21.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/13


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1304

ze dne 14. července 2020,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o minimální prvky, jež má orgán ESMA posoudit při posuzování žádostí ústředních protistran z třetích zemí o srovnatelný soulad, a způsoby a podmínky tohoto posuzování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25a odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 25a nařízení (EU) č. 648/2012 může ústřední protistrana z třetí země, která je systémově významná nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států (ústřední protistrana „tier 2“), požádat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), aby posoudil, zda může být dodržování příslušného rámce třetí země touto ústřední protistranou tier 2 považováno za splnění požadavků stanovených v článku 16 a hlavách IV a V nařízení (EU) č. 648/2012 (srovnatelný soulad), a přijal příslušné rozhodnutí.

(2)

Srovnatelný soulad zachovává finanční stabilitu Unie a zajišťuje rovné podmínky mezi ústředními protistranami tier 2 a ústředními protistranami schválenými v Unii, přičemž pro tyto ústřední protistrany tier 2 současně snižuje administrativní a regulační zátěž. Posouzení srovnatelného souladu by tedy mělo ověřit, zda dodržování rámce třetí země ústřední protistranou tier 2 účinně zajišťuje splnění veškerých požadavků stanovených v článku 16 a hlavách IV a V nařízení (EU) č. 648/2012. Toto nařízení by proto mělo stanovit, jaké prvky má orgán ESMA posoudit při posuzování žádosti ústřední protistrany tier 2 o srovnatelný soulad. Při provádění uvedeného posouzení by měl orgán ESMA rovněž zvážit, jak uvedená ústřední protistrana plní případné požadavky v aktech v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktech, jež uvedené prvky upřesňují, včetně požadavků týkajících se marží, kontroly rizika likvidity a kolaterálu.

(3)

Ve svém posouzení, zda dodržování příslušného rámce třetí země zajišťuje splnění požadavků stanovených v článku 16 a hlavách IV a V nařízení (EU) č. 648/2012, může orgán ESMA také vzít v úvahu doporučení vypracovaná Výborem pro platební a vypořádací systémy a Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry.

(4)

Orgán ESMA by měl provést podrobné posouzení, aby mohl určit, zda má být ústřední protistraně tier 2 přiznán srovnatelný soulad s hlavou IV nařízení (EU) č. 648/2012. Případné odmítnutí srovnatelného souladu v souvislosti s hlavou IV by mohlo ovlivnit posouzení rovnocennosti provedené Komisí podle čl. 25 odst. 6 uvedeného nařízení. Orgán ESMA by proto měl informovat Komisi v případech, kdy má v úmyslu srovnatelný soulad podle uvedené hlavy nepřiznat.

(5)

Pokud ústřední protistrana tier 2 uzavřela dohodu o interoperabilitě s ústřední protistranou povolenou podle článku 14 nařízení (EU) č. 648/2012, představuje tato dohoda přímé propojení s ústřední protistranou v Unii, a tedy i přímý kanál pro přenos rizik. U těchto dohod by měl orgán ESMA provést podrobné posouzení, aby mohl určit, zda má být přiznán srovnatelný soulad s hlavou V uvedeného nařízení. Dohoda o interoperabilitě mezi ústřední protistranou tier 2 a jinou ústřední protistranou z třetí země nepředstavuje přímé propojení na ústřední protistranu v Unii, ale za určitých okolností by mohla fungovat jako nepřímý kanál pro přenos rizik. U těchto dohod by orgán ESMA měl provést podrobné posouzení pouze v případě, kdy to odůvodňuje dopad této dohody na finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států.

(6)

Protože jedním z cílů srovnatelného souladu je snížit administrativní a regulační zátěž pro ústřední protistrany tier 2, neměl by být srovnatelný soulad odepřen pouze proto, že ústřední protistrana tier 2 uplatňuje podle příslušného rámce třetí země výjimky, které jsou srovnatelné s výjimkami stanovenými v čl. 1 odst. 4 a 5 nařízení (EU) č. 648/2012. Při posuzování srovnatelného souladu je třeba také vzít v úvahu, nakolik by nepřiznání znemožnilo ústřední protistraně tier 2 dodržovat současně požadavky Unie i požadavky třetí země.

(7)

Rozhodnutí orgánu ESMA, zda má být přiznán srovnatelný soulad, by mělo vycházet z posouzení provedeného v době jeho přijetí. Aby mohl orgán ESMA své rozhodnutí přehodnotit, kdykoli dojde k podstatnému vývoji, včetně změn vnitřních pravidel a postupů ústřední protistrany, měla by ústřední protistrana tier 2 orgán ESMA o každém takovém vývoji uvědomit.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2099 (2), kterým byl do nařízení (EU) č. 648/2012 vložen článek 25a, začalo platit dne 1. ledna 2020. Aby byla zajištěna plná funkčnost uvedeného článku, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Postup předkládání žádosti o srovnatelný soulad

1.   Odůvodněná žádost podle čl. 25a odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 se předkládá ve lhůtě, kterou stanoví orgán ESMA v oznámení informujícím ústřední protistranu z třetí země, že není považována za ústřední protistranu tier 1, nebo kdykoli poté, co byla ústřední protistrana z třetí země uznána orgánem ESMA za ústřední protistranu tier 2 v souladu s čl. 25 odst. 2b.

