4.5.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/599

ze dne 30. dubna 2020,

kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 222 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku stávající pandemie COVID-19 a rozsáhlých omezení volného pohybu osob zavedených v členských státech se odvětví mléka a mléčných výrobků potýká s hospodářskými potížemi, jež zemědělcům způsobují finanční obtíže a problémy s peněžními toky.

(2)

Šíření nákazy a zavedená opatření snižují dostupnost pracovních sil a ohrožují zejména fáze výroby, sběru a zpracování mléka. To přispívá k potížím v odvětví, neboť zpracovatelský průmysl musí přes problémy ve svých podnicích hledat alternativní řešení pro sběr syrového mléka, jehož produkce neustává.

(3)

Povinné uzavření obchodů, venkovních trhů, restaurací a dalších pohostinských zařízení rovněž zastavilo činnost odvětví pohostinství a stravování, což vedlo k významným změnám ve struktuře poptávky po mléku a mléčných výrobcích. Poptávka spotřebitelů se přesunula k základním potravinám na úkor speciálních mléčných výrobků. Odvětví pohostinství a stravování tradičně spotřebovává (v závislosti na výrobku) přibližně 10 až 20 % produkce mléka a mléčných výrobků v Unii. V důsledku toho došlo v odvětví mléka a mléčných výrobků k poklesu poptávky po některých produktech odkupovaných odvětvím pohostinství a stravování. Například více než polovina výroby sýra mozzarella v Unii je určena pro odvětví stravovacích služeb. Zvýšením spotřeby některých mléčných výrobků v maloobchodním odvětví se pokles poptávky v pohostinství a stravování nevykompenzoval.

(4)

Kupující mléka a mléčných výrobků v Unii i na světovém trhu kromě toho ruší smlouvy a odkládají uzavření nových smluv, jelikož očekávají další pokles cen. Vývoz mléka a mléčných výrobků je navíc ovlivněn logistickými problémy, jelikož začátek pandemie COVID-19 v Číně vedl k významnému zablokování přístavů jak v Číně, tak i jinde. Očekává se, že rušení plaveb ve větším měřítku bude pokračovat nejméně do června 2020, což povede k tomu, že bude méně kontejnerů, sazby se výrazně zvýší a vývozci budou muset počítat s odložením přepravy. Do třetích zemí se vyváží přibližně 15 % objemu celkové produkce mléka a mléčných výrobků v Unii.

(5)

Zpracovávání syrového mléka se proto částečně přeorientovalo na výrobu nebalených, skladovatelných produktů s dlouhou trvanlivostí, které jsou méně náročné na práci, jako např. na sušené odstředěné mléko a máslo, a to nad rámec běžné poptávky na trhu Mnoho výrobních závodů v Unii však nemá kapacitu na zpracování mléka na různé produkty a musí i nadále vyrábět mléčné výrobky, u nichž došlo k prudkému poklesu poptávky.

(6)

Tato nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou vede k hospodářským problémům v odvětví mléka a mléčných výrobků. Výsledkem této nerovnováhy jsou značné poklesy velkoobchodních cen mléka a mléčných výrobků, zejména od začátku března 2020: u sušeného odstředěného mléka o 19 % a u másla o 14 %. U sušeného odstředěného mléka a másla nastalo výrazné snížení cen jako první, neboť právě tyto produkty se v době, kdy objem produkovaného mléka převyšuje poptávku, z přebytečného syrového mléka vyrábějí. Na základě cen sušeného odstředěného mléka a másla se odhaduje, že odpovídající velkoobchodní cena syrového mléka klesla mezi začátkem února a prvním dubnovým týdnem o 24 %. Pokles cen letos na jaře je výjimečný, jelikož souběžně nastaly změny poptávky v souvislosti s opatřeními k omezení pohybu a sezónní vrchol produkce mléka. Očekává se, že ceny mléka a mléčných výrobků se dále sníží, neboť objem produkce mléka se bude během jara a léta, které jsou v odvětví mléka a mléčných výrobků sezónou vysokého objemu výroby, zvyšovat.

(7)

Na základě výše uvedených okolností lze tyto události kvalifikovat jako období závažné tržní nerovnováhy.

