4.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 290/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1249

ze dne 2. září 2020,

kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2019/1267 na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz wolframových elektrod zasílaných z Laosu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Laosu a Thajska, a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu zasílaného z Indie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (1) ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

Vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1.   Stávající opatření

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 260/2007 (2) (dále jen „původní nařízení“) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „Čína“). Jednotlivá platná antidumpingová cla se pohybují v rozpětí od 17 % do 41 %. Pro všechny ostatní vyvážející výrobce platí konečné antidumpingové clo ve výši 63,5 %. Tato opatření se dále označují jen jako „původní opatření“ a šetření, které vedlo k uložení opatření původním nařízením, se dále označuje jen jako „původní šetření“.

(2)

Po přezkumu před pozbytím platnosti (dále jen „první přezkum před pozbytím platnosti“) Rada prováděcím nařízením Rady (EU) č. 508/2013 (3) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Číny.

(3)

Po dalším přezkumu před pozbytím platnosti (dále jen „poslední přezkum před pozbytím platnosti“) v roce 2019 Komise prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1267 (4) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Číny na úrovni původních opatření. Tato opatření se dále označují jen jako „platná opatření“.

1.2.   Zahájení z moci úřední

(4)

Komise měla k dispozici dostatečné důkazy o tom, že dochází k obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Číny prostřednictvím dovozu wolframových elektrod odesílaných z Indie, Laosu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie, Laosu a Thajska.

(5)

Z údajů vykazovaných členskými státy v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 6 základního nařízení vyplynulo, že po původním šetření došlo k podstatné změně obchodních toků souvisejících s vývozem z Číny, Indie, Laosu a Thajska do Unie, což naznačuje, že příčinou mohlo být uložení opatření týkající se wolframových elektrod. Zdá se, že mimo uložení uvedených opatření pro tuto změnu neexistovalo žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Tato změna byla zřejmě způsobena překládkou dotčeného výrobku pocházejícího z Číny, k níž došlo v Indii, Laosu a Thajsku při jeho přepravě do Unie, jelikož podle zjištění v rámci posledního přezkumu před pozbytím platnosti (5) se v žádné ze zemí, kterých se údajné obcházení opatření týká, zařízení pro výrobu wolframových elektrod nenacházejí.

(6)

Podle údajů, které má Komise k dispozici, byly navíc mařeny nápravné účinky platných opatření, pokud jde o množství i ceny.

(7)

Údaje, které má Komise k dispozici, také ukazují, že ceny wolframových elektrod odesílaných z Indie, Laosu a Thajska byly dumpingové ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla stanovena během posledního přezkumu před pozbytím platnosti.

(8)

Poté, co po informování členských států Komise shledala, že existují dostatečné důkazy pro zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, jakož i pro zavedení celní evidence dovozu wolframových elektrod odesílaných z Indie, Laosu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie, Laosu a Thajska, Komise v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení zahájila šetření prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2171 (6) (dále jen „zahajovací nařízení“).

1.3.   Šetření

(9)

O zahájení šetření Komise informovala orgány Číny, Indie, Laosu a Thajska, vyvážející výrobce a obchodníky v těchto zemích, dovozce v Unii a výrobní odvětví Unie. Kromě toho Komise požádala mise Indie, Laosu a Thajska při Evropské unii, aby potvrdily, že se v uvedených zemích wolframové elektrody nevyrábějí, nebo aby Komisi sdělily názvy a adresy vyvážejících výrobců a/nebo zájmových svazů, jež by mohly mít zájem se šetření zúčastnit.

(10)

Na internetových stránkách GŘ pro obchod byly dány k dispozici formuláře žádosti o osvobození pro výrobce/vývozce z Indie, Laosu a Thajska, dotazníky pro výrobce/vývozce v Číně a dotazníky pro dovozce do Unie, kteří nejsou ve spojení.

(11)

Zúčastněným stranám bylo umožněno ve lhůtě uvedené v zahajovacím nařízení sdělit písemně své postoje a požádat o slyšení. Všechny strany byly informovány, že nesdělení veškerých relevantních informací nebo sdělení neúplných, nepravdivých nebo zavádějících informací může vést k použití článku 18 základního nařízení a k závěrům založeným na dostupných údajích.

(12)

Jeden dovozce v Unii, který není ve spojení, požádal o slyšení, které se konalo dne 2. července 2020.

(13)

Jeden výrobce/vývozce z Laosu podal vyplněný formulář žádosti o osvobození (dále jen „odpověď na dotazník“).

(14)

Odpověď na dotazník také podal jeden dovozce do Unie, který není ve spojení, a jiný dovozce do Unie, který není ve spojení, učinil písemné podání bez vyplnění dotazníku.

1.4.   Období šetření a sledované období

(15)

Šetření se vztahovalo na období od 1. ledna 2006 do 30. září 2019 (dále jen „období šetření“). Byly shromážděny údaje za účelem šetření týkajícího se mimo jiné změny obchodních toků po uložení opatření. Za období od 1. října 2018 do 30. září 2019 (dále jen „sledované období“) byly shromážděny podrobnější údaje s cílem přezkoumat možné maření nápravného účinku platných opatření a existenci dumpingu.

2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

2.1.   Obecné informace

(16)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení byla existence obcházení posouzena prostřednictvím postupné analýzy, jejímž účelem bylo zjistit:

zda dochází ke změně obchodních toků mezi třetími zeměmi (Čína, Indie, Laos a Thajsko) a Unií,

zda je tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými procesy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod,

zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že byly nápravné účinky cla mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství obdobného výrobku, a

zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžným hodnotám určeným v posledním přezkumu před pozbytím platnosti pro obdobný výrobek, v případě nutnosti v souladu s článkem 2 základního nařízení.