Ústřední protistrana tier 2 informuje svůj příslušný orgán o podání uvedeném v prvním pododstavci.

2.   V odůvodněné žádosti podle odstavce 1 se uvedou:

a)

požadavky, u nichž ústřední protistrana tier 2 požaduje srovnatelný soulad;

b)

důvody, proč skutečnost, že ústřední protistrana tier 2 dodržuje příslušný rámec třetí země, zajišťuje splnění příslušných požadavků stanovených v článku 16 a hlavách IV a V nařízení (EU) č. 648/2012;

c)

způsob, jakým ústřední protistrana tier 2 splňuje případné podmínky stanovené pro uplatnění prováděcího aktu uvedeného v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012.

Pro účely písmene b) poskytne ústřední protistrana tier 2 v případě potřeby důkazy uvedené v článku 5.

3.   Ústřední protistrana tier 2 uvede na žádost orgánu ESMA v odůvodněné žádosti podle odstavce 1:

a)

prohlášení svého příslušného orgánu potvrzující, že ústřední protistrana tier 2 má dobrou pověst a postavení;

b)

v případě potřeby, s ohledem na požadavky uvedené v článku 16 a hlavě V nařízení (EU) č. 648/2012, překlad příslušného rámce třetí země do jazyka, který se běžně používá ve finančnictví.

4.   Orgán ESMA do 30 pracovních dnů od obdržení odůvodněné žádosti předložené v souladu s odstavcem 1 posoudí, zda je odůvodněná žádost úplná. Orgán ESMA stanoví lhůtu, v níž musí ústřední protistrana tier 2 předložit doplňující informace, pokud je žádost neúplná.

5.   Do 90 pracovních dnů od obdržení úplné odůvodněné žádosti předložené v souladu s odstavcem 4 tohoto článku orgán ESMA rozhodne, zda u požadavků uvedených v odůvodněné žádosti přizná srovnatelný soulad.

Orgán ESMA může toto rozhodnutí odložit, pokud nejsou odůvodněná žádost nebo doplňující informace podle odstavce 4 předloženy včas a posouzení žádosti by tak mohlo zpozdit rozhodnutí orgánu ESMA o uznání ústřední protistrany z třetí země nebo přezkum jejího uznání.

6.   Ústřední protistrana tier 2, které orgán ESMA nepřiznal srovnatelný soulad u jednoho nebo více požadavků, nemůže předložit novou odůvodněnou žádost podle odstavce 1 týkající se těchto požadavků, dokud nedojde k podstatné změně příslušného rámce třetí země nebo způsobu, jakým tato ústřední protistrana tento rámec dodržuje.

Článek 2

Srovnatelný soulad v souvislosti s článkem 16 nařízení (EU) č. 648/2012

1.   Orgán ESMA přizná srovnatelný soulad v souvislosti s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012, pokud stálý a dostupný počáteční kapitál ústřední protistrany tier 2 včetně nerozděleného zisku a rezervních fondů odpovídá alespoň 7,5 milionu EUR.

2.   Orgán ESMA přizná srovnatelný soulad v souvislosti s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012, pokud je kapitál ústřední protistrany tier 2 včetně nerozděleného zisku a rezervních fondů vždy vyšší než nebo roven součtu:

a)

kapitálových požadavků ústřední protistrany na ukončení nebo restrukturalizaci jejích činností;

b)

kapitálových požadavků ústřední protistrany na operační a právní rizika;

c)

kapitálových požadavků ústřední protistrany na úvěrové riziko, riziko protistrany a tržní riziko, která ještě nejsou kryta zvláštními finančními zdroji uvedenými v článcích 41 až 44 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo srovnatelnými zvláštními finančními zdroji požadovanými podle právního řádu domácí jurisdikce ústřední protistrany;

d)

kapitálových požadavků ústřední protistrany na obchodní riziko.

Pro účely prvního pododstavce vypočítá orgán ESMA kapitálové požadavky v souladu se zvláštními kapitálovými požadavky stanovenými v příslušném rámci třetí země, nebo pokud tento rámec žádné takové kapitálové požadavky nestanoví, v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v článcích 2 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 152/2013 (3).

Článek 3

Srovnatelný soulad v souvislosti s hlavou IV nařízení (EU) č. 648/2012

1.   Orgán ESMA přizná srovnatelný soulad v souvislosti s požadavky stanovenými v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012, pokud:

a)

ústřední protistrana tier 2 splňuje případné požadavky stanovené v prováděcím aktu uvedeném v čl. 25 odst. 6 uvedeného nařízení;

b)

ústřední protistrana tier 2 splňuje všechny příslušné prvky stanovené v příloze I tohoto nařízení.

