7.5.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 144/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/621

ze dne 18. února 2020,

kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (1), a zejména na čl. 24 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příslušné orgány členských států jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 2019/125. Belgie, Irsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené království informovaly Komisi, že položky týkající se jejich příslušných orgánů by měly být změněny. Měla by být změněna rovněž adresa pro oznamování Komisi.

(2)

Podle článků 16 a 19 nařízení (EU) 2019/125 se pro vývoz některého zboží, které by mohlo být použito k výkonu trestu smrti, a pro zprostředkovatelské služby nebo technickou pomoc v souvislosti s tímto zbožím, které je uvedeno v příloze IV uvedeného nařízení, požaduje povolení.

(3)

Všeobecné vývozní povolení Unie stanovené v příloze V nařízení (EU) 2019/125 se vztahuje na vývoz do zemí, které zrušily trest smrti za všechny trestné činy a stvrdily jeho zrušení mezinárodně právním závazkem (2), pokud tyto země splňují podmínky a požadavky pro používání uvedeného povolení. Příslušné země jsou uvedeny v části 2 přílohy V.

(4)

Pokud jde o země, které nejsou členy Rady Evropy, seznam v části 2 přílohy V nařízení (EU) 2019/125 obsahuje ty země, které zrušily trest smrti za všechny trestné činy a rovněž bez jakýchkoli výhrad ratifikovaly druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (3).

(5)

Poté, co Gambie a Madagaskar uvedený protokol bez výhrad ratifikovaly, splňují podmínky pro zařazení na seznam uvedený v příloze V nařízení (EU) 2019/125.

(6)

Pokud jde o položku „Bývalá jugoslávská republika Makedonie“, dne 15. února 2019 byla Evropská unie oficiálně informována o tom, že vstoupila v platnost Prespanská dohoda (4), která stanoví pro tuto zemi název „Republika Severní Makedonie“ jako úplný název a „Severní Makedonie“ jako zkrácený název (čl. 1 odst. 3 písm. a)). Tuto změnu názvu je vhodné zohlednit a přesunout danou položku na příslušné místo na seznamu.

(7)

Přílohy I a V nařízení (EU) 2019/125 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a V nařízení (EU) 2019/125 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. února 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 1.

(2)  Viz čl. 20 odst. 1 a 33. bod odůvodnění nařízení (EU) 2019/125.

(3)  Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkající se zrušení trestu smrti. Znění přijaté rezolucí Valného shromáždění OSN 44/1281 ze dne 15. prosince 1989.

(4)  Konečná dohoda o urovnání neshod popsaných v rezolucích Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 817 (1993) a 845 (1993), ukončení prozatímní dohody z roku 1995 a vytvoření strategického partnerství mezi stranami.


PŘÍLOHA

Přílohy I a V nařízení (EU) 2019/125 se mění takto:

1)

v příloze I se bod A mění takto:

a)

položka týkající se Belgie se nahrazuje tímto:

„Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l’économie nationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel. +32 22776512

E-mail: vincent.wuyts@economie.fgov.be“;

b)

položka týkající se Irska se nahrazuje tímto:

„Ceadúnú agus Rialú Trádála

An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PW01

ÉIRE

Tel.: +353 16312121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie

Trade Licensing and Control

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

D02 PW01

Ireland

Tel.: +353 16312121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie

c)

položka týkající se Francie se nahrazuje tímto:

„Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès - BP 8000

194201 IVRY-SUR-SEINE Cedex

FRANCE

Tel.: +33 179843419

E-mail: doublusage@finances.gouv.fr“;

d)

položka týkající se Chorvatska se nahrazuje tímto:

„Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

Služba za izvoznu kontrolu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

HRVATSKA

Tel. +385 1 4598 135 (137)

Fax + 385 1 6474 553

Adresa e-pošte: kontrola.izvoza@mvep.hr“;

e)

položka týkající se Itálie se nahrazuje tímto:

„Divisione Materiali a duplice uso

Autorità nazionale – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Viale Boston, 25 - 00144 Roma

ITALY

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: uama.dualuse@cert.esteri.it“;

f)

položka týkající se Maďarska se nahrazuje tímto:

„Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya

Németvölgyi út 37–39.

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@bfkh.gov.hu“;

g)

položka týkající se Nizozemska se nahrazuje tímto:

„Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Rijnstraat 8

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954“;

h)

položka týkající se Rakouska se nahrazuje tímto:

„Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Abteilung ‘Außenwirtschaftskontrollen‘ III/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 171100802067

Fax +43 171100808386

E-mail: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at“;

i)

položka týkající se Polska se nahrazuje tímto:

„minister właściwy do spraw gospodarki

Ministerstwo Rozwoju

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 224119665

Faks +48 224119140

E-mail: SekretariatDOT@mr.gov.pl“;

j)

položka týkající se Rumunska se nahrazuje tímto:

„Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel. +40 214010596, +40 214010523

E-mail: dgre@dce.gov.ro, miruna.popescu@dce.gov.ro“;

k)

položka týkající se Slovenska se nahrazuje tímto:

„Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

Slovensko

Tel. +421 248542172

Fax +421 243423915

E-mail: patricia.monosiova@mhsr.sk“;

l)

položka týkající se Spojeného království se nahrazuje tímto:

„Import of goods listed in Annex II:

 

Department for International Trade (DIT)

 

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@trade.gov.uk

Export of goods and supply of assistance related to goods listed in Annexes II, III or IV:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1 A 2AW

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2072154594

E-mail: eco.help@trade.gov.uk“;

2)

v příloze I se bod B nahrazuje tímto:

„B.

Adresa pro oznamování Evropské komisi

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

EEAS 02/290

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-mail: FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu“;

3)

v příloze V se seznam v části 2 (Místa určení) mění takto:

a)

položka „Bývalá jugoslávská republika Makedonie“ se zrušuje;

b)

za položku „Gabon“ se vkládá nová položka „Gambie“;

c)

za položku „Lichtenštejnsko“ se vkládá nová položka „Madagaskar“;

d)

za položku „San Marino“ se vkládá nová položka „Severní Makedonie“.