2.2.   Dotčený výrobek a výrobek, který je předmětem šetření

(17)

Dotčeným výrobkem jsou wolframové svářecí elektrody, včetně wolframových tyčí a prutů pro svářecí elektrody, obsahující nejméně 94 % hmotnostních wolframu, jiné než získané prostým slinováním, též upravené do stanovené délky, pocházející z Číny (dále jen „dotčený výrobek“), v současnosti kódů KN ex 8101 99 10 a ex 8515 90 80 (kódy TARIC 8101991011, 8101991012, 8101991013, 8101991020, 8515908011, 8515908012, 8515908013, 8515908020). Na tento výrobek se vztahují platná opatření.

(18)

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako dotčený výrobek vymezený v předchozím bodě odůvodnění, avšak zasílaný z Indie, Laosu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, Laosu a Thajska, v současnosti stejných kódů KN jako dotčený výrobek (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

(19)

Z šetření vyplynulo, že wolframové elektrody vyvážené z Číny do Unie a wolframové elektrody odesílané z Indie, Laosu a Thajska do Unie mají stejné základní fyzikální a technické vlastnosti a použití, a lze je tedy považovat za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

2.3.   Míra spolupráce

(20)

Odpovědi na dotazník neposkytl žádný čínský, indický ani thajský výrobce/vývozce.

(21)

Žádost o osvobození v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení podala jedna společnost z Laosu, která obstarávala ve sledovaném období kolem 100 % veškerého dovozu z Laosu do Unie, jak je uvedeno v databázi podle čl. 14 odst. 6. Tato společnost má vazbu na čínského vyvážejícího výrobce wolframových elektrod. Spolupráce této společnosti byla shledána nedostatečnou z těchto důvodů:

a)

společnost v žádosti o osvobození neposkytla požadované informace. Společnost k tomu byla vyzvána dvěma písemnými upozorněními na nedostatky. Především neposkytla požadované auditované účetní závěrky ani účetní závěrky podané příslušnému daňovému orgánu nebo obchodnímu rejstříku. Společnost ve skutečnosti neposkytla vůbec žádné účetní závěrky, v důsledku čehož nebylo možné provést křížovou kontrolu informací sdělených Komisi ve formuláři žádosti o osvobození. Kromě toho neposkytla ani další důležité informace, jako je stav zásob a soupis dlouhodobých aktiv;

b)

její mateřská společnost v Číně nepředložila dotazník pro vývozce ani žádost o osvobození, jak bylo požadováno;

c)

poskytla nesouvislé nebo rozporné informace: za prvé byla v různých dokladech uvedena různá cena wolframových prutů zakoupených od čínské mateřské společnosti ve sledovaném období. Za druhé byla v různých dokladech uvedena různá množství wolframových prutů zakoupených a prodaných ve sledovaném období. Za třetí nebyly sděleny podrobné informace o vykázaných odpisových nákladech a nákladech práce. Šetření ukázalo, že přidělování odpisových nákladů na výrobu wolframových elektrod neodpovídalo kapacitě výroby tohoto výrobku a uměle zvyšovalo hodnotu vyrobených wolframových elektrod. Na výzvu k objasnění kritérií, z nichž vychází výpočet odpisových nákladů, společnost pouze odpověděla, že odpisové náklady nahlásila mateřské společnosti. Jak je však uvedeno výše, mateřská společnost nepředložila dotazník ani nevyplnila formulář žádosti o osvobození a laoský vývozce nepředložil žádné důkazy na podporu své žádosti;

d)

nesdělila dostatečné podrobnosti o tom, co dělá s wolframovými pruty zakoupenými od svého mateřského čínského dodavatele;

e)

sdělila, že nemá účetní systém;

f)

neposkytla žádné vhodné pracovní listy ani jiné podklady nezbytné k ověření informací uvedených v žádosti o osvobození.

(22)

Komise proto společnosti v souladu s čl. 18 odst. 4 základního nařízení dne 11. května 2020 poskytla lhůtu pro předložení některých uvedených podkladů a informovala ji o úmyslu vycházet z dostupných údajů, pokud tyto podklady nepředloží.

(23)

V souladu s oznámením o důsledcích rozšíření onemocnění COVID-19 pro antidumpingová a antisubvenční šetření se Komise v důsledku uvedeného rozšíření onemocnění rozhodla neprovádět inspekce na místě v prostorách společností, které požádaly o osvobození. Vzhledem k odpovědi společnosti, která nepředložila zmíněné zásadní dokumenty a která neodstranila podstatné rozpory, na něž se poukazovalo, se Komise rozhodla nepřikročit k původně zamýšlené distanční křížové kontrole.

(24)

Vzhledem k veškerým výše uvedeným informacím byly údaje předložené společností považovány za neúplné a nevěrohodné. Komise proto k informacím předloženým společností nepřihlédla a zjištění byla založena na dostupných údajích v souladu s článkem 18 základního nařízení.

(25)

Ve svých připomínkách po poskytnutí informací tato společnost vysvětlila, že v období šetření probíhal přesun jejího výrobního zařízení z Číny do Laosu a že tento proces byl blokován omezením volného pohybu osob kvůli koronaviru. Dále uvedla, že omezení volného pohybu osob kvůli koronaviru vysvětluje nedostatky ve standardu informací, které poskytla. Kromě toho dodala, že jakmile se situace normalizuje „(…) budou všechny fáze výroby probíhat v Laosu (…)“. Komise podotýká, že navzdory omezení volného pohybu osob kvůli koronaviru dotyčná společnost i její mateřská společnost v Číně dostaly – v souladu se zákonnými lhůtami šetření – dostatečně dlouhou dobu a příležitosti předložit chybějící informace, jak se vysvětluje v 21. a 22. bodě odůvodnění. Co se týče konkrétně mateřské společnosti, odpověď na dotazník nebyla nikdy předložena i přesto, že o ni Komise žádala ve formuláři žádosti o osvobození a v obou dopisech o nedostatcích.