2.   Než orgán ESMA přijme rozhodnutí nepřiznat srovnatelný soulad:

a)

ověří si u příslušného orgánu této ústřední protistrany, zda správně chápe příslušný rámec třetí země a způsob, jak jej ústřední protistrana tier 2 dodržuje,

b)

informuje o tom Komisi.

Článek 4

Srovnatelný soulad v souvislosti s hlavou V nařízení (EU) č. 648/2012

1.   Pokud ústřední protistrana tier 2 uzavřela dohodu o interoperabilitě s ústřední protistranou povolenou podle článku 14 nařízení (EU) č. 648/2012, orgán ESMA přizná srovnatelný soulad v souvislosti s požadavky stanovenými v hlavě V uvedeného nařízení, pokud ústřední protistrana tier 2 splňuje všechny příslušné prvky stanovené v příloze II tohoto nařízení.

2.   Pokud ústřední protistrana tier 2 uzavřela dohodu o interoperabilitě s ústřední protistranou z třetí země, orgán ESMA přizná srovnatelný soulad v souvislosti s požadavky stanovenými v hlavě V nařízení (EU) č. 648/2012, ledaže dopad této dohody na finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států odůvodňuje posouzení, zda by srovnatelný soulad neměl být přiznán podle odstavce 1.

Článek 5

Výjimky a neslučitelné požadavky

1.   Orgán ESMA neodepře srovnatelný soulad v souvislosti s požadavky stanovenými v článku 16 a hlavách IV a V nařízení (EU) č. 648/2012 pouze z toho důvodu, že ústřední protistrana tier 2 uplatňuje podle příslušného rámce třetí země výjimku, která je srovnatelná s některou z výjimek stanovených v čl. 1 odst. 4 a 5 uvedeného nařízení. Ústřední protistrana tier 2 doloží, že jsou výjimka Unie a výjimka třetí země srovnatelné.

2.   Pokud dodržování konkrétního požadavku stanoveného v článku 16 nebo hlavách IV nebo V nařízení (EU) č. 648/2012 znamená porušení příslušného rámce třetí země, přizná orgán ESMA srovnatelný soulad v souvislosti s tímto požadavkem, pouze pokud ústřední protistrana tier 2 doloží, že:

a)

není možné tento požadavek splnit bez porušení závazného ustanovení příslušného rámce třetí země;

b)

příslušný rámec třetí země fakticky dosahuje stejných cílů jako článek 16 a hlavy IV a V nařízení (EU) č. 648/2012;

c)

příslušný rámec třetí země dodržuje.

Článek 6

Změny příslušného rámce třetí země

Ústřední protistrana tier 2, které byl přiznán srovnatelný soulad, uvědomí orgán ESMA o všech změnách jejího příslušného rámce třetí země a svých vnitřních pravidel a postupů. Orgán ESMA o těchto oznámeních informuje Komisi.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2099 ze dne 23. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (Úř. věst. L 322, 12.12.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 152/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na ústřední protistrany (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 37).


PŘÍLOHA I

PRVKY PODLE ČL. 3 ODST. 1

Ustanovení práva Unie

Prvky podle čl. 3 odst. 1

Kapitola 1: Organizační požadavky

Obecná ustanovení

Čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země má:

a)

spolehlivé řídicí systémy, včetně jasné organizační struktury s dobře vymezenými, transparentními a konzistentními hranicemi odpovědnosti;

b)

účinné postupy pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, jimž je nebo může být vystavena;

c)

přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně řádných administrativních a účetních postupů.

Čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana přijala strategie a postupy dostatečně účinné k zajištění toho, že ona sama i její řídící pracovníci a zaměstnanci dodržují veškerá ustanovení příslušného rámce třetí země.

Čl. 26 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země:

a)

udržuje a provozuje organizační strukturu, která zajišťuje nepřetržitý a řádný výkon jejích služeb a činností;

b)

využívá vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy;

c)

zřetelně odděluje hierarchické vztahy pro řízení rizik a pro své ostatní operace.

Čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země provádí a dodržuje politiku odměňování, která podporuje spolehlivé a účinné řízení rizik a která nevytváří pobídky k podhodnocení rizik.

Čl. 26 odst. 6, 7 a 8 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země:

a)

udržuje informační systémy odpovídající složitosti, rozmanitosti a typům vykonávaných služeb a činností tak, aby byly zajištěny vysoké bezpečnostní standardy a integrita a důvěrnost uchovávaných informací;

b)

zveřejňuje své systémy správy a řízení, pravidla, kterými se řídí, a kritéria účastenství ve svém clearingovém systému;

c)

podrobuje se častým a nezávislým auditům, jejichž výsledky jsou sdělovány její radě a poskytnuty příslušnému orgánu.

Vrcholné vedení a rada

Čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Vrcholné vedení ústřední protistrany z třetí země má dostatečně dobrou pověst a dostatek zkušeností k zajištění řádného a obezřetného řízení ústřední protistrany.

Čl. 27 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země má radu s dostatečným počtem nezávislých členů, kteří mají jasné úkoly a povinnosti, přiměřené zastoupení členů clearingového systému a klientů a mechanismy pro řešení případných střetů zájmu v rámci ústřední protistrany, aby bylo zajištěno její řádné a obezřetné řízení.

