17.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 303/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1296

ze dne 16. září 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 88/97 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 71/97 ze dne 10. ledna 1997, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EHS) č. 2474/93 z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy některých součástí jízdních kol z Čínské lidové republiky a kterým se vybírá rozšířené clo z těchto dovozů, které jsou evidovány podle nařízení (ES) č. 703/96 (2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na dovoz podstatných součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Unie se v současnosti uplatňuje antidumpingové clo (dále jen „rozšířené clo“) v důsledku jeho rozšíření nařízením (ES) č. 71/97.

(2)

Podle článku 3 nařízení (ES) č. 71/97 by měl být zřízen systém osvobození s cílem povolit osvobození dovozu podstatných součástí jízdních kol, který neobchází antidumpingové clo. Uvedené osvobození (dále jen „systém osvobození“) bylo stanoveno v čl. 13 odst. 4 základního nařízení). Systém osvobození umožňuje montážním subjektům, které neobcházejí antidumpingové opatření týkající se jízdních kol, dovážet čínské součásti jízdních kol bez antidumpingového cla.

(3)

Právní rámec pro fungování systému osvobození byl stanoven v nařízení Komise (ES) č. 88/97 (3) (dále jen „nařízení o osvobození“). Nařízení o osvobození bylo pozměněno nařízením Komise (EU) č. 512/2013 (4) mimo jiné s cílem zavést ustanovení o „kontrole zvláštního použití“ určená pro montáž elektrických jízdních kol.

(4)

Na základě přezkumu rozšíření antidumpingového cla, které bylo uloženo na dovoz jízdních kol pocházejících z ČLR, na dovoz některých součástí jízdních kol z ČLR podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení Komise prováděcím nařízením (EU) 2019/1379 (5) rozhodla zachovat opatření proti obcházení na dalších pět let.

(5)

Jak je stanoveno ve 44. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 71/97, Komise systém osvobození neustále přezkoumává, aby mohl být v případě potřeby upraven tak, aby zohledňoval zkušenosti získané s jeho fungováním.

(6)

V rámci systému osvobození stanoveného v článku 14 nařízení o osvobození by dovezené součásti jízdních kol mohly být použity pro montáž elektrických jízdních kol na základě povolení „kontroly zvláštního použití“. Uvedený článek se však vztahuje pouze na subjekty montující jízdní kola, které nejsou osvobozeny. Měl by rovněž existovat postup, který by osvobozeným subjektům montujícím jízdní kola v Unii umožnil dovážet podstatné součásti jízdních kol pro montáž elektrických jízdních kol.

(7)

V tomto ohledu Komise konstatuje, že trh jízdních kol v Unii je velmi dynamický a osvobozené subjekty montující jízdní kola vyrábějí jak elektrická jízdní kola, tak jízdní kola bez motoru.

(8)

Na součásti pro montáž elektrických jízdních kol se rozšířené antidumpingové clo nevztahuje. Montážní operace elektrických jízdních kol proto nespadají do rozsahu působnosti nařízení (ES) č. 71/97. V 11. bodě odůvodnění nařízení (EU) č. 512/2013 se potvrzuje, že použití podstatných součástí jízdních kol pro montáž elektrických jízdních kol nemělo být předmětem rozšířeného antidumpingového cla z jízdních kol. Uvádí se v něm, že „stávající systém je […] nejasný, pokud jde o dovoz součástí jízdních kol používaných pro montáž jízdních kol vybavených pomocným motorem, též s postranními vozíky, někdy označované za elektrická jízdní kola nebo elektrokola (systém pedelec). Na kompletní elektrická jízdní kola a v důsledku toho i na součásti pro montáž elektrických jízdních kol se nevztahuje ani antidumpingové clo ani rozšířené antidumpingové clo, tj. montážní operace elektrických jízdních kol nespadají do rozsahu působnosti nařízení (ES) č. 71/97. Považuje se tedy za vhodné rozšířit platnost stávajících ustanovení podle článku 14 týkající se „kontrol zvláštního použití“ součástí, které jsou určeny pro montáž elektrických jízdních kol. Ustanovení o „kontrole zvláštního použití“ umožňují vnitrostátním celním orgánům sledovat konečné užití dovezených součástí, tj. jejich použití pro montáž klasických jízdních kol, nebo elektrických jízdních kol.

(9)

Poté, co přezkoumala zkušenosti získané s fungováním systému osvobození, má Komise za to, že je nezbytné provést určité změny, které osvobozeným subjektům montujícím jízdní kola usnadní fungování systému osvobození.

