24.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1212

ze dne 8. května 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (1), a zejména na čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 (2) stanoví opatření k prevenci a řešení selhání vypořádání a na podporu disciplíny při vypořádání. Mezi tato opatření patří sledování selhání vypořádání a výběr a rozdělování peněžitých sankcí za selhání vypořádání. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 rovněž upřesňuje provozní detaily postupu náhradní koupě.

(2)

Zúčastněné strany včetně centrálních depozitářů cenných papírů, ústředních protistran, obchodních systémů, investičních podniků a úvěrových institucí daly najevo, že vzhledem k novému vývoji, jako je plánované zavedení sankčního mechanismu společně zřízeného centrálními depozitáři cenných papírů, kteří používají společnou vypořádací infrastrukturu, ve dnech 21.–22. listopadu 2020, je na přizpůsobení se opatřením stanoveným v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 zapotřebí více času. Dotčené strany rovněž uvedly, že je zapotřebí více času na nezbytné změny systémů IT, na vývoj a aktualizaci zpráv ISO a na tržní testování a změny smluvních ujednání mezi dotčenými stranami. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) považuje za vhodné poskytnout zúčastněným stranám více času na přizpůsobení se těmto opatřením. Vstup nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 v platnost by proto měl být odložen.

(3)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(5)

Rozsah a očekávaný dopad této změny je omezený, neboť se týká pouze krátkého odložení data, ke kterému se nový režim zajištění disciplíny stane použitelným, a účastníci trhu již poskytli své vyjádření. Orgán ESMA neuskutečnil otevřené veřejné konzultace. Orgán ESMA nicméně provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3). Při vypracování návrhu regulačních technických norem orgán ESMA rovněž spolupracoval s členy Evropského systému centrálních bank. Zúčastněné strany rovněž kontaktovaly Komisi a vyjadřovaly podporu pro odklad vstupu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229

Článek 42 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 se nahrazuje tímto:

„Článek 42

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. února 2021.“

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 ze dne 25. května 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (Úř. věst. L 230, 13.9.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).