Výbor pro rizika

Článek 28 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země:

a)

má orgán, který nezávisle na jakémkoli přímém vlivu ze strany vedení této ústřední protistrany poskytuje radě poradenství k vývoji, který může mít dopad na řízení rizik ústřední protistrany, zajišťující zastoupení členů jejího clearingového systému, nezávislých členů rady a zástupců jejích klientů;

b)

má zavedeny mechanismy pro bezodkladné informování příslušného orgánu třetí země o každém rozhodnutí, kdy se rada rozhodne neřídit se radou tohoto orgánu.

Vedení záznamů

Čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země vede po dobu alespoň deseti let všechny záznamy o poskytnutých službách a uskutečněných činnostech, aby příslušný orgán mohl sledovat dodržování příslušného rámce třetí země ústřední protistranou.

Čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země vede po dobu alespoň deseti let od ukončení smlouvy veškeré informace o všech smlouvách, které zpracovala, aby bylo možné zjistit původní podmínky obchodu předtím, než tato ústřední protistrana provedla clearing.

Čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země na požádání poskytuje každému příslušnému orgánu třetí země záznamy o poskytnutých službách a uskutečněných činnostech, informace o všech smlouvách, které zpracovala, a všechny informace o pozicích vyplývajících ze smluv, jejichž clearing byl proveden, bez ohledu na obchodní systém, ve kterém byly obchody uzavřeny.

Akcionáři a členové s kvalifikovanými účastmi

Čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země informuje svůj příslušný orgán o totožnosti akcionářů nebo společníků, kteří mají kvalifikované účasti, a o výši těchto kvalifikovaných účastí.

Čl. 30 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 648/2012

Akcionáři nebo společníci, kteří mají kvalifikované účasti v ústřední protistraně z třetí země:

a)

jsou vhodní s ohledem na potřebu zajistit řádné a obezřetné řízení této ústřední protistrany;

b)

nevykonávají vliv, který by mohl být na újmu řádnému a obezřetnému řízení ústřední protistrany.

Čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Úzká propojení mezi ústřední protistranou z třetí země a jinými fyzickými nebo právnickými osobami nebrání v účinném dohledu příslušného orgánu třetí země.

Čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012

Právní a správní předpisy třetí země vztahující se na jednu nebo více fyzických či právnických osob, s nimiž má ústřední protistrana úzké propojení, nebo obtíže spojené s jejich uplatňováním nebrání v účinném dohledu příslušného orgánu třetí země.

Čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země oznamuje svému příslušnému orgánu veškeré změny svého vedení a rámec třetí země zajišťuje, že jsou přijata vhodná opatření, pokud by jednání člena rady ústřední protistrany z třetí země mohlo být na újmu řádnému a obezřetnému řízení ústřední protistrany.

Střety zájmů

Čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země má a uplatňuje účinná opatření ke zjišťování a řešení veškerých potenciálních střetů zájmů mezi sebou, včetně svých řídících pracovníků, zaměstnanců nebo jakékoli osoby, která je s nimi přímo či nepřímo ve vztahu kontroly nebo úzkého propojení, a členy svého clearingového systému nebo jejich klienty, kteří jí jsou známi.

Čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Pokud opatření přijatá ústřední protistranou z třetí země k řízení střetů zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno rizikům poškození zájmů členů clearingového systému nebo klientů, tato ústřední protistrana sděluje obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů členům clearingového systému, a pokud jsou známi této ústřední protistraně klienti, těmto klientům, než od nich přijme nové obchody.

Čl. 33 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Je-li ústřední protistrana z třetí země mateřským nebo dceřiným podnikem, zohledňují opatření této ústřední protistrany k řízení střetů zájmu také veškeré okolnosti, kterých si ústřední protistrana je nebo by měla být vědoma a které mohou vést ke střetu zájmů vyplývajícímu ze struktury a podnikatelských činností jiných podniků, s nimiž je ve vztahu mateřského nebo dceřiného podniku.

Čl. 33 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země činí veškeré přiměřené kroky, aby zabránila jakémukoli zneužití informací, jež má uloženy ve svých systémech, a brání využívání těchto informací pro jiné podnikatelské činnosti.

Zachování provozu

Čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země provádí a udržuje vhodnou politiku pro zachování provozu a plán obnovy činnosti s cílem zajistit zachování svých funkcí, včasné obnovení operací a plnění povinností ústřední protistrany, včetně obnovy všech obchodů k okamžiku přerušení, aby ústřední protistrana mohla nadále s jistotou fungovat a dokončit vypořádání ve stanovený den.

Čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země provádí a udržuje vhodný postup, který zajistí včasné a řádné vypořádání nebo převod aktiv a pozic klientů a členů clearingového systému v případě, že jí je odňato povolení.

