

b)

všechny fyzické a právnické osoby odpovědné za informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory. U fyzických osob včetně členů správních, řídících či dozorčích orgánů vlastníka projektu uveďte jméno a funkci fyzické osoby; u právnických osob uveďte název a sídlo.

Následující prohlášení o odpovědnosti:

„Vlastník projektu skupinového financování prohlašuje podle svých nejlepších znalostí, že žádné informace nebyly vynechány a že žádné informace nejsou významně zavádějící ani nepřesné. Za přípravu dokumentu s klíčovými informacemi pro investory je odpovědný vlastník projektu.“;

c)

hlavní činnosti vlastníka projektu; výrobky nebo služby, které vlastník projektu nabízí;

d)

hypertextový odkaz na poslední účetní závěrku vlastníka projektu, je-li k dispozici;

e)

klíčové roční finanční údaje a ukazatele vlastníka projektu za poslední tři roky, jsou-li k dispozici;

f)

popis projektu skupinového financování včetně jeho účelu a hlavních rysů.

Část B: Hlavní náležitosti procesu skupinového financování a podmínky pro získávání kapitálu nebo půjček finančních prostředků

a)

minimální cílový kapitál, který má být získán, nebo cílové finanční prostředky, které je třeba si vypůjčit v rámci jedné nabídky skupinového financování, a počet nabídek, které vlastník projektu nebo poskytovatel služeb skupinového financování dokončil pro projekt skupinového financování;

b)

lhůta pro získání cílového kapitálu nebo výpůjčky cílových finančních prostředků;

c)

informace o následcích, nebude-li cílový kapitál získán nebo nebudou-li cílové finanční prostředky vypůjčeny do uplynutí stanovené lhůty;

d)

maximální výše nabídky, pokud se liší od cílového kapitálu nebo cílových finančních prostředků podle písmene a);

e)

částka vlastních finančních prostředků, které na projekt skupinového financování přidělil vlastník projektu;

f)

změna složení kapitálu nebo úvěrů vlastníka projektu souvisejících s nabídkou skupinového financování;

g)

existence a podmínky předsmluvní lhůty na rozmyšlenou pro nekvalifikované investory.

Část C: Rizikové faktory

Uvedení hlavních rizik spojených s financováním projektu skupinového financování, s odvětvím, projektem, vlastníkem projektu a převoditelnými cennými papíry, nástroji přijatými pro účely skupinového financování nebo s úvěry, případně včetně zeměpisných rizik.

Část D: Informace týkající se nabídky převoditelných cenných papírů a nástrojů přijatých pro účely skupinového financování

a)

celková částka a druh převoditelných cenných papírů nebo nástrojů přijatých pro účely skupinového financování v nabídce;

b)

upisovací cena;

c)

zda jsou akceptovány úpisy nad cílovou hodnotu a jak jsou alokovány;

d)

podmínky úpisu a platby;

e)

úschova a vydání převoditelných cenných papírů nebo nástrojů přijatých pro účely skupinového financování v nabídce;

f)

pokud je investice zajištěna zárukou nebo finančním kolaterálem:

i)

zda je ručitel nebo poskytovatel finančního kolaterálu právnickou osobou;

ii)

totožnost, právní forma a kontaktní údaje ručitele nebo poskytovatele finančního kolaterálu;

iii)

informace o povaze a podmínkách záruky nebo finančního kolaterálu;

g)

v případě potřeby závazný příslib zpětného odkupu převoditelných cenných papírů nebo nástrojů přijatých pro účely skupinového financování a lhůta tohoto odkupu;

h)

pro jiné než kapitálové nástroje nominální úroková sazba, datum, od něhož jsou úroky splatné, data úrokových plateb, datum splatnosti a příslušný výnos.

Část E: Informace o zvláštní účelové jednotce

a)

zda je mezi vlastníka projektu a investora vložena zvláštní účelová jednotka;

b)

kontaktní údaje zvláštní účelové jednotky.

