29.5.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/714

ze dne 28. května 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/466, pokud jde o používání elektronické dokumentace pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností a o dobu uplatňování dočasných opatření

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 141 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví mimo jiné pravidla pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností příslušnými orgány členských států. Uvedené nařízení rovněž svěřuje Komisi pravomoc k tomu, aby prostřednictvím prováděcího aktu přijala vhodná dočasná opatření, která jsou nezbytná za účelem omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat, má-li důkazy o závažném narušení kontrolního systému členského státu.

(2)

Pro účely zohlednění zvláštních okolností zapříčiněných probíhající krizí související s onemocněním koronavirem (COVID-19) umožňuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/466 (2) členským státům uplatnit v souvislosti s úředními kontrolami a jinými úředními činnostmi dočasná opatření. Uvedené prováděcí nařízení umožňuje úřední kontroly a jiné úřední činnosti týkající se úředních osvědčení a úředních potvrzení provádět u elektronické kopie těchto osvědčení nebo potvrzení s výhradou splnění určitých podmínek.

(3)

Aby se zajistil hladký průběh obchodu, mělo by být vyjasněno, že úřední kontroly a jiné úřední činnosti lze provádět u elektronické kopie originálu osvědčení nebo potvrzení, která byla poskytnuta určitými elektronickými prostředky. Kromě toho by mělo být vyjasněno, že povinnost poskytnout originál těchto dokumentů, jakmile to bude technicky proveditelné, se nevztahuje na situaci, kdy jsou úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděny na základě elektronických údajů vytvořených a předložených v obchodním řídicím a expertním systému (TRACES).

(4)

Některé členské státy informovaly Komisi a ostatní členské státy, že závažná narušení fungování jejich kontrolních systémů s ohledem na krizi související s onemocněním COVID-19 a obtíže při provádění úředních kontrol a jiných úředních činností budou přetrvávat i po 1. červnu 2020. Aby bylo možné tato závažná narušení řešit a usnadnit plánování a provádění úředních kontrol jiných úředních činností během krize související s onemocněním COVID-19, měla by být doba použití prováděcího nařízení (EU) 2020/466 prodloužena do 1. srpna 2020.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/466 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2020/466 se mění takto:

1)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

Článek 4

1.   Úřední kontroly a jiné úřední činnosti týkající se úředních osvědčení a úředních potvrzení lze výjimečně provádět:

a)

u kopie originálu těchto osvědčení nebo potvrzení, která je zpřístupněna elektronicky, pokud osoba odpovědná za předložení úředního osvědčení nebo úředního potvrzení předloží příslušnému orgánu prohlášení potvrzující, že originál úředního osvědčení nebo úředního potvrzení bude předložen, jakmile to bude technicky proveditelné, nebo

b)

u elektronických údajů z těchto osvědčení nebo potvrzení, pokud byly tyto údaje vytvořeny a předloženy příslušným orgánem v systému TRACES.

2.   Při provádění úředních kontrol a jiných úředních činností uvedených v odstavci 1 tohoto článku přihlédne příslušný orgán k riziku nesouladu dotčených zvířat a zboží a k dosavadním záznamům provozovatelů, pokud jde o výsledky úředních kontrol, které u nich již byly provedeny, a o jejich soulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.“

2)

V článku 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Použije se do 1. srpna 2020.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. června 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/466 ze dne 30. března 2020 o dočasných opatřeních pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat během určitých závažných narušení kontrolních systémů členských států v důsledku onemocnění koronavirem (COVID-19) (Úř. věst. L 98, 31.3.2020, s. 30).