12.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1434

ze dne 9. října 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 16

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č.1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní účetní standardy a výklady, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Pandemie COVID-19 způsobila Unii a jejímu hospodářství nebývalý vnější šok, což vyvolalo potřebu opatření zaměřených pokud možno na zmírnění nepříznivých dopadů na občany a společnosti.

(3)

Členské státy a Unie přijaly opatření s cílem poskytnout finanční úlevu společnostem, včetně platebních prázdnin založených na soukromých nebo veřejných moratoriích, zabránit zbytečným úpadkům a ztrátám pracovních míst a podpořit rychlé oživení.

(4)

Dne 28. května 2020 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) dokument Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 (změna Mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 16 Leasingy).

(5)

Změna IFRS 16 poskytuje nájemcům, kteří využívají platebních prázdnin u nájemného, volitelnou, dočasnou provozní úlevu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, aniž ohrožuje relevanci a užitečnost finančních informací vykazovaných společnostmi. Na základě konzultace s Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví došla Komise k závěru, že změna IFRS 16 splňuje kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

(6)

Rada IASB stanovila jako datum účinnosti změn IFRS 16 datum 1. června 2020. Ustanovení tohoto nařízení by se tudíž měla použít se zpětnou účinností v zájmu zajištění právní jistoty pro dotčené emitenty a konzistentnosti s ostatními účetními standardy stanovenými v nařízení (ES) č. 1126/2008.

(7)

S ohledem na naléhavost této provozní úlevy v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(8)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1126/2008 se Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 16 Leasingy mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Změny uvedené v článku 1 začnou jednotlivé společnosti uplatňovat nejpozději od 1. června 2020 pro účetní období, která začínají dne 1. ledna 2020 nebo po tomto datu.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19

Změna IFRS 16

Změna IFRS 16 Leasingy

Vkládají se nové odstavce 46 A, 46B, 60 A, C1 A, C20 A a C20B. Před odstavec C20 A se vkládá nový nadpis. Pro snadnější čtení nebyly tyto odstavce podtrženy.

NÁJEMCE

Ocenění

Následné ocenění

Modifikace leasingu

46 A

Pro praktické zjednodušení se může nájemce rozhodnout, že nebude posuzovat, zda je úleva na nájemném, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 46B, modifikací leasingu. Nájemce, který se pro tuto variantu rozhodne, zaúčtuje jakoukoli změnu leasingových plateb, která vyplývá z úlevy na nájemném, stejným způsobem jako změnu s použitím tohoto standardu, pokud by se nejednalo o modifikaci leasingu.

46B

Praktické zjednodušení podle odstavce 46 A se vztahuje pouze na úlevy na nájemném, ke kterým došlo v přímém důsledku pandemie COVID-19 a pouze, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

změna leasingových plateb má za následek změnu protihodnoty leasingu, která je v podstatě stejná nebo nižší než protihodnota leasingu bezprostředně předcházející změně;

b)

jakékoli snížení leasingových plateb se týká pouze plateb, které byly původně splatné k 30. červnu 2021 nebo před tímto datem (například úleva na nájemném by splňovala tuto podmínku, pokud by vedla ke snížení leasingových plateb k 30. červnu 2021 nebo před tímto datem a ke zvýšení leasingových plateb přesahujícímu 30. červen 2021), a

c)

nedochází k žádné podstatné změně dalších podmínek leasingu.

Zveřejnění

60 A

Pokud nájemce využije praktické zjednodušení podle odstavce 46 A, zveřejní tyto informace:

a)

že uplatnil praktické zjednodušení na všechny úlevy na nájemném, které splňují podmínky uvedené v odstavci 46B, nebo pokud je na všechny takové úlevy na nájemném neuplatnil, informace o povaze smluv, v souvislosti s nimiž praktické zjednodušení použil (viz odstavec 2), a

b)

částku vykázanou v zisku nebo ztrátě za vykazované období tak, aby odrážela změny leasingových plateb, které vyplývají z úlev na nájemném, na něž nájemce uplatnil praktické zjednodušení podle odstavce 46 A.

Dodatek C

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

DATUM ÚČINNOSTI

C1 A

Na základě dokumentu Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19, vydaného v květnu 2020, byly vloženy nové odstavce 46 A, 46B, 60 A, C20 A a C20B. Nájemce použije uvedenou změnu pro roční vykazovaná období počínající dnem 1. června 2020 nebo později. Dřívější použití je přípustné, a to i v účetních závěrkách, které nebyly k 28. květnu 2020 schváleny k vydání.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Úlevy na nájemném pro nájemce v souvislosti s pandemií COVID-19

C20 A

Nájemce uplatní úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 (viz odstavec C1 A) retroaktivně, přičemž kumulativní účinek prvního využití této změny vykazuje jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku (nebo v příslušných případech jiné složky vlastního kapitálu) na začátku ročního vykazovaného období, v němž nájemce poprvé změnu použije.

C20B

Ve vykazovaném období, ve kterém nájemce poprvé využije úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19, nemusí zveřejnit informace požadované v odst. 28 písm. f) standardu IAS 8.