Část F: Práva investorů

a)

klíčová práva spojená s převoditelnými cennými papíry nebo nástroji přijatými pro účely skupinového financování;

b)

omezení, kterým podléhají převoditelné cenné papíry nebo nástroje přijaté pro účely skupinového financování, včetně dohod společníků nebo jiných ujednání bránících jejich převoditelnosti;

c)

popis veškerých omezení týkajících se převodu převoditelných cenných papírů nebo nástrojů přijatých pro účely skupinového financování;

d)

příležitosti pro investora k vystoupení z investice;

e)

u majetkových nástrojů rozložení kapitálu a hlasovacích práv před navýšením kapitálu na základě nabídky a po něm (za předpokladu, že byly upsány všechny převoditelné cenné papíry nebo nástroje přijaté pro účely skupinového financování).

Část G: Zveřejnění informací o úvěrech

Pokud nabídka skupinového financování zahrnuje umožnění poskytování úvěrů, musí dokument s klíčovými informacemi pro investory namísto informací uvedených v částech D, E a F této přílohy obsahovat informace o:

a)

povaze, trvání a podmínkách úvěru;

b)

platných úrokových sazbách nebo případně o jiných náhradách pro investory;

c)

opatřeních ke zmírnění rizika, včetně existence poskytovatelů kolaterálu nebo ručitelů nebo jiných druhů záruk;

d)

splátkovém kalendáři jistiny a splátek úroků;

e)

jakémkoli selhání vlastníka projektu týkajícího se úvěrových smluv v posledních pěti letech;

f)

obsluze úvěru, včetně případů, kdy vlastník projektu neplní své povinnosti.

Část H: Poplatky, informace a opravné prostředky

a)

poplatky účtované investorovi v souvislosti s investicí a náklady, které investorovi vznikly, včetně administrativních nákladů vyplývajících z prodeje přijatých nástrojů pro účely skupinového financování;

b)

kde a jak lze bezplatně získat doplňující informace o projektu skupinového financování, vlastníkovi projektu a zvláštní účelové jednotce;

c)

jak a komu může investor podat stížnost na investici nebo na jednání vlastníka projektu nebo poskytovatele služeb skupinového financování.

Část I: Informace o správě individuálního portfolia úvěrů, jež mají být poskytovány poskytovateli služeb skupinového financování

a)

totožnost, právní forma, vlastnictví, vedení a kontaktní údaje poskytovatele služeb skupinového financování;

b)

minimální a maximální úroková sazba úvěrů, které mohou být k dispozici pro individuální portfolia investorů;

c)

minimální a maximální datum splatnosti úvěrů, které mohou být k dispozici pro individuální portfolia investorů;

d)

použijí-li se, rozsah a rozdělení kategorií rizika, do kterých úvěry spadají, jakož i míry selhání a vážená průměrná úroková sazba podle kategorie rizik dále tříděná podle roku, ve kterém byly úvěry poskytnuty prostřednictvím poskytovatele služeb skupinového financování;

e)

klíčové prvky interní metodiky pro hodnocení úvěrového rizika jednotlivých projektů skupinového financování a pro vymezení kategorií rizik;

f)

je-li nabízena cílová míra návratnosti investic, roční cílová míra a interval spolehlivosti této roční cílové míry během investičního období při zohlednění poplatků a měr selhání;

g)

postupy, interní metodiky a kritéria pro výběr projektů skupinového financování k zařazení do nabídky individuálního portfolia úvěrů pro investora;

h)

krytí a podmínky veškerých příslušných kapitálových záruk;

i)

obsluha úvěrů portfolia, včetně případů, kdy vlastník projektu neplní své povinnosti;

j)

strategie diverzifikace rizik;

k)

poplatky, které má uhradit vlastník projektu nebo investor, včetně případného odpočtu z úroků, které má zaplatit vlastník projektu.


PŘÍLOHA II

KVALIFIKOVANÍ INVESTOŘI PRO ÚČELY TOHOTO NAŘÍZENÍ

I.   Určující kritéria

Kvalifikovaný investor je investorem, který má povědomí o rizicích spojených s investováním na kapitálových trzích a disponuje dostatečnými finančními prostředky k tomu, aby tato rizika podstoupil, aniž by se vystavoval nadměrným finančním důsledkům. Kvalifikované investory lze takto označit, splňují-li určující kritéria uvedená v tomto oddíle a postupuje-li se podle oddílu II.

