12.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1432

ze dne 14. července 2020,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za rok 2021

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byly pokryty potřeby zjištěné v příslušných dílčích tématech v příloze I nařízení (EU) 2019/1700, měla by Komise stanovit počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií za rok 2021.

(2)

Počet proměnných, které mají být podle tohoto nařízení sbírány, by neměl překročit o více než 5 % počet proměnných sbíraných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií v době vstupu nařízení (EU) 2019/1700 v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počet a názvy proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2021 jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Počet a názvy proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2021

Téma

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné/popis proměnné

01. Technické údaje – 15 povinných technických proměnných,

2 nepovinné technické proměnné

Informace o sběru údajů

REFYEAR

Rok zjišťování

Informace o sběru údajů

INTDATE

Referenční datum – datum prvního dotazování

Informace o sběru údajů

STRATUM_ID

Stratum (vrstva)

Informace o sběru údajů

PSU

Primární jednotka výběrového souboru

Identifikace

HH_ID

ID domácnosti

Identifikace

IND_ID

ID jednotlivce

Identifikace

HH_REF_ID

ID domácnosti, k níž jednotlivec patří

Váhy

HH_WGHT

Váha domácnosti

Váhy

IND_WGHT

Váha jednotlivce

Charakteristiky dotazování

TIME

Doba trvání dotazování

Charakteristiky dotazování

INT_TYPE

Druh dotazování

Místo

COUNTRY

Země bydliště

Místo

GEO_NUTS1

Region bydliště

Místo

GEO_NUTS2

(nepovinně)

Region bydliště (nepovinně)

Místo

GEO_NUTS3

(nepovinně)

Region bydliště

(nepovinně)

Místo

DEG_URBA

Stupeň urbanizace

Místo

GEO_DEV

Zeměpisná poloha

02. Charakteristiky osob a domácností

7 sbíraných proměnných,

1 odvozená proměnná,– 7 nepovinných proměnných

Demografické údaje

SEX

Pohlaví

Demografické údaje

YEARBIR

Rok narození

Demografické údaje

PASSBIR

Narozeniny již měl/a

Demografické údaje

AGE

Věk, v celých letech

Státní občanství a přistěhovalecký původ

CITIZENSHIP

Země hlavního státního občanství

Státní občanství a přistěhovalecký původ

CNTRYB

Země narození

Složení domácnosti

HH_POP

Velikost domácnosti (počet členů domácnosti)

Složení domácnosti

HH_POP_16_24 (nepovinně)

Počet členů domácnosti ve věku od 16 do 24 let (nepovinně)

Složení domácnosti

HH_POP_16_24S (nepovinně)

Počet studentů v domácnosti ve věku od 16 do 24 let

(nepovinně)

Složení domácnosti

HH_POP_25_64 (nepovinně)

Počet členů domácnosti ve věku od 25 do 64 let (nepovinně)

Složení domácnosti

HH_POP_65_MAX (nepovinně)

Počet členů domácnosti ve věku 65 let nebo starších (nepovinně)

Složení domácnosti

HH_CHILD

Počet dětí mladších 16 let

Složení domácnosti

HH_CHILD_14_15

(nepovinně)

Počet dětí ve věku od 14 do 15 let

(nepovinně)

Složení domácnosti

HH_CHILD_5_13

(nepovinně)

Počet dětí ve věku od 5 do 13 let (nepovinně)

Složení domácnosti

HH_CHILD_LE_4

(nepovinně)

Počet dětí ve věku 4 let nebo mladších (nepovinně)

03. Účast na trhu práce

5 sbíraných proměnných,

3 nepovinné proměnné

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

Základní charakteristiky zaměstnání

STAPRO

Postavení v hlavním zaměstnání

Základní charakteristiky zaměstnání

NACE1D

(nepovinně)

Hospodářská činnost místní jednotky v rámci hlavního zaměstnání

(nepovinně)

Základní charakteristiky zaměstnání

ISCO2D

Činnost v hlavním zaměstnání

Základní charakteristiky zaměstnání

OCC_ICT

Odborník v oblasti IKT, nebo odborník v jiné oblasti, než je IKT

Základní charakteristiky zaměstnání

OCC_MAN

Manuální pracovník, nebo jiný pracovník

Základní charakteristiky zaměstnání

EMPST_WKT

(nepovinně)