Outsourcing

Článek 35 nařízení (EU) č. 648/2012

Při zajišťování provozních funkcí, služeb nebo činností formou outsourcingu ústřední protistrana z třetí země zajišťuje, aby:

a)

outsourcing nikdy nevedl k přenesení její vlastní odpovědnosti;

b)

se nikdy neměnil vztah a povinnosti této ústřední protistrany vůči členům jejího clearingového systému ani popřípadě vůči jejich klientům;

c)

outsourcing nikdy nebránil výkonu dozoru a dohledu;

d)

outsourcing nikdy nepřipravil ústřední protistranu o systémy a kontroly nezbytné k řízení rizik, kterým čelí;

e)

poskytovatel služeb vždy plnil požadavky na zachování provozu srovnatelné s těmi, které musí plnit ústřední protistrana;

f)

si ústřední protistrana vždy zachovala odborné znalosti a zdroje potřebné k hodnocení kvality poskytovaných služeb a organizační a kapitálové přiměřenosti poskytovatele služeb, k účinnému dohledu nad funkcemi zajišťovanými formou outsourcingu a k řízení rizik spojených s outsourcingem a průběžně vykonávala dohled nad uvedenými funkcemi a řídila uvedená rizika;

g)

ústřední protistrana vždy měla přímý přístup k důležitým informacím o funkcích zajišťovaných formou outsourcingu;

h)

poskytovatel služeb vždy chránil veškeré důvěrné informace, které se týkají ústřední protistrany a členů jejího clearingového systému a jejích klientů.

Kapitola 2: Pravidla řízení obchodní činnosti

Obecná ustanovení

Čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země při poskytování služeb členům svého clearingového systému a popřípadě jejich klientům jedná spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy těchto členů a klientů a se spolehlivým řízením rizik.

Čl. 36 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země má dostupná, transparentní a spravedlivá pravidla pro rychlé vyřizování stížností.

Požadavky na účast

Čl. 37 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země stanoví kategorie přípustných členů clearingového systému a nediskriminační, transparentní a objektivní kritéria účastenství, aby zajistila spravedlivý a otevřený přístup k ústřední protistraně a dostatečné finanční zdroje a provozní kapacitu členů clearingového systému, aby ústřední protistrana mohla kontrolovat riziko, jemuž je vystavena, a průběžně sledovat, zda jsou tato kritéria plněna.

Čl. 37 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Pravidla ústřední protistrany z třetí země pro členy clearingového systému jí umožňují shromažďování důležitých základních údajů, aby mohla rozpoznat, sledovat a řídit příslušné koncentrace rizika v souvislosti s poskytováním služeb klientům.

Čl. 37 odst. 4 a 5 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země má objektivní a transparentní postupy pro pozastavení členství a ukončení účasti členů clearingového systému, kteří již nesplňují kritéria účastenství, a může odepřít účast členům clearingového systému, kteří splňují kritéria účastenství, pouze s řádným písemným odůvodněním a na základě komplexní analýzy rizik.

Čl. 37 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012

Další zvláštní povinnosti pro členy clearingového systému, jako je účast na dražbách pozice člena clearingového systému, který selhal, jsou přiměřené riziku, které člen clearingového systému představuje, a neomezují účast na určité kategorie členů clearingového systému.

Transparentnost

Čl. 38 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země zveřejňuje ceny a poplatky spojené s každou poskytovanou službou, včetně slev a rabatů a podmínek využití uvedených snížení, a umožňuje členům svého clearingového systému a popřípadě jejich klientům samostatný přístup k poskytovaným zvláštním službám.

Čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země sděluje členům svého clearingového systému a klientům rizika spojená s poskytovanými službami.

Čl. 38 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země sděluje členům svého clearingového systému informace o cenách používané k výpočtu svých expozic ke konci dne vůči členům svého clearingového systému a zveřejňuje souhrnně pro každou kategorii nástrojů celkové objemy obchodů, jejichž clearing provedla.

Čl. 38 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země zveřejňuje provozní a technické požadavky na komunikační protokoly zahrnující obsah a formát zpráv, které používá ve vztahu ke třetím stranám, včetně provozních a technických požadavků týkajících se přístupu obchodních systémů k ústřední protistraně.

Čl. 38 odst. 6 a 7 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země poskytuje členům svého clearingového systému informace o modelech počátečních marží, které používá, s vysvětlením způsobu, jak tyto modely fungují, a popisem klíčových předpokladů a omezení těchto modelů.

Oddělení a přenositelnost

Článek 39 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země vede odděleně záznamy a účetnictví pro každého člena clearingového systému, odděluje aktiva a pozice člena clearingového systému od aktiv a pozic klientů člena clearingového systému a poskytuje aktivům a pozicím každého člena clearingového systému a každého klienta dostatečnou ochranu, jakož i volbu oddělení pozic a aktiv a možnosti přenositelnosti každému klientovi, včetně oddělení jednotlivých klientů.

Kapitola 3: Obezřetnostní požadavky

Řízení angažovanosti

Článek 40 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země udržuje vhodné strategie a mechanismy pro zvládání vnitrodenních expozic náhlým změnám tržních podmínek a pozic téměř v reálném čase.