(26)

Po poskytnutí informací vyjádřila Mise Laoské lidově demokratické republiky při Evropské unii své zklamání nad zjištěními šetření, které bylo podle mise prováděno bez dostatečných informací a ověření. Komise podotýká, že navzdory pandemii COVID-19 a důsledkům, které měla pro antidumpingová a antisubvenční šetření, dostaly všechny zúčastněné strany, a zejména společnost v Laosu v rámci zákonných lhůt dostatečně dlouhou dobu i dostatek příležitostí k předložení informací.

(27)

Mise Indie při Evropské unii poskytla názvy a adresy sedmi vyvážejících výrobců v zemi. Mise Laoské lidově demokratické republiky při Evropské unii sdělila stejný název a adresu jako společnost, která předložila vyplněný formulář žádosti o osvobození, a dále informovala, že laoská vláda spolupracuje s německými celními orgány při shromažďování údajů o vývozu wolframových elektrod ze země. Mise Thajska při Evropské unii informovala, že thajská vláda neeviduje žádný závod vyrábějící wolframové elektrody, ale že thajské celní orgány navzdory tomu identifikovaly tři společnosti, které od roku 2017 do října roku 2019 (konec sledovaného období) vyvážely wolframové elektrody do EU.

(28)

Zjištění ohledně dovozu wolframových elektrod z Číny, Indie, Laosu a Thajska do Unie a ohledně vývozu wolframových elektrod z Číny do Indie, Laosu a Thajska proto vycházela z dostupných údajů podle čl. 18 odst. 1 základního nařízení. Dostupné údaje použité v souvislosti s dovozem do Unie pocházely z databáze podle čl. 14 odst. 6. K určení objemů vyvážených z Číny do Indie, Laosu a Thajska byla použita databáze Global Trade Atlas (GTA).

(29)

Objemy zaznamenané v databázi GTA zahrnují větší výrobkovou skupinu (osmimístný kód, vycházející z kódů čínské celní nomenklatury) než dotčený výrobek. Výkazy databáze GTA o objemech vyvážených z Číny do Indie, Laosu a Thajska tak mohou zahrnovat i jiné výrobky. Objemy dovozu z Indie, Laosu a Thajska do Unie jsou v databázi podle čl. 14 odst. 6 evidované výhradně u výrobku, který je předmětem šetření.

2.4.   Změna obchodních toků

2.4.1.   Dovoz z Číny, Indie, Laosu a Thajska do Unie

(30)

V tabulce 1 níže je uveden vývoj dovozu wolframových elektrod z Číny, Indie, Laosu a Thajska do Unie v období šetření:

Tabulka 1

Dovoz wolframových elektrod do EU v období šetření (v kg)  (7)

Dovoz (v kg)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Čína

138 202  (8)

46 128

51 771

36 188

39 953

56 619

48 188

Podíl na celkovém dovozu

44 %

48 %

56 %

53 %

60 %

49 %

Indie

0  (9)

15 312

3

3 253

2 491

615

2 123

Podíl na celkovém dovozu

14 %

0 %

5 %

3 %

1 %

2 %

Laos

0  (10)

 

 

 

 

 

6 000 –8 000

Podíl na celkovém dovozu

 

 

 

 

 

7 %

Thajsko

0  (11)

 

29

 

 

 

29

Podíl na celkovém dovozu

 

0 %

 

 

 

0 %

Dovoz celkem

105 857

108 589

64 793

75 732

94 958

98 450

Dovoz (v kg)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sledované období

Čína

46 640

49 343

50 621

53 777

43 086

61 870

57 874

Podíl na celkovém dovozu

45 %

44 %

48 %

50 %

47 %

60 %

65 %

Indie

9 411

10 730

6 939

5 854

4 633

2 382

1 677

Podíl na celkovém dovozu

9 %

9 %

7 %

5 %

5 %

2 %

2 %

Laos

25 000 –28 000

21 000 –23 000

21 000 –23 000

23 000 –25 000

13 000 –15 000

15 000 –17 000

6 000 –8 000

Podíl na celkovém dovozu

25 %

19 %

21 %

22 %

15 %

16 %

8 %

Thajsko

1 040

793

5 771

12 271

13 311

10 504

13 018

Podíl na celkovém dovozu

1 %

1 %

5 %

11 %

15 %

10 %

15 %

Dovoz celkem

104 458

112 997

106 440

107 611

91 260

102 563

88 575

Zdroj: Databáze podle čl. 14 odst. 6.

(31)

Dovoz wolframových elektrod z Číny do Unie během období šetření výrazně klesl, přičemž po uložení původních opatření v březnu roku 2007 se propadl o více než 67 %. Navzdory určitému nárůstu v letech těsně před termíny přezkumu před pozbytím platnosti (2011 a 2018) pokračoval sestupný trend i od roku 2007 do sledovaného období, kdy množství dovážená do Unie zůstávala na stabilní úrovni zhruba 55 % pod úrovní z roku 2006.

(32)

Tento pokles dovozu z Číny z velké části vyrovnalo zvýšení dovozu z Indie, Laosu a Thajska v následujících letech, především od roku 2012, kdy dovoz z těchto zemí do značné míry nahradil dovoz z Číny.

(33)

Výrobek, který je předmětem šetření, se z Indie do Unie začal ve značném množství dovážet v roce 2007 a tento dovoz představoval 14 % celkového dovozu. Od roku 2008 prudce klesal a v období šetření až do sledovaného období kolísal; v té době představoval 1,5 % podílu na trhu Unie (a méně než 2 % celkového podílu dovozu wolframových elektrod do Unie).