Ve všech službách nabízených poskytovateli služeb skupinového financování v souladu s tímto nařízením se za kvalifikované investory považují tyto fyzické a právnické osoby:

1)

Právnické osoby, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

a)

vlastní kapitál ve výši nejméně 100 000 EUR;

b)

čistý obrat ve výši nejméně 2 000 000 EUR;

c)

rozvaha ve výši nejméně 1 000 000 EUR.

2)

Fyzické osoby, které splňují alespoň dvě z následujících kritérií:

a)

hrubý osobní příjem ve výši alespoň 60 000 EUR za účetní období nebo portfolio finančních nástrojů, definované jako portfolio obsahující peněžní vklady a finanční aktiva v úhrnu přesahující 100 000 EUR;

b)

investor pracuje nebo pracoval ve finančním sektoru po dobu nejméně jednoho roku na odborné pozici, která vyžaduje znalost předpokládaných obchodů nebo služeb, nebo pokud investor zastává výkonnou pozici po dobu nejméně 12 měsíců v právnické osobě podle bodu 1;

c)

investor v předchozích čtyřech čtvrtletích prováděl na kapitálových trzích transakce významného objemu v průměrné četnosti 10 obchodů za čtvrtletí.

II.   Žádost investora o zacházení vyhrazené kvalifikovaným investorům

Poskytovatelé služeb skupinového financování zpřístupní svým investorům vzor, který mohou využít k podání žádosti o zacházení vyhrazené kvalifikovaným investorům. Vzor obsahuje určující kritéria stanovená v oddílu I a jasné varování, v němž je uvedena ochrana investorů, o kterou kvalifikovaný investor přichází v důsledku tohoto označení.

Výše uvedená žádost o zacházení vyhrazené kvalifikovaným investorům obsahuje následující položky:

1)

Potvrzení o tom, že investor, který podává tuto žádost, splňuje určující kritéria uvedená v oddílu I;

2)

Prohlášení, že investor, který podává tuto žádost, si je vědom důsledků ztráty ochrany investorů, která se váže k postavení nekvalifikovaných investorů;

3)

Prohlášení, že investor, který podává tuto žádost, zůstává odpovědný za pravdivost informací uvedených v žádosti.

Poskytovatel služeb skupinového financování přijme přiměřená opatření k zajištění toho, aby investor skutečně splňoval kritéria kvalifikovaného investora, a zavede v písemné formě vhodné vnitřní politiky pro kategorizaci investorů. Poskytovatel služeb skupinového financování žádost schválí, nemá-li důvodné pochybnosti o správnosti informací v ní uvedených. Poskytovatel služeb skupinového financování výslovně vyrozumí investory o potvrzení jejich postavení.

Schválení uvedené v třetím pododstavci má platnost dva roky. Investoři, kteří si přejí po uplynutí platnosti schválení zachovat postavení kvalifikovaného investora, musí poskytovateli služeb skupinového financování předložit novou žádost.

Kvalifikovaní investoři jsou povinni informovat poskytovatele služeb skupinového financování o jakékoli změně, která by mohla ovlivnit jejich zařazení do určité kategorie. Pokud se však poskytovatel služeb skupinového financování dozví, že investor již nesplňuje původní podmínky, které mu umožnily získat zacházení vyhrazené pro kvalifikované investory, informuje investora o tom, že s ním bude zacházeno jako s nekvalifikovaným investorem.

III.   Kvalifikovaný investor, který je profesionálním klientem

Odchylně od postupu stanoveného výše v oddílu II této přílohy budou subjekty uvedené v bodech 1 až 4 oddílu I přílohy II směrnice 2014/65/EU považovány za kvalifikované investory, pokud poskytovateli služeb skupinového financování předloží doklad prokazující jejich profesionální postavení.