Maržové požadavky

Čl. 41 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země ukládá členům svého clearingového systému a popřípadě ústředním protistranám, se kterými má dohody o interoperabilitě, marže, vyzývá je k dodatkové úhradě marží a realizuje marže k omezení svých úvěrových expozic vůči nim a tato ústřední protistrana pravidelně sleduje a případně reviduje úroveň svých marží tak, aby odrážely stávající podmínky na trhu, s ohledem na možné procyklické účinky těchto revizí. Tyto marže musí stačit:

a)

k pokrytí potenciálních expozic, které mohou nastat do likvidace příslušných pozic;

b)

k pokrytí ztrát, které vznikají alespoň z 99 % pohybů expozic v příslušném časovém horizontu.

Tyto marže zabezpečují, aby ústřední protistrana přinejmenším každodenně plně zajistila své expozice vůči všem členům svého clearingového systému a popřípadě vůči ústředním protistranám, s nimiž má dohody o interoperabilitě.

Čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země uplatňuje pro stanovování svých maržových požadavků modely a parametry, které postihují rizikové znaky produktů, jejichž clearing byl proveden, a berou v úvahu interval mezi realizacemi marží, tržní likviditu a možnost změn po dobu trvání obchodu.

Čl. 41 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země vyzývá k dodatkové úhradě marží a realizuje marže v průběhu dne alespoň tehdy, jsou-li překročeny předem vymezené prahy.

Čl. 41 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země počítá takové marže, vyzývá k jejich dodatkové úhradě a realizuje takové marže, aby pokryla riziko plynoucí z pozic zaznamenaných na každém účtu ve vztahu k jednotlivým finančním nástrojům nebo k portfoliu finančních nástrojů, pokud je tato metoda obezřetná a spolehlivá.

Fond pro riziko selhání a jiné finanční zdroje

Čl. 42 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země:

a)

udržuje jeden nebo více předem financovaných fondů pro riziko selhání ke krytí ztrát, které překročí ztráty, jež mají být kryty maržemi, a které vznikly selháním jednoho nebo více členů clearingového systému, včetně zahájení úpadkového řízení proti nim;

b)

stanoví minimální objem, pod který nesmí objem fondu pro riziko selhání v žádném případě klesnout.

Čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země stanoví minimální výši příspěvků do fondu pro riziko selhání a kritéria k výpočtu příspěvků jednotlivých členů clearingového systému. Příspěvky jsou přiměřené expozicím každého člena clearingového systému.

Čl. 42 odst. 3 a čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země vypracuje scénáře mimořádných, ale možných tržních podmínek zahrnující nejvíce proměnlivá období, jež zažily trhy, pro které ústřední protistrana poskytuje své služby, a řadu možných budoucích scénářů s přihlédnutím k náhlým výprodejům finančních zdrojů a prudkým snížením tržní likvidity, přičemž fond pro riziko selhání této ústřední protistrany jí nepřetržitě umožňuje za mimořádných, ale možných tržních podmínek odolat selhání alespoň dvou členů clearingového systému, vůči kterým má největší expozice.

Čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Fond pro riziko selhání ústřední protistrany z třetí země udržuje dostatečné předem financované dostupné finanční zdroje ke krytí potenciálních ztrát, které překročí ztráty, jež mají být kryty maržemi. Tyto předem financované dostupné finanční zdroje zahrnují vyčleněné zdroje ústřední protistrany, jsou ústřední protistraně volně k dispozici a nejsou využívány ke splnění kapitálových požadavků.

Čl. 43 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země zajišťuje, aby byly expozice členů clearingového systému vůči této ústřední straně omezené.

Kontroly rizika likvidity

Čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země:

a)

má vždy přístup k přiměřené likviditě určované každodenně za účelem pokrytí svých potřeb likvidity a při zohlednění rizika likvidity spojeného se selháním alespoň dvou členů clearingového systému, vůči kterým má největší expozice;

b)

získává potřebné úvěrové linky nebo podobná opatření k pokrytí svých potřeb likvidity v případě, že finanční zdroje, které má k dispozici, nejsou okamžitě dostupné;

c)

zajišťuje, aby člen clearingového systému nebo mateřský či dceřiný podnik tohoto člena clearingového systému společně neposkytovali více než 25 % úvěrových linek, které tato ústřední protistrana potřebuje.

Postupná ochrana proti selhání

Čl. 45 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Při krytí ztrát používá ústřední protistrana z třetí země před ostatními finančními zdroji marže složené členem clearingového systému, který selhal, a poté, nepostačují-li k pokrytí ztrát vzniklých ústřední protistraně marže složené tímto členem clearingového systému, používá k pokrytí těchto ztrát příspěvky člena do fondu pro riziko selhání.

Čl. 45 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země:

a)

používá příspěvky členů clearingového systému, kteří neselhali, do fondu pro riziko selhání a jakékoli jiné finanční zdroje, které jsou součástí její postupné ochrany proti selhání, teprve až vyčerpá příspěvky člena clearingového systému, jenž selhal, a jeho vyčleněné vlastní zdroje;

b)

nepoužívá k pokrytí ztrát vzniklých selháním člena clearingového systému marže složené členy clearingového systému, kteří neselhali.