(34)

Výrobek, který je předmětem šetření, se z Laosu do Unie dováží od roku 2012. V roce 2013 přišel strmý nárůst, kdy objem dovozu oproti předchozímu roku vzrostl téměř čtyřnásobně. V těchto dvou letech došlo současně k poklesu dovozu z Číny. V roce 2013 dosahoval objem laoského dovozu do Unie více než 50 % dovozu pocházejícího z Číny. I když od roku 2017 objemy dovážené z Laosu v absolutních číslech klesaly, ve sledovaném období bylo stále zaznamenáno 3 % zvýšení dovezeného objemu oproti roku 2012 a objem dovozu nadále představuje 8 % celkového podílu dovozu wolframových elektrod do Unie (což pokrývá více než 6 % spotřeby Unie).

(35)

Pokles vývozu ve sledovaném období je třeba vnímat ve světle šetření vedených německými celními orgány ohledně několika dodávek wolframových elektrod z Laosu do Unie v letech 2018 a 2019. Německé celní orgány došly k závěru, že tyto dodávky byly nepreferenčního čínského původu, a nařídily následný výběr antidumpingových cel. Dovozce, který není ve spojení, ve svém podání potvrdil, že uvedené rozhodnutí celních orgánů bylo důvodem následného poklesu objemů dovážených z Laosu, přestože se stanoviskem německých celních orgánů nesouhlasil.

(36)

A konečně thajský dovoz výrobku, který je předmětem šetření, do Unie zaznamenal mezi lety 2012 a 2013 prudký nárůst, od roku 2015 vykazoval stálý růstový trend a v roce 2018 zpomalil. Před rokem 2013 Thajsko do EU výrobek, který je předmětem šetření, v podstatě nedováželo. Thajský dovoz od roku 2015 trvale rostl a ve sledovaném období zaujímal 12 % podíl na trhu Unie a 15 % celkový podíl dovozu wolframových elektrod do EU.

2.4.2.   Vývoz z Číny do Indie, Laosu a Thajska

(37)

V tabulce 2 níže jsou uvedeny objemy vývozu wolframových elektrod z Číny do Indie, Laosu a Thajska v období šetření.

Tabulka 2

Objemy vývozu z Číny (v kg)  (12)

(v kg)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Indie

271 921

202 205

216 648

241 071

438 259

599 228

575 357

Laos

 

2 415

816

390

1 665

5 452

22 714

Thajsko

66 884

106 907

143 409

137 872

334 519

655 966

567 601

(v kg)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Indie

507 566

582 890

679 305

923 432

976 625

1 510 844

1 215 967

Laos

18 470

19 488

29 354

26 269

18 158

24 054

8 076

Thajsko

762 681

718 377

550 901

735 516

664 661

714 948

795 232

Zdroj: GTA – © 2020 IHS Markit (zdroj údajů: čínské celní orgány)

(38)

Vývoz z Číny do Indie rostl během celého období a v letech 2008–2015 se více než zdvojnásobil. V posledním roce se růst dále zvýšil o 24 % oproti roku 2017.

(39)

Vývoz z Číny do Laosu v letech 2008–2010 oproti roku 2007 poklesl, ale v roce 2012 se objemy oproti roku 2011 zvýšily čtyřnásobně. Ve všech letech s výjimkou let 2013 a 2014, v nichž byl vývoz z Číny do Laosu mírně nižší než objemy vyvážené z Laosu do Unie, byl dovoz z Číny vyšší než laoský vývoz do Unie. Prudký propad od roku 2018 do roku 2019 (33,3 %) odráží obdobný pokles objemu vývozu z Laosu do Unie ve stejném období (42 %). Tento pokles objemu spadá do doby, kdy německé celní orgány po šetření zmíněném ve 35. bodě odůvodnění vybíraly antidumpingová cla.

(40)

A konečně vývoz z Číny do Thajska nejprve v roce 2007 oproti roku 2006 vzrostl o 60 %, aby se pak mezi lety 2009 až 2011 jeho objem více než zčtyřnásobil. V letech 2012, 2015 a 2017 dovoz mírně poklesl, ale v roce 2019 oproti roku 2012 vzrostl o 40 %. V období šetření se vývoz z Číny do Thajska zvýšil celkem o 189 %.

2.4.3.   Závěr týkající se změny obchodních toků

(41)

Pokles vývozu z Číny do Unie, současné zvýšení vývozu z Laosu a Thajska, především od roku 2012, a zvýšení vývozu z Číny do Laosu a Thajska představuje změnu obchodních toků mezi výše uvedenými zeměmi a Unií ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení.

(42)

Vývoz z Indie do Unie v období šetření významně kolísal. Navzdory výraznému nárůstu mezi lety 2013 a 2016 dovoz v roce 2018 a ve sledovaném období – i přes stále větší nárůst vývozu z Číny do Indie v témže období – znovu vykazoval klesající trend. Komise proto nemohla dojít k závěru o změně obchodních toků mezi Indií a Unií.

2.5.   Povaha praktik obcházení, pro něž mimo uložení antidumpingového cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(43)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje, aby změna obchodních toků byla způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Mezi takové praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce mimo jiné patří zasílání výrobku, který je předmětem stávajících opatření, prostřednictvím třetích zemí a montáž součástí nebo kompletace ve třetí zemi podle čl. 13. odst. 2 základního nařízení.

(44)

Vzhledem k tomu, že šetření ztěžovala nespolupráce ze strany vyvážejících výrobců, musela zjištění ohledně existence a povahy praktik obcházení v Indii, Laosu a Thajsku vycházet z dostupných údajů podle článku 18 základního nařízení.

