21.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 305/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1309

ze dne 21. září 2020,

kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

Dne 27. března 2020 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) jménem Unie prohlášení o Libyi, v němž byly všechny strany vyzvány, aby dodržovaly lidská práva a mezinárodní právo.

(3)

Dne 12. května 2020 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž je uvedeno, že se Unie hodlá i nadále zasazovat o plné dodržování zbrojního embarga OSN v Libyi. Rovněž se v něm zdůrazňuje, že je třeba vynaložit veškeré úsilí k zajištění úplného a účinného provádění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, a to i přes pozemní a vzdušné hranic s Libyí.

(4)

Kromě toho se v prohlášení stranám připomíná, že musí dodržovat mezinárodní právo, včetně mezinárodního humanitárního práva, a že osoby, které tato práva porušují, budou pohnány k odpovědnosti.

(5)

Rada je i nadále hluboce znepokojena situací v Libyi, a zejména činnostmi, které ohrožují tamní mír, bezpečnost nebo stabilitu, včetně porušování zbrojního embarga OSN a nezákonných pokusů o pašování libyjské ropy, jakož i porušování lidských práv.

(6)

V této souvislosti a s ohledem na pokračující eskalaci násilí v Libyi by na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze III nařízení (EU) 2016/44, měly být doplněny dvě osoby odpovědné za porušování lidských práv a tři subjekty podílející se na porušování zbrojního embarga OSN.

(7)

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. září 2020.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

1)   

V oddíle „A. Osoby“ přílohy III nařízení (EU) 2016/44 se doplňují nové položky, které znějí:

 

Název

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

„20.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

také znám jako AL-WARFALLI, Mahmud

Datum narození: 1978

Místo narození: Werfalla Tribe, Západ Libye nebo Elrseefa (Bani Walid)

Pohlaví: muž

Mahmúd al-Werfalli působí jako velitel (poručík) Brigády as-Saiqa sídlící v Benghází. Z titulu své funkce je al-Werfalli odpovědný za závažná porušování lidských práv, včetně zabíjení a poprav, a přímo či nepřímo se na nich podílel.

Al-Werfalli je spojován se případy zavraždění třiceti tří osob, k nimž došlo při různých incidentech v období od června 2016 do července 2017, a s masovou popravou deseti osob dne 24. ledna 2018.

21.9.2020

21.

DIAB, Moussa

také znám jako DIAB, Mousa

Pohlaví: muž

Mussa Dijáb je odpovědný za závažná porušování lidských práv, včetně obchodování s lidmi a únosů, znásilňování a zabíjení migrantů a uprchlíků, a přímo se do těchto činů zapojoval.

Držel migranty a uprchlíky v zajetí v nezákonném detenčním táboře poblíž Bani Walid, kde s nimi bylo zacházeno nelidským a ponižujícím způsobem. Několik migrantů a uprchlíků bylo při pokusu o únik z tohoto detenčního tábora zabito.

21.9.2020“

2)   

V oddíle „B. Subjekty“ přílohy III nařízení (EU) 2016/44 se doplňují nové položky, které znějí:

 

Název

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

„17.

Sigma Airlines

také znám jako Sigma Aviation; Air Sigma

Adresa:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazachstán

Tel.: +77272922305

Internetová stránka: https://airsigma.pro/

Zapsaný na jméno: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

Sigma Airlines je obchodní nákladní letecká společnost, která provozuje letadla, o nichž bylo zjištěno, že porušila zbrojní embargo v Libyi uložené rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) a provedené v článku 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/1333.

OSN označila společnost Sigma Airlines za jednoho z poskytovatelů komerční letecké nákladní dopravy, kteří působí v rozporu s embargem OSN na převod vojenského materiálu do Libye.

21.9.2020

18.

Avrasya Shipping

Adresa:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turecko

Tel.: +90 549 720 1748

E-mail: info@avrasyashipping.com

Internetová stránka: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping je námořní společnost, která provozuje plavidlo s názvem Cirkin, o němž bylo zjištěno, že porušilo zbrojní embargo v Libyi uložené rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) a provedené v článku 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/1333.

Plavidlo Cirkin je zejména spojováno s případy přepravy vojenského materiálu do Libye, k nimž došlo v květnu a červnu roku 2020.

21.9.2020

19.

Med Wave Shipping

Adresa:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordánsko;

Adel Al-Hojrat building n°3, 1rst Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordánsko;

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Libanon

Tel.: +962787064121; +96265865550; +96265868550

E-mail: operation@medwave.co

Med Wave Shipping je námořní společnost, která provozuje plavidlo s názvem Bana, o němž bylo zjištěno, že porušilo zbrojní embargo v Libyi uložené rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) a provedené v článku 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/1333.

Plavidlo Bana je zejména spojováno s případy přepravy vojenského materiálu do Libye, k nimž došlo v lednu roku 2020.

21.9.2020“