Požadavky na kolaterál

Článek 46 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země přijímá ke krytí svých počátečních i dlouhodobých expozic vůči členům svého clearingového systému pouze vysoce likvidní kolaterál s minimálním úvěrovým a tržním rizikem a uplatňuje odpovídající snížení hodnoty aktiv, které zohledňuje potenciál poklesu hodnoty mezi jejich posledním přeceněním a okamžikem, kdy je lze přiměřeně považovat za zlikvidovaná, přičemž bere v úvahu riziko likvidity po selhání účastníka trhu a riziko koncentrace některých aktiv, které může vést ke stanovení přijatelného kolaterálu a příslušného snížení hodnoty.

Investiční politika

Čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země investuje své finanční zdroje pouze do hotovosti nebo do vysoce likvidních finančních nástrojů s minimálním tržním a úvěrovým rizikem a její investice je možné rychle zlikvidnit s minimálním nepříznivým účinkem na cenu.

Čl. 47 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země ukládá finanční nástroje složené jako marže nebo jako příspěvky do fondu pro riziko selhání u provozovatelů systémů vypořádání cenných papírů, kteří zajišťují plnou ochranu uvedených finančních nástrojů, jsou-li k dispozici, nebo využívá alternativní vysoce bezpečná ujednání s jinými povolenými finančními institucemi.

Čl. 47 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012

Hotovostní vklady ústřední protistrany z třetí země jsou prováděny prostřednictvím vysoce bezpečných ujednání s povolenými finančními institucemi nebo stálých vkladových nástrojů (facilit) centrálních bank nebo jinými srovnatelnými prostředky poskytovanými centrálními bankami.

Čl. 47 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012

Při ukládání aktiv u třetí strany ústřední protistrana z třetí země:

a)

zajišťuje, aby aktiva náležející členům clearingového systému byla rozeznatelná od aktiv náležejících ústřední protistraně a od aktiv náležejících dané třetí straně, a to pomocí odlišných názvů účtů v účetních knihách třetí strany nebo pomocí jiných rovnocenných opatření, která zajišťují stejnou úroveň ochrany;

b)

má na požádání k finančním nástrojům okamžitý přístup.

Čl. 47 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana neinvestuje svůj kapitál ani částky, které vyplývají z marží, příspěvků do fondu pro riziko selhání, likvidity nebo jiných finančních zdrojů do vlastních cenných papírů ani do cenných papírů svého mateřského nebo dceřiného podniku.

Čl. 47 odst. 7 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země bere při přijímání svých investičních rozhodnutí v úvahu úvěrové riziko svých expozic vůči jednotlivým dlužníkům a zajišťuje, aby její celková expozice vůči riziku kteréhokoli jednotlivého dlužníka zůstala v přijatelných souhrnných limitech.

Postupy v případě selhání

Čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země má zavedeny postupy, které uplatní, pokud člen clearingového systému nesplní požadavky ústřední protistrany na účast nebo pokud o tomto členu clearingového systému prohlásí ústřední protistrana nebo třetí strana, že je v selhání.

Čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země neprodleně přijímá opatření k omezení ztrát a tlaků na likviditu vzniklých selháním a zajišťuje, aby uzavření pozic kteréhokoli člena clearingového systému nenarušilo její operace ani nevystavilo členy clearingového systému, kteří neselhali, ztrátám, jež nemohou předvídat či kontrolovat.

Čl. 48 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Rámec třetí země zajišťuje, aby ústřední protistrana z třetí země neprodleně informovala svůj příslušný orgán předtím, než je oznámeno nebo zahájeno řízení pro selhání.

Čl. 48 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země ověřuje, zda jsou její postupy v případě selhání vymahatelné.

Čl. 48 odst. 5, 6 a 7 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země:

a)

jedná v souladu s pravidly ochrany kolaterálu a pozic klientských účtů platných třetí zemi;

b)

používá postupy usnadňující převod pozic klientů a kolaterálu v souladu s pravidly platnými v třetí zemi.

Přezkum modelů, stresové testování a zpětné testování

Čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země:

a)

pravidelně přezkoumává modely a parametry přijaté k výpočtu svých maržových požadavků, příspěvků do fondu pro riziko selhání, požadavků na kolaterál a jiných mechanismů kontroly rizik;

b)

tyto modely podrobuje důsledným a častým stresovým testům k posouzení jejich odolnosti v mimořádných, ale možných tržních podmínkách;

c)

provádí zpětné testy k posouzení spolehlivosti přijaté metodiky;

d)

získává nezávislou validaci těchto modelů a všech jejich významných změn nebo validaci od svého příslušného orgánu.

Čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země pravidelně testuje klíčové aspekty svých postupů v případě selhání a přijímá veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby jim všichni členové clearingového systému rozuměli a měli zavedena vhodná opatření za účelem reakce na selhání.