2.5.1.   Indie

(45)

Podle informací shromážděných při posledním přezkumu před pozbytím platnosti a především těch, které poskytlo výrobní odvětví Unie a které žádná ze zúčastněných stran v rámci zmíněného šetření nezpochybnila, neexistují mimo Čínu a EU žádná zařízení na výrobu wolframových elektrod. Jak ale bylo vysvětleno v 27. bodě odůvodnění, Mise Indie při Evropské unii sdělila názvy a adresy sedmi vyvážejících výrobců v zemi. Žádná z těchto společností během šetření nespolupracovala.

(46)

Jelikož ohledně praktik neexistovaly žádné jiné důkazy, Komise nemohla vyvodit závěr, zda množství vyvážená z Indie do Unie představují překládku nebo skutečný vývoz z Indie.

(47)

Z toho důvodu nemohla Komise vyvodit závěr, zda změnu obchodních toků týkajících se Indie způsobily praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod.

2.5.2.   Laos

(48)

Šetření ukázalo, že v Laosu se prodejem wolframových elektrod do Unie zabývá pouze jedna společnost. Tato společnost je plně vlastněná čínskou společností, na kterou se vztahují platná opatření (mateřská společnost).

(49)

Společnost v Laosu byla založena 25. prosince 2012 a výrobu wolframových elektrod zahájila v únoru roku 2013. Tato doba odpovídá nástupu změny obchodních toků popsané ve 32. bodě odůvodnění. Jak již bylo uvedeno, před rokem 2012 žádný vývoz z Laosu do Unie neprobíhal. Vývozní objemy, které společnost uvedla ve svém formuláři žádosti o osvobození, se navíc shodují s objemy vykázanými v databázi podle čl. 14 odst. 6, což dokazuje, že tato společnost je jediným vyvážejícím výrobcem v Laosu a představuje 100 % vývozu z Laosu do EU. Komise na základě toho dospěla k závěru, že tato operace začala nebo byla podstatně zvýšena od zahájení antidumpingového šetření, jak vyžaduje čl. 13 odst. 2 písm. a).

(50)

Během období šetření společnost v Laosu nakupovala veškeré wolframové pruty používané v jejím zařízení od své mateřské společnosti v Číně, která sama vyrábí a prodává wolframové elektrody. Na základě toho jsou části ze země, která je předmětem opatření, jak vyžaduje čl. 13 odst. 2 písm. a) základního nařízení, a představují 100 % celkové hodnoty částí montovaného/dokončeného výrobku ve smyslu čl. 13 odst. 2 písm. b) základního nařízení. Tyto nákupy již představují dotčený výrobek, tedy wolframové tyče a pruty pro svářecí elektrody.

(51)

Společnost v Laosu tvrdila, že wolframové pruty, které představují dotčený výrobek, nakupovala od své mateřské společnosti v Číně a následně drobnými činnostmi (broušením, žíháním, barvením a balením) zvyšovala jejich hodnotu o více než 30 %.

(52)

Vzhledem k důvodům uvedeným v 21. až 24. bodě odůvodnění byly informace sdělené společností považovány za neúplné a nevěrohodné. Komise proto k informacím předloženým společností nepřihlédla a zjištění vycházejí v souladu s článkem 18 základního nařízení z dostupných údajů.

(53)

Vzhledem k vybavení, které společnost podle svého tvrzení ve svém závodě používá, a činnostem, které podle svého tvrzení se zakoupenými pruty provádí, se kompletace většinou týká spíše prezentace zboží než změny jeho základních vlastností.

(54)

Podle výrobního odvětví Unie, s nímž byla věc konzultována v rámci současného šetření, představuje postup, který podle poskytnutých informací realizovala laoská společnost, maximálně 16 % přidanou hodnotu k výrobním vstupním nákladům wolframových elektrod. Na základě toho dospěla Komise k závěru, že hodnota přidaná během montáže nebo kompletace dovezených částí, je nižší než 25 % výrobních nákladů, jak vyžaduje čl. 13 odst. 2 písm. b) základního nařízení, aby tyto operace představovaly obcházení.

(55)

Podle popisu výrobního procesu poskytnutého výrobním odvětvím Unie v předchozích šetřeních mají wolframové tyče nebo pruty jako ty, které společnost kupuje od své čínské mateřské společnosti a které již jsou dotčeným výrobkem, základní vlastnosti hotového výrobku, který společnost vyváží do EU. Práce uskutečňované na výrobku v Laosu tak, jak byly oznámeny, tedy nevedou k významné změně jeho vlastností.

(56)

Společnost v Laosu ve svém podání po poskytnutí informací nesouhlasila s nejlepšími dostupnými údaji, které Komise použila pro stanovení přidané hodnoty ve výši16 % v Laosu, a tvrdila, že celková přidaná hodnota ve výši 35 % „(…) představuje realističtější odhad skutečných nákladů (…)“ vzniklých v Laosu. Toto tvrzení nebylo odůvodněno žádnými přiloženými důkazy. Komise proto toto odmítla toto tvrzení jako nepodložené.

(57)

Na základě závěrů německých celních orgánů v šetření uvedeném ve 35. bodě odůvodnění, vývozce v Unii, který není ve spojení, uvádí, že fáze zpracování probíhající v Laosu dosahují 45 % zvýšení ceny prutů zakoupených z Číny. Komise podotýká, že zvýšení cen není jedním z kritérií pro to, aby montáž nebo kompletace představovaly obcházení podle čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Tvrzení bylo proto zamítnuto jako irelevantní.

(58)

Tentýž dovozce, který není ve spojení, dále dodal, že mu není jasné, jak jsou nápravné účinky cla oslabovány ve smyslu čl. 13 odst. 2 písm. c) základního nařízení, protože se dovoz z Laosu se v průběhu let snižoval. Změna obchodních toků je vysvětlena ve 34. a 35. bodě odůvodnění a oslabování nápravných účinků cla je vysvětleno v 74. a 76. bodě odůvodnění. Komise proto toto tvrzení zamítla.