Plný nebo částečný hlavní pracovní úvazek (sebezařazení)

(nepovinně)

Doba trvání smlouvy/dohody

EMPST_CONTR

(nepovinně)

Stálost hlavního zaměstnání

(nepovinně)

04. Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

1 sbíraná proměnná,

1 odvozená proměnná

Dosažený stupeň vzdělání

ISCEDD

Dosažený stupeň vzdělání (nejvyšší stupeň úspěšně ukončeného vzdělání)

Dosažený stupeň vzdělání

ISCED

Souhrnné údaje o dosaženém stupni vzdělání

05. Příjmy, spotřeba a složky jmění, včetně dluhů

1 sbíraná proměnná

Celkový měsíční příjem domácnosti

HH_IQ5

Celkový průměrný běžný čistý měsíční příjem

06. Zapojení do informační společnosti – 122 sbíraných proměnných,

5 nepovinných proměnných

Přístup k IKT

IACC

Přístup domácnosti k internetu doma (prostřednictvím jakéhokoli zařízení)

Přístup k IKT

BBFIX

Využívání pevného širokopásmového připojení pro přístup k internetu doma

Přístup k IKT

BBMOB

Využívání mobilního širokopásmového připojení pro přístup k internetu doma (prostřednictvím mobilní telefonní sítě, alespoň 3G)

Používání IKT a jeho frekvence

IU

Poslední použití internetu, kdekoli, prostřednictvím jakéhokoli zařízení

Používání IKT a jeho frekvence

IFU

Průměrná frekvence používání internetu během posledních tří měsíců

Používání IKT a jeho frekvence

IFU_D

Používání internetu několikrát v průběhu dne

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_DKPC

Používání internetu na stolním počítači během posledních tří měsíců

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_LPC

Používání internetu na laptopu během posledních tří měsíců

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_TPC

Používání internetu na tabletu během posledních tří měsíců

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_MP

Používání internetu na mobilním telefonu nebo chytrém telefonu během posledních tří měsíců

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_OTH1

Používání internetu na jiných zařízeních (jako jsou např. inteligentní TV, chytrý systém hlasového asistenta, herní konzole, čtečka elektronických knih, chytré hodinky) během posledních tří měsíců

Činnosti na internetu

IUEM

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro odesílání/přijímání elektronické pošty

Činnosti na internetu

IUPH1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro telefonování (včetně videotelefonování) prostřednictvím internetu

Činnosti na internetu

IUSNET

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast v sociálních sítích (vytvoření uživatelského profilu, vkládání zpráv nebo jiných příspěvků)

Činnosti na internetu

IUCHAT1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro výměnu rychlých zpráv (instant messaging)

Činnosti na internetu

IUNW1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro četbu on-line zpravodajských stránek, novin on-line nebo zpravodajských magazínů on-line

Činnosti na internetu

IHIF

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyhledávání informací o zdraví (týkajících se např. poranění, chorob, výživy, zlepšování zdravotního stavu)

Činnosti na internetu

IUIF

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyhledávání informací o zboží nebo službách

Činnosti na internetu

IUPOL2

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyjádření se k občanským či politickým tématům prostřednictvím internetových stránek nebo sociálních médií

Činnosti na internetu

IUVOTE

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast na konzultacích on-line nebo na hlasování o občanských či politických tématech (např. územní plánování, podepisování petice)

Činnosti na internetu

IUJOB

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hledání zaměstnání nebo zaslání žádosti o zaměstnání

Činnosti na internetu

IUSELL

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro prodej zboží či služeb prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Činnosti na internetu

IUBK

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro elektronické bankovnictví (včetně mobilního bankovnictví)

Činnosti na internetu

IUOLC

Používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to formou účasti na kurzu on-line

Činnosti na internetu

IUOLM

Používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely formou používání výukových materiálů on-line jiných než úplné kurzy on-line (např. audiovizuální materiály, výukový software on-line, elektronické učebnice, výukové aplikace)

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12IF

Kontakt nebo komunikace s veřejnou správou nebo veřejnými službami prostřednictvím internetu k soukromým účelům pro získání informací z internetových stránek nebo aplikací, během posledních dvanácti měsíců

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12FM

Kontakt nebo komunikace s veřejnou správou nebo veřejnými službami prostřednictvím internetu k soukromým účelům pro stažení/vytisknutí úředních formulářů, během posledních dvanácti měsíců

