27.5.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/25


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/699

ze dne 25. května 2020

o dočasných opatřeních týkajících se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE)

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 352 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem omezit šíření onemocnění COVID-19, které bylo dne 11. března 2020 prohlášeno Světovou zdravotnickou organizací za pandemii, zavedly členské státy soubor nebývalých opatření, zejména opatření k omezení volného pohybu osob a omezení fyzického kontaktu.

(2)

Tato opatření mohou společnostem a družstevním společnostem bránit v plnění jejich právních povinností podle vnitrostátního a unijního práva obchodních společností, zejména tím, že jim značně ztěžují organizaci valných hromad.

(3)

Na vnitrostátní úrovni členské státy zavedly mimořádná opatření na podporu společností a družstevních společností a za současné výjimečné situace způsobené pandemií onemocnění COVID-19 jim poskytují nezbytné nástroje a umožňují flexibilitu. Mnoho členských států zejména umožnilo používání digitálních nástrojů a postupů k pořádání valných hromad a prodloužilo lhůty pro jejich konání v roce 2020.

(4)

Na úrovni Unie jsou evropské společnosti (SE) regulovány nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 (1) a evropské družstevní společnosti (SCE) jsou regulovány nařízením Rady (ES) č. 1435/2003 (2). Obě nařízení vyžadují, aby se valná hromada konala do šesti měsíců po uzávěrce účetního období. S ohledem na současné výjimečné okolnosti způsobené pandemií onemocnění COVID-19 by měla být umožněna dočasná odchylka od tohoto požadavku. Vzhledem k tomu, že konání valných hromad má zásadní význam pro zajištění včasného přijetí právními předpisy požadovaných nebo ekonomicky potřebných rozhodnutí, měly by být evropské společnosti (SE) a evropské družstevní společnosti (SCE) oprávněny konat valné hromady do dvanácti měsíců po uzávěrce účetního období za podmínky, že se uskuteční nejpozději dne 31. prosince 2020. Vzhledem k tomu, že se jedná o dočasné opatření z důvodu výjimečných okolností způsobených pandemií onemocnění COVID-19, měla by se tato odchylka vztahovat pouze na valné hromady, které se mají konat v roce 2020.

(5)

Smlouva o fungování Evropské unie nestanoví pro přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci, než jsou pravomoci uvedené v článku 352.

(6)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž poskytnout evropským společnostem (SE) a evropským družstevním společnostem (SCE) dočasné mimořádné řešení, které jim umožní odchýlit se od ustanovení nařízení (ES) č. 2157/2001 a (ES) č. 1435/2003, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(7)

Vzhledem k tomu, že šestiměsíční lhůta uvedená v nařízení (ES) č. 2157/2001 a (ES) č. 1435/2003 skončí v květnu, resp. červnu 2020 a že bude třeba zohlednit lhůty ke svolání valné hromady, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(8)

Vzhledem k naléhavosti situace se považuje za vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů stanovenou v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování EU a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dočasné opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE)

Evropské společnosti (SE), které mají v souladu s čl. 54 odst. 1 nařízení (ES) č. 2157/2001 konat v roce 2020 valnou hromadu, ji mohou odchylně od uvedeného ustanovení konat do dvanácti měsíců po uzávěrce účetního období za podmínky, že se uskuteční do dne 31. prosince 2020.

Článek 2

Dočasné opatření týkající se valných hromad evropských družstevních společností (SCE)

Evropské družstevní společnosti (SCE), které mají v souladu s čl. 54 odst. 1 nařízení (ES) č. 1435/2003 konat v roce 2020 valnou hromadu, ji mohou odchylně od uvedeného ustanovení konat do dvanácti měsíců po uzávěrce účetního období za podmínky, že se uskuteční do dne 31. prosince 2020.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2020.

Za Radu

předseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE) (Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1).