Čl. 49 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země zveřejňuje klíčové informace o svém modelu řízení rizik a předpoklady k provádění stresových testů modelů a parametrů přijatých k výpočtu svých maržových požadavků, příspěvků do fondu pro riziko selhání, požadavků na kolaterál a jiných mechanismů kontroly rizik.

Vypořádání

Čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země používá k vypořádání svých obchodů peněžní prostředky centrální banky, je-li jejich využití účelné a jsou-li dostupné, nebo podniká kroky k přísnému omezení rizik vypořádání v hotovosti, nejsou-li peněžní prostředky centrální banky použity.

Čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země zřetelně uvádí své povinnosti v souvislosti s dodáním finančních nástrojů, včetně toho, zda je povinna provést či přijmout dodání finančního nástroje nebo zda účastníky odškodňuje za ztráty vzniklé v průběhu dodání.

Čl. 50 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Je-li ústřední protistrana z třetí země povinna provádět nebo přijímat dodání finančních nástrojů, tato ústřední protistrana omezuje hlavní riziko maximálním využitím mechanismů dodání proti zaplacení.

Kapitola 4: Výpočty a podávání zpráv pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013  (1)

Výpočty a podávání zpráv

Články 50a až 50d nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země uplatňuje požadavky na podávání zpráv o výpočtech kapitálových požadavků v souladu s příslušným rámcem třetí země vztahujícím se na pravidla pro účetnictví a kapitálové požadavky.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).


PŘÍLOHA II

PRVKY PODLE ČL. 4 ODST. 1

Ustanovení práva Unie

Prvky podle čl. 4 odst. 1

Dohody o interoperabilitě

Čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Pokud je uzavřena dohoda o interoperabilitě za účelem poskytování služeb konkrétnímu obchodnímu systému, ústřední protistrana z třetí země má nediskriminační přístup jak k údajům, které potřebuje k výkonu svých funkcí v souvislosti s uvedeným konkrétním obchodním systémem, tak k příslušnému vypořádacímu systému.

Čl. 51 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země přímo či nepřímo odmítá či omezuje uzavření dohody o interoperabilitě nebo přístup k údajům či vypořádacímu systému pouze za účelem kontroly jakýchkoli rizik, která z uvedené dohody nebo přístupu vyplývají.

Řízení rizik

Čl. 52 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrany, které uzavřely dohodu o interoperabilitě:

a)

mají zavedeny adekvátní politiky, postupy a systémy, aby dokázaly účinně rozpoznat, sledovat a řídit rizika, která vyplývají z dohody o interoperabilitě, a mohly tak včas plnit své povinnosti;

b)

se dohodly na svých právech a povinnostech, včetně použitelného práva, kterým se jejich vztahy řídí;

c)

rozpoznávají, sledují a účinně řídí úvěrová rizika a rizika likvidity, aby se selhání člena clearingového systému jedné ústřední protistrany nedotklo interoperabilní ústřední protistrany;

d)

rozpoznávají, sledují a řeší potenciální vzájemné závislosti a vzájemné vztahy, které vznikají dohodou o interoperabilitě a které mohou mít vliv na úvěrová rizika a rizika likvidity spojená s kumulací členů clearingového systému a se sdruženými finančními zdroji;

e)

liší-li se modely řízení rizik používané interoperabilními ústředními protistranami ke krytí jejich expozic vůči členům jejich clearingového systému nebo jejich vzájemných expozic, tyto ústřední protistrany určují uvedené rozdíly, posuzují rizika, která z nich mohou vyplývat, přijímají opatření, včetně zajištění dalších finančních zdrojů, jež omezí jejich dopad na dohodu o interoperabilitě i jejich potenciální následky z hlediska přenosu rizik, a zajišťují, aby tyto rozdíly neměly vliv na schopnost každé ústřední protistrany řídit následky selhání člena clearingového systému.

Poskytování marží mezi ústředními protistranami

Článek 53 nařízení (EU) č. 648/2012

Ústřední protistrana z třetí země odlišuje na účtech aktiva a pozice držené na účet ústředních protistran, s nimiž uzavřela dohodu o interoperabilitě.

Ústřední protistrana z třetí země poskytuje počáteční marže této ústřední protistraně pouze v rámci dohody o finančním zajištění s poskytnutím jistoty, podle níž není přijímající ústřední protistrana oprávněna marže poskytnuté druhou ústřední protistranou použít.

Kolaterál přijatý v podobě finančních nástrojů je chráněn některým z těchto způsobů:

i)

je uložen u provozovatelů systémů vypořádání cenných papírů, kteří zajistí plnou ochranu uvedených finančních nástrojů;

ii)

jsou využita jiná vysoce bezpečná ujednání s povolenými finančními institucemi.

Aktiva jsou pro přijímající ústřední protistranu dostupná pouze v případě selhání ústřední protistrany, která kolaterál poskytla v souvislosti s dohodou o interoperabilitě.

V případě selhání ústřední protistrany, která přijala kolaterál v souvislosti s dohodou o interoperabilitě, je poskytnutý kolaterál ihned navrácen poskytující ústřední protistraně.