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RT

Kontakt nebo komunikace s veřejnou správou nebo veřejnými službami prostřednictvím internetu k soukromým účelům pro předložení vyplněných formulářů on-line, během posledních dvanácti měsíců

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_NAP

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy, neboť nebylo třeba žádný úřední formulář předložit

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_SNA

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy, neboť taková on-line služba nebyla k dispozici

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_SKL

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy z důvodu nedostatku dovedností či vědomostí (např. respondent nevěděl, jak internetovou stránku použít nebo bylo její použití příliš složité)

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_SEC

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy, neboť měl obavy týkající se ochrany a bezpečnosti osobních údajů

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_SIGN (nepovinně)

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy z důvodu absence elektronického podpisu či elektronického průkazu totožnosti/elektronického certifikátu (požadovaných pro využití služeb) nebo problémů při používání elektronického podpisu či elektronického průkazu totožnosti/elektronického certifikátu

(nepovinně)

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_PXOL (nepovinně)

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy z důvodu neochoty respondenta platit on-line (například kvůli obavám ze zneužití kreditní karty) nebo nemožnosti platit on-line (například kvůli nedostatečnému přístupu k požadovaným platebním metodám) (nepovinně)

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_DEL

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy, neboť vyplněné formuláře on-line jménem respondenta předložila jiná osoba (např. konzultant, daňový poradce, příbuzný nebo člen rodiny)

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_OTH

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy z jiných důvodů

Elektronické obchodování

IBUY

Poslední nákup nebo objednání zboží či služeb prostřednictvím internetu k soukromým účelům

Elektronické obchodování

BCLOT1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu oblečení (včetně sportovního), bot nebo doplňků (jako jsou tašky, šperky) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSPG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu sportovního zboží (kromě sportovního oblečení) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BCG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu hraček pro děti nebo předmětů pro péči o děti (např. dětských plen, lahví nebo kočárků) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFURN1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nábytku, bytových doplňků (např. koberců či záclon) nebo zahradnického sortimentu (např. nástrojů či rostlin) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BMUSG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu hudby na nosičích CD, vinylových deskách atd. od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFLMG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu filmů nebo seriálů na nosičích DVD, discích Blu-ray atd. od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BBOOKNLG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu tištěných knih, časopisů či novin od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BHARD1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu počítačů, tabletů, mobilních telefonů či příslušenství od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BEEQU1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu spotřební elektroniky (např. televizorů, stereo přehrávačů či kamer) nebo spotřebičů pro domácnost (např. praček) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BMED1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu léků či potravinových doplňků, jako jsou vitaminy (kromě obnovení lékařského předpisu on-line), od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFDR

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu donášek z restaurací, řetězců rychlého občerstvení či cateringových služeb od podniků nebo soukromých osob k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFDS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu potravin či nápojů z obchodů nebo od poskytovatelů balíčků se surovinami pro domácí přípravu jídla od podniků nebo soukromých osob k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BCBW

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu kosmetických a zkrášlovacích přípravků či výrobků wellness od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BCPH

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu čisticích prostředků či výrobků pro osobní hygienu (např. zubních kartáčků, kapesníků, pracích prostředků nebo čistících plachetek) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BBMC

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jízdních kol, mopedů, automobilů nebo jiných vozidel či jejich náhradních dílů od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BOPG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jiného fyzického zboží od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_DOM

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od tuzemských prodejců (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_EU

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od prodejců z jiných zemí EU (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_WRLD

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od prodejců z ostatních zemí světa (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_UNK

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od prodejců, jejichž země původu není zjištěna (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BPG_PP

Zboží zakoupené od soukromých osob prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BMUSS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru hudby jako streamingové služby nebo stahování k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFLMS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru filmů nebo seriálů jako streamingové služby nebo stahování k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BBOOKNLS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru elektronických knih nebo časopisů či novin on-line k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BGAMES

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru her on-line nebo jako stahování pro chytré telefony, tablety, počítače nebo konzoly k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSOFTS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru počítačového softwaru nebo jiného softwaru jako stahování včetně aktualizací k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BHLFTS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru aplikací zaměřených na zdraví či fitness (kromě bezplatných aplikací) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BAPP

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru jiných aplikací (např. aplikace v oblasti výuky jazyků, cestování, počasí) (kromě bezplatných aplikací) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSTICK

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu vstupenek na sportovní akce k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BCTICK

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu vstupenek na kulturní nebo jiné akce (např. vstupenek do kina, na koncerty, veletrhy) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSIMC

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu předplatného internetového nebo mobilního telefonního připojení k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BSUTIL

Používání internetu během posledních tří měsíců k úhradě inkasa za elektřinu, vodu či topení, poplatků za odpad nebo podobné služby k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BHHS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu služeb pro domácnost (např. uklízení, hlídání dětí, opravy, zahradnické práce) (rovněž pokud byly nakoupeny od soukromých osob) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BHHS_PP

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu služeb pro domácnost od soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BTPS_E

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu dopravních služeb od dopravního podniku, např. k nákupu jízdenek/letenek na místní autobusovou, leteckou či vlakovou dopravu nebo cesty taxi službou, k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BTPS_PP

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu dopravních služeb od soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BRA_E

Používání internetu během posledních tří měsíců k pronájmu ubytování u podniku, jako je hotel nebo cestovní agentura, k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BRA_PP

Používání internetu během posledních tří měsíců k pronájmu ubytování u soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BOTS (nepovinně)

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jakýchkoli jiných služeb (kromě finančních a pojišťovacích služeb) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

(nepovinně)

Elektronické obchodování

BF

Kolikrát během posledních tří měsíců respondent nakoupil zboží či služby přes internet k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

IBV1

Celková hodnota zboží či služeb nakoupených během posledních tří měsíců přes internet k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFIN_IN1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu pojištění, včetně cestovního pojištění, rovněž v rámci balíčku například s letenkou, k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFIN_CR1

Používání internetu během posledních tří měsíců za účelem přijetí půjčky či hypotéky nebo úvěru od banky nebo jiného poskytovatele finančních služeb k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Elektronické obchodování

BFIN_SH1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo prodeji akcií, dluhopisů, podílů ve fondech nebo jiných finančních aktiv k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BTFW1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců bylo použití internetové stránky obtížné nebo bylo její fungování neuspokojivé (např. internetová stránka byla příliš komplikovaná, orientace na ní nesnadná, špatně fungovala z technického hlediska)

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BDGL1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se vyskytly obtíže při vyhledávání informací o zárukách nebo jiných zákonných právech

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BSPD1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců došlo k pozdějšímu dodání, než bylo uvedeno

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BCPR1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců byly celkové náklady vyšší, než bylo uvedeno (např. neočekávané poplatky za transakci nebo neopodstatněné poplatky za záruku)

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BWDN1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců došlo k dodání jiného nebo poškozeného zboží či služeb

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BFRA1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se vyskytly problémy s podvodným jednáním (např. nebylo dodáno žádné zboží či služby, došlo ke zneužití údajů kreditní karty)

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BCR1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se vyskytly potíže při vyřizování stížností a zjednávání nápravy, nebo po podání stížnosti nenásledovala uspokojivá odpověď

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BDNS1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců zahraniční prodejce neprodával do země respondenta

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BOTH2

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se vyskytly jiné problémy

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BARR2X

při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se nevyskytly žádné problémy

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBSHAB1

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť respondent upřednostňoval osobní nakupování a/nebo možnost prohlédnout si výrobek, byl loajální k obchodům, působí u něj síla zvyku

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBSKL1

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť respondent považoval objednávání on-line za obtížné (obával se, že jeho dovednosti jsou nedostatečné)

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBCD

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť respondent se obával výdajů za dodání zboží

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBSR1

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť respondent měl obavy ohledně spolehlivosti či rychlosti dodání

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBPSC1

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť respondent měl obavy ohledně zabezpečení plateb nebo soukromí

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBTRCM1

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť respondent měl obavy ohledně vracení zboží, vyřizování stížností nebo náhrady zaplacené částky

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBDNS1 (nepovinně)

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť zahraniční prodejce neprodával do země respondenta

(nepovinně)

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBNND

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť během posledních tří měsíců nebylo třeba nakupovat on-line

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBOTH1

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť se vyskytly jiné překážky použití internetu k obchodním činnostem

Digitální dovednosti

CXFER1

Činnosti vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s kopírováním nebo přesunováním souborů (např. dokumentů, dat, obrázků či videí) mezi složkami, zařízeními (prostřednictvím elektronické pošty, výměny rychlých zpráv (instant messaging), USB či kabelu) nebo v cloudovém úložišti