(59)

Mateřská společnost je schopna vyrábět hotové wolframové elektrody, a to včetně zpracovatelských postupů, které se podle společnosti uskutečňují v Laosu. Zdá se tedy, že mimo obcházení platných opatření neexistuje žádné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod pro to, aby kompletace probíhala v Laosu.

(60)

Dovozce v Unii, který není ve spojení, zdůraznil významný dopad broušení a žíhání na kvalitu a použitelnost zboží a tvrdí, že tyto dva kroky jsou náročné z hlediska spotřeby energie a pracovních sil, což jsou hlavní důvody pro kompletaci v Laosu, kde jsou náklady na elektřinu a pracovní sílu nižší než v Číně. Co se týče hospodářského důvodu pro rozhodnutí přesunout kompletaci do Laosu, Komise podotýká, že není nutné, aby kompletace představovala obcházení podle čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Tvrzení bylo proto odmítnuto.

(61)

Na základě výše uvedeného Komise dospěla k názoru, že společnost se účastní kompletace, které představují obcházení platných opatření ve smyslu čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Jelikož vývoz této společnosti představuje ve sledovaném období veškerý vývoz z Laosu do Unie, platí tento závěr pro celou zemi.

(62)

Dovozce v Unii, který není ve spojení, po poskytnutí informací uvedl, že Komise neprokázala existenci montáže/kompletace jako praktiky obcházení podle čl. 13 odst. 2 základního nařízení a nepředložila žádné důkazy na podporu tohoto tvrzení. Komise proto toto tvrzení zamítla, protože na základě dostupných údajů a, jak je vysvětleno ve 48. až 61. bodě odůvodnění, jsou splněny všechny podmínky čl. 13 odst. 2 základního nařízení.

(63)

V rámci šetření zmíněného v 35. bodě odůvodnění navíc německé celní orgány po kontrole na místě provedené společně s laoskými orgány dospěly k závěru, že pro účely stanovení antidumpingového cla wolframové elektrody údajně vyrobené v Laosu od ledna roku 2018 do dubna roku 2019 ve skutečnosti pocházely z Číny.

2.5.3.   Thajsko

(64)

Podle informací shromážděných při posledním přezkumu před pozbytím platnosti a především těch, které poskytlo výrobní odvětví Unie a které žádná ze zúčastněných stran v rámci zmíněného šetření nezpochybnila, neexistují mimo Čínu a EU žádná zařízení na výrobu wolframových elektrod. Co se týče Thajska, toto šetření uvedenou skutečnost potvrdilo. Mise Thajska v Bruselu sdělila, že v rejstřících thajské veřejné správy nejsou vedeny žádné závody na výrobu wolframových elektrod, jak je zmíněno v 27. bodě odůvodnění.

(65)

Z údajů získaných z databáze GTA vyplývá, že v letech 2018 a 2019 plynulo do EU 95 % thajského celosvětového vývozu. Objemy a místa určení odpovídají dovozním statistikám podle čl. 14 odst. 6, přičemž hlavním místem určení je Itálie. Čínský vývoz do Thajska ve stejném roce dosahuje srovnatelných objemů.

(66)

Prudký nárůst thajského vývozu do Unie od roku 2013 a pokles vývozu z Číny do Unie je nutné hodnotit s ohledem na získané důkazy zmíněné v 64. a 65. bodě odůvodnění. Všechny tyto skutečnosti vedou k závěru o provádění překládky, ke které není mimo obcházení platných opatření žádný hospodářský důvod. Neexistence skutečné výroby v Thajsku, kterou potvrdila Mise Thajska při Evropské unii, a téměř výlučné zaměření na vývoz do EU vedou k závěru, že veškerá množství vyvezená z Thajska do Unie nepředstavují skutečnou výrobu, ale jsou překládkou výrobků z Číny.

(67)

Šetření provedené Evropskou komisí v těsné spolupráci s celními orgány Německa, Itálie a Španělska v letech 2016 až 2019 ukázalo, že v tomto období byly čínské wolframové elektrody odesílány na území EU s překládkou v Thajsku. V této souvislosti již byla zahájena řízení o vybírání antidumpingových cel.

2.6.   Maření nápravného účinku antidumpingového cla

(68)

Při posuzování toho, zda byly výrobky dováženými z Indie, Laosu a Thajska mařeny – pokud jde o ceny a/nebo množství – nápravné účinky stávajících opatření, se použily vývozní ceny a objemy vykázané v databázi podle čl. 14 odst. 6. Komise srovnala průměrnou cenu, která nepůsobí újmu a která byla stanovena během přezkumu před pozbytím platnosti v roce 2019, s váženým průměrem vývozních cen CIF náležitě upravených tak, aby zahrnovaly smluvní cla a náklady po celním odbavení.

2.6.1.   Indie

(69)

Jelikož jednotková prodejní cena indického vývozu stanovená, jak je popsáno v 68. bodě odůvodnění, ve sledovaném období výrazně překračovala výše uvedenou průměrnou cenu, která nepůsobí újmu, Komise dospěla k závěru, že indické vývozní ceny újmu nepůsobily.

(70)

Šetření prokázalo, že množství vyvezená Indií do Unie představovala méně než 2 % celkového podílu dovozu wolframových elektrod do Unie a 1,5 % spotřeby Unie, jak naznačují odhady v posledním přezkumu před pozbytím platnosti. Jak je ale vysvětleno ve 42., 46. a 47. bodě odůvodnění, Komise nemohla vyvodit závěr o změně obchodních toků ani o tom, zda tato množství představují překládku, nebo skutečný indický vývoz.

(71)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Komise nemohla vyvodit závěr, že vývozem z Indie, který byl předmětem tohoto šetření, dochází k maření stávajících opatření.