(10)

V rámci systému osvobození by měla být stanovena příslušná ustanovení pro subjekty montující jiná vozidla než jízdní kola, též elektrická, například některé koloběžky (6), pokud při výrobě mohou být použity rovněž součásti jízdních kol, jako jsou kola, vidlice a řídítka. Na některé koloběžky se nevztahuje ani antidumpingové clo ani rozšířené antidumpingové clo, takže montážní operace koloběžek zůstávají mimo oblast působnosti rozšiřujícího nařízení. Považuje se tedy za vhodné, aby stávající ustanovení o „kontrole zvláštního použití“ uvedená v článku 14 nařízení o osvobození byla rozšířena o součásti určené pro montáž jiných výrobků, při níž se použijí součásti jízdních kol. Ustanovení o „kontrole zvláštního použití“ umožňují vnitrostátním celním orgánům sledovat konečné použití dovezených součástí, tj. jejich použití pro montáž jízdních kol, též elektrických, nebo jiných vozidel než jízdních kol, též elektrických.

(11)

V rámci systému osvobození by měla být rovněž stanovena příslušná ustanovení pro subjekty montující součásti jízdních kol, jako jsou brzdové systémy, pokud při výrobě brzdových systémů mohou být použity rovněž součásti jízdních kol, jako brzdové páky. Považuje se za nezbytné, aby se na subjekty montující součásti jízdních kol vztahovala stejná pravidla jako na subjekty montující kompletní jízdní kola, zejména povinnosti osvobozených stran uvedené v článku 8 nařízení o osvobození.

(12)

Na základě těchto skutečností a z důvodů právní jistoty se považuje za vhodné rozšířit působnost osvobození dovozu podstatných součástí jízdních kol, které se používají při montáži jiných vozidel než jízdních kol vybavených pomocným motorem. Za tímto účelem by měla být odpovídajícím způsobem změněna ustanovení článku 1, čl. 4 odst. 1 písm. a), čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 14 písm. d) nařízení o osvobození.

(13)

Osvobození výrobci jízdních kol mohou navíc svým odběratelům dodávat podstatné součásti jízdních kol pro účely poprodejních služeb a reklamací v záruční době, aniž by se na ně vztahovalo clo uložené proti obcházení. V tomto ohledu se Komise domnívá, že osvobozené podstatné součásti jízdních kol by mohly být použity pro poprodejní služby a poskytování záruky. Na takové součásti, které dodávají osvobozené strany, se nevztahuje práh definovaný v čl. 14 písm. c) nařízení o osvobození. Je však třeba zdůraznit, že množství dodaná za tímto účelem musí být rozumná a přiměřená s ohledem na montážní operaci dané osvobozené strany v souladu s článkem 8 nařízení o osvobození a nesmí mařit nápravné účinky cla podle čl. 13 odst. 2 základního nařízení.

(14)

V souladu se zásadou řádné správy by změny nařízení o osvobození stanovené v tomto nařízení měly začít platit co nejdříve pro všechna nová a všechna dosud probíhající šetření.

(15)

Nařízení (ES) č. 88/97 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 88/97 se mění takto:

1)

V článku 1 se definice „montážní operace“ nahrazuje tímto:

„„montážní operací“ operace, při níž se podstatné součásti jízdních kol použijí pro montáž či kompletaci jízdních kol, nebo pro výrobu či montáž součástí jízdních kol,“.

2)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) se nahrazuje tímto:

„a)

obsahuje doklad o tom, že žadatel používá podstatné součásti jízdních kol pro výrobu nebo montáž jízdních kol nebo součástí jízdních kol v množstvích překračujících práh uvedený v čl. 14 písm. c) nebo že žadatel převzal neodvolatelný smluvní závazek k vykonávání této činnosti;“.

3)

Ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) se nahrazuje tímto:

„b)

pokud obdrží dodávky podstatných součástí jízdních kol, které byly osvobozeny od rozšířeného cla podle článku 2, tyto součásti byly buď použity v jejích montážních operacích či při montáži jiných výrobků, nebo zničeny, nebo zpětně vyvezeny, anebo dále prodány jiné osvobozené straně.“

4)

Ustanovení čl. 14 písm. d) se nahrazuje tímto:

„d)

podstatné součásti jízdních kol jsou použity při montáži jízdních kol vybavených pomocným motorem (doplňkový kód TARIC 8835) nebo jiných vozidel než jízdních kol, též vybavených pomocným motorem (doplňkový kód TARIC C549).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Od vstupu v platnost se použije na všechna nová a všechna dosud probíhající šetření.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 88/97 ze dne 20. ledna 1997 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97 (Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 17).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 512/2013 ze dne 4. června 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 88/97 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97 (Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1379 ze dne 28. srpna 2019, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz jízdních kol odesílaných z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky, z Tuniska, Kambodže, Pákistánu a Filipín, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z těchto zemí (Úř. věst. L 225, 29.8.2019, s. 1).

(6)  Některé koloběžky spadají do definice jízdního kola. Montáž takových koloběžek se řídí pravidly pro subjekty montující jízdní kola.