Digitální dovednosti

CINSAPP1

Činnosti vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené se stahováním nebo instalací softwaru nebo aplikací

Digitální dovednosti

CCONF1

Činnosti vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené se změnou nastavení softwaru, aplikace nebo zařízení (např. nastavení jazyka, barev, kontrastu, velikosti písma, přizpůsobení panelů nástrojů/nabídek)

Digitální dovednosti

CWRD1

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s používáním softwaru pro zpracování textu

Digitální dovednosti

CPRES2

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s vytvářením souborů (např. dokumentů, obrázků či videí) sestávajících z více prvků, jako jsou například text, fotografie, tabulka, graf, animace nebo zvuk

Digitální dovednosti

CXLS1

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s používáním tabulkových procesorů

Digitální dovednosti

CXLSADV1

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s používáním pokročilých funkcí tabulkových procesorů (funkcí, vzorců, maker a dalších funkcí pro vývojáře) k uspořádání, analýze, strukturování nebo modifikaci dat

Digitální dovednosti

CEPVA1

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s editací fotografií, videosouborů nebo audiosouborů

Digitální dovednosti

CPRG2

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s psaním kódu v programovacím jazyce

Digitální dovednosti

UDI

Informace nebo obsah (např. videa, obrázky) konzultované během posledních tří měsíců na internetových zpravodajských stránkách nebo sociálních médiích respondent považoval za nepravdivé nebo pochybné

Digitální dovednosti

TIC

Respondent během posledních tří měsíců ověřoval pravdivost informací nebo obsahu na internetových zpravodajských stránkách nebo sociálních médiích

Digitální dovednosti

TICCSFOI

Respondent během posledních tří měsíců ověřoval pravdivost informací nebo obsahu na internetu tak, že ověřoval jejich zdroje nebo na internetu vyhledával další informace

Digitální dovednosti

TICIDIS

Respondent během posledních tří měsíců ověřoval pravdivost informací nebo obsahu na internetu tak, že sledoval internetovou diskuzi o příslušných informacích nebo se takové diskuze zúčastnil

Digitální dovednosti

TICNIDIS

Respondent během posledních tří měsíců ověřoval pravdivost informací nebo obsahu na internetu tak, že o příslušných informacích diskutoval off-line s dalšími osobami nebo použil zdroje mimo internet

Digitální dovednosti

TICXND

Respondent pravdivost informací nebo obsahu na internetu neověřoval, protože již věděl, že příslušné informace, obsah nebo zdroj nejsou spolehlivé

Digitální dovednosti

TICXSKL

Respondent pravdivost informací nebo obsahu na internetu neověřoval, neboť se mu nedostávalo k tomu potřebných dovedností nebo znalostí

Digitální dovednosti

TICXOTH

Respondent pravdivost informací nebo obsahu na internetu neověřoval z jiných důvodů

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_RPS

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: seznámení se s prohlášením o zásadách ochrany soukromých údajů před poskytnutím osobních údajů

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_RRGL

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: omezení nebo zamítnutí přístupu k zeměpisné poloze respondenta

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_LAP

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: omezení přístupu k profilu nebo obsahu na sociálních sítích či sdílených internetových úložištích

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_RAAD

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: odmítnutí souhlasu s použitím osobních údajů pro reklamní účely

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_CWSC

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: ověření, že internetová stránka, pro kterou respondent poskytl osobní údaje, byla zabezpečená

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_APD

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: žádost adresovaná správci nebo poskytovateli internetových stránek či internetového vyhledávače o přístup k údajům o respondentovi za účelem jejich aktualizace nebo smazání

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

COOK1

Informovanost o tom, že pomocí souborů cookies lze sledovat pohyb osob na internetu, vytvořit profil každého uživatele a zasílat uživatelům cílenou reklamu

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

PCOOK1

Změna nastavení ve vlastním internetovém prohlížeči za účelem zablokování nebo omezení souborů cookies v zařízeních respondenta

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

BOTS (nepovinně)

Obavy, že se respondentovy on-line aktivity zaznamenávají za účelem nabízení cílené reklamy

(nepovinně)

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

USLCOOK

Používání softwaru, kterým je možnost sledování aktivit jednotlivce na internetu v zařízeních respondenta omezena