2.6.2.   Laos

(72)

Jak je vysvětleno v 21. bodě odůvodnění, při porovnávání informací, které předložila společnost z Laosu v žádosti o osvobození, s informacemi vykázanými v databázi podle čl. 14 odst. 6 Komise dospěla k závěru, že dovoz wolframových elektrod společností z Laosu pokrýval ve sledovaném období veškerý dovoz z Laosu do Unie.

(73)

Ze srovnání cen popsaného v 68. bodě odůvodnění vyplynulo, že v případě Laosu docházelo k prodeji pod cenou.

(74)

Šetření prokázalo, že množství, jež byla vyvezena a u nichž bylo zjištěno obcházení stávajících opatření, jsou značná a pokrývají více než 6 % spotřeby Unie.

(75)

Komise dospěla k závěru, že dovozem z Laosu, který byl předmětem tohoto šetření, dochází k maření stávajících opatření, pokud jde o množství a ceny.

(76)

Po poskytnutí informací dovozce v Unii, který není ve spojení, tvrdil, že mu není zřejmé, jak jsou nápravné účinky cla oslabovány ve smyslu čl. 13 odst. 2 písm. c) základního nařízení, jelikož se dovoz z Laosu v průběhu let snížil. Skutečnost, že se dovoz snížil, jakož i důvody tohoto kolísání, vysvětlené ve 34. a 35. bodě odůvodnění, však nemají vliv na zjištění Komise. Jak je vysvětleno ve 48. až 63. bodě odůvodnění a v tomto oddíle, kompletace prováděná touto společností představuje obcházení a tento obcházející vývoz společnosti do EU ve sledovaném období činil více než 6 % spotřeby v Unii a byl uskutečněn za ceny působící újmu. Komise proto toto tvrzení zamítla.

2.6.3.   Thajsko

(77)

Ze srovnání cen popsaného v 68. bodě odůvodnění vyplynulo, že v případě Thajska docházelo k prodeji pod cenou.

(78)

Šetření prokázalo, že množství, jež byla vyvezena a u nichž bylo zjištěno obcházení stávajících opatření, jsou značná a představují 12 % podílu na unijním trhu.

(79)

Komise dospěla k závěru, že dovozem z Thajska, který byl předmětem tohoto šetření, dochází k maření stávajících opatření, pokud jde o množství a ceny.

2.7.   Důkazy o existenci dumpingu

(80)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení Komise zkoumala, zda existují důkazy o existenci dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené pro obdobný výrobek v posledním přezkumu před pozbytím platnosti.

2.7.1.   Indie

(81)

Ke stanovení běžné hodnoty se Komise rozhodla použít údaje z posledního šetření, které vedlo k uložení momentálně platných opatření, především běžnou hodnotu na základě ceny ze závodu stanovenou v oddíle 3.3.4.5 prováděcího nařízení (EU) 2019/1267.

(82)

Ke stanovení vývozních cen z Indie Komise použila průměrnou vývozní cenu wolframových elektrod během sledovaného období vykázanou v databázi podle čl. 14 odst. 6. V souladu s čl. 2 odst. 11 a 12 základního nařízení se vážený průměr běžné hodnoty stanovený v posledním přezkumu před pozbytím platnosti srovnal s váženým průměrem vývozních cen během sledovaného období v rámci tohoto šetření, jak jsou vykázané v databázi podle čl. 14 odst. 6 (13).

(83)

Průměrné vývozní ceny do Unie ve sledovaném období byly podstatně vyšší než běžná hodnota stanovená v posledním přezkumu před pozbytím platnosti.

(84)

Po provedení analýzy Komise dospěla k závěru, že v případě Indie nejsou důkazy o existenci dumpingu.

2.7.2.   Laos

(85)

Ke stanovení vývozních cen z Laosu Komise v souvislosti s běžnou hodnotou stanovenou na základě posledního šetření a databáze podle čl. 14 odst. 6 použila stejnou metodiku.

(86)

Průměrné vývozní ceny wolframových elektrod vyvážených z Laosu do EU ve sledovaném období, jak jsou vykázané v databázi podle čl. 14 odst. 6 a potvrzené společností v Laosu, byly nižší než běžná hodnota stanovená v posledním přezkumu před pozbytím platnosti, čímž se prokázala existence dumpingu.

2.7.3.   Thajsko

(87)

Ke stanovení vývozních cen z Thajska Komise v souvislosti s běžnou hodnotou stanovenou na základě posledního šetření a databáze podle čl. 14 odst. 6 použila stejnou metodiku.

(88)

Průměrné vývozní ceny do Unie ve sledovaném období, jak jsou vykázány v databázi podle čl. 14 odst. 6, byly podstatně nižší než běžná hodnota stanovená v posledním přezkumu před pozbytím platnosti, čímž se prokázala existence dumpingu.

3.   OPATŘENÍ

(89)

Na základě těchto zjištění Komise dospěla k závěru, že v případě antidumpingového cla uloženého na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Číny dochází k obcházení přes Laos a Thajsko.

(90)

Z tohoto důvodu by v souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení měla být platná antidumpingová opatření rozšířena na dovoz stejného výrobku zasílaného z Laosu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Laosu nebo Thajska.

(91)

Opatřením, které má být rozšířeno, by mělo být opatření stanovené v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/1267 pro „všechny ostatní společnosti“, kterým je konečné antidumpingové clo ve výši 63,5 % použitelné na čistou cenu CIF s dodáním na hranice Unie před proclením.

(92)

V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, jež stanoví, že by se případné rozšířené opatření mělo uplatňovat na dovoz, který byl po vstupu do Unie celně evidován v souladu se zahajovacím nařízením, mají být z těchto celně evidovaných dovozů wolframových elektrod zasílaných z Laosu a Thajska vybírána cla.