(8)

S cílem přispět k vyvážení situace v odvětví mléka a mléčných výrobků v tomto období závažné nerovnováhy na trhu je vhodné umožnit zemědělcům, sdružením zemědělců, jejich svazům, uznaným organizacím producentů, jejich sdružením a uznaným mezioborovým organizacím dohody a rozhodnutí. V rámci těchto dohod a rozhodnutí by hospodářské subjekty mohly společně usilovat o plánování produkce syrového mléka v souladu s měnící se strukturou poptávky.

(9)

Veškeré dohody a rozhodnutí týkající se plánování produkce by měly být dočasně povoleny na dobu šesti měsíců, tj. na období jara a léta, které je v odvětví mléka a mléčných výrobků sezónou vysokého objemu výroby, a opatření by tedy mělo největší vliv.

(10)

Vzhledem k tomu, že závažné narušení trhu bylo zaznamenáno od začátku dubna 2020, mělo by toto období šesti měsíců začít ode dne 1. dubna 2020.

(11)

V souladu s čl. 222 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1308/2013 se povolení uděluje, pokud to neohrozí fungování vnitřního trhu a dohody a rozhodnutí mají za výhradní cíl stabilizaci odvětví. Tyto zvláštní podmínky vylučují dohody a rozhodnutí, které mají přímo nebo nepřímo za následek rozdělení trhů, diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo stanovení cen. Pokud uvedené dohody a rozhodnutí tyto podmínky nesplňují nebo přestanou splňovat, použije se na tyto dohody a rozhodnutí čl. 101 odst. 1 Smlouvy.

(12)

Povolení stanovené tímto nařízením by se mělo vztahovat na území Unie vzhledem k tomu, že závažná nerovnováha na trhu je společná pro celou Unii.

(13)

Aby členské státy byly schopny posoudit, zda dohody a rozhodnutí nenarušují fungování vnitřního trhu a mají za výhradní cíl stabilizaci odvětví mléka a mléčných výrobků, měly by být příslušným orgánům členského státu s nejvyšším podílem odhadovaného objemu výroby mléka, který je předmětem daných dohod nebo rozhodnutí, včetně orgánů pro hospodářskou soutěž, poskytnuty informace ohledně přijatých dohod a rozhodnutí a o objemu výroby, na nějž se vztahují.

(14)

Vzhledem k závažné nerovnováze na trhu a nadcházejícímu sezónně podmíněnému výrobnímu maximu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Aniž je dotčen čl. 152 odst. 1a, čl. 209 odst. 1 a čl. 210 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, povoluje se zemědělcům, sdružením zemědělců, jejich svazům, uznaným organizacím producentů, jejich sdružením a uznaným mezioborovým organizacím v odvětví mléka a mléčných výrobků v období šesti měsíců od 1. dubna 2020 uzavírat dohody a přijímat společná rozhodnutí o plánování objemu syrového mléka, které má být vyprodukováno.

Článek 2

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že dohody a rozhodnutí podle článku 1 nenarušují řádné fungování vnitřního trhu a mají za výhradní cíl stabilizovat odvětví mléka a mléčných výrobků.

Článek 3

Zeměpisný rozsah tohoto povolení je území Unie.

Článek 4

1.   Po uzavření dohod nebo přijetí rozhodnutí uvedených v článku 1 dotčení zemědělci, sdružení zemědělců, jejich svazy, uznané organizace producentů, jejich sdružení a uznané mezioborové organizace oznámí dané dohody nebo rozhodnutí příslušným orgánům členského státu s nejvyšším podílem odhadovaného objemu výroby mléka, který je předmětem daných dohod nebo rozhodnutí, a uvedou přitom:

a)

odhadovaný objem předmětné výroby;

b)

očekávané období provádění.

2.   Do 25 dnů po skončení šestiměsíčního období podle článku 1 oznámí dotčení zemědělci, sdružení zemědělců, jejich svazy, uznané organizace producentů, jejich sdružení a uznané mezioborové organizace příslušným orgánům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku reálný objem výroby, který byl předmětem dohod nebo rozhodnutí.

3.   V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185 (2) členské státy Komisi oznamují:

a)

nejpozději pět dnů po uplynutí každého jednoměsíčního období dohody a rozhodnutí, které jim byly během daného období oznámeny v souladu s odstavcem 1;

b)

nejpozději 30 dnů po uplynutí šestiměsíčního období uvedeného v článku 1 přehled dohod a rozhodnutí provedených během daného období.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).