16.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1292

ze dne 15. září 2020

o opatřeních k zabránění proniknutí organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Unie a o změně přílohy XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin (1), a zejména na čl. 41 odst. 2 a čl. 72 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Agrilus planipennis Fairmaire (dále jen „dotčený škodlivý organismus“) je uveden jako karanténní škodlivý organismus pro Unii v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (2). Je rovněž uveden jako prioritní škodlivý organismus v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1702 (3).

(2)

Pokud jde o dotčený škodlivý organismus, požadavky na dovoz určitých typů rostlin, dřeva a samostatné kůry ze třetích zemí, v nichž se tento škodlivý organismus vyskytuje, jsou stanoveny v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072. Podle části A přílohy XI uvedeného nařízení jsou při dovozu takových rostlin nebo rostlinných produktů z příslušných třetích zemí původu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení.

(3)

V listopadu 2019 Ukrajina potvrdila první úřední zjištění dotčeného škodlivého organismu na svém území.

(4)

Uvedená země není na seznamu třetích zemí, z nichž je dovoz na území Unie povolen podle přílohy VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072. Proto by měla být přijata zvláštní opatření, aby se zabránilo možnému proniknutí dotčeného škodlivého organismu vyskytujícího se na určitých typech rostlin, dřeva a samostatné kůry z Ukrajiny do Unie.

(5)

S přihlédnutím k fytosanitárnímu riziku, které dotčený škodlivý organismus představuje, by příslušné rostliny, dřevo a kůra, o nichž je známo, že jsou jeho hostiteli a pocházejí z Ukrajiny, měly být při dovozu do Unie doprovázeny rostlinolékařským osvědčením včetně dodatkového prohlášení uvádějícího, že pocházejí z oblasti prosté dotčeného organismu. Takové dodatkové prohlášení by mělo být vypracováno v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření a předem sděleno Komisi. Dovoz určitých typů dřeva by měl být možný, pouze pokud bylo provedeno vhodné ošetření nebo odstranění kůry a části vnějšího bělového dřeva, aby byla zajištěna vyšší úroveň rostlinolékařské ochrany.

(6)

Jelikož status dotčeného škodlivého organismu v Ukrajině je potřeba dále potvrdit, měly by být získány další odborné a vědecké důkazy pro posouzení fytosanitárního rizika, které tento organismus představuje pro Unii. Takové důkazy je rovněž potřeba získat o jeho výskytu v jiných třetích zemích, aby mohla být příslušná opatření uvedená v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 aktualizována. Opatření stanovená v tomto nařízení by proto měla být co nejdříve přezkoumána.

(7)

Příloha XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 by měla být rovněž změněna s cílem stanovit požadavek, že příslušné rostliny a rostlinné produkty dovážené z Ukrajiny do Unie musí být doprovázeny rostlinolékařským osvědčením.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví opatření k zabránění proniknutí organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Unie.

Článek 2

Dovoz rostlin, dřeva a samostatné kůry pocházejících z Ukrajiny do Unie

Rostliny, dřevo a samostatná kůra pocházející z Ukrajiny se smí dovážet do Unie, pouze pokud splňují příslušná opatření uvedená v příloze.

Článek 3

Změna přílohy XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072

Část A přílohy XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 se mění takto:

a)

v bodě 3 v položce „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth a Ulmus davidiana Planch.“ se text ve třetím sloupci nahrazuje textem „Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan, Ukrajina a USA“;

b)

v bodě 11 v položce „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth a Ulmus davidiana Planch.“ se text ve třetím sloupci nahrazuje textem „Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan, Ukrajina a USA“;

c)

v bodě 12 v položce „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth a Ulmus davidiana Planch., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch“ se text ve třetím sloupci nahrazuje textem „Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan, Ukrajina a USA“.

Článek 4

Přezkum prozatímních opatření

Opatření stanovená v tomto nařízení mají za cíl řešit fytosanitární rizika, která nejsou plně řešena, a mají dočasnou povahu.

Uvedená opatření se přezkoumají co nejdříve, nejpozději však do jednoho roku ode dne přijetí tohoto nařízení.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1702 ze dne 1. srpna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 stanovením seznamu prioritních škodlivých organismů (Úř. věst. L 260, 11.10.2019, s. 8).


PŘÍLOHA

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z Ukrajiny a odpovídající opatření pro jejich dovoz na území Unie podle článku 2

Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty

Kód KN

Opatření

1.

Rostliny Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Rostliny musí splňovat obě tyto podmínky:

a)

jsou doprovázeny rostlinolékařským osvědčením, v němž je v kolonce „Dodatkové prohlášení“ uvedeno, že rostliny pocházejí z oblasti, kterou ukrajinská státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Agrilus planipennis Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti alespoň 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl úředně potvrzen výskyt dotčeného škodlivého organismu;

b)

tento status uvedené oblasti byl Komisi předem písemně sdělen ukrajinskou státní organizací ochrany rostlin.

2.1.

Dřevo Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., jiné než dřevo ve formě:

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Dřevo musí splňovat jednu z těchto podmínek:

a)

je doprovázeno rostlinolékařským osvědčením, v němž je v kolonce „Dodatkové prohlášení“ uvedeno, že dřevo pochází z konkrétně uvedené oblasti, kterou ukrajinská státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Agrilus planipennis Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti alespoň 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl úředně potvrzen výskyt dotčeného škodlivého organismu, a tento status uvedené oblasti byl Komisi předem písemně sdělen ukrajinskou státní organizací ochrany rostlin;

b)

je doprovázeno rostlinolékařským osvědčením, v němž je v kolonce „Dodatkové prohlášení“ uvedeno, že kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení oprávněném ukrajinskou státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled;

c)

je doprovázeno rostlinolékařským osvědčením, v němž je v kolonce „Dodatkové prohlášení“ uvedeno, že dřevo bylo podrobeno ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.

2.2.

2. Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Dřevo musí splňovat obě tyto podmínky:

a)

je doprovázeno rostlinolékařským osvědčením, v němž je v kolonce „Dodatkové prohlášení“ uvedeno, že dřevo pochází z konkrétně uvedené oblasti, kterou ukrajinská státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Agrilus planipennis Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti alespoň 100 km od nejbližší známé oblasti od místa, kde byl úředně potvrzen výskyt dotčeného škodlivého organismu;

b)

tento status uvedené oblasti byl Komisi předem písemně sdělen ukrajinskou státní organizací ochrany rostlin.

3.

Samostatná kůra a předměty vyrobené z kůry Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kůra musí splňovat obě tyto podmínky:

a)

je doprovázena rostlinolékařským osvědčením, v němž je v kolonce „Dodatkové prohlášení“ uvedeno, že je poskytnuto úřední potvrzení, že kůra pochází z konkrétně uvedené oblasti, kterou ukrajinská státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Agrilus planipennis Fairmaire a která se nachází ve vzdálenosti alespoň 100 km od nejbližší známé oblasti, kde byl úředně potvrzen výskyt dotčeného škodlivého organismu;

b)

tento status uvedené oblasti byl Komisi předem písemně sdělen ukrajinskou státní organizací ochrany rostlin.