4.   UKONČENÍ ŠETŘENÍ PROTI INDII

(93)

Vzhledem ke zjištěním v souvislosti s Indií se má ukončit současné šetření týkající se možného obcházení platných opatření prostřednictvím dovozu wolframových elektrod zasílaných z Indie a má se ukončit celní evidence dovozu wolframových elektrod zasílaných z Indie zavedená zahajovacím nařízením.

(94)

Podmínky uvedené v čl. 13 odst. 1 základního nařízení, které umožňují určit, zda jde o obcházení, či nikoli, nejsou splněny a platná opatření týkající se dovozu dotčeného výrobku pocházejícího z Číny by se neměla rozšiřovat na dovoz stejného výrobku zasílaného přes Indii, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie.

5.   ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ

(95)

Společnost v Laosu, která požádala o osvobození od možných rozšířených opatření v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení, předložila formulář žádosti o osvobození.

(96)

Jak je popsáno v 21. až 24. bodě odůvodnění, společnost ve své žádosti o osvobození nesdělila potřebné informace, a Komise proto k předloženým informacím nepřihlížela. Na základě dostupných skutečností bylo shledáno, že se společnost podílela na praktikách obcházení. Proto nelze podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení této společnosti udělit osvobození.

(97)

Jak je uvedeno ve 23. bodě odůvodnění, Komise se rozhodla neprovádět žádné inspekce na místě v prostorách společnosti, která požádala o osvobození.

(98)

Podle oznámení o důsledcích rozšíření onemocnění COVID-19 pro antidumpingová a antisubvenční šetření může Komise zahájit přezkum z moci úřední podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení, jakmile oblasti, v nichž se nacházejí vyvážející výrobci, kteří jsou předmětem šetření, již nebudou považovány pro účely cestování za nebezpečné.

6.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

(99)

Komise všem zúčastněným stranám sdělila dne 25. června 2020 podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a vyzvala je k podání připomínek. Byly obdrženy připomínky od jednoho dovozce v Unii, který není ve spojení, od společnosti v Laosu a od Mise Laoské lidově demokratické republiky při Evropské unii. Ústní a písemné připomínky předložené stranami byly v náležitých případech vzaty v potaz.

(100)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu s názorem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2019/1267 na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky se tímto rozšiřuje na dovoz wolframových svářecích elektrod, včetně wolframových tyčí a prutů pro svářecí elektrody, obsahujících nejméně 94 % hmotnostních wolframu, jiných než získaných prostým slinováním, též upravených do stanovené délky, zasílaných z Laosu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Laosu a Thajska, v současnosti kódů KN ex 8101 99 10 a ex 8515 90 80 (kódy TARIC 8101991011, 8101991012 a 8515908011 a 8515908012).

2.   Clo rozšířené odstavcem 1 tohoto článku se vybere z dovozu odesílaného z Laosu a Thajska bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Laosu a Thajska, celně evidovaného v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/2171 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036.

3.   Částka antidumpingových cel, které mají být vybrány se zpětnou působností, je částka vyplývající z uplatnění antidumpingového cla ve výši 63,5 %, které se vztahuje na „všechny ostatní společnosti“.

4.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Šetření zahájené prováděcím nařízením (EU) 2019/2171 o možném obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2019/1267 na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky prostřednictvím dovozu zasílaného z Indie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu se ukončuje.

Článek 3

Celní orgány se tímto vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/2171.

Článek 4

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného článkem 1 se vyhotovují písemně v některém z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou zastupovat subjekt požadující osvobození. Žádost musí být zaslána na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H Office:

BERL 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

Belgie

2.   V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 může Komise rozhodnutím udělit dovozu od společností, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2019/1267, osvobození od cla rozšířeného článkem 1.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 260/2007 ze dne 9. března 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 72, 13.3.2007, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 508/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 150, 4.6.2013, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1267 ze dne 26. července 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 200, 29.7.2019, s. 4).

(5)  Úř. věst. L 200, 29.7.2019, s. 4, 28. a 103. bod odůvodnění.

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2171 ze dne 17. prosince 2019 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2019/1267 na dovoz wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky prostřednictvím dovozu wolframových elektrod zasílaných z Laosu, Thajska a Indie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Laosu, Thajska a Indie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 329, 19.12.2019, s. 86).

(7)  Jelikož veškerý dovoz z Laosu do Unie realizoval jediný laoský výrobce/vývozce, jak je vysvětleno v 21. bodě odůvodnění, přesný objem vývozu z Laosu do Unie nelze kvůli důvěrnosti informací uvést.

(8)  Za rok 2006 (tj. rok před uložením opatření) nebyly k dispozici žádné údaje. Objem dovozu proto Komise odhadla na základě porovnání údajů o dovozu z Číny v letech 2001–2005, které získala v rámci původního šetření, a extrapolací trendu do roku 2006 (s použitím lineární spojnice trendu).

(9)  V databázi Comtex a systému Surveillance 2 není evidován žádný dovoz z Indie.

(10)  Totéž platí v případě Laosu.

(11)  Totéž platí v případě Thajska.

(12)  Kódy čínské celní nomenklatury, které se nejvíce blíží unijním kódům TARIC pro výrobek, který je předmětem šetření, jsou kódy 8. úrovně 81019910 a 85159000.

(13)  Při srovnávání v rámci tohoto šetření nebyla provedena úprava z úrovně CIF, jak je uvedena v databázi podle čl. 14 odst. 6, na úroveň ze závodu. V důsledku vysokých cen wolframových elektrod by úprava byla nevýznamná (v posledním přezkumu před pozbytím platnosti byla v případě dovozu z Číny stanovena na 0–1 EUR/kg) a na srovnání provedená ke zjištění existence dumpingu by neměla žádný zásadní dopad.